ممنوعیت پرداخت «حق مناطق مرزی» به مناطقی غیر از موارد مذکور در فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته

دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پیام رای:

پرداخت حق مناطق مرزی صرفاً در خصوص موارد مذکور در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته مجاز است.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۰     تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱         شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹- ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و مکاتبه شماره ۲۰۹۷؍۱؍۹۹؍۸۰۲۷- ۱۲؍۳؍۱۳۹۹ فرماندار شهرستان بندر انزلی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹- ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و مکاتبه شماره ۲۰۹۷؍۱؍۹۹؍۸۰۲۷- ۱۲؍۳؍۱۳۹۹ فرماندار شهرستان بندر انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با عنایت به اینکه وزیر کشور لیست نقاط مرزی را طی ابلاغیه شماره ۱۳۰۹۸۸-۲؍۷؍۱۳۹۸ و نیز شماره ۱۹۸۹-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ ارسال نمود اما متجاوز از احکام این لیست که صرفاً به تعیین نقاط مرزی اشاره شده است طرفین شکایت طی مکاتباتی کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان گیلان را مشمول پرداخت فوق العاده مرزی دانستند و خطاب به فرمانداران شهرستان های مذکور و نیز روسای ادارات، سازمان ها نهادها و بانک ها این امـر را جهت اجـرا ابلاغ نمودند. نظر بـه اینکه پرداخت فـوق العاده مرزی در فصل دهم قـانون مدیریت تصریح نداشته و به حکم ماده ۷۸ و نیز ماده ۱۰۸ قانون مدیریت هرگونه پرداختی منحصر به جوازهای این فصل است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نیز لغو شده است لذا امر به پرداخت مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف و نیز مغایر قوانین مارالبیان است. همچنین لازم به ذکر است پرداخت فوق العاده کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق فهرست مصوب هیات وزیران صرفاً به مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این لیست تعلق داشته و چنانچه مناطق مرزی در لیست مذکور نباشند استحقاق دریافت این فوق العاده را نیز نخواهند داشت. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال کل این دو مقرره را تا حدی که متضمن پرداخت فوق العاده مرزی باشند، استدعا دارد. “

متن مقرره های مورد شکایت:

الف) ” مکاتبه شماره ۳۶۱۹/۲۱؍۸۰؍۹۹-۳۰؍۲؍۱۳۹۹

مدیرکل محترم اداری و مالی استانداری

در پاسخ به نامه شماره ۳۱۹۴؍۶۲؍۸۰؍۹۹-۲۷؍۲؍۱۳۹۹ و پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۰۹۸۸-۲؍۷؍۱۳۹۸ و ۱۹۸۹-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ وزیر کشور در رابطه با اصلاحیه نقاط مرزی کشور، بر اساس دستورالعمل مذکور، کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان مشمول فوق العاده مرزی بوده، که به پیوست جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد. -مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان

ب) مکاتبه شماره ۲۰۹۷؍۱؍۹۹؍۸۰۲۷-۱۲؍۳؍۱۳۹۹

روسای محترم ادارات؍سازمان ها؍نهادها و بانکهای مستقر در شهرستان بندر انزلی

پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۰۹۸۸-۲؍۷؍۱۳۹۸ وزیر کشور مبنی بر اعلام آخرین اصلاحیه نقاط مرزی کشور، به پیوست ابلاغیه شماره ۱۹۸۹۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ وزیر کشور، منضم به نامـه شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ مـدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان خطاب به مدیر کل اداری و مالی استانداری در خصوص تعیین نقاط مرزی کشور و استان گیلان که بر اساس دستورالعمل مزبور، کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان منجمله شهرستان بندرانزلی مشمول فوق العاده مرزی می باشند، جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.- فرماندار شهرستان بندرانزلی “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً:

براساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

ثانیاً:

برمبنای بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴-۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳ -۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اعلام شده است که: «… برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند…»

بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴- ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌ یافته و بد آب و هوا پیش‌بینی شده است، ولی الزاماً هر منطقه مرزی مشمول حکم مقرر در بند قانونی فوق نیست و بر همین اساس اطلاق مکاتبات شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و شماره ۲۰۹۷؍۱؍۹۹؍۸۰۲۷-۱۲؍۳؍۱۳۹۹ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان گیلان و از جمله بندر انزلی را مشمول فوق‌العاده مرزی اعلام کرده است، از جهت آنکه الزاماً هر منطقه مرزی مشمول فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴-۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در حد اطلاق مذکور ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا