مصوبه شورای عالی اداری درخصوص وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان‌های متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور

مصوب ۱۳۹۵/۵/۲

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۵، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان‌های متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود:

ماده۱ـ وظایف رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور»، اداره خواهد شد.

ماده۲ـ اهم مأموریت‌های دو سازمان:

الف ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

ـ ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری.

ـ تبیین نقش و مأموریت‌های بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و سازمان‌های مردم نهاد از منظر مدیریتی و اداری.

ـ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و مدیریت، هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و استخدامی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی شامل: ساختارهای سازمانی، توسعه سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت دانش، جبران خدمت، سلامت اداری، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد، صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت در نظام اداری.

ـ طراحی، بهینه‌سازی و استقرار نظام‌های اداری و مدیریتی موردنیاز برای تحقق برنامه‌های توسعه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور.

ـ توسعه و ترویج آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه‌گرا و آینده‌نگر در نظام اداری.

ـ برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام اداری و مدیریت بهره‌وری ملی.

ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

ب ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

ـ راهبری و رصد توسعه کشور.

ـ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

ـ انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی.

ـ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت.

ـ ارایه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط.

ـ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط.

ـ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آن‌ها و ارائه گزارش‌های لازم.

ـ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی.

ـ ارزیابی عملکرد مدیریت.

ـ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور.

ـ هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور.

ـ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور.

تبصره۱ـ کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در آن‌ها از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس و یا سازمان برنامه‌ و بودجه، معاون و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاون و یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نام برده شده است، حسب مورد برعهده رئیس و سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده رئیس و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محول شده است، حسب مأموریت‌های مندرج در این ماده تفکیک و برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه کشور خواهدبود.

ماده۳ـ اعتبارات، تعهدات، امکانات، تجهیزات، تأسیسات، املاک و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها با توافق رؤسای سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می‌شود.

ماده۴ـ بودجه و اعتبارات مربوط به هرکدام از دو سازمان «اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه کشور» طبق ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، براساس برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور، از محل بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ردیف‌های متفرقه مربوط، تعیین و ابلاغ می‌گردد. تا زمان اجرای این ماده، هزینه‌ها کماکان براساس ردیف بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ردیف‌های متفرقه مربوط صورت می‌پذیرد.

ماده۵ ـ کارکنان حوزه مرکزی (ستادی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور (سال ۱۳۹۳)، در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق) و یا در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سابق)، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل بوده‌اند، به ترتیب در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی می‌شوند. پست‌های حوزه مرکزی دو سازمان از محل پست‌های سازمانی سال ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق)، برای سازمان اداری و استخدامی کشور و پست‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سابق)، برای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌گردد.

ماده۶ ـ مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با تفکیک قسمت آموزش مدیریت دولتی و انتقال آن به سازمان اداری و استخدامی با عنوان مرکز آموزش مدیریت دولتی ایفای نقش خواهد نمود و وظایف پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری آن با عنوان مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به سازمان برنامه و بودجه منتقل می‌گردد. همچنین سازمان ملی بهره‌وری کشور، به عنوان سازمان‌های وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان سازمان‌های وابسته به سازمان برنامه و بودجه خواهند بود.

ماده۷ـ تفکیک دو حوزه اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در استان‌ها، متعاقبا با توافق رؤسای دو سازمان انجام خواهد شد. تا زمان تفکیک واحدهای استانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها کماکان با همان ساختار و وظایف مربوط، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. رئیس سازمان‌های استان توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و معاونین و مسئولین حوزه اداری و استخدامی سازمان‌های استان توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی انتخاب و توسط رئیس سازمان استان منصوب می‌شود.

ماده۸ ـ تمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد. رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور مسئول حسن اجرای آن می‌باشند.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا