قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

مصوب ۱۳۹۹/۸/۵

ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست:

پیوست:

ردیف

عنوان و تاریخ تصویب قانون

مواد مرتبط نامعتبر

۱.

قانون طبابت

مصوب ۱۱/۰۳/۱۲۹۰‌

مواد ۱، ۳ الی ۹، ۱۱ و ۱۳

۲.

قانون در باب تجدید کنترات مسیو لاتس و استخدام یک نفر معلم  طب فرانسوی و یک نفر معلم تاریخ  طبیعی

مصوب ۰۱/۰۶/۱۲۹۰

ماده ۲

۳.

پروگرام کابینه آقای قوام السلطنه

مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۰۰

پاراگراف ۹، ۱۰ بند ۳ متن و جزء ۵ بند ۳ متن

۴.

قانون کنترات دکتر ویلهلم

مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۰۱

کل قانون

(مواد ۱ الی ۴)

۵.

قانون بودجه ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت معارف و صحیه و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۰۱

ردیف‌های ۱۹، ۲۶، قسمت (اعتبار مخارج مقدماتی شعبه حفظ الصحه) از ردیف ۲۹

۶.

قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوزئیل ۱۳۰۲

مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۰۲

ردیف ۱۱ جدول ماده ۱

۷.

قانون استخدام دکتر ژوزف منار فرانسوی برای ریاست مؤسسه پاستور

مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۰۲

کل قانون

(مواد ۱ الی ۳)

۸.

قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۰۳

نمره ترتیب ۱۴ و ۱۶ جدول ماده ۲

۹.

قانون  تجدید کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی و اجازه استخدام یکنفر مأمور  بلژیکی دیگر برای اداره گمرکات مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۰۴

ماده ۷

۱۰.

قانون  استخدام مسیو پاپاریان تبعه دولت ترکیه برای معلمی مدرسه  دواسازی از فروردین  ۱۳۰۴

مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۰۴

کل قانون

(مواد ۱ و ۲)

۱۱.

‌قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی ‌

مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴

فقرات ۱۲، ۱۵ ماده ۲ و ماده ۱۷

۱۲.

قانون برقراری هیجده فقره شهریه و مستمری مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴

بند ۱۶ ماده ۱

۱۳.

تصویب مشی پروگرام کابینه آقای میرزا حسن خان مستوفی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۰۵

قسمت ۱۱

۱۴.

قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای مؤسسه پاستور

مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۰۵

کل قانون

(ماده ۱ و تبصره آن، مواد ۲و ۳)

۱۵.

قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی

مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۰۶

ماده واحده و جدول پیوست

۱۶.

قانون متمم قانون بودجه اضافی سنه  ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی

مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۰۶

کل قانون، ماده واحده و جدول ماده واحده

۱۷.

قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص تلگراف بی سیم تبعه دولت فرانسه

مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۰۶

ماده ۲

۱۸.

قانون راجع به اجازه نامه طبابت

مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۰۶

کل قانون

(مواد ۱ الی ۳)

۱۹.

قانون اجازه استخدام مسیو پاپاریان معلم دواسازی برای مدت دو سال و نه ماه مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۰۶

ماده واحده

۲۰.

ماده الحاقیه به قانون اجازه نامه طبابت

مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۰۶

ماده الحاقی

۲۱.

قانون اجازه منظور داشتن مخارج غیر ثابته وزارتخانه‌ها بابت بودجه اضافی اعتبار ۱۳۰۵ جزو اعتبارات ۱۳۰۶

مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۰۶

جدول صورت ضمیمه قانون (ردیف وزارت معارف)

۲۲.

قانون اجازه پرداخت اعتبارات مصوب ۱۳۰۶ در فروردین ماه ۱۳۰۷ بابت مخارج مملکتی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۰۷

تبصره ماده واحده

۲۳.

قانون برقراری ماهی سی تومان اضافه شهریه برای آقای میرزا مرتضی فرزند آقا شیخ محمد حسین یزدی

مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۰۷

کل قانون

(ماده واحده و تبصره آن)

۲۴.

قانون اجازه استخدام یک نفرطبیب متخصص آلمان یا فرانسه به سمت مشاور فنی اداره صحیه و ریاست مریضخانه جدید طهران

مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۰۷

کل قانون

(مواد ۱ الی ۳)

۲۵.

قانون یک هزارتومان اضافه مقرری دکترگراندل مدیر مؤسسه پاستور

مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۰۷

ماده واحده

۲۶.

قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۷ در حدود اعتبارات مصوبه اسفند ۱۳۰۶

مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۰۷

تبصره ۲ ماده واحده

۲۷.

قانون اجازه استخدام مادموازل پن تبعه دولت فرانسه و متخصصه در امراض نسوان مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۰۷

ماده واحده

۲۸.

قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مملکتی

مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۰۷

بند « و » فقره ۸، فقره ۱۳ جدول ضمیمه

۲۹.

قانون اجازه استخدام یک نفر مکانیسین راننده کشتی جهت خدمات صحی بنادر جنوب از فرانسه

مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۰۷

ماده واحده

۳۰.

قانون بودجه یکساله ۱۳۰۸ مملکتی

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۷

قسمتهای وزارت معارف معارف، عایدات معارفی ازمحل‌مالیات،

عایدات صحی از محل مالیات راه و تاکس صحی بندری   قسمت اول ضمیمه و صحیه کل به ضمیمه اعتبارات اختصاصی از محل مالیات راه و عایدات پوست بره و تاکس بندری، وزارت معارف – بودجه عمومی بضمیمه اعتبارات اختصاصی از محل قسمت دوم ضمیمه

۳۱.

قانون اجازه استخدام چهار نفر کارگر متخصص چای کاری از اتباع دولت چین مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۰۸

ماده ۲

۳۲.

قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین امور فلاحتی از اتباع دولت فرانسه مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۰۸

بندهای ۱،۳ و ۴ ماده ۱،ماده ۲

۳۳.

قانون تجدید کنترات مادموازل دکتر پن متخصصه در امراض نسوان

مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۰۸

ماده واحده

۳۴.

قانون تجدید کنترات دکتر کراندل تبعه دولت فرانسه برای ریاست قسمت فنی و اداری موسسه پاستور به مدت سه سال مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۰۸

کل قانون

(مواد ۱،۲ و ۳)

۳۵.

قانون اجازه استخدام دکتر ملچارسگی لهستانی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۰۸

کل قانون

(مواد ۱ الی ۴)

۳۶.

قانون تمدید قانون راجع به اجازه نامه طبابت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۰۸

کل قانون

(ماده واحده و تبصره‌های ۱ الی ۴ آن)

۳۷.

قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۸

ردیف‌های “عایدات وزارت معارف
مدارس” و “صحیه ” از جدول صورت ضمیمه

۳۸.

قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذوغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۰۹

ماده ۹

۳۹.

قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۰۹

کل قانون

(مواد ۱،۲ و ۳)

۴۰.

قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز اتباع دولت آلمان برای کارخانه ضرابخانه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۰۹

ماده ۶

۴۱.

قانون بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۹

بند ۳ ردیف ۸،بند ۲ ردیف ۱۳ قسمت ۱ جدول ضمیمه، بند ۴ ردیف ۶،بند ۱۰ ردیف ۱۴ قسمت ۲ جدول ضمیمه

۴۲.

قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه بمدت سه سال

مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۱۰

ماده هفتم

۴۳.

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام معلمین آهنگری و نجاری مدرسه صنعتی دولتی

مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۱۰

ماده ۵

۴۴.

قانون اجازه تجدید کنترات شش نفر معلمین فرانسوی برای مدت سه سال

مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۱۰

ماده ۲

۴۵.

قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۱ مملکتی

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۰

قسمت اول جدول ضمیمه (ردیف‌های ۳ و ۴ فصل ۸، ر دیف ۳ فصل ۱۳)، قسمت دوم جدول ضمیمه (ردیف ۴ فصل ۶، ردیف ۱۰ فصل ۱۷)

۴۶.

قانون اجازه استخدام یک نفر از اتباع فرانسه برای ریاست صحیه کل مملکتی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۰

کل قانون

(مواد ۱ الی ۵)

۴۷.

قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بنادر جنوب

مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۱۱

ماده ۱

۴۸.

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام دکتر ملچارسکی مدیر فنی و معلم مدرسه دندانسازی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

کل قانون، مواد ۱ الی ۴

۴۹.

قانون اجازه استخدام شش نفر معلمین فرانسوی برای اصلاح و تکمیل مدارس متوسطه مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

ماده ۳

۵۰.

قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات نظمیه

مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

ردیف ۴ ضمیمه ۳

۵۱.

قانون راجع به اجازه استخدام مهندس متخصص بطری سازی از ایتالیا

مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

ماده واحده

۵۲.

قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی

مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۱۲

باب اول صورت ضمیمه (ردیف‌های ۳۱،۳۵،۵۶)، باب دوم صورت ضمیمه (ردیفهای ۸،۲۲،۳۹،۴۴،۵۵،۶۹)

۵۳.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۱۲

ماده ۱۲

۵۴.

قانون راجع به اطبای خارجی

مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۲

مواد ۳ و ۵

۵۵.

قانون تجدید کنترات ربرت مرتی و ویلهلم بوخر مستخدمین فنی ضرابخانه

مصوب ۲۳/۰۷/۱۳۱۲

بند و ماده واحده

۵۶.

قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ صحیه

مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۱۲

کل قانون

(ماده واحده و تبصره ماده واحده)

۵۷.

قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ صحیه کل مملکتی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۱۲

ماده واحده

۵۸.

قانون اضافه اعتبار تلگرافات وزارتین عدلیه و داخله و ادارات تجارت و نظمیه و صحیه کل مملکتی

مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

ماده واحده و بندهای اولا و ثانیاً

۵۹.

قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی

مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۲

باب اول ضمیمه (اجزاء ۳۲،۳۳ قسمت ۱، اجزاء ۳،۴ قسمت ۴)، باب دوم ضمیمه(اجزاء ۳ و ۴ قسمت ۶، اجزء ۴ و ۹ قسمت ۱۶، اجزاء ۴ و ۶ قسمت ۱۷، اجزاء ۴، ۶ و ۷ قسمت ۱۷)

۶۰.

تجدید کنترات آقای دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه برای مدت سه سال

مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۲

کل قانون

(مواد ۱ الی ۳)

۶۱.

تعرفه عواید تمبر وزارت معارف در سال ۱۳۱۳

مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۱۳

بندهای د، ه، و

۶۲.

قانون اجازه تمدید کنترات آقای دکتر‌هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان دولتی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۱۳

کل قانون

(مواد ۱ الی ۵)

۶۳.

قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از فرانسه یا آلمان

مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۱۳

کل قانون

(مواد ۱ تا ۶)

۶۴.

قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص بیطار از اتباع فرانسه

مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۱۳

ماده واحده

۶۵.

قانون اجازه تاسیس دانشگاه در طهران

مصوب  ۱۳/۰۸/۱۳۱۳

بند ۴ ماده دوم

۶۶.

قانون اجازه استخدام دکتر‌هاز و دکتر ادواردبلر و اصلاح حقوق دکتر‌هانری اشترنک مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۱۳

بند ز ماده واحده

۶۷.

قانون اجازه استخدام زترهلم مهندس و متخصص پل سازی

مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۱۳

بند ۲ ماده واحده

۶۸.

قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی

مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۳

باب اول ضمیمه (اجزاء ۳۵ الی۳۷ قسمت ۱،اجزاء ۳ و ۴ قسمت ۴)،باب دوم ضمیمه (اجزاء ۳ و ۴ قسمت ۵، جزء ۴ قسمت ۱۶، اجزاء ۶  و ۷ قسمت ۱۷)

۶۹.

قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص برای تدریس در دانشکده‌های بیطاری و فلاحتی

مصوب  ۱۹/۰۱/۱۳۱۴

کل قانون

(ماده واحده و تبصره آن)

۷۰.

قانون مدنی

مصوب  ۲۰/۰۱/۱۳۱۴

مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰

۷۱.

قانون اجازه پرداخت ۵ میلیون و نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج اضافی

مصوب  ۱۶/۰۶/۱۳۱۴

جزء ۸ بند الف ماده واحده و بند ب ماده واحده

۷۲.

قانون اجازه استخدام یک نفر بیطار میکروب شناس و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات

مصوب  ۲۹/۰۹/۱۳۱۴

کل قانون

(ماده واحده و تبصره آن)

۷۳.

قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری

مصوب  ۱۹/۱۲/۱۳۱۴

جدول باب اول  ضمیمه (ردیف‌های ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۸، ۴۹،۵۶ ضمیمه)، جدول باب دوم ضمیمه (ردیف‌های ۶ و ۱۵)

۷۴.

اجازه استخدام پراولوف بکنرلیوس و زنش کریستافواسکیونیلسن

مصوب  ۰۵/۰۷/۱۳۱۵

بند ۳ ماده واحده

۷۵.

اجازه ساختن و نگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران

مصوب  ۱۸/۱۱/۱۳۱۵

بند ب ماده ۱۰ و ماده ۱۶

۷۶.

قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۱۶ کشور

مصوب  ۲۳/۱۲/۱۳۱۵

باب اول جدول ضمیمه (ردیف‌های ۳۳،۳۴،۴۷،۴۸)، باب دوم جدول ضمیمه (ردیف‌های ۸،۹،۱۰،۱۱،۳۹،۴۰،۴۹، ۵۱)

۷۷.

قانون دفتر اسناد رسمی

مصوب  ۱۵/۰۳/۱۳۱۶

مواد ۲۶ و ۵۰

۷۸.

قانون عمران مصوب  ۲۵/۰۸/۱۳۱۶

مواد ۱ و ۲

۷۹.

قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور

مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۶

باب اول جدول ضمیمه (ردیف‌های ۳۲،۳۳،۴۵،۴۶)

و باب دوم جدول ضمیمه (ردیف‌های ۹،۱۰،،۱۱،۱۲،۱۴،۱۵،۳۸،۳۹،۴۸،۵۰)

۸۰.

قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه

مصوب  ۲۳/۱۱/۱۳۱۷

مواد ۸ و ۱۰

۸۱.

قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور

مصوب  ۱۴/۱۲/۱۳۱۷

ماده واحده، قسمت اول (ردیف‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۶، ۲۷، ۵۴،۵۶،۹۵) و قسمت دوم (۴۲، ۴۳)

۸۲.

قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندس و متخصص خارجی برای ساختمان راه آهن مصوب  ۱۰/۰۳/۱۳۱۸

بند‌های ۳ و ۴ ماده واحده

۸۳.

قانون خدمت گزاری پزشکان

مصوب  ۰۷/۰۵/۱۳۱۸

کل قانون

(مواد ۱ الی ۱۴)

۸۴.

قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی

ساختمان خطوط راه آهن و صورت پیوست آن مصوب  ۰۸/۰۶/۱۳۱۸

بند‌های ۳ و ۴ ماده واحده

۸۵.

قانون اجازه استخدام آقای پرفسور ابرلنگ تبعه فرانسه به سمت ریاست دانشکده پزشکی

مصوب  ۰۹/۱۱/۱۳۱۸

کل قانون

(ماده واحده و بندهای ۱ الی ۶ آن)

۸۶.

قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور

مصوب  ۱۶/۱۲/۱۳۱۸

پیوست فصل اول (ردیف­های ۳۸، ۳۹) و پیوست فصل دوم (ردیف­های ۱۰، ۱۱،۱۲،۱۵،۵۸،۶۰)

۸۷.

قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور

مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۱۸

ماده ۱۸

۸۸.

قانون بودجه سال  ۱۳۱۹مجلس شورای ملی

مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۱۸

پیوست قانون (ردیف حقوق و هزینه بهداری)

۸۹.

قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن

مصوب  ۰۲/۰۴/۱۳۱۹

بند‌های ۳ و ۴ ماده واحده

۹۰.

قانون اصلاح قانون تأسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی

مصوب  ۱۲/۰۸/۱۳۱۹

مواد ۱ الی ۲۵ (کل قانون)

۹۱.

قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور

مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۹

جدول اول پیوست (ردیف‌های ۳۹،۴۰،۵۲) و جدول دوم پیوست (ردیف‌های ۸،۹،۱۰،۱۳،۲۵،۲۶،۲۷،۶۳،۶۵)

۹۲.

قانون بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی

مصوب  ۲۷/۱۲/۱۳۱۹

جدول پیوست (ردیف‌های بهداری، پزشک قراردادی،هزینه بهداری)

۹۳.

قانون متمم بودجه  سال ۱۳۲۰ کشور

مصوب  ۲۹/۱۲/۱۳۱۹

ماده ۱۵

۹۴.

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار

مصوب  ۱۱/۰۳/۱۳۲۰

ماده ۲۱

۹۵.

قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور

مصوب  ۰۸/۰۸/۱۳۲۰

ماده ۳ و بند د ماده ۹

۹۶.

قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور

مصوب  ۳۰/۰۱/۱۳۲۱

قسمت ۱ پیوست (ردیف­های ۳۹،۴۰،۵۰)، قسمت ۲ پیوست (ردیف­های ۱۱،۱۲،۱۳،۲۴، ۵۲ و ۵۴)

۹۷.

قانون بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی

مصوب  ۲۳/۰۲/۱۳۲۱

قسمت ۱ پیوست (ردیف­های پزشک قراردادی،هزینه بهداری،هزینه کمک به کارگرانی که در حین انجام وظیفه ناقص و یا گرفتار امراض صعب العلاج و یا مدت دار میشوند)

۹۸.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور

مصوب  ۰۵/۰۹/۱۳۲۱

مواد ۲۶، ۳۱، ۳۲، ۳۸، ۳۹، ۴۵ و ۴۸

۹۹.

قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور

مصوب  ۲۴/۰۸/۱۳۲۲

جدول درآمد (ردیف‌های ۳۸، ۳۹، ۴۹)، جدول هزینه (ردیف‌های ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۵، ۶۳، ۶۴)

۱۰۰.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست دو  مجلس شورای ملی

مصوب  ۲۸/۰۸/۱۳۲۲

ردیفهای بهداری، هزینه‌های بهداری، اعتبار کمک بکارگرانی که در حین انجام وظیفه

ناقص و یا گرفتار امراض سخت و مدت دار میشوند و کمک بوراث کارگان پاپخانه بی بضاعت از جدول پیوست

۱۰۱.

قانون اجازه استخدام آقای دکتر لوئی دلپی رئیس بنگاه مایه‌سازی دامپزشکی حصارک

مصوب  ۲۸/۰۸/۱۳۲۲

کل قانون

(مواد ۱ تا ۵)

۱۰۲.

‌قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول متحده آمریکا برای وزارت بهداری

مصوب  ۲۸/۰۸/۱۳۲۲

کل قانون

(مواد ۱ الی ۹)

۱۰۳.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور

مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۲۲

مواد ۱۰،۱۳،۱۵،۲۳،۲۴،۲۶،۲۸

۱۰۴.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و سه مجلس شورای ملی

مصوب  ۰۴/۰۷/۱۳۲۳

جدول پیوست (ردیف بهداری و زیر مجموعه‌های آن)

۱۰۵.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و سه چاپخانه مجلس شورای ملی

مصوب  ۰۶/۰۷/۱۳۲۳

تبصره ۳ ماده ۱

۱۰۶.

قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین

مصوب  ۰۲/۰۸/۱۳۲۳

ماده واحده

۱۰۷.

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های آذرماه و دی ماه ۱۳۲۳ کل کشور

مصوب  ۳۰/۰۹/۱۳۲۳

تبصره ۲ ماده ۲

۱۰۸.

قانون اجازه اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس

مصوب  ۰۸/۱۱/۱۳۲۳

ماده واحده

۱۰۹.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و چهار مجلس شورای ملی

مصوب  ۰۵/۰۴/۱۳۲۴

جدول پیوست (ردیف بهداری و زیرمجموعه‌های این ردیف، ردیف هزینه بهداری، ردیف ملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دو دست و روپوش کارگران اعتبار کمک بوراث کارگران بی بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت میشوند)

۱۱۰.

قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت – ف – اوری مشاور فنی وزارت بهداری

مصوب  ۲۲/۰۸/۱۳۲۴

کل قانون

(ماده واحده و بندهای الف،ب،ج،د،ه،و)

۱۱۱.

قانون سازمان وزارت بهداری

مصوب  ۲۲/۰۹/۱۳۲۴

مواد ۱،۲،۴ الی ۱۵، تبصره ماده ۲۱ و مواد  ۲۵ الی ۳۲

۱۱۲.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی

مصوب  ۱۶/۱۲/۱۳۲۴

جدول پیوست (ردیف بهداری و زیرمجموعه آن، ردیف هزینه بهداری، ردیف عتبار کمک بوراث کارگران بی‌بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت میشوند)

۱۱۳.

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به پرداخت دو دوازدهم آذر و دی سال  ۱۳۲۵مصوب  ۲۰/۰۹/۱۳۲۵

بند ۵ ماده ۲

۱۱۴.

اجازه پرداخت نود و پنج میلیون ریال در حدود وصولی‌های درآمد کشور

مصوب  ۰۲/۰۵/۱۳۲۶

ردیف (اضافه تاسیسات بهداشتی فارس) بند ۱

۱۱۵.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی

مصوب  ۱۳/۱۱/۱۳۲۶

جدول ضمیمه (ردیف­های بهداری،(رئیس) پزشک قراردادی،(پزشک) قراردادی، پزشکیار، هزینه بهداری)

۱۱۶.

قانون بودجه سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

مصوب  ۲۸/۰۲/۱۳۲۷

ماده ۴ و جدول ضمیمه (ردیف­های بهداری، رئیس (پزشک قراردادی)، پزشک (قراردادی)، پزشکیار، هزینه بهداری)

۱۱۷.

تصمیم قانونی راجع به رأی اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست‌وزیر

مصوب  ۱۷/۰۹/۱۳۲۷

بند ۴ پیوست

۱۱۸.

قانون اجازه استخدام پنج نفر از پزشکان عالی رتبه آلمان و اطریشی برای تدریس در دانشکده پزشکی تبریز

مصوب  ۲۷/۰۲/۱۳۲۸

کل قانون

(ماده واحده، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده)

۱۱۹.

قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان

مصوب  ۲۹/۰۲/۱۳۲۸

ماده واحده و تبصره‌های ۲ تا ۶ آن

۱۲۰.

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی

مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۲۸

تبصره ماده ۴ و جدول صورت جزء قانون بودجه (ردیف اداره بهداری و زیر مجموعه این ردیف، ردیف‌های حق بیمه و هزینه بهداری از خرید لوازم جراحی و دارو
و غیره و دستمزد دندان پزشک)

۱۲۱.

قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور

مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۲۸

تبصره‌های ۹،۱۱،۱۷،۳۱،۳۸،۴۱،۴۳ ماده دوم، ردیفهای ۱۰،۴۵،۵۶ جدول ۱ و ردیف­های ۱۵،۲۸،۳۱،۵۰ جدول ۲

۱۲۲.

قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به عنوان­کارشناس فنی شهربانی به مدت دو سال

مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۲۸

تبصره‌های ۸ و ۹ ماده واحده

۱۲۳.

اصلاح بودجه هزینه، درآمد سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ

مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۲۹

جدول متن

۱۲۴.

قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران

مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۲۹

کل قانون

(ماده واحده و تبصره‌های ۱،۲ آن)

۱۲۵.

آئین‌نامه شورای عالی بهداشت

مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۲۹

مواد ۱ الی ۱۲، بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۹ و ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۳، مواد ۱۴ الی ۱۷

۱۲۶.

اصلاح بودجه سال ۱۳۲۹ مؤسسات فرهنگی شهرستانها و وزارت فرهنگ در مرکز و شهرستانها

مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۲۹

جدول قسمت ۱ و ۲

۱۲۷.

قانون بهداشت شهری

مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۹

ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، ماده ۲، تبصره ماده ۳، مواد ۶، ۷، ۹ و تبصره ماده ۱۰

۱۲۸.

قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی ۲۷ ‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱

مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۲۹

جدول پیوست ۲ (جزء ۲ ردیف ۱،ردیفهای ۳ الی ۱۱ فصل اول-کشاورزی،ردیفهای ۶ الی ۱۲ فصل ششم-اصلاحات امور اجتماعی و شهری)

۱۲۹.

تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط بجریان استخدام مستخدمیـن خـارجی سازمان برنامه

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۲۹

متن قانون

۱۳۰.

قانون اجازه استخدام پانزده نفر استاد اتباع خارجه برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی مشهد _ شیراز و اصفهان

مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۳۰

ماده واحده و تبصره‌های ۱،۲،۳(کل قانون)

۱۳۱.

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۳۰

جدول پیوست

ردیف بهداری و زیر مجموعه‌های آن، ردیف حق بیمه، ردیف هزینه بهداری از خرید دارو و لوازم جراحی

۱۳۲.

مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر

مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۳۱

ماده واحده

۱۳۳.

لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی

مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۳۱

تبصره ماده ۱

۱۳۴.

قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و مشتقات آن

مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۳۱

ماده واحده و تبصره ۱ و ۲ آن

۱۳۵.

اجازه استفاده از مبلغ بیست میلیون ریال اعتبار ردیف ۷۳ بودجه سال جاری برای تهیه لوازم و سایر مصارف دفع آفات حیوانی و نباتی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۳۲

متن قانون

۱۳۶.

طرح قانونی دائر به قابل مصرف بودن اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۲۹ الی ۱۳۳۲ تا آخر سال ۱۳۳۴

مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۳۳

ماده واحده

۱۳۷.

بودجه پرسنلی و اداری سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۳۳

ردیف‌های ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵ جدول ۲

۱۳۸.

قانون بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس سنا مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۳۳

مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۳۳

ردیف ۱۵ فصل اول جدول ضمیمه

۱۳۹.

تصمیم کمیسیون برنامه دائر بر تجدید استخدام آقایان دکتر ژان لوئی دلسان و دکتر گوستاو بوری کارشناسان خارجی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۳

متن قانون

۱۴۰.

لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات

مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳

بند ۴ ماده ۲، قسمت ۵ بند ۲ ماده ۲ و مواد ۳ و ۵

۱۴۱.

تصمیم قانونی راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه

مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۳۳

ردیف ۲ فقره ۳ ماده واحده، فقره ۴ ماده واحده، ردیف ۲ فقره ۸ ماده واحده

۱۴۲.

تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول شش گانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه (کمیسیون برنامه)

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۳

فقره۹، ۱۴،۱۵، فقره ۱۸ و تبصره آن، فقره ۲۰ و تبصره آن، ۲۵

۱۴۳.

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۳۴

ماده ۲۲ و تبصره آن

۱۴۴.

لایحه حفاظت فنی

مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۳۴

ماده ۶

۱۴۵.

قانون راجع به اعطاء شصت میلیون ریال اعتبار جهت هزینه دانشکده پزشکی و بیمارستانهای تهران

مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۳۴

کل قانون

(ماده واحده و تبصره آن)

۱۴۶.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دائر به اصلاح بند ۳ از فصل ششم برنامه‌های فوری

مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۳۴

کل قانون

(مواد ۱ و ۲)

۱۴۷.

بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۳۴ سازمان برنامه

مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۳۴

مواد ۷ و ۱۰،ردیف ۲۳۷، ۲۵۷ الی ۲۶۴ جدول

۱۴۸.

قانون بودجه سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۳۴

جدول ضمیمه

۱۴۹.

قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری

مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۳۴

ماده ۴

۱۵۰.

قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور

مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۳۴

ماده ۱ و تبصره ۱ آن،قسمت الف فصل ۴ ماده ۲ ، فصل‌های ۱،۳ و ۴ ماده ۳،جزء ب بند ۱ ماده ۸،بند اول ماده ۱۰،بند و ماده ۱۷

۱۵۱.

قانون مربوط به آمار و سرشماری

مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۳۴

ماده ۱

۱۵۲.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد دوازده فقره برنامه تفصیلی

مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۳۴

فقره‌های ۲،۶، ۷، ۸ و ۱۱

۱۵۳.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد

نوزده فقره برنامه تفصیلی

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۴

فقره­های ۲،۹ و ۱۱

۱۵۴.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه تفصیلی سازمان برنامه

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۳۴

فقره­های ۱۶، ۱۷،۲۵ و ۲۶

۱۵۵.

قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور

مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵

جدول ضمیمه ۱ (تبصره‌های ۱۸،۱۹،۲۷،ردیف‌های ۱۶،۳۱)، جدول ضمیمه ۲ (ردیف‌های ۲۳،۳۴،۳۵،۶۶)

۱۵۶.

قانون مربوط به اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان

مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۳۵

ماده واحده

۱۵۷.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دائر به اجازه تجدید و تمدید استخدام دو نفر کارشناسان خارجی

مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۳۵

ماده واحده

۱۵۸.

قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

تبصره‌های ۱۱، ۲۳، جدول ضمیمه ۱ (ردیفهای ۱۷،۳۱) و جدول ضمیمه ۲ (ردیفهای ۲۳،۳۵،۴۹، ۵۰، ۶۴ )

۱۵۹.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام دو نفر منشی خارجی جهت دفتر فنی

مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۳۶

بند ۴ ماده واحده

۱۶۰.

قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۳۶

ماده ۲، ۱۱، ماده ۱۵ و تبصره ۲ بند ب ماده ۱۵ و ماده ۲۳

۱۶۱.

قانون مربوط به واگذاری سهمی دولت از قریه سرخ حصار به سازمان بیمه­های اجتماعی کارگران

مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۳۶

ماده واحده

۱۶۲.

آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۳۶

مواد ۵ و ۶

۱۶۳.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه جیپ جهت بهداری آموزشگاههای کشور

مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۳۶

متن قانون

۱۶۴.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یکدستگاه جیپ استیشن جهت بنگاه واکسن و سرمسازی حصارک

مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۳۶

متن قانون

۱۶۵.

قانون مربوط ببرقراری مستمری و وظیفه درباره عده ای

مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۳۶

مواد ۱۰۶،۱۰۷،۱۰۹،۱۱۰،۱۱۲

۱۶۶.

قانون مربوط به اجازه استخدام عده‌ای پزشک و دندان پزشک و غیره برای تاسیسات درمانی شهرستانها و دهستانها مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۳۶

کل قانون

(ماده واحده و تبصره‌های ۱،۲ و ۳)

۱۶۷.

قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۶

مواد ۳،۹ و جدول ضمیمه (ردیف اداره بهداری و زیرمجموعه‌های آن، ردیف هزینه بهداری و خرید دارو و لوازم جراحی و طبی و دندان‌سازی)

۱۶۸.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید ۴۰ دستگاه کامانکار جیپ و چهار دستگاه آمبولانس جهت واحدهای گارد مسلح گمرک

مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۶

متن قانون

۱۶۹.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه آمبولانس برای فرودگاه مهرآباد

مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۳۶

متن قانون

۱۷۰.

قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ ششصد میلیون ریال وام از بانک ملی ایران جهت ساختمانهای نیمه تمام و ساختمانهای جدید دانشگاه تهران

مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۳۶

ماده واحده

۱۷۱.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت آقای مدیر کل بهداشت

مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۶

متن قانون

۱۷۲.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به بودجه اداری سال ۱۳۳۷ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه

مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۶

جدول ۲ ضمیمه (ردیف ۱۸)

۱۷۳.

قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور

مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۳۶

تبصره ۷، تبصره ۲۲، جدول ضمیمه فصل اول (وزارت بهداری زیرمجموعه‌های آن) جدول ضمیمه فصل دوم (ردیف‌های ۴۱،۵۹،۶۲،۸۱،۹۳،۹۴)، جدول ضمیمه فصل سوم (ردیف‌های وزارت بهداری،بنگاه دارویی)، جدول ضمیمه فصل سوم (ردیف ۱۴)

۱۷۴.

لایحه قانونی راجع به واگذاری امور بهداری به مردم

مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۳۷

کل قانون

(مواد ۱ الی ۷)

۱۷۵.

لایحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور

مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۳۷

کل قانون

(مواد ۱ الی ۴)

۱۷۶.

قانون راجع به عوارض فرود و توقف هواپیماها

مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۳۷

بند و ماده ۲

۱۷۷.

قانون راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان

مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۳۷

تبصره ۶ ماده واحده

۱۷۸.

تصمیم متخده کمیسیون بودجه دایر به اصلاح ردیف ۶۰ فصل دوم قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور

مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۳۷

متن قانون

۱۷۹.

قانون راجع به نحوه تقسیم مبلغ چهارده میلیون و هفتصد هزار دلار از محل ۲۵ میلیون دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان آمریکن

مصوب۰۹/۰۶/۱۳۳۷

بند ۱ماده واحده

۱۸۰.

قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودی پذیره نفت برای کمک به آسیب دیدگان زلزله نواحی غرب

مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۳۷

ماده واحده

۱۸۱.

آیین نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه

مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۳۷

ماده ۲

۱۸۲.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام دو نفر کارشناس خارجی در اداره کل ساختمان وزارت راه مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۳۷

بند ۳ ماده واحده

۱۸۳.

قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی وجوه پذیره نفت

مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۳۷

بندهای ج،د ماده واحده

۱۸۴.

لایحه استخدام استادان خارجی برای دانشکده‌های شهرستانها

مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۷

ماده ۱ و تبصره ۱ آن،مواد ۷،۹ و تبصره آن

۱۸۵.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره بودجه اداری سال ۱۳۳۸ تشکیلات مرکزی سازمان ‌ برنامه

مصوب۱۹/۱۲/۱۳۳۷

جدول ضمیمه بودجه (ردیف ۱۸ جدول پرسنلی و اداری)

۱۸۶.

قانون بودجه سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷

تبصره ۷ ماده اول،جدول پیوست (ردیف بهداری و زیرمجموعه‌های این ردیف)

۱۸۷.

قانون کار

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷

ماده ۵، ۱۸، ۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد ۴۸ الی ۵۲

۱۸۸.

قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷

تبصره‌های  ۱۵، ۳۰ و ۳۸ ماده واحده، جدول پیوست فصل اول (ردیف وزارت بهداری و زیرمجموعه‌های این ردیف)، جدول پیوست فصل دوم (ردیف دانشکده پزشکی و بیمارستانها،وزارت بهداری، اعتبار بیمه بهداشت و حوادث کارمندان و خدمتگزاران)، جدول پیـوست فصل سـوم (ردیف­های ۳ و۱۲)، جدول پیوست فصل چهارم (ردیف ۱۵)

۱۸۹.

قانون راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاههای شهرستانها

مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۳۸

ماده ۱، ماده ۲ و تبصره ۱ آن

۱۹۰.

قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی

مصوب ۱۳/۰۳/۱۳۳۸

بندهای ۳ و ۹ ماده ۱۲

۱۹۱.

قانون راجع به تربیت پزشک برای بخشها و شهرستانها

مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۳۸

کل قانون

(مواد ۱ الی ۷)

۱۹۲.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره حق‌الکشف کاشفین مواد مخدره

مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۳۸

متن قانون

۱۹۳.

قانون راجع به اصلاح حقوق بازنشستگی قضاه و پزشکان و کارمندان آموزشی

مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۳۸

ماده واحده و تبصره ۱ آن

۱۹۴.

قانون مربوط باجازه پرداخت وظیفه مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت

مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۳۸

قسمت ۲۴۰ بند ج ماده واحده

۱۹۵.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره ۱۸۶ نفر کارمند و خدمتگزار حکمی و قراردادی و روز مزدی شرکت منحله چای مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۸

بند د ماده واحده

۱۹۶.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره نحوه پرداخت صدی ده جریمه بعنوان پیش‌ پرداخت بکاشفین مواد مخدره تا‌میزان صدی پنجاه

مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۳۸

متن قانون

۱۹۷.

قانون راجع باجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری

مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۳۸

کل قانون

(مواد ۱ تا ۱۷)

۱۹۸.

قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور

مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸

تبصره‌های ۸، ۳۸ و ۵۷ ردیف‌های ۴۰،۴۱،۴۲،۵۰،۵۱،۶۲،ذیل بودحه درامد سال ۱۳۳۹ وزارتخانه‌ها و ادارات کل جدول فصل اول، ردیف ۳۸، ۴۰ تا ۴۶ و ۵۰ و ۵۵و ۵۶ و ۶۲، ۸۸تا ۹۳ ۱۲۲،۱۳۰،۱۴۱، ۱۴۲ ذیل بودجه هزینه سال ۱۳۳۹ وزارتخانه‌ها و ادارات کل فصل دوم، کل جدول ۸

۱۹۹.

قانون راجع بامور مالی دانشگاه تهران

مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۳۹

مواد ۱، ۲، ماده ۴ و تبصره آن، مواد ۷، ۹، تبصره ماده ۱۰، مواد ۱۱ تا ۱۴، ماده ۱۶

۲۰۰.

قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت ایران

مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۳۹

بند الف ماده ۷

۲۰۱.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره تمدید مدت استخدام آقای مهندس پل رو مانویچ تبعه لبنان

مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۳۹

بند ۳ ماده واحده

۲۰۲.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره تمدید استخدام آقای گوستاو بوری تبعه کشور مجارستان

مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۳۹

ماده واحده

۲۰۳.

قانون مربوط به تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستانها و دانشسرای عالی

مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۳۹

ماده ۴

۲۰۴.

آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی کل کشور

مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۳۹

تبصره ۱ ماده ۱۰، بند د ماده ۱۲

۲۰۵.

اجازه پرداخت ۱۰ میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری طاعون اسبی در اختیار وزارت کشاورزی

مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۳۹

متن قانون

۲۰۶.

اجازه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری

مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۳۹

متن قانون

۲۰۷.

اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به منظور جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری از آن به وزارت بهداری

مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۳۹

متن قانون

۲۰۸.

آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری

مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۳۹

ماده ۶

۲۰۹.

تأمین اعتبار بابت تکمیل ساختمان بیمارستان ثریای مراغه

مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۳۹

متن قانون

۲۱۰.

قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها

مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۳۹

ماده ۳

۲۱۱.

اجازه پرداخت ده میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری

مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۳۹

متن قانون

۲۱۲.

قانون نظام پزشکی

مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۹

مواد ۱ الی ۴، ۶، ۸ الی ۱۰ و ۱۲

۲۱۳.

اجازه پرداخت شش میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری

مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۳۹

متن قانون

۲۱۴.

قانون مربوط بنحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال تحصیلی ۳۸-۱۳۳۹

مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۳۹

تبصره ۱ ماده واحده

۲۱۵.

اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به بیمارستان ابوحسین به منظور حفاظت از افراد مسلول

مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۳۹

متن قانون

۲۱۶.

‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۹

قسمت الف جزء ۱ بند ۱، بند ۷

۲۱۷.

تأمین اعتبار برای جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری آن

مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۴۰

متن قانون

۲۱۸.

معافیت پنج صندوق میز و مبل فلزی مربوط به بنگاه پاستور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۴۰

متن قانون

۲۱۹.

مجاز نمودن وزارت پست و تلگراف و تلفن به تغییر شغل و سمت سیمبانان و پیکهای پست مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۴۰

متن قانون

۲۲۰.

تصویب لایحه تمام وقت استخدامی هیات آموزشی دانشگاه

مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۴۰

ماده ۱ و تبصره ۲ آن، ماده ۶، ماده ۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، ماده ۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن

۲۲۱.

تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران و اخذ عوارض شهرداری

مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۴۰

بند ۷

۲۲۲.

اساسنامه سازمان دامپروری کشور

مصوب ۲۶/۰۷/۱۳۴۰

مواد ۲ و ۳

۲۲۳.

پرداخت مبلغ ده ملیون ریال از محل درامد عمومی سال جاری کشور جهت هزینه ساختمان بیمارستان سقز و موسسات بهداشتی شهرستانهای کردنشین و نوارمرزی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۴۰

متن قانون

۲۲۴.

تامین اعتبار جهت پرداخت تفاوت حقوق دارندگان پایه‌های دبیری و دانشیاری و استادی دانشگاه

مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۴۰

متن قانون

۲۲۵.

اجازه پرداخت حد اکثر تا ده درصد میزان حق الکشف از محل سی ملیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور در وجه کاشفین به وزارت بهداری مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۴۰

با توجه به قانون مربوط به تصویب نامه‌هایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲) از هیأت وزیران صادر شده است مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۴۲ و تایید عمل دولت به موجب قانون مربوط بپرداخت حق الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۴۳، مدت منقضی می باشد.

۲۲۶.

پرداخت مبلغ یازده ملیون ریال از محل درامد عمومی سال جاری کشور جهت هزینه ساختمان و تکمیل و تجهیز مؤسسات بهداشتی و درمانی شهرستانهای کردنشین و نوار مرزی و لوله‌کشی جذامیخانه بابا باغی تبریز مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۴۰

متن قانون

۲۲۷.

اصول برنامه عمرانی پنجساله سوم کشور بر مبنای گزارشات مقدماتی سازمانها مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۴۰

متن قانون

۲۲۸.

پرداخت مبلغ چهار ملیون ریال مازاد ده ملیون ریال اعتبار پرداختی بمنظور پیش گیری و یا موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۷۴/۱۰- ۹/۳/۳۴۰ با رعایت مدلول تصویبنامه مذکور بمصرف مبارزه یا بیماریهای واگیر و مخصوصا آبله مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۰

متن قانون

۲۲۹.

پرداخت ماهیانه مبلغ یازده هزار و دویست و پنج ریال بعنوان مستمری علاوه بر حقوق وظیفه به ورثه قانونی مرحوم دکتر محمود سیاسی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۰

متن قانون

۲۳۰.

کسر مبلغ دو میلیون ریال از اعتبار ماده ۱۳ بودجه اختصاصی ۳% سهمیه وزارت بهداری و افزودن به اعتبار ماده ۱۴ همان بودجه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۰

متن قانون

۲۳۱.

تعیین بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱ سازمان برنامه و موارد مصرف آن مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۴۱

تبصره ۱ ماده ۱

۲۳۲.

قانون اجتناب از کسر صدی سه فرهنگ و بهداشت کارکنان محلی سفارت کبرای ایران در واشنگتن (موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۳۹) بشرط انجام عمل متقابل

مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۳.

پرداخت مبلغ سه میلیون ریال از محل درامد عمومی سال ۴۱ کل کشور بطور علی الحساب برای تامین حقوق و هزینه‌های دو ماهه فروردین و اردیبهشت انستیتوی خواربار

مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۴.

تکمیل تصویبنامه شماره ۲۲۹۱۱ – ۰۸/۱۱/۱۳۴۰ مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۵.

اصلاح لایحه استخدامی تمام وقت استادان مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۶.

پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال دیگر از محل درامد عمومی سال ۱۳۴۱ کل کشور بطور علی الحساب برای تامین حقوق و بقیه هزینه‌های خرداد و تیر ماه سال جاری انستیتو خوار و بار و تغذیه مصوب ۰۵/۰۶/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۷.

اصلاح لایحه بودجه سال ۱۳۴۱ مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۸.

تامین اعتبار جهت پیشگیری از بیماریهای ناشیه در مناطق زلزله زده و درمان و تامین بهداشت اهالی مناطق مزبور

مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۴۱

متن قانون

۲۳۹.

تامین اعتبار جهت حق الکشف کاشفین مواد مخدر توسط وزارت بهداری

مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۴۱

متن قانون

۲۴۰.

لایحه قانونی بازسازی دشت قزوین

مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۴۱

بند الف ماده ۴، ماده ۱۱

۲۴۱.

پرداخت مبلغ پانصد و چهل و یک ملیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و هفتاد و دو ریال و پنجاه دینار (۵۰/۵۴۱۷۷۴۹۷۲) از محل درامد عمومی سال جاری کشور بابت مخارج جاری و تعهدات گذشته برخی سازمانها و وزارت خانه‌ها

مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۴۱

جزء ۱۶ بند الف متن

۲۴۲.

تعیین اعتبار جهت تکمیل و ترمیم اسایشگاه مجذومین بابا باغی تبریز

مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۳.

ماده واحده راجع به اخذ فارغ‌التحصیلان دیپلمه داوطلب خدمت و ارتش و شماره دانش

مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۴.

اصلاح ماده ۷ تصویبنامه شماره ۱۹۶۷۴ مورخ ۱/۷/۱۳۴۰

مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۵.

تامین هزینه‌های مربوط به امحاء کشت خشخاش از محل اعتبار حق الکشف کاشفین و پاداش مامورین اختصاص

مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۶.

انتصاب دکتر منوچهر اقبال به عنوان نماینده ثابت دولت شاهنشاهی ایران در سازمان علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)

مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۷.

شمول مفاد تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۲۲۴۴۶/ت/۳/۷/۴۱ مبنی بر عدم الزام بنگاه کل دارویی ایران به رعایت مقررات ایین نامه معاملات دولتی نسبت به ان قسمت از معاملات بنگاه کل دارویی ایران که قبل از صدور تصویبنامه مذکور انجام شده

مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۸.

معافیت هیجده هزار دستگاه سمپاش پشتی خریداری شده توسط انحصار دخانیات ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۴۲

متن قانون

۲۴۹.

پرداخت حقوق و مزایا و پاداش برخی کارمندان وزارت دادگستری

مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۴۲

بند ۲ متن قانون

۲۵۰.

معافیت کارکنان محلی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور از پرداخت ۳% کمک به فرهنگ و بهداشت به شرط انجام عمل متقابل

مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۴۲

متن قانون

۲۵۱.

واگذاری یک قطعه زمین به وزارت دادگستری به منظور احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۴۲

متن قانون

۲۵۲.

تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سال ۱۳۴۲ و تعیین تبصره‌هایی که در سال جاری قابل اجرا می باشد

مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۴۲

تبصره ۴ بند ب متن قانون

۲۵۳.

اصلاح ماده ۳ اساسنامه سازمان دامپروری

مصوب ۳۰/۰۵/۱۳۴۲

متن قانون

۲۵۴.

واگذاری پانزده هزار متر از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی و تهیه نهال  و بذر شهرستان شاهی از طرف وزارت کشاورزی به سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۴۲

متن قانون

۲۵۵.

تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر مصوب ۰۸/۰۸/۱۳۴۲

بندهای ۳ و ۷ متن

۲۵۶.

قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۴۲

ردیف ۳ ضمیمه

۲۵۷.

آئین‌نامه رسته افسران – درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۴۲

ماده ۱

۲۵۸.

قانون راجع باجازه مصرف سه میلیون و چهار صد هزار ریال مانده اعتبار مناطق زلزله زده توابع قزوین مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۴۲

کل قانون

(ماده واحده)

۲۵۹.

قانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر

مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۴۲

ماده ۳

۲۶۰.

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست‌ وزیر

مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۴۲

پیوست ۱، جزء­های ۵، ۱۷ و ۱۹ بند ۸ پیوست ۲

۲۶۱.

قانون سپاه بهداشت

مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۴۳

کل قانون

(مواد ۱ تا ۸)

۲۶۲.

قانون مربوط بپرداخت حق الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۴۳

کل قانون

(متن، مواد ۱ تا ۳)

۲۶۳.

قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم ‌

مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۴۳

بند ۷ فصل اول، فصل ششم، بند ۲ فصل هشتم، بند ۴ فصل نهم

۲۶۴.

قانون اصلاح بودجه سال  ۱۳۴۲  کل کشور

مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۳

تبصرهای ۲ و ۵

۲۶۵.

قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور

مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۴۳

تبصره‌های ۲۲ و ۲۳

۲۶۶.

قانون راجع باجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار –  اشپز  – سرایدار – انبار دار جهت اسایشگاه مسلولین تبریز و سایر مؤسسات بهداری آذربایجان شرقی

مصوب ۲۲/۰۷/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۶۷.

قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور

مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۴۳

تبصره ۷، بند ۶  تبصره ۳۵، تبصره ۳۸ و ۴۱،  جدول پیوست (ردیفهای ۲۴، ۲۵، ۴۹، ۵۵، ۸۵، ۸۶، ۸۹)، ضمیمه ۵

۲۶۸.

قانون مربوط باجازه پرداخت فوق العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مامور خدمت در آسایشگاههای مسلولین مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۶۹.

قانون راجع بواگذاری ۵/۱۳۵۳۷ متر مربع از اراضی ایستگاه کشاورزی بهبهان به شیر و خورشید سرخ بهبهان و بانک ساختمانی

مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۰.

قانون مربوط به واگذاری پانزده هزار متر مربع از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تاسیسات بیمارستان و درمانگاه سازمان بیمه‌های اجتماعی

مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۱.

قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۴۳

تبصره‌های ۳۴، ۳۸، ۳۹ و ۴۸

۲۷۲.

قانون راجع باصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۳۸

مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۳.

قانون بودجه سال ۱۳۴۲

مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۴۳

تبصره ۶۶ ماده واحده

۲۷۴.

قانون معافیت یک بسته اسباب بازی اهدایی از کشور امریکا به کودکان بیمارستان بنگاه نیکوکاری

مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۵.

قانون راجع بادامه خدمت و استخدام آقای جینواسپرنی تبعه کشور ایتالیا در راه آهن دولتی ایران

مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۶.

قانون تمدید قرارداد استخدام آقای دکتر گوستاو بوری Dr Gustow Bory

مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۷.

اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش

مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۴۳

ماده ۱۷

۲۷۸.

قانون مربوط به اجازه فروش پنجاه هکتار از اراضی کرج

به سازمان اردوهای کار

مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۷۹.

قانون تبادل کارمندان فنی بین مرکز تحقیقات علمی بیماریهای واگیر بیمارستان کلود برنارد

Claude Bernard _ دانشکده پزشکی پاریس و بخش تحقیقاتی بیماریهای واگیر بیمارستان فیروزابادی

مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۸۰.

قانون مربوط بقرارداد استخدام آقای مهندس پل رمانویچ تبعه دولت لبنان

مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۸۱.

قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیرنظامی

مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۸۲.

قانون راجع بمعافیت پنج صندوق محتوی میز و صندلی فلزی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی

مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۸۳.

قانون واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور

مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۴۳

ماده ۴

۲۸۴.

تصویب قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۰

مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳

تبصره‌های ۶ و۱۰

۲۸۵.

لایحه قانونی  واگذاری  اراضی  و ابنیه  دولتی  به  موسسات  خیریه  و درمانی  و امدادی  و فرهنگی  و ورزشی  بدون  اخذ بهاء

مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۸۶.

قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۴۳

کل قانون

(مواد ۱ و ۳ اصلاحی)

۲۸۷.

قانون راجع به پرداخت حق کشف مواد مخدره غیر مجاز

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳

ماده واحده

۲۸۸.

قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳

تبصره ۴، ۲۰، ۲۵، ۴۰ و ۵۶

۲۸۹.

قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت

مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۴۴

کل قانون

(مواد ۱ تا ۶)

۲۹۰.

قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمات وظیفه عمومی متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴

مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۴۴

ماده ۳

۲۹۱.

قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاههای کشور

مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۴۴

ماده واحده

۲۹۲.

قانون ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان

مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۴۴

کل قانون (ماده ۱ و تبصره آن، ماده ۲ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ آن)

۲۹۳.

قانون الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ قانون اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری

مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۴۴

ماده واحده

۲۹۴.

آیین نامه اجرای استفاده از اتومبیلهای دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴

ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۶، ضمیمه

۲۹۵.

قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی به وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت ژاندارمری کل کشور

مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۴

ماده ۴

۲۹۶.

آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۴

بند ۸ ماده ۲، ضمیمه

۲۹۷.

قانون بودجه سال۱۳۴۵مجلس شورای ملی

مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۴۴

ماده ۲، جدول ضمیمه

۲۹۸.

آیین نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی هم‌ردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه هم‌ردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۴۴

بند الف تبصره  ۱ ماده ۱

۲۹۹.

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۴۴

جدول ضمیمه (ردیف بهداری)

۳۰۰.

قانون تمرکز و مصرف وجوه حاصله از محل حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاههای ایران

مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۴۴

کل قانون (متن، ماده واحده)

۳۰۱.

قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۴

تبصره‌های ۳، ۶ و ۸

ماده واحده

۳۰۲.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

مصوب ۰۸/۰۳/۱۳۴۵

تبصره‌های  ۹، ۲۰ و ۲۲ ماده واحده،شماره ۱۱۰۲ جدول ۱، ردیف­های ۱۳۵/۱، ۱۴۲، ۴۲۲ جدول ۲ ضمیمه

۳۰۳.

قانون استخدام کشوری

مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۵

مواد ۱۴، ۴۸، ۷۹ و ۸۰

۳۰۴.

قانون واگذاری ششدانگ یکباب عمارت و باغچه به جمعیت حمایت اسیب دیدگان از سوختگی جهت ساختن بیمارستان

مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۴۵

ماده واحده

۳۰۵.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور

مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۴۵

جدول ۱ پیوست

۳۰۶.

قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش

مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۴۵

مواد ۱ و ۳

۳۰۷.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر بتصویب بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱

مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۴۵

تبصره ۱ ماده ۱

۳۰۸.

قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی

مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۴۵

جدول

۳۰۹.

قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵

بند ۴ تبصره ۱، تبصره ۹، تبصره ۱۱، تبصره ۱۵

۳۱۰.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر به اصلاح اعتبار مواد هزینه و فصول بودجه سال۱۳۴۵وزارت بهداریمصوب ۰۶/۰۲/۱۳۴۶

متن

۳۱۱.

قانون واگذاری ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی به دانشگاه ملی

مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۴۶

ماده واحده

۳۱۲.

قانون برنامه عمرانی سوم کشور

مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۴۶

ماده ۱۷، ماده ۱۸، بند ۳ ماده ۳۰، فصل‌های ۱، ۶ و ۸ جدول ۲ ضمیمه

۳۱۳.

قانون تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاو بوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال ۱۳۴۶

مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۴۶

ماده واحده

۳۱۴.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکی

مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۴۶

بندهای ۱، ۴ و ۵ ماده واحده

۳۱۵.

قانون مواد خوردنی  و آشامیدنی و آرایشی  و بهداشتی مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۴۶

تبصره ۲ ماده ۸

۳۱۶.

قانون تعلیق اجرای مجازات

مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۴۶

بند ۱ ماده ۵

۳۱۷.

تصویب تامین اعتبار برای تامین هزینه‌های ضروری بعضی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۴۶

پیوست ۱ متن

۳۱۸.

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۴۶

بند ۲ مبحث ۴، جزء پ بند ۳ مبحث ۴، جزء ۱ بند ۴ مبحث ۴، جزء ۲ بند۵ مبحث ۴، بند ۶ مبحث ۴

۳۱۹.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزینه بودجه ۱۳۴۶ انستیتو سرطان

مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۴۶

متن قانون

۳۲۰.

اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۶

فصل‌های ۶ و ۸

۳۲۱.

قانون  تشکیل  انجمن  توانبخشی

مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۶

کل قانون

(ماده واحده و تبصره‌های ۱ تا ۵ آن)

۳۲۲.

قانون مربوط بتایید عمل دولت در مورد حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی تهران در زمان داشتن مقام سفیر کبیری و نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو

مصوب ۲۲/۱۱/۱۳۴۶

ماده واحده

۳۲۳.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزینه بودجه ۱۳۴۶ وزارت بهداری

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۴۶

متن قانون

۳۲۴.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزینه بودجه ۱۳۴۶ موسسه بررسی آفات و بیماری گیاهی

مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۴۶

متن قانون

۳۲۵.

قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور

مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۴۶

بند ب تبصره ۱، تبصره ۱۰

۳۲۶.

آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی

مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۴۷

جزء ۲ و تبصره آن از بند ب ماده ۲

۳۲۷.

آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۱۹ قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی

مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۴۷

کل قانون

(مواد ۱ الی ۱۶)

۳۲۸.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن

مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷

مواد ۲۵ و ۲۷

۳۲۹.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم

مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۴۷

بخش ۵ قسمت دو فصل دوم، جدول ۱ بخش ۶  قسمت دوم،

جدول ۸ بخش ۲۳ قسمت هفتم، قسمت ۲ فصل سوم، قسمت جهارم فصل پنجم، جدول ۲ قسمت دوم فصل هفتم، فصل هجدهم، قسمت ۲ فصل نوزدهم

۳۳۰.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اعتبار ردیف ۵۹۰۴ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مربوط به سهمیه کمک و حق عضویت دولت ایران در مجامع و موسسات بین‌المللی

مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۴۷

جدول پیوست (ردیفهای ۲۳ الی ۲۷، ۵۴،)

۳۳۱.

قانون بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی مصوب        ۰۱/۱۰/۱۳۴۷

جدول ضمیمه

۳۳۲.

قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

مصوب۰۵/۱۰/۱۳۴۷

جدول ضمیمه

۳۳۳.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۷

جدول ۳ ضمیمه (ردیف ۴۱۷)

۳۳۴.

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۴۷

مواد ۳، ۸ و ۹

۳۳۵.

قانون تعیین مصرف درامد حاصل از بیمارستانها و باشگاههای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور

مصوب۱۸/۱۲/۱۳۴۷

ماده واحده

۳۳۶.

قانون بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷

تبصره‌های ۱، ۶، ۱۴

۳۳۷.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باصلاح بودجه سال ۱۳۴۷ انستیتو خواربار و تغذیه ایران

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷

متن قانون

۳۳۸.

قانون اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۴۸

ماده واحده

۳۳۹.

قانون لغو عوارض دروازه­ای

مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۴۸

تبصره ۶ ماده ۴

۳۴۰.

آئین نامه انتظامی پزشکی

مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۴۸

کل قانون

(مواد ۱ تا ۶۵)

۳۴۱.

قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۴۸

تبصره ماده ۲، ماده ۴ و تبصره آن، ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، ماده ۷ و تبصره آن، ماده۸، ماده ۹ و بند ب آن، مواد ۱۰ و ۱۱

۳۴۲.

تعرفه حق آزمایش مواد غذائی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی

مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۴۸

کل قانون

(فصل‌های اول و دوم)

۳۴۳.

آیین نامه اجرائی ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۴۸

تبصره ۳ ماده ۵

۳۴۴.

آئین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

 مصوب اسفند ۱۳۴۷

مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۴۸

کل قانون

(مواد ۱ تا ۴)

۳۴۵.

آئین‌نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده ۹ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۴۸

کل قانون

(مواد ۱ تا ۸)

۳۴۶.

قانون تامین هزینه خدمات قرنطینه­ای کشور

مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۴۸

کل قانون

(مواد ۱ الی ۷)

۳۴۷.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استفاده از اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده موضوع ردیف ۵۹۰۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۴۸

متن قانون (دانشکده­های پزشکی و زیرمجموعه­های آن)

۳۴۸.

قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸

جدول ضمیمه

۳۴۹.

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی

مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۴۸

جدول ضمیمه ۳

۳۵۰.

قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه­ای

مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۴۸

بند الف ماده ۳

۳۵۱.

قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۸

تبصره­های ۱، ۵، ۲۰

۳۵۲.

قانون بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۴۹ سازمان برنامه

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۴۸

جدول ضمیمه ۲

۳۵۳.

قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان

مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۴۹

تبصره­های ۳ و ۴

۳۵۴.

آئین نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه

مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۴۹

بند ۶ ماده ۱

۳۵۵.

آئین نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور

مصوب ۲۸/۰۵/۱۳۴۹

بند ۵ ماده ۱۱

۳۵۶.

لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۴۹

بند ۴ و ۲۸

۳۵۷.

آئین نامه رسته افسران درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور

مصوب ۱۷/۰۹/۱۳۴۹

بند ۱۱ ماده ۱

۳۵۸.

آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان

مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۴۹

ماده ۱، بند ک ماده ۳، مواد ۷ تا ۹، ماده ۱۵

۳۵۹.

قانون اضافه نمودن یک تبصره بماده ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۴۹

ماده واحده

۳۶۰.

قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹

بند ب تبصره ۱، تبصره ۲۲

۳۶۱.

قانون  تاسیس  شرکت  سهامی شیلات  جنوب ایران

مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۵۰

ماده ۱

۳۶۲.

قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق

مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۵۰

تبصره ۱ ماده واحده

۳۶۳.

قانون خدمت وظیفه عمومی

مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۵۰

تبصره ۱ ماده ۸، مواد ۳۸ تا ۴۳ و تبصره ۱ ماده ۶۰

۳۶۴.

‌قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور

مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۵۰

فصل شماره چهاردهم پیوست ۱، بند ۶ پیوست ۳، بند ۲ پیوست ۱۰، پیوست ۱۶

۳۶۵.

قانون نظام صنفی

مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۵۰

بند ۱ ماده ۱۱، ماده ۵۸ و ۶۱

۳۶۶.

قانون واگذاری بیمارستان­های وزارت بهداری

مصوب ۲۲/۰۳/۱۳۵۰

ماده واحده و تبصره‌های آن

۳۶۷.

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب اقای امیرعباس هویدا نخست وزیر

مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۵۰

متن قانون، بندهای ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵

۳۶۸.

صورت جزء سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱)

مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۵۰

جدول متن قانون

۳۶۹.

تصویبنامه شماره ۹۸۸۴ مورخ ۶/۳/۱۳۳۹ هیات وزیران راجع به پرداخت ده میلیون ریال از محل درامد عمومی سال ۱۳۳۹ به وزارت کشاورزی بمنظور مبارزه با بیماری‌های طاعون اسبی

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۷۰.

تصویبنامه شماره ۱۲/۲۶۲۰۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۳۹ هیات وزیران راجع باجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درامد عمومی کشور در سال ۱۳۳۹ به وزارت بهداری جهت مبارزه با وبا

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۷۱.

تصویبنامه شماره ۱۲/۲۶۷۲۸ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۴ هیأت وزیران راجع به اجازه پرداخت مبلغ شش میلیون ریال از محل ‌درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ کل کشور به وزارت بهداری (‌بنگاه انستیتو پاستور) جهت تهیه واکسن ضد وبا ‌

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۷۲.

تایید عمل دولت در تصویبنامه با موضوع اجازه پرداخت مستمری به بازماندگان مرحوم دکتر علی رادپور فلاتی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۷۳.

تصویبنامه شماره ۱۲/۲۵۲۰۶ مورخ ۱۶ر۹ر۱۳۳۹ هیات وزیران راجع به پرداخت مبلغ ۸۵ر۲۶۰۴۱۸۹ ریال بقیه اعتبار تکمیل ساختمان بیمارستان ثریا مراغه

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۷۴.

تصویبنامه شماره ۱۲/۳۱۱۷۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۳۹ هیات وزیران راجع به اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به بیمارستان ابوحسین جهت مساعدت به جمعیت حمایت مسلولین

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۷۵.

اجازه استفاده مبلغ نود و سه میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و یکصد (۹۳۵۷۴۱۰۰) ریال از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده منظور در ردیف ۵۱۱۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور

مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۵۰

متن قانون

۳۷۶.

اجازه  استفاده مبلغ سی و هفت میلیون و نهصد و بیست و یکهزار و یکصد و شانزده (۳۷۹۲۱۱۱۶) ریال از محل اعتبار هزینه‌های  پیش بینی  نشده منظور در ردیف ۵۱۱۰۳ قانون  بودجه  سال ۱۳۵۰ کل کشور

مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۵۰

متن قانون

۳۷۷.

قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور

مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۵۰

تبصره ۴ و ضمیمه ۳

۳۷۸.

آئین نامه وظائف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی

مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۵۰

ماده ۵

۳۷۹.

اصلاح بودجه سال ۱۳۵۰ مرکز تحقیقات وآموزش پزشکی فیروزگر

مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۵۰

متن قانون

۳۸۰.

‌الحاق یک تبصره به ماده ۲ آئین ‌نامه اجرائی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و اصلاح ‌ماده ۴ آن آئین ‌نامه

مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۵۰

ماده واحده

۳۸۱.

قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۰

بند ب تبصره ۱، تبصره ۱۲، تبصره ۱۶، تبصره ۲۱

۳۸۲.

قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰

ردیف ۱۴ جدول ۳، ردیف ۶ فصل اول جدول ۳، ردیف ۲ فصل هشتم جدول ۳، فصل چهاردهم جدول ۳

۳۸۳.

قانون تبدیل بنگاه کل داروئی ایران به شرکت سهامی

مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۵۱

ماده واحده و تبصره‌های  ۱ تا ۳ آن

۳۸۴.

قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور

مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۵۱

ردیف ۱۴ جدول ۳، ردیف ۶ فصل اول جدول ۳، ردیف ۲ فصل هشتم جدول ۳، فصل چهاردهم جدول ۳

۳۸۵.

اصلاح قانون نظام صنفی

مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۵۱

بند ۵ ماده واحده

۳۸۶.

منتفی بودن تصویب نامه‌های مربوط به تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات

مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۱

بند (ه) تصویب نامه ۱

۳۸۷.

قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۵۱

فصل سوم جدول سوم ضمیمه

۳۸۸.

اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیائی ‌مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۱

بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۵

۳۸۹.

قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و‌ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل‌کشور

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱

ماده ۱، ماده ۲و تبصره آن، ماده ۳ و تبصره آن، ماده ۴، ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن

۳۹۰.

قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱

ماده ۲ و تبصره آن، مواد ۳، ۴، ۶، ماده ۷ و تبصره آن، ماده ۸ و تبصره ماده ۸، تبصره ماده ۱۰‌، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵، ماده ۱۶ و تبصره‌های آن

۳۹۱.

قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱

تبصرهای ۲، ۹ و ۲۲

۳۹۲.

دستور انتقال اعتبار بیمارستانهای واگذاری وزارت بهداری  به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۵۲

متن قانون

۳۹۳.

قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیل نیروی پایداری

مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۵۲

ماده واحده

۳۹۴.

مقررات  استخدامی شرکتهای  دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری

مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۲

بندهای هـ، ز ماده ۶، ماده ۲۵ و تبصره آن و ماده ۲۹

۳۹۵.

خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور

مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲

جزء الف بند ۱ فصل اول، جزء‌های (۱-۲، ۲-۲، ۲-۳، ۲-۴) از بند ۲ فصل اول، ردیف ۱۷ جدول ۷ جزء ۲-۲ از بند ۲ فصل دوم، بندهای ۲ و ۶ فصل سوم، ردیف ۱۷ جدول ۲ بند ۲ فصل سوم، جزءهای ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ فصل پنجم، بندهای ۳ و ۴ فصل پنجم، جزء الف بند ۲ فصل ششم، جزء ۳-۳- بند ۳ فصل هفتم، جزء ۱-۱ بند ۱ فصل نهم، جزء ۳-۵ بند ۳ فصل یازدهم، جزء ۲-۳ بند ۳ فصل چهاردهم، جزء بند الف بند ۳ فصل شانزدهم، جدول‌های ۱ و۲ بند ۴ فصل شانزدهم، جزء ۲-۲ بند ۲ فصل هفدهم، زیرجزءهای ب، ث جزء ۲-۳ بند ۳ فصل هفدهم، بند ۱ پیوست، جزء ۱-۲ بند ۲ پیوست، جزءهای ۱-۳ و ۶-۳ بند ۳ پیوست، جزء ۸-۲ بند ۲ فصل نوزدهم، جزء‌های ۳-۳ و ۷-۳ فصل بیستم، فصل بیست و سوم، بندهای ۱، ۲و ۳ مبحث ۱ فصل بیست و چهارم، جزء ۲-۲ بند ۲ مبحث ۲ فصل بیست و چهارم، جزء ۷-۳ بند ۳ مبحث ۲ فصل بیست و چهارم، جزء ۳-۱ بند ۳ فصل بیست و پنجم، بند ۱ فصل بیست و ششم

۳۹۶.

اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۵۲

بند ۹ ماده ۹

۳۹۷.

انتقال اعتبار بیمارستانهای مجذومین واگذاری وزارت بهداری به جمعیت کمک به جذامیان

مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۵۲

متن قانون

۳۹۸.

آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی

مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۵۲

ماده ۱

۳۹۹.

اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی

مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۵۲

کل قانون

(مواد ۱ تا ۲۲)

۴۰۰.

قانون معافیت بعضی از کالاها از پرداخت حق الثبت سفارش کالا

مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۵۲

ماده واحده

۴۰۱.

آیین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۵۲

بند ب ماده ۲ و جزء ۴  بند ب ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، تبصره ۱ جزء ۲ بند ب ماده ۴، تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۹، ماده ۱۰

۴۰۲.

قانون اجازه ادامه استفاده از مشمولان پزشک در نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۲۶/۰۹/۱۳۵۲

ماده واحده

۴۰۳.

قانون اصلاح بند « ج » ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۲

ماده واحده

۴۰۴.

قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور

مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲

تبصره‌های ۴، ۱۴، بند ۲ تبصره ۳۸، بند ب تبصره ۷۴ ، تبصره ۸۱ و ۸۸ ماده واحده

۴۰۵.

قانون اصلاح فصل پنجم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۲

ماده واحده

۴۰۶.

اساسنامه شرکت سهامی دارویی کشور

مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۵۳

مواد ۱ تا ۴، مواد ۶ تا ۲۳

۴۰۷.

قانون پرداخت پاداش ماهانه به سرهنگهای پزشک

مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۵۳

ماده واحده و تبصره آن

۴۰۸.

قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور

مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۵۳

مواد ۱ و ۳

۴۰۹.

قانون کارکشاورزی

مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۳

ماده ۳۰

۴۱۰.

صورت اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات طرحهای عمرانی  (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه)

مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۳

ردیف‌های ۸ و ۹ متن

۴۱۱.

قانون نحوه توزیع سی میلیارد(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال موضوع قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها

مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۵۳

ردیف ۳ جدول

۴۱۲.

قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور

مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳

تبصره ۸ و  ۷۵

۴۱۳.

قانون  حمایت  خانواده

مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳

بند ۵ ماده ۸ و تبصره ماده ۲۳

۴۱۴.

آیین نامه اصلاحی آیین نامه فوق العاده سختی خدمت چتر بازی پرسنل چتر باز نیروی زمینی شاهنشاهی

مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۵۳

تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۵، ماده۶، ماده ۷، ماده ۸، ماده ۱۱، ماده ۱۳

۴۱۵.

قانون تشدیدمجازات  ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳

مواد ۲ و ۴

۴۱۶.

اجازه استفاده ازمحل اعتبارهزینه‌های پیش بینی نشده درردیف ۵۱۱۰۴۰۰۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴کل کشور

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۳

متن قانون

۴۱۷.

اجازه پرداخت سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات در سال ۱۳۵۴

مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۵۴

ردیف ۲۹ ضمیمه ۱

۴۱۸.

قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی

مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۵۴

تبصره ۲۱ ماده واحده

۴۱۹.

قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۵۴

ضمیمه‌های ۱ تا ۴

۴۲۰.

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۴

بند ۴ ماده واحده

۴۲۱.

قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور

مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۵۴

بنـدهای ب، ج‌، هـ مـاده واحده، جـزء‌های الف، ب، ج، هـ قسمت ۱ ماده ۱۵ بند ز، قسمت ۲ مـاده ۱۵ بنـد ز‌، مـواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲ بنـدز

۴۲۲.

اساسنامه شرکت‌ سهامی پخش‌کودشیمیائی

مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۵۴

بندهای ۲ و ۶ ماده ۴

۴۲۳.

قانون  اوقاف

مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۵۴

ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۲۱

۴۲۴.

آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران

مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۵۴

ماده ۲۷ و تبصره آن

۴۲۵.

تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (‌نخست‌وزیر)
۰۳/۰۷/۱۳۵۴

بند ۳، جزء ۱۴ بند ۹

۴۲۶.

قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور

مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۴

تبصره‌های ۲۶، ۳۶، بند ب تبصره ۴۱

۴۲۷.

قانون حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۵۵

بند ه ماده واحده

۴۲۸.

آیین نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۵۵

ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، ماده ۶ و تبصره آن، تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۷، بند ب ماده ۱۸

۴۲۹.

قانون مستثنی شدن سپاهیان انقلاب از شمول قانون راجع به بیمه افراد کادرثابت ارتش وژاندارمری درمقابل حوادثی که به مناسبت انجام وظیفه رخ میدهد

مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۵۵

ماده واحده

۴۳۰.

قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران

مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵

مواد ۲ تا ۱۸

۴۳۱.

قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی‌

مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵

تبصره ماده ۳، مواد ۵، ۶، ۹، ۱۰، تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۴

۴۳۲.

تغییر طرح احداث کارخانه پشم شوئی کرمانشاه بطرح حمایت از قالیبافان حاشیه کویر

مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۵۵

جدول

۴۳۳.

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاههای‌ مسلولین

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۵

ماده واحده

۴۳۴.

قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۵۵

بندهای الف، ب تبصره ۱۸، بندهای الف، ب، ج، د تبصره ۱۹، تبصره ۳۰، تبصره ۵۵، تبصره ۵۶

۴۳۵.

قانون اصلاح بند الف ماده ۹ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۵۶

ماده واحده

۴۳۶.

قانون تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشورشاهنشاهی

مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۶

ماده واحده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن

۴۳۷.

قانون  اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۶

ماده ۶۳

۴۳۸.

آیین نامه رسته افسران،درجه داران وافراد شهربانی کشور شاهنشاهی

مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۶

بند ط ماده ۱، بند ط ماده ۵

۴۳۹.

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر متخذه

مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۵۶

جزء ۱ بند ۱، بند ۲ و جزء‌های ۲ و ۵ آن، بند ۹

۴۴۰.

قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) کل کشور ‌مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۵۶

ضمیمه

۴۴۱.

قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۵۶

ضمیمه‌های ۱ و ۲

۴۴۲.

قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش ماهانه سرهنگهای پزشک مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۳

مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۶

ماده واحده

۴۴۳.

آئین نامه رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی

مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۶

ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۱۱

۴۴۴.

آئین نامه رسته‌های افسران،دریافران ودرجه داران نیروی دریائی شاهنشاهی

مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۶

ماده ۱

۴۴۵.

‌آیین‌نامه رسته‌های افسران، همافران و درجه‌داران نیروی هوائی شاهنشاهی

مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۶

ماده ۱

۴۴۶.

آئین نامه اجرائی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور

مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۵۶

ماده ۱۰

۴۴۷.

اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی

مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۶

ماده ۵

۴۴۸.

قانون عفو محکومین بمناسبت یکصدمین سالگرد زاد روز رضاشاه سردودمان شاهنشاهی پهلوی

مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۵۶

بند ب ماده ۲

۴۴۹.

بودجه سال ۲۵۳۷ مجلس شورای ملی

مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۶

ماده ۴

۴۵۰.

قانون  بودجه  سال  ۱۳۵۷ کل کشور

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۶

تبصره‌های ۲۲، ۲۳ و ۳۲

۴۵۱.

آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریا ئی شاهنشاهی

مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۵۷

ماده ۷، مواد ۱۹ تا ۲۲

۴۵۲.

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ دیماه ۱۳۴۳

مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۵۷

بندهای ۲ و ۴ ماده واحده

۴۵۳.

اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستائی استان

مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۵۷

مواد ۲ و ۴

۴۵۴.

قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۵۷

ماده واحده

۴۵۵.

لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمنهای بهداری ـ توان بخشی – سازمان خدمات اجتماعی سابق و مستخدمین موسساتی که بموجب مقررات قانونی و با تصویب هییت وزیران به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار شده یا می‌شوند

مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۵۶.

لایحه قانونی اعاده بخدمت قضات و کارمندان بازنشسته

مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۵۷.

تصویب نامه قانونی مربوط به معافیت کلیه وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی

مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۵۸

متن قانون

۴۵۸.

قانون شوراهای محلی

مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۵۸

بند ۳ ماده ۱۲

۴۵۹.

لایحه قانونی متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی

مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۸

ماده ۴

۴۶۰.

لایحه بودجه سال ۱۳۵۸

مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۵۸

تبصره‌های ۱۳، ۲۱، ۲۸، ۳۲

۴۶۱.

لایحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی

مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۶۲.

تصویب نامه قانونی مربوط به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی در چند شهرستان

مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۵۸

متن قانون

۴۶۳.

لایحه قانونی اصلاح خدمتگزاری پزشکان مصوب هفتم مردادماه ۱۳۱۸ و اصلاح قانون استخدام پزشکان مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸

مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۵۸

کل قانون

(مواد ۱ الی ۱۰)

۴۶۴.

لایحه قانونی مربوط بشرایط اخذ تخصص در بیماریهای عفونی

مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸

ماده واحده و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن

۴۶۵.

لایحه قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری

مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۵۸

ماده ۳

۴۶۶.

لایحه قانونی اصلاح آئین نامه پرداخت حق صف بدرجه داران کادر ثابت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۵۸

ماده ۱۵

۴۶۷.

لایحه قانونی افزایش هزینه خدمات درمانی مذکور در قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری وشهربانی کل کشور مصوب بیست و هفتم اسفندماه  ۱۳۵۱مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۶۸.

لایحه قانونی الحاقی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰

مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۵۸

بند‌های ب، ج تبصره ۱ ماده واحده

۴۶۹.

لایحه قانونی شمول معافیت‌های مندرج در لایحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی و لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۰.

لایحه قانونی اجازه استرداد حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض وصولی از مشروبات الکلی  که منهدم میشوند

مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۱.

لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و حق انبارداری نه هزار کیلو چای اهدائی دولت بنگلادش به دولت ایران

مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۲.

لایحه قانونی راجع به انتقال پژوهشگاه شاهنشاهی پزشکی و علمی سابق خراسان به دانشگاه فردوسی

مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۳.

لایحه قانونی راجع به واگذاری بیمارستان ایران ناسیونال و آموزشگاه پرستاری وابسته و تکمیل و اداره بیمارستان رضا واقع در مشهد توسط وزارت بهداری و بهزیستی

مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۴.

لایحه قانونی راجع به معافیت یکدستگاه اتومبیل سواری پژو و دو دستگاه اتومبیل استیشن پژو از حقوق و عوارض گمرکی

مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۵.

لایحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یکدستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده درمانگاه شهداء

مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۶.

لایحه قانونی راجع به انتزاع مؤسسات بهداری و درمانی راه آهن از وزارت بهداری و بهزیستی و الحاق آنها به راه‌آهن دولتی ایران

مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۷۷.

آئین نامه اجرائی طرح اشتغال بیکاران

مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۵۸

ماده  ۶

۴۷۸.

لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی

مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸

مواد ۵، ۶ و تبصره آن، ۸

۴۷۹.

لایحه قانونی راجع به اجازه در اختیار قرار دادن جمعاً چهار میلیارد ریال بعنوان تنخواه گردان بشرکت بازرگانی دولتی بمنظور

ورود دارو و برنج

مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۰.

لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات پزشکان و دندانپزشکانی که موفق به گذراندن امتحان نهائی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و اخذ مدارک لازم نشده ‌ اند

مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۱.

لایحه قانونی راجع به اجازه خرید تریاک مورد نیاز معتادان مجاز کشور

مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۲.

لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن جمعاً چهار میلیارد ریال بعنوان تنخواه‌گردان بشرکت بازرگانی دولتی بمنظور ورود دارو و برنج

مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۳.

لایحه قانونی راجع به تأسیس دفتر موقت در کشور سوئیس برای خرید دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز فوری

مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۴.

لایحه قانونی راجع به الحاق جمعیت مبارزه با سل و حمایت مسلولین به وزارت بهداری و بهزیستی

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۵.

لایحه قانونی راجع به اجازه ادامه خدمت آقای دکتر حسین میر شمسی در وزارت کشاورزی و عمران روستائی

مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۶.

لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی مؤسساتی که به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردیده و نحوه پرداخت مابه التفاوت ناشی از تبدیل وضع استخدامی کارکنان مربوط و رفع محدویت حداکثر حقوق و مزایا در مورد پزشکانی که طبق ضوابط به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به خدمت دعوت شده‌اند

مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸

بندهای ۱، ۲

۴۸۷.

لایحه قانونی راجع به اجازه ادامه خدمت آقای دکتر حسین میر شمسی در وزارت کشاورزی و عمران روستائی

مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۸.

لایحه قانونی راجع به اصلاح مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۸۹.

لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به امور آموزشی و اداری و دانشجوئی (رفاهی) دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی همدان

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۹۰.

لایحه قانونی راجع به ترخیص و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا و داروهائی که از خارج کشور برای استفاده مراکز درمانی و مستضعفین بوسیله نمایندگیهای وزارت امور خارجه به تهران ارسال گردیده است

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۵۸

ماده واحده

۴۹۱.

لایحه قانونی تمدید مهلت‌های مقرر در لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر ایران مصوب ۱۳۵۸.۱۰.۱۵ و لایحه قانونی راجع به نحوه اقدام نسبت به کالاهای متروکه مصوب ۱۳۵۸.۱۲.۱۸

مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۵۹

ماده واحده  و  تبصره ۱ آن

۴۹۲.

لایحه قانونی راجع به اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس مورد نیاز دانشگاه تهران با استفاده از معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۵۹

ماده واحده

۴۹۳.

لایحه قانونی راجع به اجازه صدور پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۵۹

ماده واحده و تبصره ۱ و ۲

۴۹۴.

لایحه قانونی راجع به انتقال بیمارستان مسیحی قروه به وزارت بهداری و بهزیستی و تبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان مزبور به رسمی طبق ضوابط قانون استخدام کشوری

مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۵۹

ماده واحده

۴۹۵.

لایحه قانونی راجع به استخدام سپاهیان بهداشت منقضی خدمت برای انجام خدمات در بخشها و روستاهای کشور

مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۵۹

ماده واحده

۴۹۶.

لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان مرحومه خانم دکتر منیره احمدی و همسرش مرحوم دکتر محمد ایمانی فولادی آسیستانهای سایق دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی

مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۵۹

ماده واحده

۴۹۷.

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۵۹

ماده واحده، تبصره ماده واحده، بندهای ۱ و ۲

متن آئین‌نامه

۴۹۸.

لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه اراضی که بر اثر تخریب خانه‌های قلعه ایجاد شده به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۵۹

ماده واحده

۴۹۹.

قانون بودجه سال ۱۳۵۹

مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۹

تبصره ۲

۵۰۰.

لایحه قانونی راجع به واگذاری بیمارستان سهامیه قم به وزارت بهداری و بهزیستی و تبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان مزبور طبق مقررات قانون استخدام کشوری

مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۱.

لایحه قانونی مربوط به تأمین اعتبار برای مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان

مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۲.

لایحه قانونی راجع به تحویل داروها و لوازم پزشکی متروکه به وزارت بهداری و بهزیستی

مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۳.

لایحه قانونی راجع به مقررات سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها و اضافه‌کار کارکنان مربوط و درآمد اختصاصی بیمارستانها و برخی امور استخدامی و مالی وزارت بهداری و بهزیستی

مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۵۹

ماده واحده و تبصره ۴ آن

۵۰۴.

لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها

مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۵.

لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت

مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۵۹

ماده ۱

۵۰۶.

لایحه قانونی الحاقی به قانون نظام‌پزشکی

مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۷.

لایحه قانونی مربوط به اجرای پروژه بیمارستان نظام آباد

 مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۸.

لایحه قانونی راجع به استخدام آقای دکتر محسن علی پزشک جراح تبعه کشور پاکستان

مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۰۹.

قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال ۱۳۵۹

مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۵۹

بند ب تبصره ۸

۵۱۰.

قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس مورد نیاز دانشگاه تهران با استفاده از معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۱۱.

قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری

مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۹

ماده واحده

۵۱۲.

قانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان بمنظور گسترش خدمات درمانی و بهداشتی درروستاها

مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۰

تبصره ۹

۵۱۳.

قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان

مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۶۰

ماده ۹

۵۱۴.

قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۶۰

ماده واحده

۵۱۵.

قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشورمصوب ۱۴/۰۳/۱۳۶۰

بند ۲ ماده واحده

۵۱۶.

قانون ثبت اجباری بیماریهای سرطانی

مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۶۰

ماده واحده و تبصره آن

۵۱۷.

قانون راجع به الحاق یک بند به لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دربار سابق مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۶۰

ردیفهای ۱ و ۵۷ و ۵۸

۵۱۸.

لایحه بودجه سال ۱۳۶۰

مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۶۰

تبصره­های ۲۷ و ۳۸ و بندهای الف، ب و پ تبصره ۵۱

۵۱۹.

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۶۰

ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن

۵۲۰.

قانون راجع به اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی مصوب تیرماه ۱۳۵۳

مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۶۰

ماده واحده

۵۲۱.

قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه‌ها موسسات و شرکتهای دولتی از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاصی وجود ندارد

مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۶۰

ماده واحده

۵۲۲.

قانون راجع به الغای تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی

مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۰

ماده واحده

۵۲۳.

قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی

مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۶۰

ماده واحده و تبصره­های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آن

۵۲۴.

قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان دانشکده پزشکی

مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۰

ماده واحده وتبصره آن

۵۲۵.

قانون بودجه سال  ۱۳۶۱کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۰

تبصره‌های ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۷۶

۵۲۶.

تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۱۳۶۰،۳،۱

مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۶۱

متن استفساریه

۵۲۷.

قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۶۱

مواد ۲، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۱۴۶، ۱۵۱،  ۱۵۲، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷

۵۲۸.

قانون افتتاح سال اول دانشکده پزشکی

مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۶۱

ماده واحده

۵۲۹.

قانون راجع به فارغ التحصیلان رشته پزشکی برای ورودبه دوره تخصصی قبل از انجام خدمت سربازی و خدمات قانونی دیگر

مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۶۱

ماده واحده وتبصره آن

۵۳۰.

قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری

مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۶۱

بند ۱۴ (ماده ۲۱۷)

۵۳۱.

قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران

مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۶۱

تبصره ۱ ماده واحده

۵۳۲.

قانون حدود و قصاص و مقررات آن

مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۶۱

مواد ۹۷، ۱۰۹، ۱۲۵

۵۳۳.

قانون راجع به مجازات اسلامی

مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۶۱

ماده ۳۲، ماده ۴۰ و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، ماده ۴۱

۵۳۴.

قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱

مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۱

جداول ۱ و ۲

۵۳۵.

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۶۰

مجلس شورای اسلامی

مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۱

جدول ۳

۵۳۶.

قانون بودجه سال  ۱۳۶۲کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱

تبصره ۷ بند ت، تبصره ۱۵ بند‌های الف و ت، تبصره ۱۶، تبصره ۳۷ بند ب، تبصره ۶۰

۵۳۷.

قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران‌قرار می‌گیرند و تبدیل وضع خدمتی می‌یابند

مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۶۲

ماده واحده و تبصره‌های آن

۵۳۸.

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۶۲

مواد ۳۰، ۳۱، ۹۰، ۹۱، ۱۰۶، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۵

۵۳۹.

قانون بودجه سال  ۱۳۶۳کل کشور

مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۶۲

بند ب تبصره ۱۱، بندهای الف، ب،ج تبصره ۱۵، بندهای هـ، و، ز تبصره ۱۶، بند ۱۰، بند ج تبصره ۲۰، بند الف تبصره ۳۱، بند الف تبصره ۴۳، بند ۱۰تبصره ۴۷، تبصره۴۸ و بند ب تبصره ۶۱

۵۴۰.

اساسنامه سازمان انتقال خون ایران

مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۶۳

تبصره ۱ ماده ۱۴

۵۴۱.

تفسیر قانونی راجع به بند د  تبصره ۳ قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۰

مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۶۳

ماده واحده

۵۴۲.

قانون راجع به خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی

مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۳

ماده واحده و تبصره‌های ۱ تا ۵ آن

۵۴۳.

قانون راجع به معافیت کارکنان انجمنهای بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین‌اجتماعی

مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۳

ماده واحده

۵۴۴.

قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی و الزام دولت جهت و تنظیم و ارائه لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۶۳

مواد ۱ و ۲ و تبصره آن

۵۴۵.

قانون تغییرسمت مشاور و رئیس سازمان برنامه وبودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستی زیرنظر وزارت بهداری

مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۳

بند الف ماده ۲

۵۴۶.

قانون تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران، همافران و کارمندان ارتش، ژاندارمری و شهربانی کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ به عائله درجه یک دانشجویان، دانش آموزان و سایر محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۶۳

ماده واحده

۵۴۷.

قانون بودجه ۱۳۶۴ کل کشور

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۳

تبصره ۱۴، بندهای هـ، و، ز تبصره ۱۵، بند ج، تبصره ۱۸، تبصره ۲۲، بند الف تبصره ۲۸، بند الف تبصره ۲۹، جز ۳ بند و تبصره ۲۹ و تبصره ۴۸

۵۴۸.

قانون بودجه ارزی سال  ۱۳۶۴کل کشور مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۶۴

تبصره‌های ۳ و ۱۷

۵۴۹.

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۶۴

ماده ۴

۵۵۰.

لایحه بودجه سال  ۱۳۶۵کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴

جز هـ بند ۱ تبصره ۹، تبصره ۱۰، تبصره ۱۱، بند الف تبصره ۱۳، جز ۱ بند الف تبصره ۱۵، جز ۴ بند الف تبصره ۱۵، جز ۶ بند الف تبصره ۱۵، جز ۱۴ بند الف تبصره ۱۵،بند ج تبصره ۱۵، بند ب تبصره ۱۷، بند ج تبصره ۱۸، بند د تبصره ۲۰، بند ع تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۱ف بند الف تبصره ۳۳، تبصره ۳۷

۵۵۱.

قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵

مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۴

ماده ۴ و تبصره ۵ آن

۵۵۲.

اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران

مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۶۵

ماده ۹

۵۵۳.

قانون بودجه سال  ۱۳۶۶کل کشور

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵

تبصره ۱۰، تبصره ۱۱، بند هـ تبصره ۱۲، بند الف تبصره ۱۴، جز ۵ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ بند الف تبصره ۱۵، بند الف تبصره ۱۷، بند د تبصره ۱۷، بند ج تبصره ۱۸، بند د تبصره ۲۰، بند الف تبصره ۲۶، جز ۴ بند الف تبصره ۲۶، بند ی تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۷،  بند ب تبصره ۳۷، بند ۹ تبصره ۳۹، بند ب تبصره ۴۰، بند ۴ تبصره ۴۳، تبصره ۴۸

۵۵۴.

قانون  بیمه  بیکاری

مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۶۶

تبصره ۳ ماده ۶، تبصره ۲ ماده ۷

۵۵۵.

قانون  اجازه  استفاده  قانونی  از قانون  کمک‌دندانپزشکان تجربی مصوب ۱۳۵۴ مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۶۶

ماده واحده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن

۵۵۶.

قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشورمصوب ۱۰/۱۲/۱۳۶۶

تبصره ۴ ماده واحده

۵۵۷.

قانون بودجه سال  ۱۳۶۷کل کشور

مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۶

جز ز بند ۱ تبصره ۹،  تبصره ۱۰، تبصره ۱۱ و بند الف آن، تبصره ۱۲ و بند ۱۲ و ۱۳ آن، جز ۲۴ و ۳۱ و ۳۲ بند الف تبصره ۱۵، تبصره ۱۷، بند ج تبصره ۲۰، بند ج تبصره ۲۲، بند ۱۲تبصره ۲۹

۵۵۸.

قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۶۷

ماده ۷ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن

۵۵۹.

قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تأمین نیروی‌انسانی بهداشتی درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی

مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۶۸

ماده واحده و تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ آن

۵۶۰.

قانون اصلاح بند ج تبصره ۲۲ و جدول شماره ۲ قسمت نهم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور

مصوب ۱۶/۰۹/۱۳۶۷

بند ۱ ماده واحده

۵۶۱.

قانون بودجه سال  ۱۳۶۸کل کشور

مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۷

بندهای ۵ و ۸ تبصره ۸، بند ۶ تبصره ۹، تبصره ۱۰، تبصره ۱۱، بندهای  ۵، ۱۱، ۲۰ و ۲۱ تبصره ۱۲، جزء ب بند ۱۲ تبصره ۱۲، جز ۸ و ۹ و ۱۴ بند الف تبصره ۱۵، جز ۱۸ بند  ب تبصره ۱۵، جز ۲۴ و ۲۷ بند ج تبصره ۱۵، بندهای ب،ج، د تبصره ۱۷، بند ج تبصره ۱۸، بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ تبصره ۲۹

۵۶۲.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸

بند ب تبصره ۱۰، تبصره ۱۳، تبصره ۱۵، تبصره ۱۶، تبصره ۴۴، تبصره ۴۵، تبصره ۴۶، تبصره ۴۷، بند ۶ مبحث ب قسمت یکم، جز ۱ بند ۱ مبحث ج قسمت یکم، جز ۱ بند ۲ مبحث ج قسمت یکم، جز ۳ بند ۳ مبحث ج قسمت یکم، جز ۶ بند ۶ مبحث ج قسمت یکم، بند ۹ مبحث د قسمت یکم

۵۶۳.

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۶۹

کل قانون

(مواد ۱ الی ۳۳)

۵۶۴.

قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای ۹۶ شهر کشور

مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۶۹

ماده واحده و تبصره‌های ۱ تا ۶ آن

۵۶۵.

قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها

مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۶۹

کل قانون

(مواد ۱ الی ۷)

۵۶۶.

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۶۹

ماده ۲۴، ماده ۲۵، ماده ۳۳ و بندهای الف، ب، ج، و، ز، ح، ط، م تبصره ۱ آن، ماده ۳۶، ماده ۴۰، بند ب ماده ۴۶، ماده ۴۸، ماده ۲۲، ماده ۲۳، ماده ۳۳، ماده ۵۶

۵۶۷.

قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت

مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۹

کل قانون

(مواد ۱ الی ۹)

۵۶۸.

قانون اجازه تبدیل شرکتهای توسعه صنایع پزشکی ایران و پخش فرآورده‌های پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکتهای دولتی

مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۷۰

ماده واحده

۵۶۹.

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن

مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۷۰

کل قانون

(مواد ۱ الی ۱۴)

۵۷۰.

قانون نحوه تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ۹۶ بیمارستان کشور

مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۷۰

ماده واحده و تبصره‌های ۱ الی ۴ آن

۵۷۱.

قانون معافیت وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی از کالاهای وارداتی

مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۷۱

ماده واحده  و تبصره‌های ۱ و ۲ آن

۵۷۲.

قانون نظام مهندسی ساختمان

مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۷۱

ماده ۱۷

۵۷۳.

قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۶۹

مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۷۱

ماده واحده

۵۷۴.

قانون تأمین کسری اعتبار بیمارستانها، برنامه بیمه درمان کارمندان دولت و طرح توسعه شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور

مصوب ۲۶/۰۷/۱۳۷۱

ماده واحده و تبصره‌های ۱ الی۴ آن

۵۷۵.

قانون تنظیم خانواده و جمعیت

مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۲

ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و  ۲ آن

۵۷۶.

قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ۱۶/۰۷/۱۳۶۸

مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۷۳

ماده واحده

۵۷۷.

قانون تثبیت ظرفیت‌های پذیرش دانشجویان گروه پزشکی

مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۷۴

ماده واحده

۵۷۸.

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۷۴

ماده ۱۷، تبصره ۷ ماده ۳۹، ماده ۵۴، ماده ۶۳ و تبصره آن، تبصره ۵ ماده ۶۷، بند ل ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده۱۰۵، ماده ۱۱۴، ماده ۱۱۵، ماده ۱۱۷، ماده ۱۱۸ و تبصره آن، بندهای ز، ح ماده ۱۳۰، تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۳۰، بند ۱۲ ماده ۱۴۴، ماده ۱۶۸ و تبصره آن، ماده ۱۶۹، بند ه ماده ۱۷۵، تبصره ۱ ماده ۱۷۵، ماده ۱۸۳، ماده ۱۸۵ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن، ماده ۱۸۶ و تبصره آن، ماده ۱۸۸

۵۷۹.

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴

مواد ۱ الی ۲۸، مواد ۳۰ و ۳۱

۵۸۰.

قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۵

ماده ۱۴ و تبصره ۱ آن

۵۸۱.

قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷

بندهای ۷ و ۸ ماده ۳

۵۸۲.

قانون بودجه سال ۱۳۸۰کل کشور

مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۷۹

بند ج تبصره ۴، بندهای ی، م تبصره ۵، بند هـ تبصره ۷، بندهای ب، ک تبصره ۸، بند و تبصره ۹، تبصره ۱۰، تبصره ۱۷، بندهای الف، و تبصره ۲۲، بند ب تبصره ۲۴، بندهای ر، ش تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۷، تبصره ۴۳، بند و تبصره ۴۴

۵۸۳.

قانون اصلاح مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۸۰

ماده واحده

۵۸۴.

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۸۰

بند ۲ ماده ۱۸

۵۸۵.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۹

۵۸۶.

قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۰

بند ح تبصره ۴، بندهای ی، ک، م تبصره ۵، تبصره ۱۰، بند الف تبصره ۱۶، بندهای ب، ج، د، و تبصره ۱۷

۵۸۷.

قانون بودجه سال  ۱۳۸۲کل کشور

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱

بندهای د، ر تبصره ۴، بندهای د، ذ، ژ تبصره ۵، بند ب تبصره ۹، تبصره ۱۰، بند چ، ژ تبصره ۱۱، بند الف، ذ تبصره ۱۶، تبصره ۱۷، بندهای ث، ج تبصره ۱۸

۵۸۸.

قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۲

بند د تبصره ۴، بندهای د، ذ، ژ تبصره ۵، تبصره ۱۰، بند ت تبصره ۱۳، بند الف، ژ تبصره ۱۶، تبصره ۱۷، بند ج تبصره ۱۸

۵۸۹.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳

ماده واحده

۵۹۰.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور

مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۸۳

ماده واحده

۵۹۱.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳

بند ز ماده ۳۵، ماده ۴۹، ماده ۵۰، بندهای ط، س ماده ۵۲، بند ب ماده ۶۱، بند الف ماده ۶۲، بند الف ماده ۶۸، ماده ۸۴، ماده ۸۵، ماده ۸۶، ماده ۸۷، ماده ۸۸، ماده ۸۹، ماده ۹۰، ماده ۹۱، ماده ۹۲، ماده ۹۳، ماده ۹۴، بند و ماده ۹۵، بند الف، جز ۲ بند ز، بندهای ح، ط ماده ۹۷، بند ج ماده ۱۰۱، ماده ۱۱۲، جز ۳ بند الف ماده ۱۱۷، ماده ۱۲۶، بندهای الف، ب ماده ۱۳۵

۵۹۲.

قانون بودجه سال  ۱۳۸۴کل کشور

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۳

بندهای ر، ل تبصره ۲، بندهای ب، پ  تبصره ۳، بند ث تبصره ۶، بند ب تبصره ۷، جز ۳ بند ث، بندهای چ، بند ح تبصره ۹، تبصره ۱۴، بندهای ب، ج، س، ص تبصره ۱۵، بند ح تبصره ۲۰

۵۹۳.

قانون استفساریه بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال  ۱۳۸۴کل کشور

مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۸۴

کل قانون

۵۹۴.

قانون اصلاح ماده (۳) و جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۴

بند ۷ ماده ۸، بندهای ۱، ۵ ماده ۹

۵۹۵.

قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۴

پیوستهای ۱، ۲ و ۳ جدول ۲

۵۹۶.

قانون بودجه  ۱۳۸۵ کل کشور

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۴

بند ۹، جز ۳ بند ۱۱، بندهای ۲۶ و ۲۷ تبصره ۲، بند ۲ تبصره ۳، بند ۱۲ تبصره ۱۱، جز ۳ بند ۱ تبصره ۱۳، تبصره ۱۴، تبصره ۱۵، بند ۳ تبصره ۱۷

۵۹۷.

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال  ۱۳۸۵کل کشور

مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۸۵

ماده واحده

۵۹۸.

قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۸۵

اجزاء ۵ و ۶ بند ب ماده واحده، بندهای ۱ و ۲ ماده واحده

۵۹۹.

قانون بودجه سال  ۱۳۸۶کل کشور

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵

جز ۳ بند ط تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، جز ۸-۲ بند د تبصره ۶، بندهای ج، د تبصره ۹، تبصره ۱۴، بندهای الف، ب تبصره ۱۵، بند ک تبصره ۱۸

۶۰۰.

قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی وصعب العلاج (بیماران سرطانی و بیماری‌های خاص و ام. اس M.S)

مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۸۶

تبصره ماده واحده

۶۰۱.

قانون بودجه سال  ۱۳۸۷کل کشور

مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۸۶

بندهای ۱۲، ۲۵، ۳۰ ماده واحده

۶۰۲.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۸۷

بند‌های ج و د ماده ۲، ماده ۵

۶۰۳.

قانون اصلاح قانون بودجه سال  ۱۳۸۷کل کشور

مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۷

بند الف ماده واحده، جزء ۵ بند ه ماده واحده

۶۰۴.

قانون بودجه سال  ۱۳۸۸کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷

جز الف بند ۱۱و بندهای ۱۲، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۷، ۳۸ ماده واحده

۶۰۵.

قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۸

ماده واحده

۶۰۶.

قانون اصلاح قانون بودجه سال  ۱۳۸۸ کل کشور

 مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۸

ماده ۴، بند ب ماده ۵، ماده ۸، ماده ۱۰

۶۰۷.

قانون بودجه سال  ۱۳۸۹کل کشور

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸

جز هـ بند ۲، اجزاء ح، م بند ۲، جز ن بند ۳، بند ۷، زیر جز ۲ جز الف بند ۸، جز ن بند ۸، جز د بند ۱۰، بند ۱۲، جز هـ بند ۱۵، جز هـ بند ۱۶

۶۰۸.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹

بند د ماده ۶، ماده ۱۵، ماده ۱۶، بندهای ج، ه ماده ۱۸، اجزاء ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ بند الف ماده ۱۹، بندهای د، ه، و ماده ۱۹، بندهای الف، ب، د، ز، ی، ک ماده ۲۰ و تبصره ۱ و ۲ بند ک ماده ۲۰، ماده ۲۴، ماده ۲۷، بند د ماده ۲۸، ماده ۳۲، ماده ۳۴، ماده ۳۵، ماده ۳۶، ماده ۳۷، ماده ۳۸، ماده ۳۹، بندهای الف، ب، ز، م ماده ۴۴، تبصره ۲ ماده ۶۲، ماده ۱۰۹، ماده ۱۱۰، بند ب ماده ۱۲۹، جز ۶ بند ب ماده ۱۳۵، بند د ماده ۱۴۰، بندهای د، ه ماده ۱۴۳، ماده ۱۴۹، بند و جز ۱ ماده ۱۶۳، بند الف ماده ۱۶۶، ماده ۱۹۲، بند ب ماده ۱۹۳، تبصره ۲ ماده، ماده ۲۱۱، بند ج ماده ۲۱۶، اجزاء ۲ و ۳ بند م ماده ۲۲۴، بند ذ ماده ۲۲۴، ماده ۲۲۷، ماده ۲۳۰

۶۰۹.

قانون بودجه سال  ۱۳۹۰ کل کشور

مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۰

جز ب بند ۲، بند ۵۵، بند ۶۴، بند ۶۹، بند ۹۲، بند۱۱۴، بند ۱۲۱، بند ۱۲۴، بند ۱۳۱

۶۱۰.

قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۹۰

ماده واحده

۶۱۱.

قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور

مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۱

بند ۲۱، بند ۲۲، جز ۳ بند ۴۳، بند ۵۵، بند ۵۸، بند ۶۰، بند ۶۳، بند ۶۵، بند ۶۸، بند ۷۲، بند ۷۸، بند ۸۷

۶۱۲.

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲

بند ۲۴، بند ۳۶، بند ۷۲، بند ۸۲، بند ۸۳، بند ۸۷، بند ۹۰، تبصره ۲ بند ۹۴، بند ۹۷، بند ۹۸، بند ۱۱۷، بند ۱۴۳

۶۱۳.

قانون بودجه سال  ۱۳۹۳کل کشور

مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۹۲

بند ج تبصره ۸، بند ط تبصره ۹، بند د و جز هـ ۲ تبصره ۱۱، بندهای ز، ح، ط تبصره ۱۳، بندهای ج، د تبصره ۱۵، بندهای ج، ح،  و تبصره ۱۶، بند ب تبصره ۲۰

۶۱۴.

قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال  ۱۳۹۳کل کشور

مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۹۳

کل قانون

۶۱۵.

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳

بند ب تبصره ۸، بند د، و تبصره ۱۱، بندهای د، هـ، و تبصره ۱۳، بندهای ب و ج تبصره ۱۴، جز ۲ بند د تبصره ۱۵، بند و تبصره ۱۵، بند ط تبصره ۱۶، تبصره ۱۹، تبصره ۲۳، بخش چهارم و پنجم و ششم و هفتم و بندهای ۱ و ۱۵ و ۲۴ و ۳۷ بخش نهم

۶۱۶.

قانون بودجه سال  ۱۳۹۵کل کشور

مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۹۵

بندهای ب، ج تبصره ۹، بند ب تبصره ۱۳، بخش‌های چهارم و پنجم و ششم و هفتم پیوست، بندهای ۳۱ و ۳۸ بخش دهم پیوست

۶۱۷.

قانون اصلاح قانون بودجه سال  ۱۳۹۵ کل کشور

مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۹۵

بندهای الف و ج ماده واحده

۶۱۸.

قانون بودجه  ۱۳۹۶کل کشور

مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵

بندهای ب، د تبصره ۳، بند ه  تبصره ۴، بند الف تبصره ۵، بند ز تبصره ۷، تبصره ۹، بند ب جدول تبصره ۱۱،  بند‌های الف، د، ز تبصره ۱۲، تبصره ۱۳، تبصره ۱۴، تبصره ۱۷، بند ب تبصره ۱۹، بندهای الف و ب تبصره ۲۰، بند ز تبصره ۲۱،  ردیف ۱ جدول ظرفیت‌های مالی پیش بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶جدول ۱، ردیف‌های ۱۱۰۵۱۴، ۱۱۰۵۱۵، ۱۴۰۲۰۸، ۱۶۰۱۱۷ جدول بخش سوم، جدول  بخش چهارم، بخش پنجم/ ردیف ۹۲ –۵۳۰۰۰۰ ،۱۰۶ –۵۳۰۰۰۰،  ۱۰۷ –۵۵۰۰۰۰ جدول ، جدول بخش ششم، جدول بخش هفتم، ردیف‌های ۶ و ۲۴ جدول بخش نهم، ردیف‌های ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۲۶، ۲۸، ۴۳، ۴۶، ۹۰ بخش دوازدهم

۶۱۹.

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶

بند د تبصره ۳، بند‌های ج، د تبصره ۴، بندهای الف، د، هـ تبصره ۵، بندهای الف، ب، د، م، ن، س تبصره ۶، بندهای و، ط تبصره ۷، بند ب تبصره ۸، بندهای الف،ج، د، ز، ح، ” تبصره ۹، بندهای الف، ب، ح تبصره ۱۰، بند د تبصره ۱۱، بند الف تبصره ۱۲، تبصره ۱۳، تبصره ۱۴، تبصره ۱۷

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک پیوست‌ در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان­ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. این قانون نشان میدهد که خود قانونگذار نیز میتواند اشتباه کند و چه قدر هم زیاد!!
    وبعد از مدتی با مرور زمان به نتایج این اشتباهات می‌رسد.
    کسب چکار تلقی کردن وکالت نیز توسط مجلس یکی از بزرگترین اشتباهات اخیر است که امیدواریم شورای نگهبان آنرا رد کند و اگر بپذیرد بعدها با چنین قانونی باید نسخ آنرا اعلام کند .
    برای مثال حذف دادسرا یک تصمیم نابه جا توسط قانونگذار بود .که با گذشت زمان متوجه اشتباه خود شد.
    برای جلوگیری از تبعات هر قانون بهتر است با چند متخصص در همان زمینه مشورت کرد تا از تبعات منفی آن در آینده جلوگیری کنیم.

  2. مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی رو که در مورد عسر حرج زن و عیوب موجب فسخ نکاحه چرا منسوخ اعلام کرد در بند شماره ۷۰؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا