قانون مربوط به مواد روان‌گردان (‌پسیکوتروپ)

قانون مربوط به مواد روان‌گردان (‌پسیکوتروپ)

مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۰۸

ماده ۱ – مواد روان گردان بموادی گفته میشود که در فهرست‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است. وزارت بهداری در صورت توصیه ‌کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد میتواند در فهرست های چهارگانه مذکور با تصویب هیئت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را وسیله روزنامه ‌رسمی کشور شاهنشاهی و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید. ‌این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده ۲ – وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره یک ضمیمه این قانون را منحصراً برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیه ‌و یا وارد نموده و طبق آئین‌نامه‌ای که بتصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمان‌های تحقیقی و‌ پزشکی دولتی و یا وابسته بدولت و یا سازمانهای تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از طرف دولت تأیید شده باشد قرار دهد.

ماده ۳ – هر کس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یا‌ نگاهداری یا حمل نماید حسب مورد بمجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
‌الف – برای ساختن، حبس دائم.
ب – برای فروختن یا بمعرض فروش گذاردن، حبس جنائی درجه یک از سه تا ۱۵ سال.
ج – برای وارد کردن بیش از ده (۱۰) گرم، حبس دائم و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال.
د – برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (۱۰) گرم حبس جنائی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس ‌جنائی درجه دو از دو تا ده سال.

تبصره – مواد مذکور ولو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب میشود مشروط باینکه بهمان صورت قابل‌ مصرف باشد.

ماده ۴ – هر کس مواد مندرج در فهرستهای شماره ۲ و ۳ و ۴ ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر‌ضبط مواد مزبور بحبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵ – سازنده یا واردکننده مجاز مواد مذکور در ماده ۴ این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبی روی بسته‌بندیهائی که بدست مصرف‌کننده‌ میرسد (‌شیشه، لوله، جعبه و نظایر آن) الصاق نماید که به فارسی نوشته شده باشد «‌فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است» عمده‌فروشان دارو و ‌داروخانه‌ها مجاز بعرضه بسته‌بندیهای مذکور بدون داشتن برچسب نمیباشند و در صورتیکه بسته‌بندیهای فوق بدون برچسب مذکور خارج از‌ محوطه انبار دیده شود وسیله وزارت بهداری ضبط خواهد شد. ‌

ماده ۶ – فروش مواد مذکور در ماده ۴ این قانون جز بمؤسسات درمانی و عمده‌فروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا مؤسسه داروسازی ممنوع ‌است در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌

ماده ۷ – فروش مواد مذکور در ماده ۴ این قانون به مصرف‌کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصراً در مقابل نسخه پزشک ‌میتواند مواد مزبور را بمصرف‌کننده بفروشد متخلف به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهد شد.

ماده ۸ – نگاهداری مواد مذکور در ماده ۴ این قانون وسیله افراد غیر مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به‌ حبس جنحه‌ای تا ششماه محکوم خواهد شد.

ماده ۹ – فرآورده‌های داروئی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج در فهرست های شماره ۲ و ۳ و ۴ ضمیمه این قانون باشند مشمول ‌کلیه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود.

تبصره – وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در ماده ۴ این قانون در صورتیکه به مقادیر متناسب یا مصارف درمانی‌ شخصی باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود.

ماده ۱۰ – انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان‌گردان جز در نشریات پزشکی و داروئی بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است مرتکب بجزای ‌نقدی از پنجهزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱ – موادی که بموجب این قانون ضبط میشود در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف‌ رایگان بیماران برساند و در غیر اینصورت معدوم نماید. ‌

ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت بهداری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فهرست های دارویی (شماره ۱ تا ۴) به موجب بند ۴۱۹ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ نسخ شده است.

فهرست دارویی -فهرست شماره یک

۱ برولامفتامین(دی.ا.بی) Brolamfetamine(DOB)
۲ کاتیون Cathinon
۳ دی.ای.تی DET
۴ دی.ام.ا DMA
۵ دی.ام.اچ.پی DMHP
۶ دی.ام.تی DMT
۷ دی.اٌ.ای.تی DOET
۸ اتیسیکلیدین(پی.سی.ای) Eticyclidine(PCE)
۹ اتریپتامین Etryptamine
۱۰ ان-هیدروکسی ام.دی.ا N-Hydroxy MDA
۱۱ (+)- لیزوجاید (ال.اس.دی و ال.اس.دی۲۵) (+) – Lysergide(LSD.LSD25)
۱۲ ام.دی.ای و ان- اتیل ام.دی.ا N-Ethyl MDA،MDE
۱۳ ام.دی.ام.ا MDMA
۱۴ مسکالین Mescaline
۱۵ متکاتینون Methcathinone
۱۶ ۴- متیل آمینورکس ۴-Methylaminorex
۱۷ ام.ام.دی.ا MMDA
۱۸ ۴- ام.تی.ا ۴-MTA
۱۹ پاراهگزیل Parahexyl
۲۰ پی.ام.ا PMA
۲۱ پسیلوسین – پسیلوتسین Psilocine,psilotsin
۲۲ پسیلوسایبین psiloeybin
۲۳ رولییکلیدین (پی.اچ.پی – پی.سی.پی.وای) Rolicyclidine(PHP.PCPY)
۲۴ اس.تی.پی و دی.أ.ام STP,DOM
۲۵ تنامفتامین (ام.دی.ا) Tenamfetamine(MDA)
۲۶ تنوسیکلیدین (تی.سی.پی) Tenocyclidine(TCP)
۲۷ تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهای آن Tetrahydrocannabinol and thir strochemical variants
۲۸ تی.ام.ا TMA

 

فهرست دارویی -فهرست شماره دو

۱ آمفتامین Amfetamine
۲ آمینپتین Amineptine
۳ ۲-سی-ب ۲C-B
۴ دگزامفتامین Dexamfetamine
۵ درونابیتول(دلتا- ۹- تتراهیدروکانابینول و ایزومرهای آن) Dronabinol(DeIta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)
۶ فنتیلین Fenetylline
۷ لوامفتامین Levamfetmine
۸ لوومتامفتامین Levomethamphetmine
۹ مکوکالون Mecloqualone
۱۰ متامفتامین Metamfetamine
۱۱ متامفتامین راسمیت Metamfetamine Racemate
۱۲ متاکالون Methaqualone
۱۳ متیل فنیدیت Methylphendiate
۱۴ فن سیکلدین (پی.سی.پی) Phencyclidine(PCP)
۱۵ فن مترازین Phenmetrazine
۱۶ سکوباربیتال Secobarbital
۱۷ زیپپرول Zipeprol

 

فهرست دارویی -فهرست شماره سه

۱ آموباربیتال Amobarbital
۲ یوپرنورفین Buprenorphine
۳ بوتالبیتال Butalbital
۴ کاتین(نورپزودوافدرین) Cathine(norpseudoephedrine)
۵ سیکلوباربیتال Cyclobarbital
۶ فلونیرازپام Flunitrazepam
۷ گلوتتیماید Glutethimide
۸ پنتازوسین Pentazocine
۹ پنتوباربیتال Pentobarbital

 

فهرست دارویی -فهرست شماره چهار

۱ آلوباربیتال Allobarbital
۲ آلپرازولام Alprazolam
۳ آمفپرامون(دی اتیل پروپیون) Amfepramone(diethylpropion)
۴ آمینورکس Aminorex
۵ باربیتال Barbital
۶ بنزفتامین Benzfetamine
۷ برومازپام Bromazpam
۸ بوتوباربیتال Butobarbital
۹ بروتیزولام Brotizolam
۱۰ کامازپام Camazepam
۱۱ کلردیازپوکساید Chordiazepoxide
۱۲ کلوبازام Clobazam
۱۳ کلونازپام Clonazepam
۱۴ کلونازپات Clorazepate
۱۵ کلوتیازپام Clotiazepam
۱۶ کلوگزازولام Cloxazolam
۱۷ دلورازپام Delorazepam
۱۸ دیازپام Diazepam
۱۹ استازولام Estazolam
۲۰ اتکلوروینول Ethchlorvynol
۲۱ اتینمیت Ethinamate
۲۲ اتیل لوفلازپات Ethl loflazepate
۲۳ اتیل آمفتامین (ان- اتیل آمفتامین) Etilamfetmine N-ethylamphetmine
۲۴ فنکامفامین Fencamfamin
۲۵ فنپروپورکس Fenproporex
۲۶ فلودیازپام Flurazepam
۲۷ فلورازپام Flurazepam
۲۸ جی.اچ.بی GHB
۲۹ هالازپام Halazepam
۳۰ هالوگزازولام Haloxazolam
۳۱ کتازولام Ketazolam
۳۲ لفتامین (اس.پی.ا) Lefetamine(SPA)
۳۳ لوپرازولام Loprazolam
۳۴ لورازپام Lorazepam
۳۵ لورمتازپام Lormetazepam
۳۶ مازیندول Mazindol
۳۷ مدازپام Medazepam
۳۸ مفنورکس Mefenorex
۳۹ مپروبامات Meprobamate
۴۰ مزرکارب Mesocarb
۴۱ متیل فنوباربیتال Methyl Phenobarbital
۴۲ متی پریلون Methyprylon
۴۳ میدازولام Midazolam
۴۴ نیمتازپام Nimetazepam
۴۵ نیترازپام Nitrazepam
۴۶ نوردازپام Nordazepam
۴۷ اگزازپام Oxazepam
۴۸ اگزازلام Oxazolam
۴۹ پمولین Pemoline
۵۰ فندیمترازین Phendimetrazine
۵۱ فنوباربیتال Phenobarbital
۵۲ فن ترمین Phentermine
۵۳ پینازپام Pinazepam
۵۴ پیپرادرول Pipradrol
۵۵ پرازپام Prazepam
۵۶ پیرووالرون Pyrovalerone
۵۷ سکبوتاباربیتال Secbutabarbital
۵۸ تمازپام Temazepam
۵۹ تترازپام Tetrazepam
۶۰ تریازولام Triazolam
۶۱ وینیل بیتال Vinylbital
۶۲ زولیپدوم Zolpidem
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

      1. سلام مجدد الان متوجه شدم که فهرست ضمیمه این قانون توسط ردیف ۴۱۹ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبره در حوزه سلامت مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ نسخ شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا