قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

تبصره۲ـ هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولتی بنادرخشک

طرفهای این موافقتنامه؛

با یادآوری قطعنامه ۴/۶۶ مورخ ۱۹ می ۲۰۱۰ (۲۹/۲/۱۳۸۹) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل و نقل در آسیا و درخواست مندرج در آن در مورد اقدام برای تدوین موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک؛

با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی در آسیا و مناطق مجاور؛

با امعان نظر به پیش‌بینی افزایش حمل و نقل بین‌المللی کالا به‌عنوان پیامد رشد تجارت بین‌المللی در جریان فرآیند مستمر جهانی شدن؛

با تصمیم بر تقویت اتصالات و جریان بین‌المللی بدون وقفه کالاها، تسهیل افزایش کارآیی و کاهـش هزینه حمل و نـقل و پشتیبانی به همـراه گسترش دسترسی خود به مناطق داخلی و پشت ساحلی گسترده‌تر؛

با کسب انگیزه از همکاری‌های منطقه‌ای موفق که منجر به لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه بین‌دولتی شبکه بزرگراههای آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه‌آهن سراسری آسیا گردید؛

با توجه به اینکه جهت تقویت روابط و ارتقای تجارت بین‌المللی میان اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعه بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی، برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل بین‌المللی و کاهــش اثر نامطلوب حمل و نقل بر محیط‌زیست، ضروری است؛

با تصدیق نیاز به توسعه اصول راهنما برای توسعه و بهره‌برداری از بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی، جهت هماهنگ‌سازی و تسهیل حمل و نقل ترکیبی در آسیا و اقیانوسیه؛

و با درنظرداشتن نقش بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی به‌عنوان یکی از اجزای مهم نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی اثر بخش و کارآمد، به‌ویژه در پاسخگویی به نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی،گذری (ترانزیتی) و ساحلی به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده ۱ـ تعریف

از نظر موافقتنامه بین‌دولتی بنادر خشک (موافقتنامه)، بندر خشک دارای اهمیت بین‌المللی (بندرخشک) به منطقه‌ای واقع شده در داخل سرزمین اطلاق می‌شود که به‌عنوان مرکز پشتیبانی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقلی جهت تخلیه و بارگیری، ذخیره‌سازی، بازرسی‌های منظم کالاهای در حال حمل در تجارت بین‌المللی و انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی قابل اعمال می‌باشد.

ماده۲ـ شناسایی بنادر خشک

بدینوسیله طرفها، فهرست بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه را به‌عنوان مبنایی برای توسعه هماهنگ‌شده نقاط‌ کانونی مهم در نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین‌المللی می‌پذیرند. طرفها در نظر دارند این بنادر خشک را در چهارچوب برنامه‌های ملی خود و طبق قوانین و مقررات ملی توسعه دهند.

ماده۳ـ توسعه بنادر خشک

بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه باید با اصول راهنمای توسعه و بهره‌برداری از بنادر خشک که در پیوست (۲) این موافقتنامه تشریح گردیده است، منطبق گردند.

ماده۴ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق

۱ـ موافقتنامه برای امضای دولتهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در (بانکوک ـ تایلند) از تاریخ ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۳ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۲) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰ آبان ۱۳۹۲) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰/۱۰/۱۳۹۳) مفتوح خواهد بود.

۲ـ موافقتنامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضاءکننده خواهد بود.

۳ـ موافقتنامه برای الحاق دولتهای غیرامضاءکننده که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، مفتوح خواهد ماند.

۴ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به شکل مقرر و مقتضی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد گردید.

ماده۵ ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ موافقتنامه سی روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به‌موجب بند (۴) ماده (۴) موافقتنامه، تودیع گردد.

۲ـ برای هر دولتی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه را پس از تاریخ تودیع هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع نماید، موافقتنامه برای آن دولت، سی روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که سند مذکور را تودیع نماید.

ماده۶ ـ گروه کاری بنادر خشک

۱ـ گروه کاری بنادر خشک (گروه کاری) توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تأسیس خواهد گردید تا اجرای موافقتنامه و هر اصلاح پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. تمام دولتهایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، عضو گروه کاری خواهند بود.

۲ـ گروه کاری هر دوسال یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد. هر طرف نیز می‌تواند با ارائه اطلاعیه‌ای به دبیرخانه، درخواست برگزاری جلسه ویژه گروه کاری را بنماید. دبیرخانه درخواست را به آگاهی تمامی اعضای گروه کاری خواهد رسانید و جلسه ویژه گروه کاری را در صورتی که حداقل یک‌سوم طرفها موافقت خود را با درخواست ظرف مدت چهارماه از تاریخ اعلام دبیرخانه اعلام نمایند، تشکیل خواهد داد.

ماده۷ـ تشریفات اصلاح متن اصلی

۱ـ متن اصلی موافقتنامه براساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.

۲ـ اصلاح موافقتنامه می‌تواند از سوی هر یک از طرفها پیشنهاد گردد.

۳ـ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از برگزاری نشست گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه میان کلیه اعضای گروه کاری توزیع خواهد گردید.

۴ـ هر اصلاحیه با رأی اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد گردید. اصلاحیه مصوب، توسط دبیرخانه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرفها، برای پذیرش توزیع خواهد کرد.

۵ ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، سی روز پس از زمان پذیرش آن توسط دوسوم دولتهایی که در زمان پذیرش اصلاحیه، طرف موافقتنامه هستند لازم‌الاجراء خواهد شد. اصلاحیه برای تمام طرفها به‌استثنای آنهایی که اصلاحیه را نپذیرفته‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرفی که اصلاحیه مصوب طبق این بند را نپذیرفته است می‌تواند هر زمان پس از آن، سندی مبنی بر پذیرش اصلاحیه مزبور را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. اصلاحیه برای آن دولت سی روز پس از تاریخ تودیع سند یادشده، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۸ ـ تشریفات اصلاح پیوست (۱)

۱ـ پیوست (۱) موافقتنامه براساس تشریفات مشخص‌شده در این ماده اصلاح خواهد شد.

۲ـ اصلاحیه‌ها می‌تواند به‌وسیله هر طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع گردیده است، پیشنهاد گردد.

۳ـ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.

۴ـ اصلاحیه پیشنهادی درصورتی تصویب‌شده تلقی خواهد شد که طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع شده است پس از بررسی پیشنهاد در جلسه گروه کاری، پیشنهاد را مجدداً تأیید نماید. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرفها توزیع خواهد کرد.

۵ ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، پذیرفته‌شده تلقی خواهد گردید و برای کلیه طرفها پس از طی دوره چهل و پنج روزه از تاریخ اطلاعیه توزیع شده دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۹ـ تشریفات اصلاح پیوست (۲)

۱ـ پیوست (۲) موافقتنامه براساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.

۲ـ اصلاحیه‌ها می‌تواند به‌وسیله هر یک از طرفها پیشنهاد گردد.

۳ـ متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.

۴ـ اصلاحیه با اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در جلسه گروه ‌کاری، تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرفها توزیع خواهد کرد.

۵ ـ اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده در صورتی پذیرفته شده تلقی خواهد شد که در طول دوره نود روزه از تاریخ اعلام، کمتر از یک‌سوم طرفها، مراتب مخالفت خود را با اصلاحیه به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برسانند.

۶ ـ اصلاحیه پذیرفته‌شده طبق بند (۵) این ماده، سی روز پس از انقضای دوره نودروزه موضوع بند (۵) این ماده، برای تمام طرفها لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۰ـ قیود تحدید تعهد

در مورد هیچ‌یک از مفاد موافقتنامه به‌جز موارد مذکور در بند (۵) ماده (۱۳) موافقتنامه، نمی‌توان قید تحدید تعهد در نظر گرفت.

ماده۱۱ـ انصراف

هر یک از طرفها می‌تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد. انصراف از عضویت دوازده‌ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

ماده۱۲ـ تعلیق اعتبار

اگر تعداد طرفها برای دوازده‌ماه متوالی کمتر از هشت شود، کارکرد موافقتنامه به حالت تعلیق درخواهد آمد. مفاد موافقتنامه، سی روز پس از آنکه تعداد طرفها به هشت برسد، مجدداً نافذ خواهد گردید. در چنین وضعیت‌هایی دبیرکل سازمان ملل متحد طرفها را آگاه خواهد کرد.

ماده۱۳ـ حل و فصل اختلاف­ها

۱ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه که در آن طرفهای اختلاف قادر به حل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هریک از طرفهای اختلاف درخواست نماید به میانجیگری ارجاع خواهد شد و برای این منظور مراتب به میانجی(هایی) که مورد توافق طرفهای اختلاف باشند ارجاع خواهد گردید. اگر طرفهای اختلاف موفق به توافق در مورد انتخاب میانجی(ها) در مدت نود روز پس از درخواست میانجیگری نشوند، هر یک از طرفهای مزبور می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید تا میانجی‌ واحد مستقلی را منصوب نماید یا اختلاف به او ارجاع شود.

۲ـ توصیه میانجی(ها) که طبق بند (۱) این ماده منصوب شده‌اند، گرچه از نظر ماهیت، الزام‌آور نیست، مبنای تجدید ملاحظات طرفهای اختلاف قرار خواهد گرفت.

۳ـ طرفهای اختلاف می‌توانند از قبل توافق کنند که توصیه میانجی(‌ها)، را الزاماً بپذیرند.

۴ـ بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که سایر اقدامات دوجانبه جهت حل و فصل اختلاف­های میان طرفهای اختلاف در نظر گرفته نمی‌شود.

۵ ـ هر دولت در هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می‌تواند قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص میانجیگری است، سایر طرفها در مقابل هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده جهت میانجیگری پایبند نخواهند بود.

ماده۱۴ـ حیطه شمول

۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف برای اتخاذ اقدامی شود که طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت موقعیت است و آن طرف اقدام مزبور را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری می‌داند.

۲ـ هر طرف هر تلاش ممکنی را انجام خواهد داد تا بنادر خشک را طبق قوانین و مقررات داخلی به‌گونه‌ای توسعه دهد که سازگار با این موافقتنامه باشد. درهرحال هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که پذیرش تعهد از سوی هر طرف برای تجویز جابه‌جایی کالاها از طریق سرزمین آن تلقی شود.

ماده۱۵ ـ پیوست‌ها

پیوست‌های (۱) و (۲) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند.

ماده۱۶ ـ دبیرخانه

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه به‌عنوان دبیرخانه این موافقتنامه تعیین می‌شود.

ماده۱۷ـ امین اسناد

دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقتنامه می‌باشد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بدین‌منظور به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یک نسخه واحد به زبانهای چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، امضاء کرده‌اند.

پیوست ۱

بنادر خشک دارای اهمیت بین‌المللی

۱ـ بنادر خشک به‌طور معمول در مجاورت (الف) پایتخت­ها یا مراکز استان­ها/ ایالت­ های واقع در خشکی و یا (ب) مراکز موجود یا بالقوه تولید و مصرف متصل به بزرگراهها و یا راه‌آهن از جمله بر بزرگراه‌ آسیایی و یا در صورت اقتضاء راه‌آهن سراسری آسیا قرار دارند.

۲ـ بنادر خشک دارای اتصالات حمل و نقلی با سایر بنادر خشک، پستهای مرزی/ ایستگاههای گمرکی زمینی/ پستهای کنترل یکپارچه، بنادر دریایی، پایانه­های آبراهه‌های داخلی و یا فرودگاهها می‌باشند.

۳ـ بنادر خشک به شرح زیر می‌باشند.

۴ـ نام بندرخشک به همراه موقعیت آن یا نام نزدیک‌ترین شهر به آن درج می‌گردد.

۵ ـ بنادرخشک بالقوه در داخل کروشه درج گردیده‌اند.

فهرست بنادرخشک

افغانستان

هاکینا، میمنه                                بندرخشک حیرتان، مزارشریف

اسلام قلعه، هرات                            بندر خشک کابل، کابل

بندر خشک شیرخان بندر، قندوز        بندر خشک اسپین‌بولداک‌چمن، قندهار

بندر خشک تورخم، جلال آباد                         تورقندی، هرات

 

ارمنستان

فرودگاه جیمری

مرکز پشتیانی آخریان

کارمیر بلور/ پایانه باری آپاون

مرکز پشتیانی بین ­المللی زوارتنونتس

 

آذربایجان

پایانه باری باکو فرودگاه بین ­المللی حیدرعلی‌اف، باکو

پایانه باری بالاکان، مرز آذربایجان ـ گرجستان

پایانه باری بیله‌سوار، مرز آذربایجان ـ جمهوری اسلامی ایران

فرودگاه بین ­المللی گابالا، گابالا                                                          

فرودگاه بین ­المللی گنجه، گنجه

فرودگاه بین ­المللی حیدرعلی‌اف، باکو

پایانه باری جلفا، مرز آذربایجان ـ جمهوری اسلامی ایران

فرودگاه بین ­المللی لنکران، لنکران

فرودگاه بین ­المللی نخجوان، جمهوری خودمختار نخجوان

پایانه باری راه ابریشم، باکو                                                   

فرودگاه بین ­المللی زاگاتالا، زاگاتالا

[دپوی کالای شهر باکو، ایستگاه خیردالان]

[پایانه باری در نقطه مرزی کشور، سمور]

[پایانه باری در نقطه مرزی کشور، سینیگ ـ کورپو]

[پایانه بارگُنجی (کانتینری) بندر بین ­المللی تجاری دریایی باکو، باکو]

[ایستگاه گنجه، گنجه]

[مرکز پشتیبانی بین ­المللی، الیات]                                                      

[ایستگاه کشلا، باکو]

[بندر جدید بین ­المللی تجاری دریایی باکو، الیات]

[پایانه جنوبی در نقطه مرزی کشور، (آستارا)]

[ایستگاه سامگیت، سامگیت]

 

بنگلادش

آخورا، برهمان باریا                                    بناپول، جسور

بیبیربازار، کومیلا                           بوریماری، لالمونیرهات

هیلی، دیناج پور                           دپوی بارگُنجی(کانتینری) داخلی کاملاپور، داکا

سونا مسجید، چاپای ناوابگنج                      تکناف، بازارکاکس

[بنگلادباند، پانچاگارق]                 [بهمرا، ساتخیرا]

[بیلونیا، فنی]                        [دپوی بارگُنجی (کانتینری) داخلی دیراسمان، گاجی پور]

[گوبراکورا، میمنیسنق]                  [کورایتالی، میمنیسنق]

[ناکوگائو، شرپور]                       [رامگاره، خاگراچاری]

[تامابیل، سیلهت]

 

بوتان

بندر خشک فنتشولینگ، فنتشولینگ  

[جلفو، سارپانگ]

[گومتو، سامتسه]                                                                             [نگانگلام، سامداراپ جونگخار ]

[سامداراپ جونگخار، سامداراپ جونگخار]                                    

[سامتسه، سامتسه]

 

کامبوج

بندر خشک سی­دبلیو­تی، پنوم پن                       بندر خشک جهانی اولر، پنوم پن

بندر بین ­المللی پنوم پن، پنوم پن

منطقه ویژه اقتصادی پنوم پن، پنوم پن

بندر خشک سونگون، باوت                               بندر خشک تک سران، پنوم پن

بندر خشک تنگ لی، پنوم پن

 

چین

بندر پشتیبانی بین ­المللی حفاظت شده چانگچون ژینگ لانگ، چانگچون

مرکز پشتیبانی بین ­المللی جنوبی ارنهوت

ایستگاه مرکزی بار بزرگراه هاربین (پارک پشتیبانی هاربین لانگ یون)          

پارک پشتیبانی حمل و نقل بندر هکو، هکو

پارک پشتیبانی بین ­المللی هارگوس، هارگوس                            

پارک پشتیبانی بین ­المللی هانچون، هانچون

مرکز تجاری پشتیبانی بین ­المللی جینگهونگ منگوانگ، جینگهونگ

پارک پشتیبانی بین ­المللی کاشی، کاشی

بندر زمینی بین ­المللی تنگجیون، کانمینگ                                            

محوطه جدید بین ­المللی حمل بار منژولی، منژولی

مرکز پشتیبانی حفاظت شده نانینگ، نانینگ                                         

مرکز پشتیبانی تجاری مرز پنگژیانگ، پنگژیانگ (یویی گوان)

مرکز بار روپلی، رویلی                                                                     

مرکز باری سویفنهه، سویفنهه

پارک پشتیبانی بین ­المللی راه آهن ژینیانگ، اورومچی

ایستگاه بندر داخلی یوو، یوو

مرکز تجاری پشتیبانی انبار بندر ژانگمو، ژانگمو                           

 

گرجستان

منطقه آزاد صنعتی پوتی، پوتی

‌‌[مرکز پشتیبانی بین ­المللی تفلیس، تفلیس]

 

هند

اجنی، ناگپور، ماهاراشترا                                 امین گائون، گواهاتی، آسام

آرور، کرالا                                                  بالابهگار، فریدآباد، هریانا

بادوهی، سانت راویداس ناگار، واراناسی، اوتارپرادش                       

باگات کی کوتی، جودپور، راجستان                    چهرتا، امریتسار، پنجاب

دادری، نویدا، اوتار پرداش                                دولت آباد، اورنگ آباد، ماهاراشتا

دانداریکالان، پنجاب                                                 دانادرو، ایندور، مدهیا پرادش

دروناگیری نود، ناوی مومبایی، ماهاراشترا                                              

دورگا پور، بنگال غربی                       گارهی هاروسارو، گورگائون، هاریانا

ایروگور، کویمباتور، تامیل نادو               جمشیدپور، هرخند

جانوری، ناسیک، ماهاراشترا                  کاناک پورا، جایپور، راجستان

کانپور، اوتار پرداش                            خودیار، گجرات              

لونی، قاضی‌آباد، اوتار پرداش                ماجرهات، کلکته، بنگال غربی

مندیدیپ، بوپال، مدهایا پرادش               مرادآباد، اوتار پرداش     

پاتلی، گوگائون، هریانا                         پیتامپور، دهار، مادهایاپرادش         

رایپور، چهاتیس گاره                           ساچین، صورت، گجرات   

سانات ناگار، حیدرآباد، اندرا پرداش         سنوال، لادیانا، پنجاب     

تندیارپت، چنای، تامیل نادو                   تاقلاک آباد، دهلی         

وادودارا، گجرات                               وایت فیلد، بنگلور، کارناتاکا

 

اندونزی

بندر خشک گدباگ، باندونگ                                        بندر خشک سیکارانگ، بکاسی

 

جمهوری اسلامی ایران

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، استان تهران

ایستگاه راه آهن مطهری، مشهد، استان خراسان رضوی

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، استان قم

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، استان کرمان

[منطقه آزاد صنعتی اروند، استان خوزستان]

[منطقه ویژه اقتصادی سهلان، تبریز، استان آذربایجان شرقی]

[منطقه ویژه اقتصادی سرخس، استان خراسان رضوی]

[فرودگاه بین ­المللی شهید دستغیب، شیراز، استان فارس]

[مرکز پشتیبانی زاهدان، استان سیستان و بلوچستان]

 

قزاقستان

مرکز آکتوب، آکتوب                                           مرکز صنعتی و پشتیبانی دامو، آلماتی

[پشتیبانی فناوری پیشرفته، منطقه آلماتی]                                           

[مرکز همکاریه بین ­المللی مرزی کورگاز، منطقه آلماتی]

[پایانه تائو، منطقه آلماتی]

 

قرقیزستان

المدین، بیشکک                                                            اوش، اوش

 

جمهوری دموکراتیک خلق لائوس

تانالنگ، وین تیتان                         [هویکسای، بوکئو]

[لکسالئو، بوریخامسای]                    [لوانگ پرابانگ، لوانگ پرابانگ]

[ناتئوی، لوانگ نامتا]                                   [اودوسای، موانگ ژای]

[پاکسه، چامپاساک]                                   

[سنو، ساواناخت]

[تاخک، خاموانه]

مالزی

دپوی ترخیص داخلی کونتنا ناسیونال، پرای

پایانه بارگنجی (کانتینری) داخلی، پارانگ بسار  

دپوی ترخیص داخلی سری سیتا، کوالالامپور                                

پایانه باری ایپو، ایپو                                         بندر داخلی نیلای، نیلای

بندر داخلی تبودو، ساراواک                                                   

[دپوی داخلی پولائو سنابگ، پولائو سبانگ]

 

مغولستان

آلتانبولاگ                                                                       ساین شاند

اولان باتار                                                                                    زامین، اود

[چوئیبالسان]

 

میانمار

[باگو ]                                                                            [ماندالایا]

[ماولامینه]                                                                       [مونیوا]

[موس]                                                                           [پیای]

[تامو]                                                                             [یانگون]

 

نپال

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بهاریواهاوا، بهاریواهاو

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بیراتنگار، بیراتنگار

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بیرگونج، بیرگونج                    

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی کاکاربهیتا، کاکاربهیتا

[دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تاتوپانی، لارچا]

 

پاکستان

بندر خشک گمرکی، حیدرآباد                                    بندر خشک گمرکی، پیشاور

بندر خشک فیصل‌آباد، فیصل‌آباد                    بندر خشک لاهور، موقالپورا

بنادرخشک مارگالا، اسلام‌آباد                                     تراست بندر خشک مولتان، مولتان

ایستگاه باری بارگنجی (کانتینری) مرکز پشتیبانی ملی، لاهور                     

بندر خشک مرکز ملی پشتیبانی، کویته

بندر خشک راه آهن پرم ناگار پاکستان، کاسور

بندر خشک راه‌آهن کویته، کویته                    بندر خشک سامبریل، سیالکوت

بندر خشک مسیر ابریشم، سوست، گیلگیت، بالتیستان

 

فیلیپین

کلارک، شهر آنجلس، پامپانگا، لوزان                                        

شهر دادائو، منیدانائو شرقی

شهر کورونادال، کوتاباتو جنوبی                                              

لاگوئین دین گان، میسامیس اورینتال، منیدانائو شمالی                

شهر زامبوانگا، منیدانائو غربی

 

جمهوری کره

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی یوئی­وانگ، یوئی­وانگ

 

فدراسیون روسیه

پارک پشتیبانی جانینو، منطقه سنت پطرزبورگ                                     

مجموعه پشتیبانی ترکیبی (بندر جهانی روستو) منطقه روستو اون دون

مرکز پشتیبانی پایانه­ای بالتیسکی، منطقه لنینگراد

مرکز پشتیبانی پایانه­ای کلشچیها، نووسیبیرسک

مرکز پشتیبانی پایانه­ای دوسکینو، نیژنی نووگورود

[مرکز چندوجهی دمیترو وسکی، منطقه مسکو]

[کالینینگراد]                                                        [کازان]

[مجتمع پشتیبانی چندوجهی پایانه پیرمورسکی جنوبی ـ منطقه پیرمورسکی]

[مرکز پشتیبانی چندوجهی اسویجاژسکی، تاتارستان]

[مرکز پشتیبانی پایانه‌ای «پیرمورسکی»، اوسوریسک، منطقه پیرمورسکی]

[مرکز پشتیبانی پایانه‌ای «تامانسکی»، منطقه کراسنودار]

[مرکز پشتیبانی پایانه‌ای «بلیراست»، منطقه مسکو]

[ولگاگراد]                                                                        [یکاترینبرگ]

 

سریلانکا

[پلیاگودا، کلمبو]                                                    [تلانگاپاتا، کلمبو]

 

تاجیکستان

دوشنبه، دوشنبه                                                    کارامیک، جیرگاتال

خجند، خجند                                           کورگان، توب، گورکان، توب

نیژنی پنج، گومسانگیر                                             تورسانزاده، تورسانزاده

وخدت، وخدت

 

تایلند

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی لات کرابانگ، بانکوک               

[چیانگ کونگ، چیانگ رای]

[ناتا، نونگ خای]

 

ترکیه

گلمن، سامسون                                         کازان، آنکارا

[بوگاز کوپرو، کای سری]                              [بوزویوک، بیلچیک]

[گوکوی، بالیکسیر]                                                 [هابور]

 [هالکالی، استانبول]                                               [حسن بای، اسکی سهیر]

[کاکلیک، دنیزلی]                                      [کارس]

[کایاچیک، کونیا]                                       [کاسکوی، ازمیت] [ماردین]

[پالاندوکن، ارزروم]                                        [سیواس]         

[تورک اوغلو، کاهرامانماراس]                             [اوزاک]                      

[ینیس، مرسین]                                            [یسیل بایری، استانبول]

 

ویتنام

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی لائوکای، استان لائوکای 

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی سانگ تان، استان بین دونگ

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تان کانگ ـ لانگ بین ـ استان دانگ نای

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تین سون، استان باک نین

[هانوی]                                                                         

[دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی جیالای، استان جیالای]

دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی وین فوک، استان وین فوک        

[لانگ سون]        

پیوست ۲

اصول راهنمای توسعه و فعالیت بنادر خشک

۱ـ کلیات

توسعه و فعالیت بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه، بر اساس اصول مشروح زیر انجام خواهد شد. اعضاء همه تلاشهای ممکن را برای انطباق با این اصول در مراحل ساخت، ارتقاء و فعالیت بنادر خشک انجام خواهند داد.

۲ـ کارکردها

کارکردهای اصلی بنادرخشک شامل جابه‌جایی، نگهداری، بازرسی‌های منظم کالاهای در جریان انتقال در تجارت بین‌المللی و انجام تشریفات و کنترل‌های مورد عمل گمرکی می‌باشد. سایر کارکردهای بنادرخشک شامل موارد زیر و البته نه محدود به آن می­باشد:

الف) دریافت و اعزام

ب) یکپارچه نمودن و توزیع

پ) انبارداری

ت) تراباری

۳ـ چهارچوب نهادی، اداری و نظارتی

اعضاء چهارچوب­های نهادی، اداری و نظارتی مناسب را برای توسعه و فعالیت بدون مشکل بنادر خشک تمهیداتی از جمله شیوه‌هایی برای بازرسی منظم و اجرای تشریفات و کنترل‌های مورد عمل گمرکی در انطباق با قوانین و مقررات ملی طرف مربوط اتخاذ خواهند نمود. بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه می‌توانند به‌عنوان نقاط مبدأ یا مقصد در حمل و نقل و اسناد گمرکی تعیین شوند. اعضاء با تأمین‌کنندگان خدمات حمل و نقلی مربوط و مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی جهت اطمینان از شناسایی بنادر خشک، تشریک مساعی خواهند داشت. مالکیت بنادر خشک می­تواند عمومی، خصوصی و یا عمومی ـ خصوصی باشد.

۴ـ طراحی، چیدمان و ظرفیت

بنادر خشک با ظرفیت مناسب و چیدمان توسعه خواهند یافت تا جریان آرام و امن بارگنج­ها، بارها و وسایل نقلیه در داخل و از بنادر خشک را میسر سازند و توسعه ظرفیت را با در نظر گرفتن شیوه‌­های حمل و نقل مورد استفاده، نیازهای استفاده‌کنندگان از بنادر خشک و حجم آتی کالا و بارگنج ممکن سازند.

۵ ـ زیرساخت‌، تجهیزات و تأسیسات

بنادر خشک، زیرساخت، تجهیزات و نیروی انسانی متناسب برای حجم موجود و پیش‌بینی بار با صلاحدید اعضاء طبق قوانین، مقررات و رویه­های ملی خود را خواهند داشت. این مقرره از نظر ماهیت، جنبه توصیه‌ای خواهد داشت و در رابطه با موارد زیر الزام­آور نخواهد بود:

الف) منطقه امن دارای درگاه اختصاص داده‌شده برای ورود و خروج

ب) انبارهای مسقف و بازمجزاشده برای واردات، صادرات و تراباری و برای کالاهای فاسدشدنی، محمولات با ارزش بالا، محمولات خطرناک از جمله مواد مضر

پ) تأسیسات انبارداری که می­تواند شامل تأسیسات انبارداری حفاظت‌شده گمرکی باشد.

ت) تسهیلات ذخیره‌سازی و بازرسی، کنترل و نظارت گمرکی

ث) تجهیزات مناسب جابه‌جایی بارگنج و بار

ج) راههای خدماتی داخلی و آسفالته برای استفاده در عملیات و منطقه جمع‌آوری

چ) مکان مناسب جهت توقف وسایل نقلیه با فضای پارک مکفی برای وسایل نقلیه باری

ح) ساختمان اداری برای گمرک، ارسال‌کنندگان بار، نمایندگی‌های کشتیرانی، ترخیص کارهای گمرکی، بانکها و سایر کارگزاری­های مرتبط

خ) سامانه(سیستم)های اطلاعات و ارتباطات شامل سامانه(سیستم)های تبادل داده‌های الکترونیکی، کاوشگر(اسکنر)ها و تجهیزات توزین وسیله نقلیه

د) در صورت لزوم محوطه تعمیر بارگنج، وسیله نقلیه و تجهیزات

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفده ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌و‌دوم دیماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا