قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)

مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

ماده‌واحده ـ احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی در دوحه شامل کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر بیست و هشت ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، پیوست‌های (۲) (اولین تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، (۳) (کنوانسیون پستی جهانی)، (۴) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی)، (۵) (موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی) و (۷) (آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقدشده در ژنو ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری‌شمسی) مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۱ ملغی می‌گردد.

تبصره۲ـ رعایت اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده (۳۸) کنوانسیون پستی جهانی، ماده (۱۵۸) آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده (۲۷) موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی الزامی است.

تبصره۳ـ رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (۱۵۳) آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کنوانسیون پستی جهانی

امضاء‌کنندگان، نمایندگان تام‌الاختیار دولتهای کشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای ۱۹۶۴ (۱۹ تیر ۱۳۴۳) در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه، قواعد حاکم بر سرویس پستی بین‌المللی را که در این کنوانسیون آمده، تدوین کردند.

بخش اول ـ قواعد مشترک حاکم بر سرویس پستی بین‌المللی

فصل واحد ـ مقررات کلی

ماده۱ـ تعاریف

۱ـ در راستای اهداف کنوانسیون پستی جهانی، عبارات زیر به این شرح تعریف می‌شوند:

۱ـ۱ امانت: مرسوله قابل حمل تحت شرایط کنوانسیون و آیین‌نامه امانات پستی؛

۲ـ۱ فرسته(دپش) سربسته: کیسه یا مجموع کیسه‌ها یا سایر ظروف برچسب‌دار، مهروموم شده با یا بدون سرب، حاوی مرسولات پستی؛

۳ـ۱ فرسته(دپش)‌های اشتباه در مسیر: ظروف (کیسه‌‌های) وارده به دفتر مبادله‌ای غیراز آنچه که در سرتخته کیسه اشاره شده است؛

۴ـ۱ اطلاعات شخصی: اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی کاربر یک سرویس پستی؛

۵ ـ۱ مرسولات اشتباه در ارسال: مرسولات وارده به یک دفتر مبادله که مربوط به دفتر مبادله کشور دیگری هستند؛

۶ ـ۱ مرسوله پستی: عبارت کلی قابل اطلاق به هر چیز ارسال‌شده توسط ادارات پست (پست‌نامه‌، امانات پستی، حواله‌های پولی و غیره)؛

۷ـ۱ نرخهای گذر (ترانزیت): حق‌الزحمه خدمات ارائه‌شده توسط یک حمل‌کننده در کشور معبر (مجری منتخب، سرویس دیگر یا ترکیبی از هر دو) مربوط به گذر (ترانزیت) زمینی، دریایی و یا هوایی مرسولات؛

۸ ـ۱ حقوق پایانه(ترمینال): حق‌الزحمه‌ای که مجری منتخب کشور مقصد از مجری منتخب کشور مبدأ بابت جبران هزینه‌های ایجاد شده در کشور مقصد برای پست‌نامه‌های وارده طلبکار است؛

۹ـ۱ مجری منتخب: هر نهاد دولتی یا غیردولتی رسماً انتخاب شده توسط کشور عضو برای ارائه خدمات پستی و رعایت الزامات مربوط ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود؛

۱۰ـ۱ بسته کوچک: مرسوله قابل حمل تحت شرایط کنوانسیون و آیین‌نامه پست‌نامه‌ها؛

۱۱ـ۱ نرخ ورود به سرزمین: حق‌الزحمه‌ای که مجری منتخب کشور مقصد از مجری منتخب کشور مبدأ بابت هزینه‌های ایجاد شده در کشور مقصد برای امانات وارده طلبکار است؛

۱۲ـ۱ نرخ گذر (ترانزیت) از سرزمین: حق‌الزحمه خدمات ارائه شده توسط یک حمل‌کننده در کشور معبر (مجری منتخب، سرویس دیگر یا ترکیبی از هر دو) مربوط به گذر (ترانزیت) زمینی و یا هوایی امانات در قلمرو خود؛

۱۳ـ۱ نرخ ‌دریایی: حق‌الزحمه مربوط به خدمات ارائه شده توسط یک حمل‌کننده (مجری منتخب، سرویس دیگر یا ترکیبی از هر دو) مشارکت‌کننده در حمل دریایی امانات؛

۱۴ـ۱ سرویس پستی همگانی: ارائه مستمر خدمات پستی پایه با کیفیت در تمام نقاط قلمرو یک کشور عضو برای همه مشتریان، با قیمتهای مناسب؛

۱۵ـ۱ گذر (ترانزیت) مکشوفه: گذر (ترانزیت) مکشوفه از طریق کشوری واسط برای مرسولاتی که تعداد یا وزن آنها، تشکیل فرسته(دپش)‌های سربسته برای کشور مقصد را توجیه نمی‌کند.

ماده۲ـ تعیین نهاد یا نهادهای مسؤول انجام الزامات ناشی از پیوستن به کنوانسیون

۱ـ کشورهای عضو ظرف مدت شش‌ماه از پایان کنگره، دفتر بین‌الملل را از نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول نظارت بر امور پستی و نام و نشانی مجری یا مجریان رسماً انتخاب شده برای ارائه خدمات پستی و انجام الزامات ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود آگاه می‌سازند. هرگونه تغییر در نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی در بین دو کنگره، در اسرع وقت به دفتر بین‌الملل اعلام می‌شود.

ماده۳ـ سرویس پستی همگانی

۱ـ در راستای تحکیم مفهوم وحدت قلمرو پستی اتحادیه، کشورهای عضو حق دسترسی همه کاربران/ مشتریان به سرویس پستی همگانی را تضمین می‌کنند. منظور از این سرویس، ارائه مستمر خدمات پستی پایه با کیفیت توسط کشورهای عضو در تمام نقاط قلمرو خود با قیمتهای مناسب است.

۲ـ کشورهای عضو با توجه به این هدف و در نظر گرفتن نیازهای مردم و شرایط ملی و در چهارچوب قوانین پستی ملی خود یا سایر شیوه‌های معمول، حیطه خدمات پستی ارائه شده و الزامات کیفی و قیمت‌های مناسب را تعیین می‌کنند.

۳ ـ کشورهای عضو، عرضه خدمات پستی و رعایت استانداردهای کیفی توسط مجریان مسؤول ارائه سرویس پستی همگانی را تضمین می‌کنند.

۴ـ کشورهای عضو، تأمین پایا و به تبع آن، پایدار سرویس پستی همگانی را تضمین می‌کنند.

ماده۴ـ آزادی گذر (ترانزیت)

۱ـ اصل آزادی گذر (ترانزیت) در ماده (۱) اساسنامه ذکر شده است. بر مبنای این اصل، کشورهای عضو مکلفند تضمین کنند مجریان منتخب آنها، فرسته(دپش)‌های سربسته و پست‌نامه‌های مکشوفه تحویل‌شده به آنها توسط مجری منتخب دیگر را همواره از سریعترین مسیرها و با ایمن‌ترین وسایل مورد استفاده برای مرسولات خود رهسپار می‌کنند. این اصل در مورد مرسولات اشتباه در ارسال و فرسته(دپش)‌های اشتباه در مسیر نیز اعمال می‌شود.

۲ـ کشورهای عضوی که در امر مبادله نامه‌های حاوی مواد واگیر یا مواد رادیواکتیو مشارکت ندارند، می‌توانند از پذیرفتن این مرسولات بصورت گذر (ترانزیت) مکشوفه در قلمروشان خودداری کنند. این رویه در مورد پست‌نامه‌ها به استثنای نامه‌ها، کارت‌پستال‌ها و مرسولات نابینایان اعمال می‌شود. رویه مذکور در مورد اوراق چاپی، گاهنامه‌ها، مجلات، بسته‌های کوچک و کیسه‌های مخصوص (کیسه‏های «اِم») که محتویات آنها با مقررات حاکم بر شرایط نشر یا توزیع آنها در کشور معبر مطابقت نداشته باشد نیز اعمال می‌شود.

۳ـ آزادی گذر (ترانزیت) امانات پستی ارسالی از مسیرهای زمینی و دریایی، محدود به قلمرو کشورهایی است که در این سرویس مشارکت دارند.

۴ـ آزادی گذر (ترانزیت) امانات هوایی در سرتاسر قلمرو اتحادیه تضمین می‌شود. اما کشورهای عضوی که سرویس امانات پستی را ارائه نمی‌کنند، ملزم به رهسپاری امانات هوایی از مسیر زمینی نیستند.

۵ ـ اگر کشور عضوی مقررات مربوط به آزادی گذر (ترانزیت) را رعایت نکند، سایر کشورهای عضو می‌توانند ارتباط پستی خود با آن کشور عضو را متوقف سازند.

ماده۵ ـ مالکیت مرسولات پستی، استرداد از پست، تغییر یا تصحیح نشانی، تغییر مسیر، برگشت مرسولات توزیع نشدنی به فرستنده

۱ـ هر مرسوله پستی تا زمانی که به مالک قانونی تسلیم نشده باشد متعلق به فرستنده است، مگر اینکه طبق مقررات کشور مبدأ یا مقصد و در صورت اعمال بندهای ۱ـ۱ ۲ یا ۳ ماده ۱۸ طبق قوانین کشور گذر (ترانزیت)‌کننده ضبط شود.

۲ـ فرستنده یک مرسوله پستی می‌تواند مرسوله خود را از پست پس گرفته، نشانی آنرا تغییر داده یا اصلاح کند. هزینه‌ها و سایر شرایط در آیین‌نامه‌ها ذکر شده‌اند.

۳ـ کشورهای عضو تضمین می‌کنند مجریان منتخب آنها، مرسولات پستی را در صورتی که گیرنده نشانی خود را تغییر داده باشد، تغییر مسیر داده و مرسولات توزیع‌نشدنی را به فرستنده برگشت دهند. هزینه‌ها و سایر شرایط در آیین‌نامه‌ها ذکر شده‌اند.

ماده۶ ـ نرخها

۱ـ نرخهای مربوط به سرویسهای مختلف پستی بین‌الملل و سرویسهای ویژه توسط کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، بسته به قوانین ملی، در انطباق با اصول مندرج در کنوانسیون و‏ آیین‌نامه‌های آن تعیین می‌شود. این نرخها اساساً باید با قیمت تمام شده خدمات ارائه شده متناسب باشند.

۲ـ کشور عضو مبدأ یا مجری منتخب آن، بسته به قوانین ملی، نرخهای پستی مربوط به حمل پست‌نامه‌ها و امانات پستی را تعیین می‌کند. این نرخها به شرطی شامل هزینه توزیع مرسولات در مکان نشانی است که این سرویس در کشور مقصد برای مرسولات مورد بحث دایر باشد.

۳ـ نرخهای دریافتی، از جمله نرخهایی که به عنوان راهنما در احکام ذکر شده‌اند، حداقل باید برابر با نرخهای دریافتی در سرویس داخلی و با همان مشخصات (گروه مرسولات، تعداد، زمان قبول تا توزیع و غیره) باشند.

۴ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، بسته به قوانین ملی، مجازند نرخهایی فراتر از نرخهای راهنمای مندرج در احکام اخذ کنند.

۵ ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند بر مبنای قوانین ملی خود و با رعایت آستانه نرخهای مندرج در بند ۳، برای پست‌نامه‌ها و امانات پست‌شده در قلمرو کشور عضو، نرخهای کمتری اخذ کنند. برای مثال آنها می‌توانند به مشتریان کلان پست تخفیف دهند.

۶ ـ هچگونه هزینه پستی به‌غیر از هزینه‌های تعیین‌شده در احکام از مشتریان اخذ نمی‌شود.

۷ـ مجریان منتخب، به‌استثنای موارد تصریح‌شده در احکام، نرخهای دریافتی را برای خود حفظ می‌کنند.

ماده ۷ـ معافیت از نرخهای پستی

۱ـ اصل

۱ـ۱ موارد معافیت از نرخهای پستی اگر به معنای معافیت از پیش‌پرداخت پستی باشند به صراحت در کنوانسیون تعیین می‌شوند. اما، آیین‌نامه‏ها ‏می‏توانند معافیت از پیش‌پرداخت پستی و پرداخت نرخهای گذر (ترانزیت)، حقوق پایانه(ترمینال) و نرخهای ورود به سرزمین را برای پست‌نامه‌ها و امانات پستی مربوط به سرویس اداری ارسالی توسط کشورهای عضو، مجریان منتخب و اتحادیه‌های محدود در نظر گیرند. علاوه بر این، پست‌نامه‌ها و امانات پستی ارسالی توسط دفتر بین‌الملل اتحادیه به اتحادیه‌های محدود، کشورهای عضو و مجریان منتخب به عنوان مرسولات مربوط به سرویس اداری در نظر گرفته شده و از تمام نرخهای پستی معافند. اما کشور عضو مبدأ یا مجری منتخب آن می‌تواند اضافه نرخ هوایی از مرسولات اخیرالذکر اخذ کند.

۲ـ اسرای نظامی و غیرنظامی

۱ـ۲ پست‌نامه‌ها، امانات پستی و مرسولات سرویس‌های پرداخت پستی به نشانی اسرای نظامی یا ارسالی توسط آنها، به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مذکور در آیین‏نامه‌های کنوانسیون و موافقت‌نامه سرویس‌های پرداخت پستی، از تمام نرخهای پستی به استثنای اضافه نرخ هوایی معافند. مقررات یاد شده در مورد متخاصمین دستگیر شده و بازداشت‌شده در یک کشور بی‌طرف نیز اعمال می‌شود.

۲ـ۲ مقررات تعیین شده در بند ۱ـ۲، در مورد پست‌نامه‌ها، امانات پستی و سرویس‌های پرداخت پستی از مبدأ دیگر کشورها به نشانی اسرای غیرنظامی یا ارسالی توسط این افراد، طبق کنوانسیون ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ (۲۱ مرداد ۱۳۲۸) ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مذکور در آیین‌نامه‌های کنوانسیون و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی نیز اعمال می‌شود.

۳ـ۲ دفاتر مذکور در آیین‌نامه‌های کنوانسیون و موافقت‌نامه سرویس‌های پرداخت پستی نیز که مرسولات پست‌نامه، امانات پستی و سرویس‌های پرداخت پستی به افراد اشاره شده در بندهای ۱ـ۲ و ۲ـ۲ را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت یا ارسال می‌کنند، از پرداخت نرخهای پستی معافند.

۴ـ۲ امانات تا ۵ کیلوگرم به‌صورت معاف از هزینه پستی قبول می‌شوند. در مواردی که محتوای امانات قابل تفکیک نبوده و امانات به نشانی یک اردوگاه یا نماینده زندانیان برای توزیع بین زندانیان باشند، وزن آنها می‌تواند تا ۱۰‏کیلوگرم افزایش یابد.

۵ ـ۲ در محاسبات میان مجریان منتخب، هیچ نرخی به‌جز هزینه حمل هوایی قابل اعمال در مورد امانات هوایی، به امانات اداری و امانات مربوط به اسرای نظامی و غیرنظامی تعلق نمی‌گیرد.

۳ـ مرسولات برای نابینایان

۱ ـ۳ هر مرسوله مربوط به نابینایان ارسالی/ دریافتی توسط یک سازمان ویژه نابینایان یا هر مرسوله ارسالی/ دریافتی توسط یک فرد نابینا، تا جایی که این مرسولات در سرویس داخلی مجری منتخب فرستنده قابل قبول هستند، از تمام نرخهای پستی به استثنای اضافه نرخ هوایی معافند.

۲ـ۳ـ در این ماده:

۱ـ۲ ۳ یک نابینا فردی است که به‌عنوان نابینا یا کم بینا در کشور خود ثبت‌نام شده یا طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به‌عنوان نابینا یا کم بینا قلمداد می‌شود؛

۲ـ۲ ۳ سازمانی برای نابینایان به معنی مؤسسه(انستیتو) یا انجمنی است که به نابینایان خدمت رسانی کرده یا رسماً نماینده نابینایان است؛

۳ـ۲ ۳ مرسولات برای نابینایان شامل مکاتبات، نوشته‌های ویژه آنان به هر شکل شامل نوارهای صوتی و هر نوع تجهیزات و مواد ساخته شده یا جور شده برای کمک به افراد نابینا در حل مشکلات نابینایی، همانطور که در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها شرح داده شده، می‌باشند.

ماده۸ ـ تمبرهای پستی

۱ـ [حق استفاده از] اصطلاح «تمبر پستی» طبق این کنوانسیون محفوظ است و منحصراً به تمبرهایی اطلاق می‌شود که با شرایط این ماده و آیین‌نامه‌ها مطابقت داشته باشند.

۲ـ تمبرهای پستی:

۱ـ۲ باید فقط با اجازه کشور یا قلمرو عضو و طبق احکام اتحادیه چاپ و منتشر شوند؛

۲ـ۲ نشانی از حاکمیت بوده و طبق احکام اتحادیه، هنگام الصاق به مرسولات پستی، نشانه پیش‌‌پرداخت هزینه پستی برابر با ارزش واقعی آنها هستند؛

۳ـ۲ باید به‌منظور پیش پرداخت پستی یا اهداف تمبرشناسی در کشور یا قلمرو عضو انتشار، طبق قوانین ملی خود، گردش یابند.

۴ـ۲ باید در دسترس تمام ساکنان کشور یا قلمرو عضو انتشار باشند.

۳ـ تمبرهای پستی دربرگیرنده موارد زیر هستند:

۱ـ۳ نام کشور یا قلمرو عضو انتشار به الفبای لاتین۱؛

۲ـ۳ قیمت اسمی که به اشکال زیر بیان می‌شود:

۱ـ۲ ۳ در کل، به پول رسمی کشور یا قلمرو انتشار یا به‌عنوان یک حرف یا نشانه؛

۲ـ۲ ۳ با استفاده از سایر ویژگی‌های تعیین کننده.

۴ـ نشانهای کشوری، علائم رسمی نظارتی و نمادهای‌ سازمان‌های بین‌الدولی مندرج روی تمبرهای پستی طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، محفوظ هستند.

۵ ـ موضوع و طرح تمبرهای پستی باید:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ به استثنای بریتانیای کبیر که کشوری است که اصطلاح تمبر پستی را ابداع کرده است.

۱ـ ۵ ـ مطابق با روح دیباچه اساسنامه اتحادیه و تصمیمات متخذه توسط نهادهای اتحادیه باشند؛

۲ـ ۵ ـ ارتباط نزدیکی با هویت فرهنگی کشور یا قلمرو عضو داشته یا در نشر فرهنگ یا حفظ صلح مشارکت نمایند؛

۳ـ ۵ در گرامیداشت شخصیت‌ها یا رویدادهای غیرملی کشور یا قلمرو عضو، ارتباط نزدیکی با کشور یا قلمرو مزبور داشته باشند؛

۴ـ ۵ عاری از خصلت سیاسی یا هرگونه موضوع اهانت‌‌آمیز به یک فرد یا کشور باشند؛

۵ ـ ۵ برای کشور یا قلمرو عضو اهمیت زیادی داشته باشند.

۶ ـ نقوش پیش‌پرداخت پستی، نقوش ماشینهای نقش تمبر و نقوش دستگاههای چاپ یا سایر فرآیندهای چاپ یا مهرزنی، طبق احکام اتحادیه فقط می‌توانند با مجوز کشور یا قلمرو عضو مورد استفاده قرار گیرند.

۷ـ کشورهای عضو پیش از انتشار تمبرهای پستی با استفاده از مواد یا فناوریهای جدید، اطلاعات لازم در خصوص سازگاری این تمبرها با دستگاههای پردازش پستی را به دفتر بین‌الملل اعلام می‌کنند. دفتر بین‌الملل متعاقباً به کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها اطلاع‌رسانی می‌کند.

ماده۹ـ امنیت پستی

۱ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، الزامات امنیتی تعریف شده در استانداردهای امنیتی اتحادیه پستی جهانی را برآورده ساخته و یک راهبرد پیش‌فعالانه امنیتی در تمام سطوح عملیات پستی به‌منظور حفظ و افزایش اعتماد مردم به خدمات پستی، با لحاظ منافع همه مقامات ذی‌ربط اتخاذ و اجراء می‌کنند. راهبرد مذکور به‌ویژه شامل اصل تبعیت از الزامات ارائه پیش داده الکترونیک مرسولات پستی مشخص شده در اجرای مقررات (شامل نوع و معیار مرسولات پستی) متخذه توسط شورای عملیات پستی و شورای راهبری طبق استانداردهای ارسال پیام فنی اتحادیه پستی جهانی خواهد بود. این راهبرد همچنین شامل تبادل اطلاعات پیرامون حفظ ایمنی و امنیت حمل و نقل و گذر (ترانزیت) پست بین کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها است.

۲ـ هرگونه اقدام امنیتی اعمال شده در زنجیره حمل و نقل پستی بین‌المللی باید متناسب با خطر یا تهدیداتی که خواستار توجه به آن هستند بوده و باید بدون ایجاد اختلال در تجارت یا ترافیک پستی جهانی با در نظر گرفتن ویژگی‌های شبکه پستی، اجراء شوند. اقدامات امنیتی با اثر بالقوه جهانی بر عملیات پستی باید با مشارکت ذی‌نفعان مرتبط و به یک روش متعادل و هماهنگ شده بین‌المللی انجام شوند.

ماده۱۰ـ توسعه پایدار

۱ـ کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها یک راهبرد پیش‌فعالانه توسعه پایدار در تمام سطوح عملیات پستی با تمرکز بر فعالیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی اتخاذ و اجراء کرده و آگاهی از توسعه پایدار در سرویس‌های پستی را ارتقاء می‌بخشند.

ماده۱۱ـ تخلفات

۱ـ مرسولات پستی

۱ـ۱ کشورهای عضو متعهد می‌شوند اقدامات مقتضی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات هر فرد مقصر در موارد زیر به‌عمل آورند:

۱ـ۱ـ۱ قراردادن مواد مخدر، روان‌گردان، منفجره و قابل اشتعال یا سایر مواد خطرناکی که قراردادن آنها در مرسولات پستی به صراحت در کنوانسیون مجاز اعلام نشده؛

۲ـ ۱ـ۱ قراردادن اقلام با ماهیت سوءاستفاده جنسی از کودکان در مرسولات پستی.

۲ـ شیوه‌های پیش‌پرداخت پستی و پرداخت پستی

۱ـ۲ کشورهای عضو متعهد می‌شوند اقدامات مقتضی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات هرگونه تخلف مربوط به روشهای پیش‌پرداخت پستی مندرج در این کنوانسیون، نظیر موارد زیر را به‌عمل آورند:

۱ـ۱ـ۲ تمبرهای پستی در گردش یا از دور خارج؛

۲ـ۱ـ۲ نقوش پیش‌پرداخت پستی؛

۳ـ۱ـ۲ نقوش ماشینهای نقش‌تمبر یا ماشینهای چاپ؛

۴ـ۱ـ۲ تمبر(کوپن‌رپنس)های بین‌المللی.

۲ـ۲ در این کنوانسیون، تخلفات مربوط به روشهای پیش‌پرداخت پستی به اقداماتی اطلاق می‌شود که با قصد بهره‌مندی غیرقانونی (انتفاع من‌غیرحق) برای خود فرد یا شخص ثالث صورت بگیرد. اقدامات زیر مستوجب مجازات است:

۱ـ۲ـ۲ هر اقدام فریبکارانه، تقلب یا جعل هر وسیله پیش‌پرداخت پستی یا هر عمل خلاف یا غیرقانونی مربوط به ساخت بدون مجوز چنین وسایلی؛

۲ـ۲ـ۲ هر اقدامی در راستای استفاده، ترویج، بازاریابی، توزیع، اشاعه، انتقال، عرضه، نمایش یا تعمیم هر وسیله پیش‌پرداخت پستی مجعول، مقلوب یا تقلید شده؛

۳ـ ۲ـ۲ هر اقدامی برای استفاده یا اشاعه هر وسیله پیش‌پرداخت پستی که قبلاً استفاده شده؛

۴ـ ۲ـ۲ هر تلاشی برای ارتکاب تخلفات مذکور.

۳ـ عمل متقابل

۱ـ۳ در ارتباط با اعمال مجازاتها، هیچ تفاوتی بین اقدامات مذکور در بند ۲ در مورد استفاده از ابزارهای پیش‌پرداخت پستی، داخلی یا خارجی وجود ندارد. این رویه مشمول هیچ عمل متقابل قانونی یا قراردادی نمی‌شود.

ماده۱۲ـ پردازش اطلاعات شخصی

۱ـ اطلاعات شخصی کاربران فقط برای اهدافی که طبق قوانین ملی جمع‌آوری شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲ـ اطلاعات شخصی کاربران فقط به طرف‌های ثالثی که طبق قوانین ملی، مجاز به دسترسی به آنها هستند، فاش می‌شود.

۳ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، محرمانه‌بودن و امنیت اطلاعات شخصی کاربران طبق قوانین ملی خود را تضمین می‌کنند.

۴ـ مجریان منتخب به مشتریان خود، استفاده به‌عمل آمده از اطلاعات شخصی آنها و به‌ویژه، هدف از جمع‌آوری اطلاعات را اعلام می‌نمایند.

بخش دوم ـ قواعد حاکم بر پست‌نامه‌ها و امانات پستی

فصل اول ـ تأمین خدمات

ماده۱۳ـ خدمات پایه

۱ـ کشورهای عضو تضمین می‌کنند مجریان منتخب آنها، مرسولات پست‌نامه را قبول، پردازش، حمل و توزیع ‌کنند.

۲ـ پست‌نامه‌ها عبارتند از:

۱ـ۲ مرسولات با اولویت و بدون اولویت تا ۲ کیلوگرم؛

۲ـ۲ نامه‌ها، کارت‌پستال‌ها، اوراق چاپی (مطبوعات) و بسته‌های کوچک تا ۲ کیلوگرم؛

۳ـ۲ مرسولات برای نابینایان، تا ۷ کیلوگرم؛

۴ـ۲ کیسه‌های مخصوص حاوی روزنامه‌ها، گاهنامه‌ها، کتاب‌ها و اسناد چاپی مشابه به یک گیرنده در یک نشانی تا وزن ۳۰ کیلوگرم که کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم») نامیده می‌شوند؛

۳ـ پست‌نامه‌ها، در انطباق با آیین‌نامه پست‌نامه‌ها، بر مبنای سرعت یا محتوای آنها طبقه‌بندی می‌شوند.

۴ـ محدودیت‌های وزنی بالاتر از موارد مذکور در بند ۲ به‌طور اختیاری در مورد برخی گروههای پست‌نامه تحت شرایط مذکور در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها اعمال می‌شود.

۵ ـ با در نظر گرفتن بند ۸، کشورهای عضو تضمین می‌کنند مجریان منتخب آنها، امانات پستی تا ۲۰ کیلوگرم را (همانطور که در کنوانسیون ذکر شده یا در مورد امانات صادره به خارج و پس از توافق دوجانبه، به هر طریقی که بیشترین مزیت را برای مشتریان‌شان داشته باشد) قبول، پردازش، ارسال و توزیع کنند.

۶ ـ محدودیت‌های وزنی بالاتر از ۲۰ کیلوگرم به‌طور اختیاری برای برخی گروههای امانات پستی و تحت شرایط مذکور در آیین‌نامه امانات پستی اعمال می‌شود.

۷ـ هر کشور عضوی که مجری منتخب آن، حمل امانات پستی را برعهده نگیرد، می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند تا مقررات مندرج در کنوانسیون توسط شرکتهای حمل و نقل اجراء شود. همچنین می‌تواند این سرویس را به امانات دریافتی از یا ارسالی به نقاط فعالیت این شرکتها محدود سازد.

۸ ـ صرف‌نظر از بند(۵)، کشورهای عضوی که پیش از اول ژانویه ۲۰۰۱ (۱۲دی ۱۳۷۹) به موافقتنامه امانات پستی ملحق نشده‌اند، ملزم به ارائه سرویس امانات پستی نیستند.

ماده ۱۴ـ طبقه‌بندی مرسولات پست‌نامه‌ بر اساس فرمت آنها

۱ـ در سیستم طبقه‌بندی اشاره شده در بند ۳ ماده ۱۳، مرسولات پست‌نامه‌ها همچنین می‌توانند بر مبنای فرمت آنها مانند نامه‌های کوچک (پی)، نامه‌های بزرگ (جی) و نامه‌های حجیم و جاگیر (ای) طبقه‌بندی شوند. حدود اندازه و اوزان در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها شرح داده شده است.

ماده ۱۵ـ خدمات جانبی

۱ـ کشورهای عضو، تأمین خدمات جانبی اجباری زیر را تضمین می‌کنند:

۱ـ۱ سرویس ثبت برای پست‌نامه‌های صادره با اولویت و هوایی؛

۲ـ۱ سرویس ثبت برای تمام پست‌نامه‌های ثبتی وارده.

۲ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها می‌توانند خدمات جانبی اختیاری زیر را در روابط با مجریان منتخب موافق ارائه سرویس، تأمین کنند:

۱ـ۲ سرویس بیمه برای پست‌نامه‌ها و امانات؛

۲ـ۲ سرویس تحویل در مقابل دریافت بها برای پست‌نامه‌ها و امانات؛

۳ـ۲ سرویس توزیع سریع (اکسپرس) برای پست‌نامه‌ها و امانات؛

۴ـ۲ تحویل پست‌نامه‌های ثبتی یا بیمه به شخص گیرنده؛

۵ ـ۲ سرویس توزیع رایگان پست‌نامه‌ها و امانات؛

۶ ـ۲ سرویس امانات شکستنی و خارج از اندازه؛

۷ـ۲ سرویس پست‌بار برای مجموع مرسولات ارسالی به خارج توسط یک فرستنده.

۸ ـ ۲سرویس برگشت کالا که کالای برگشتی توسط گیرنده به فروشنده اصلی را، با اجازه‌نامه، در بر می‌گیرد.

۳ـ سه سرویس جانبی زیربخشهای اجباری و اختیاری دارند:

۱ـ۳ سرویس جواب قبول بین‌المللی (آی بی آر اِس) که اساساً اختیاری است. اما همه کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها ملزم به انجام خدمت «برگشت» سرویس جواب قبول بین‌المللی هستند؛

۲ـ۳ تمبر (کوپن‌رپنس)های بین‌المللی که در همه کشورهای عضو قابل مبادله‌اند. اما فروش تمبر (کوپن‌رپنس)های بین‌المللی اختیاری است؛

۳ـ۳ گواهی توزیع برای پست‌نامه‌های ثبتی، امانات و مرسولات بیمه. همه کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها گواهی‌های توزیع وارده را قبول می‌کنند. اما ارائه خدمت گواهی توزیع برای مرسولات صادره اختیاری است.

۴ـ شرح این خدمات و بهای آنها در آیین‌نامه‌ها آورده شده‌اند.

۵ ـ در صورتی ‌که موارد زیر مشمول بهای خاصی در سرویس داخلی باشند، مجریان منتخب مجاز به اخذ بهای معادل از مرسولات بین‌المللی تحت شرایط مذکور در آیین‌نامه‌ها هستند:

۱ـ ۵ توزیع بسته‌های کوچک با وزن بیش از ۵۰۰ گرم؛

۲ـ ۵ پست‌نامه‌هایی که بعد از آخرین زمان استاندارد قبول، پست شوند؛

۳ـ ۵ مرسولات پست شده خارج از ساعات کار عادی باجه؛

۴ـ ۵ قبول مرسوله از مقر فرستنده؛

۵ ـ ۵ استرداد پست‌نامه‌ها خارج از ساعات کار عادی باجه؛

۶ ـ ۵ مرسولات توزیع در واحد پستی (پست رستانت)؛

۷ـ ۵ انبار کردن پست‌نامه‌های با وزن بالای ۵۰۰ گرم و نیز امانات؛

۸ ـ ۵ توزیع امانات به‌محض آگهی ورود؛

۹ـ ۵ ارائه پوشش خطرات ناشی از حالت غیرمترقبه (فورس ماژور).

ماده ۱۶ ـ سرویس پستی سریع و پشتیبانی یکپارچه

۱ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب می‌توانند با توافق دوجانبه در سرویس‌های زیر همکاری کنند. شرح این سرویس‌ها در آیین‌نامه‌ها آمده است:

۱ـ۱ سرویس پستی سریع که یک سرویس پستی سریع ویژه ارسال اسناد و کالا و همواره سریعترین خدمت پستی با استفاده از ابزار فیزیکی است. این خدمت می‏تواند بر اساس «موافقت‌نامه چندجانبه استاندارد سرویس پستی سریع » یا با توافق دوجانبه ارائه شود؛

۲ـ۱ پشتیبانی یکپارچه که سرویسی کاملاً پاسخگو به نیازهای خدمات پشتیبانی مشتریان بوده و شامل مراحل قبل و بعد از انتقال فیزیکی کالا و اسناد است.

ماده۱۷ـ سرویس‌های پستی الکترونیک

۱ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب می‌توانند با توافق دوجانبه در سرویس‌های پستی الکترونیک زیر همکاری کنند. شرح این خدمات در آیین‌نامه‌ها آمده است:

۱ـ۱ پست الکترونیک (ایمیل) پستی که یک سرویس الکترونیک پستی دربرگیرنده انتقال پیام‌ها و اطلاعات الکترونیک توسط مجریان منتخب است.

۲ـ۱ پست الکترونیک (ایمیل) ثبتی پستی که یک سرویس پستی الکترونیک مطمئن بوده که تأییدیه ارسال و تأییدیه توزیع یک پیام الکترونیک را ارائه کرده و یک مجرای ارتباطی ایمن بین کاربران شناسایی شده است؛

۳ـ۱ نشان تأیید پستی الکترونیک که اصالت یک رویداد الکترونیک در شکلی مشخص و در زمانی معین و شامل یک یا چند طرف را تأیید می‌کند.

۴ـ۱ صندوق پستی الکترونیک که ارسال پیامهای الکترونیک توسط یک فرستنده شناسایی شده و توزیع و ذخیره اطلاعات و پیامهای الکترونیک برای گیرندگان شناسایی‌شده را ممکن می‌سازد.

ماده۱۸ـ مرسولات غیرقابل قبول. ممنوعیت­ها

۱ـ کلیات

۱ـ۱ مرسولاتی که حائز شرایط مندرج در کنوانسیون و آیین‌نامه‌ها نباشند، قابل قبول نیستند. مرسولات ارسالی به قصد فریبکاری یا با نیت پرهیز از پرداخت کامل هزینه‌های مربوط نیز قابل قبول نیستند.

۲ـ۱ استثنائات مربوط به ممنوعیت­های ذکر شده در این ماده، در آیین‌نامه‌ها آمده‌اند.

۳ـ۱ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند ممنوعیت­های ذکرشده در این ماده را افزایش دهند که بلافاصله پس از درج آنها در راهنمای مربوط، قابل اعمال هستند.

۲ـ ممنوعیت­ها در تمام انواع مرسولات

۱ـ۲ قراردادن اقلام زیر در همه انواع مرسولات ممنوع است:

۱ـ۱ـ۲ مواد مخدر و روان گردان بنا به تعریف هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر، یا سایر داروهای غیرمجاز که در کشور مقصد ممنوع هستند؛

۲ـ۱ـ۲ اقلام غیراخلاقی یا منافی عفت؛

۳ـ۱ـ۲ اقلام جعلی و سرقتی؛

۴ـ۱ـ۲ سایر اقلامی که واردات یا داد و ستد آنها در کشور مقصد ممنوع است؛

۵ ـ۱ـ۲ اقلامی که به لحاظ ماهیت یا بسته‌بندی، می‌توانند مأموران یا عامه مردم را در معرض خطر قرار دهند یا موجب آلوده‌کردن یا خرابی سایر مرسولات، تجهیزات پستی یا دارایی اشخاص ثالث شوند؛

۶ ـ۱ـ۲ اسناد دارای جنبه مکاتبه شخصی و جاری که بین اشخاصی به‌جز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی که با آنها زندگی می‌کنند، مبادله ‌شود؛

۳ـ مواد منفجره، قابل اشتعال یا رادیواکتیو و کالای خطرناک

۱ ـ۳ قراردادن مواد منفجره، قابل اشتعال یا سایر کالای خطرناک و نیز مواد رادیواکتیو در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

۲ـ۳ قرار دادن وسایل انفجاری و مهمات نظامی اصل‌نما و مشقی شامل نارنجک اصل‌نما و مشقی، گلوله مشقی و امثالهم در تمام گروههای مرسولات ممنوع است.

۳ـ۳ استثنائاً کالای خطرناکی که در آیین‌نامه‌ها به‌طور خاص به آنها به‌عنوان قابل قبول اشاره شده، قابل قبول هستند.

۴ـ حیوانات زنده

۱ـ۴ قراردادن حیوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

۲ـ۴ استثنائاً موارد زیر در پست‌نامه‌ها، به جز مرسولات بیمه، قابل قبول هستند:

۱ـ۲ـ۴ زنبور، زالو و کرم ابریشم؛

۲ ـ۲ـ۴ انگلها و اقلام دافع حشرات موذی به منظور کنترل این حشرات که بین مؤسسات رسمی معتبر مبادله می‌شوند؛

۳ـ۲ـ۴ مگسهای خانواده دراسوفیلیدا به‌منظور تحقیقات زیستی پزشکی که بین مؤسسات رسمی معتبر مبادله می‌شوند.

۳ـ۴ استثنائاً موارد زیر در امانات قابل قبول هستند:

۱ـ۳ـ۴ حیوانات زنده‌ای که حمل آنها توسط پست طبق مقررات پستی و یا قوانین ملی کشورهای ذی‌ربط مجاز باشد.

۵ ـ قراردادن مکاتبات در امانات

۱ـ ۵ قراردادن موارد زیر در امانات پستی ممنوع است:

۱ـ۱ـ۵ مکاتبات به‌استثنای اسناد بایگانی، که میان اشخاصی به‌جز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی که با آنها زندگی می‌کنند، مبادله ‌شود.

۶ ـ سکه، اسکناس و سایر اقلام با ارزش

۱ـ۶ قراردادن سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش در موارد زیر ممنوع است:

۱ـ۱ـ۶ در مرسولات پست‌نامه‌ غیربیمه؛

۱ـ۱ـ۱ـ ۶ اما در صورتی‌که قوانین ملی کشورهای مبدأ و مقصد اجازه دهد، اشیاء مذکور را می‌توان در یک پاکت سربسته به‌عنوان مرسولات ثبتی ارسال کرد.

۲ـ۱ـ۶ در امانات غیربیمه، به‌جز مواردی که در قوانین ملی کشورهای مبدأ و مقصد مجاز شناخته شده است؛

۳ـ۱ـ۶  در امانات غیربیمه مبادله شده بین دو کشوری که امانات بیمه را‏ می‌پذیرند؛

۱ ـ ۳ـ۱ـ۶  علاوه بر این، هر کشور عضو یا مجری منتخب می‌تواند گذاردن شمش طلا در امانات بیمه یا غیربیمه، از مبدأ یا به مقصد قلمرو خود یا به‌صورت گذر (ترانزیت) مکشوفه از قلمرو خود را ممنوع سازد. همچنین می‌تواند سقف ارزشی برای این مرسولات تعیین کند.

۷ـ اوراق چاپی (مطبوعات) و مرسولات برای نابینایان نباید:

۱ـ۷ حاوی هیچ یادداشت یا هر نوع مکاتبه‌ای باشد؛

۲ـ۷ حاوی هیچ تمبر پستی یا هرگونه پیش‌پرداخت، باطل‌شده یا باطل‌نشده، یا هیچ ورقه بهادار معرف ارزش پولی باشند، به‌استثنای مواردی که مرسوله حاوی کارت، پاکت یا لفافی دارای نشانی خوانای فرستنده یا نماینده وی در کشور مبدأ یا مقصد مرسوله اصلی باشد که هزینه برگشت آن از پیش پرداخت‏ شده است.

۸ ـ رفتار با مرسولات ‌اشتباهاً قبول شده

۱ـ ۸ نحوه رفتار با مرسولاتی که ‌اشتباهاً قبول شده‌اند در آیین‌نامه‌ها مشخص شده است. اما مرسولات حاوی اقلام مذکور در بندهای ۱ـ۱ـ۲، ۲ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در هیچ شرایطی نه به مقصد رهسپار، نه به گیرندگان تحویل و نه به مبدأ برگشت داده می‌شوند. اگر اقلام مذکور در بندهای ۱ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در حالت گذر (ترانزیت) کشف شوند، با چنین مرسولاتی طبق قوانین ملی کشور گذر (ترانزیت)‌کننده رفتار خواهد شد.

ماده۱۹ـ مطالبه‌نامه‌ها

۱ـ هر مجری منتخب موظف است مطالبه‌نامه‌های امانات یا مرسولات ثبتی یا بیمه خود یا از هر مجری منتخب دیگر را بپذیرد مشروط به اینکه مطالبه‌نامه‌ها ظرف یک دوره شش ماهه از فردای روز تحویل مرسوله به پست ارائه شوند. ارسال مطالبه‌نامه‌ها از طریق پست با اولویت ثبتی، سرویس پستی سریع یا وسائل الکترونیک صورت می‌گیرد. این دوره شش ماهه به روابط بین مطالبه‌کنندگان و مجریان منتخب معطوف است و مربوط به زمان تبادل مطالبه‌نامه‌ها میان مجریان منتخب نمی‌شود.

۲ـ مطالبه‌نامه‌ها تحت شرایط مندرج در آیین‌نامه‌ها رسیدگی می‌شوند.

۳ـ مطالبه‌نامه‌‌ها رایگان هستند. در صورت درخواست استفاده از سرویس پستی سریع برای ارسال مطالبه‌نامه‌ها، هزینه‌های اضافی برعهده شخص متقاضی است.

ماده ۲۰ ـ کنترل گمرکی. عوارض گمرکی و سایر هزینه‌ها

۱ـ مجریان منتخب کشورهای مبدأ و مقصد مجازند مرسولات را طبق قوانین کشور خود به کنترل گمرک تسلیم کنند.

۲ـ تسلیم مرسولات برای کنترل گمرک می‌تواند مشمول هزینه ارائه به گمرک شود که حدود آن در آیین‌نامه‌ها ذکر شده است. دریافت این هزینه فقط برای تسلیم به گمرک و ترخیص مرسولات مشمول هزینه‌های گمرکی یا سایر هزینه‌های مشابه خواهد بود.

۳ـ مجریان منتخب مجاز به ترخیص مرسولات از گمرک به نیابت از مشتریان، خواه به نام مشـتری یا به نام مجری منتخب کشور مقصد، می‌توانند مبلغی بابت ترخیص بر مبنای هزینه‌های واقعی از مشتریان اخذ کنند. این مبلغ می‌تواند برای تمام مرسولات اظهار شده در گـمرک طبق قوانین ملـی، شامل اقلام معـاف از عـوارض گمـرکی، اخذ شود. به مشتریان درباره مبلغی که باید بپردازند، پیشاپیش و به‌طور واضح اطلاع داده خواهد شد.

۴ـ مجریان منتخب مجازند حسب مورد، عوارض گمرکی و سایر عوارض متعلقه را از فرستندگان یا گیرندگان مرسولات دریافت کنند.

ماده۲۱ـ مبادله فرسته(دپش)‌های سربسته با واحدهای نظامی

۱ـ فرسته(دپش)‌های سربسته پست‌نامه‌ها می‌توانند از طریق سرویس‌های زمینی، دریایی یا هوایی کشورهای دیگر مبادله شوند، میان:

۱ـ۱ دفاتر پست هر کشور عضو و فرماندهان واحدهای نظامی تحت امر سازمان ملل؛

۲ـ۱ فرماندهان چنین واحدهای نظامی؛

۳ـ۱ دفاتر پست هر کشور عضو و فرماندهان واحدهای دریایی، هوایی یا زمینی، کشتی‌های جنگی یا هواپیماهای نظامی همان کشورکه در خارج مستقر هستند؛

۴ـ۱ فرماندهان واحدهای دریایی، هوایی یا زمینی، کشتی‌های جنگی یا هواپیماهای نظامی همان کشور.

۲ـ پست‌نامه‌های قرار داده شده در فرسته(دپش)‌های مذکور در بند ۱، به مرسولات دریافتی از یا ارسالی به اعضای واحدهای نظامی یا فرماندهان و خدمه کشتی‌ها یا هواپیماهایی که پست‌ها برای آنها ارسال یا از طرف آنها دریافت می‌شود، محدود می‌گردد. نرخها و شرایط ارسال حاکم بر آنها طبق مقررات مجری منتخب کشور عضوی که واحد نظامی را در اختیار قرارداده یا این کشتی‌ها یا هواپیماها به آن تعلق دارند، تعیین می‌شوند.

۳ـ در صورت عدم توافق ویژه، مجری منتخب کشور عضوی که واحد نظامی را در اختیار گذاشته یا کشتی‌های جنگی یا هواپیماهای نظامی به آن تعلق دارند، مسؤول پرداخت هزینه‌های گذر (ترانزیت) محمولات، حقوق پایانه(ترمینال) و هزینه‌های حمل هوایی به مجریان منتخب مربوط خواهد بود.

ماده۲۲ـ استانداردها و اهداف کیفیت سرویس

۱ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، استانداردها و اهداف توزیع پست‌نامه‌ها و امانات وارده خود را تدوین و منتشر می‌کنند.

۲ ـ این استانداردها و اهداف، بدون احتساب زمان معمول ترخیص گمرکی، مطلوبیت کمتری نسبت به مرسولات مشابه داخله نخواهند داشت.

۳ـ کشورهای عضو مبدأ یا مجریان منتخب آنها استانداردهای «ابتدا تا انتها» را برای پست‌نامه‌های با اولویت و پست هوایی و نیز برای امانات و امانات اقتصادی/ زمینی تدوین و منتشر می‌کنند.

۴ـ کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها اعمال استانداردهای کیفیت سرویس را می‌سنجند.

فصل دوم ـ مسؤولیت

ماده۲۳ـ مسؤولیت مجریان منتخب. غرامات

۱ـ کلیات

۱ـ۱ مجریان منتخب، به‌استثنای موارد مندرج در ماده ۲۴، در موارد زیر مسؤولند:

۱ـ۱ـ۱ گم شدن، دستخوردگی یا آسیب‌دیدگی مرسولات ثبتی، امانات عادی و مرسولات بیمه؛

۲ـ ۱ـ۱ برگشت مرسولات ثبتی، مرسولات بیمه و امانات عادی که علت عدم توزیع آن معلوم نیست.

۲ـ۱ مجریان منتخب مسؤولیتی در قبال مرسولاتی به‌جز موارد مذکور در بندهای ۱ـ۱ـ۱ و ۲ـ ۱ـ۱ ندارند.

۳ـ۱ مجریان منتخب در سایر مواردی که در این کنوانسیون ذکر نشده مسؤولیت ندارند.

۴ـ۱ اگر گم شدن یا آسیب‌دیدگی کامل مرسولات ثبتی، امانات عادی و مرسولات بیمه در نتیجه حادثه‌ای غیرمترقبه (فورس ماژور) باشد که به آن غرامتی تعلق نگیرد، فرستنده حق پس گرفتن هزینه پرداخت شده پست کردن مرسوله، به استثنای هزینه بیمه را دارد.

۵ ـ۱ میزان غرامت از مقادیر مذکور در آیین‌نامه پست‌نامه‌‌ها و آیین‌نامه امانات پستی فراتر نمی‌رود.

۶ ـ۱ در موارد مسؤولیت، زیانهای غیرمستقیم، سودهای از دست‌ رفته یا آسیب روحی در پرداخت غرامت لحاظ نخواهند شد.

۷ـ۱ همه مقررات مربوط به مسؤولیت مجریان منتخب، قطعی، لازم‌الاجراء و کامل هستند. مجریان منتخب در هیچ حالتی، حتی درصورت بروز خطای فاحش، مسؤولیتی فراتر از حدود تعیین شده در کنوانسیون و آیین‌نامه‌ها ندارند.

۲ـ مرسولات ثبتی

۱ـ۲ درصورت گم‌شدن، دستبرد کامل یا آسیب‌دیدگی کامل یک مرسوله ثبتی، فرستنده حق دارد غرامتی به میزان مندرج در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها دریافت کند. اگر فرستنده مبلغی کمتر از میزان مندرج در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها مطالبه کند، مجریان منتخب می‌توانند آن مقدار کمتر را بپردازند و مابه‌ازاء آن را از مجریان منتخب ذی‌ربط دریافت کنند.

۲ـ۲ اگر قسمتی از یک مرسوله ثبتی سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت‌شده یا آسیب‌دیده را دارد.

۳ـ امانات عادی

۱ـ۳ درصورت گم شدن، دستبرد کامل یا آسیب‌دیدگی کامل یک امانت، فرستنده حق دارد غرامتی معادل مبلغ مندرج درآیین‌نامه امانات پستی مطالبه کند. اگر فرستنده مبلغی کمتر از میزان مندرج در آیین‌نامه امانات پستی مطالبه کند، مجریان منتخب‏ می‌توانند آن مقدار کمتر را بپردازند و مابه‌ازاء آن را از مجریان منتخب ذی‌ربط دریافت کنند.

۲ـ۳ اگر قسمتی از یک امانت، سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب‌دیده را دارد.

۳ـ۳ مجریان منتخب می‌توانند براساس روابط دوجانبه، درخصوص اعمال مبلغ مندرج در آیین‌نامه امانات پستی، برای هر امانت (صرف‌نظر از وزن آن)، توافق کنند.

۴ـ مرسولات بیمه

۱ـ۴ درصورت گم شدن، دستبرد کامل یا آسیب‌دیدگی کامل یک مرسوله بیمه، فرستنده حق دارد غرامتی معادل ارزش بیمه به حق برداشت ویژه (اِس دی آر) مطالبه کند.

۲ـ۴ اگر قسمتی از یک مرسوله بیمه، سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق دارد غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت‌شده یا آسیب‌دیده را مطالبه کند. اما این غرامت درهیچ حالتی نمی‌تواند از ارزش بیمه شده به حق برداشت ویژه (اِس دی آر) فراتر رود.

۵ ـ اگر یک پست‌نامه ثبتی یا بیمه بدون درج علت عدم توزیع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد فقط هزینه‌های پرداختی را مطالبه کند.

۶ ـ اگر امانتی بدون درج علت عدم توزیع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد هزینه پست‌کردن امانت در کشور مبدأ و مخارج مترتب بر برگشت امانت از کشور مقصد را مطالبه کند.

۷ـ در موارد مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۴، غرامت طبق قیمت روز اقلام یا کالاهایی از همان نوع در زمان و مکان قبول مرسوله محاسبه می‌شود. در صورت عدم امکان تعیین قیمت روز، غرامت طبق ارزش متعارف اقلام یا کالاهایی که مبنای ارزیابی آنها همسان باشد محاسبه می‌شود.

۸ ـ هنگاهی که غرامتی بابت گم شدن، دستبرد کامل یا آسیب‌دیدگی کامل یک مرسوله ثبتی، امانت عادی یا مرسوله بیمه تعلق می‌گیرد، فرستنده یا حسب مورد، گیرنده محق به پس‌گرفتن هزینه‌ها و مبالغ پرداختی بابت پست‌کردن آن مرسوله به استثنای حق ثبت و حق بیمه است. همین قاعده در مورد مرسولات ثبتی، امانات عادی یا مرسولات بیمه‌ای که گیرنده به‌دلیل وضعیت نامطلوب، از قبول آنها خودداری کرده، مصداق دارد مشروط بر اینکه این وضعیت قابل انتصاب به سرویس پستی بوده و در حیطه مسؤولیت آن باشد.

۹ـ با وجود مقررات مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴، اگر فرستنده به صورت مکتوب از حق خود به نفع گیرنده انصراف دهد، گیرنده حق دریافت غرامت برای مرسوله ثبتی، امانت عادی یا مرسوله بیمه دستخورده، آسیب‌دیده یا گم شده را دارد. در صورتی که فرستنده و گیرنده یکی باشند، این انصراف لازم نیست.

۱۰ـ مجری منتخب مبدأ مختار است به فرستندگان در کشورش، غراماتی را که در مقررات ملی خود برای مرسولات ثبتی و امانات غیربیمه تعیین‌ شده، پرداخت کند مشروط به اینکه کمتر از میزان مذکور در بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ نباشند. همین رویه در مورد مجری منتخب مقصد، در صورتی که غرامت به گیرنده پرداخت می‌شود نیز قابل اعمال است. اما مبالغ تعیین‌شده در بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ در موارد زیر قابل اعمال هستند:

۱ـ۱۰ در صورت شکایت علیه مجری منتخب مسؤول؛ یا

۲ـ۱۰ اگر فرستنده از حقوق خود به نفع گیرنده صرف‌نظر کند یا بالعکس.

۱۱ـ بدون توافق دوجانبه، قیود تحدید تعهد با هدف افزایش مهلت مطالبه‌نامه‌ها و پرداخت غرامت به مجریان منتخب شامل دوره‌ها و شرایط تعیین‌شده در آیین‌نامه‌ها مجاز نیست.

ماده۲۴ـ موارد عدم مسؤولیت کشورهای عضو و مجریان منتخب

۱ـ مجریان منتخب در قبال مرسولات ثبتی، امانات و مرسولات بیمه‌ای که منطبق با شرایط مذکور در مقررات خود برای مرسولات مشابه تحویل نموده‌اند، مسؤولیتی ندارند. اما در موارد زیر همچنان مسؤولیت دارند:

۱ـ۱ اگر دستبرد یا آسیب‌دیدگی قبل یا هنگام توزیع مرسوله معلوم شود؛

۲ـ۱ در صورت موافقت مقررات داخلی، گیرنده یا در صورت برگشت به مبدأ، فرستنده، نسبت به دریافت مشروط مرسوله دستخورده یا آسیب‌دیده اقدام کرده باشد؛

۳ـ۱ در صورت موافقت مقررات داخلی، مرسوله ثبتی درصندوق پست شخصی توزیع شود و گیرنده اظهار کند مرسوله را دریافت نکرده است؛

۴ـ۱ اگر گیرنده، یا درصورت برگشت به مبدأ، فرستنده یک امانت یا یک مرسوله بیمه با وجود تحویل با ظاهر سالم، بدون تأخیر به مجری منتخب توزیع‌کننده، دستبرد یا آسیب‌دیدگی مرسوله را اطلاع دهد. وی باید اثبات کند دستبرد یا آسیب‌دیدگی مرسوله پس از توزیع رخ نداده است. عبارت «بدون تأخیر» طبق قوانین ملی تفسیر می‌شود.

۲ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب در موارد زیر مسؤولیت ندارند:

۱ـ۲ درحالات ناشی از حوادث غیرمترقبه طبق بند ۹ـ ۵ ماده ۱۵؛

۲ـ۲ اگر نتوانند به‌دلیل از بین رفتن سوابق مربوط به‌واسطه حوادث غیرمترقبه، در قبال مرسوله پاسخگو باشند، مشروط بر آنکه اثبات مسؤولیت آنها از طریق دیگری میسر نباشد؛

۳ ـ۲ اگر گم شدن، سرقت یا آسیب‌دیدگی، ناشی از خطا یا اهمال فرستنده یا از ماهیت محتویات مرسوله باشد؛

۴ـ۲ در مورد مرسولاتی که محتوای آنها، جزء ممنوعیت­های مشخص‌شده در ماده ۱۸ باشد؛

۵ ـ۲ اگر مرسولات براساس قوانین کشور مقصد توقیف شده باشند و این قوانین توسط کشور عضو یا مجری منتخب آن اعلام شده باشد؛

۶ ـ۲ در مورد مرسولات بیمه‌ای که به قصد فریبکاری با مبلغی بالاتر از ارزش واقعی محتویات بیمه شده‌اند؛

۷ـ۲ اگر فرستنده در یک مهلت شش ماهه از تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست پیگیری نکرده باشد؛

۸ ـ۲ در مورد امانات مربوط به اسرای نظامی و غیرنظامی بازداشت شده؛

۹ـ۲ اگر تصور شود فرستنده به قصد فریبکاری و با هدف دریافت غرامت عمل نموده است.

۳ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب در قبال اظهارنامه‌های گمرکی، به هر شکلی که تنظیم شده باشند، یا تصمیمات متخذه توسط گمرک هنگام بررسی مرسولات تحویل شده برای کنترل گمرکی، مسؤولیتی نمی‌پذیرند.

ماده۲۵ـ مسؤولیت‌ فرستنده

۱ـ فرستنده یک مرسوله در قبال صدمات وارده به مأموران پستی و هر خسارت وارد آمده به مرسولات و تجهیزات پستی، در اثر ارسال اقلام غیرقابل قبول برای حمل یا عدم رعایت شرایط قبول، مسؤولیت دارد.

۲ـ در مورد خسارات وارده به سایر مرسولات پستی، فرستنده در قبال هر مرسوله آسیب‌دیده و در همان حدود مجریان منتخب مسؤولیت دارد.

۳ـ قبول چنین مرسوله‌ای توسط دفتر پست، رافع مسؤولیت فرستنده نیست.

۴ـ فرستنده در صورت رعایت شرایط قبول، مادامی که قصور و سهل‌انگاری در حمل مرسوله از سوی مجری منتخب یا حمل‌کننده‌ها پس از قبول مرسوله صورت پذیرفته باشد، مسؤولیتی ندارد.

ماده۲۶ـ پرداخت غرامت

۱ـ پرداخت غرامت و بازپرداخت هزینه‌ها و مبالغ، در صورت اثبات حق دریافت غرامت از مجری منتخب مسؤول، حسب مورد برعهده مجری منتخب مبدأ یا مجری منتخب مقصد خواهد بود.

۲ـ فرستنده می‌تواند از حقوق خود در مورد دریافت غرامت به نفع گیرنده صرف‌نظر کند. فرستنده، یا گیرنده در حالت انصراف دهنده، در صورتی که قوانین داخلی مجاز بداند، می‌تواند به شخص ثالثی اجازه دهد که غرامت را دریافت کند.

ماده۲۷ـ پس‌گرفتن احتمالی غرامت از فرستنده یا گیرنده

۱ـ اگر پس از پرداخت غرامت، یک مرسوله ثبتی، یک امانت یا یک مرسوله بیمه یا قسمتی از محتوا که قبلاً به‌عنوان «مفقوده» تلقی شده بود پیدا شود، به فرستنده یا گیرنده، حسب مورد، اطلاع داده می‌شود که مرسوله به مدت ۳ ماه برای تحویل به وی در ازاء پس دادن مبلغ غرامت پرداخت شده نگهداری خواهد شد. همزمان از او سوال می‌شود که مرسوله باید به چه کسی تحویل داده شود. درصورت نپذیرفتن یا عدم پاسخ درمهلت داده شده، حسب مورد اقدامی مشابه درمورد گیرنده یا فرستنده صورت گرفته و همان مهلت پاسخگویی به وی داده خواهد شد.

۲ـ اگر فرستنده و گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء، مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده‌اند درخواهد آمد.

۳ـ هرگاه معلوم شود محتوای یک مرسوله بیمه، ارزشی کمتر از غرامت پرداختی دارد، فرستنده یا گیرنده، حسب مورد، مبلغ غرامت دریافتی را در قبال استرداد مرسوله، بدون تأثیرپذیری از عواقب فریبکاری در بیمه، پس می‌دهد.

فصل سوم ـ مقررات مختص پست‌نامه‌ها

ماده۲۸ـ پست کردن مرسولات پست‌نامه در خارج از کشور

۱ـ مجریان منتخب ملزم به ارسال یا توزیع پست‌نامه‌هایی نیستند که فرستندگان مقیم در قلمرو کشور عضوشان، خود یا توسط دیگری، به‌منظور بهره‌مندی از نرخهای پایین‌تر از یک کشور خارجی پست کرده باشند.

۲ـ مقررات مندرج در بند ۱ بدون هیچ تمایزی هم در مورد پست‌نامه‌هایی که در کشور محل اقامت فرستنده آماده شده و سپس به آن سوی مرز حمل‏ می‌شوند و هم در مورد پست‌نامه‌هایی که در یک کشور خارجی آماده‌سازی می‌شوند، قابل اعمال است.

۳ـ مجری منتخب مقصد حق دارد از فرستنده و درصورت نبودن وی، از مجری منتخب قبول‌کننده، پرداخت نرخهای داخلی را درخواست کند. اگر فرستنده یا مجری منتخب قبول‌کننده از پذیرش پرداخت هزینه‌ها در مهلت مورد نظر مجری منتخب مقصد خودداری کنند، این مجری منتخب می‌تواند مرسولات را به مجری منتخب قبول‌کننده برگشت داده و هزینه‌های برگشت را مطالبه کند یا با آنها طبق قوانین ملی خود رفتار کند.

۴ـ در صورت پایین‌تر بودن حقوق پایانه(ترمینال) دریافتی از کشور قبول‌کننده نسبت به کشور محل اقامت فرستندگان مرسولات، مجریان منتخب ملزم به ارسال یا توزیع پست‌نامه‌های پرتعدادی نیستند که فرستندگان، خود یا توسط دیگری، از کشوری به‌جز محل اقامت خود پست کرده باشند. مجری منتخب مقصد می‌تواند از مجری منتخب قبول‌کننده، مبلغی متناسب با هزینه متحمل شده درخواست کند. این مبلغ نمی‌تواند بیشتر از دو مقدار زیر باشد: ۸۰ درصد تعرفه داخلی قابل اعمال برای مرسولات مشابه، یا عندالاقتضاء، نرخهای قابل اعمال به‌واسطه بندهای ۵ تا ۱۱ ماده ۳۰ یا بند ۸ ماده ۳۱. اگر مجری منتخب قبول‌کننده از پذیرش پرداخت مبلغ مورد مطالبه در مهلت مورد نظر مجری منتخب مقصد خودداری کند، این مجری منتخب می‌تواند مرسولات را به مجری منتخب قبول‌کننده برگشت داده و هزینه‌های برگشت را مطالبه کند یا با آنها طبق قوانین ملی خود رفتار کند.

بخش سوم ـ حق‌الزحمه‌ها

فصل اول ـ مقررات مختص پست‌نامه‌ها

ماده۲۹ـ حقوق پایانه(ترمینال). مقررات کلی

۱ـ با در نظر گرفتن معافیت‌های تعیین شده در آیین‌نامه‌ها، هر مجری منتخبی که از مجری منتخب دیگر پست‌نامه دریافت می‌کند، حق دارد از مجری منتخب فرستنده بابت هزینه‌هایی که برای مرسولات بین‌المللی دریافتی متحمل می‌شود، حق‌الزحمه‌ای دریافت کند.

۲ـ برای اجرای مقررات مربوط به حقوق پایانه(ترمینال) توسط مجریان منتخب آنها، کشورها و قلمروها طبق فهرست‌های تدوین شده در این خصوص توسط کنگره در قطعنامه ۲۰۱۲/۷۷سی، به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

۱ـ۲ کشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)؛

۲ـ۲ کشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)؛

۳ـ۲ کشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) (کشورهای جدید تابع نظام نهایی)؛

۴ـ۲ کشورها و قلمروهای تابع نظام انتقالی.

۳ـ مقررات این کنوانسیون در مورد پرداخت حقوق پایانه(ترمینال)، ترتیبات انتقالی هستند که در پایان دوره انتقال به تدوین یک نظام پرداخت ویژه هر کشور منجر می‌شوند.

۴ـ دسترسی به سرویس‌های داخلی. دسترسی مستقیم

۱ـ۴ در اصل، مجریان منتخب کشورهایی که تابع نظام نهایی پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) بوده‌اند، تمام نرخها، قواعد و شرایط حاکم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه‌ که در مورد مشتریان ملی خود اعمال می‌کنند، در دسترس سایر مجریان منتخب قرار می‌دهند. تشخیص رعایت قواعد و شرایط دسترسی کامل توسط مجری منتخب مبدأ با مجری منتخب مقصد است.

۲ـ۴ مجریان منتخب کشورهای تابع نظام نهایی تا پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، نرخها، قواعد و شرایط حاکم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه که در مورد مشتریان ملی خود اعمال می‌کنند، در دسترس سایر مجریان منتخب کشورهایی که تا پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تابع نظام نهایی بوده‌اند، قرار می‌‌دهند.

۳ـ۴ مجریان منتخب کشورهایی که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهایی ملحق شده‌اند می‌توانند شرایط داخلی را به‌صورت دوجانبه و برای یک دوره آزمایشی دوساله، در دسترس تعداد محدودی از مجریان منتخب قرار دهند. پس از این دوره آنها باید دسترسی به شرایط داخلی خود را متوقف ساخته یا برای همه مجریان منتخب، قابل دسترس سازند. اما اگر مجریان منتخب کشورهایی که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهایی ملحق شده‌اند، از مجریان منتخب کشورهایی که تا پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهایی ملحق شده‌اند درخواست اعمال شرایط داخلی را نمایند، آنها باید نرخها، قواعد و شرایط حاکم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه‌ که در مورد مشتریان ملی خود اعمال می‌کنند، در دسترس همه مجریان منتخب قرار دهند.

۴ـ۴ مجریان منتخب کشورهای نظام انتقالی می‌توانند شرایط داخلی خود را در دسترس سایر مجریان منتخب قرار ندهند. اما می‌توانند این شرایط داخلی را به‌صورت دوجانبه و برای یک دوره آزمایشی دوساله در دسترس تعداد محدودی از مجریان منتخب قرار دهند. پس از این دوره، آنها باید نسبت به توقف یا ادامه دسترسی همه مجریان منتخب به شرایط داخلی خود اقدام کنند.

۵ ـ پرداخت حقوق پایانه(ترمینال) براساس کیفیت عملکرد سرویس در کشور مقصد صورت می‌گیرد. بدین لحاظ، شورای عملیات پستی مجاز است نسبت به اضافه نمودن حق‌الزحمه‌های مندرج در مواد ۳۰ و ۳۱ به‌منظور ترغیب مشارکت در نظام‌های پایش و دادن پاداش به مجریان منتخبی که به اهداف کیفی نایل می‌شوند، اقدام کند. شورای عملیات پستی همچنین می‌تواند جریمه‌هایی برای کیفیت نامطلوب سرویس تعیین کند، اما این حق‌الزحمه کمتر از حداقل حق الزحمه، طبق مواد ۳۰ و ۳۱ نیست.

۶ ـ مجریان منتخب می‌توانند از تمام یا قسمتی از حق‌الزحمه‌های تعیین‌شده در بند ۱ صرف‌نظر کنند.

۷ـ برای پرداخت حقوق ترمینال، کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم») با وزن کمتر از ۵ کیلوگرم به‌عنوان کیسه ۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شوند. نرخهای حقوق ترمینال قابل اعمال برای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم»)، به قرار زیر خواهند بود:

۱ـ۷ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) مبلغ ۸۱۵/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم؛

۲ـ۷ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مبلغ ۸۳۸/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم؛

۳ـ۷ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) مبلغ ۸۶۱/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم؛

۴ـ۷ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) مبلغ ۸۸۵/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر کیلوگرم.

۸ ـ در مورد مرسولات ثبتی، پرداخت اضافی به ازاء هر مرسوله برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به مبلغ ۶۱۷/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به مبلغ ۶۳۴/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به مبلغ ۶۵۲/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) و برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مبلغ ۶۷۰/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در نظر گرفته می‌شود. برای مرسولات بیمه، یک پرداخت اضافی به ازاء هر مرسوله برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به مبلغ ۲۳۴/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به مبلغ ۲۶۹/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر)، برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به مبلغ ۳۰۵/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) و برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مبلغ ۳۴۲/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که خدمات ارائه شده شامل ویژگی‌های اضافی مشروح در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها باشند، شورای عملیات پستی مجاز است حق‌الزحمه تکمیلی برای این خدمات و سایر خدمات جانبی در نظر گیرد.

۹ـ برای مرسولات ثبتی و بیمه فاقد بارکد شناساگر یا دارای بارکد شناساگر غیرمنطبق با استاندارد فنی اتحادیه پستی جهانی (یو پی یو اِس) ۱۰، پرداخت اضافی به مبلغ ۵/. حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر مرسوله در نظر گرفته می‌شود، مگر به صورت دوجانبه توافق دیگری شده باشد.

۱۰ـ برای پرداخت حقوق ترمینال، مرسولات پست‌نامه تحویل شده به پست به صورت انبوه توسط یک فرستنده و دریافت شده در یک فرسته(دپش) یا فرسته(دپش)‌های جداگانه طبق شرایط مشروح در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها، پست انبوه نامیده می‌شوند. پرداخت برای پست انبوه طبق مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ صورت می‌پذیرد.

۱۱ـ مجریان منتخب می‌توانند با توافق دو جانبه یا چند جانبه، نظامهای پرداخت دیگری برای تسویه حساب حقوق پایانه(ترمینال) اعمال کنند.

۱۲ـ مجریان منتخب می‌توانند پست بدون اولویت را به صورت اختیاری و اعمال ۱۰% تخفیف نسبت به نرخ حقوق پایانه(ترمینال) با اولویت مبادله کنند.

۱۳ـ مقررات قابل اعمال بین مجریان منتخب کشورهای نظام نهایی، برای مجریان منتخب کشورهای نظام انتقالی که تمایل خود را برای پیوستن به نظام نهایی اعلام کرده‌اند، اعمال می‌شود. شورای عملیات پستی می‌تواند معیارهای انتقالی در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها تدوین کند. در صورت درخواست مجریان منتخب تازه ملحق شده به نظام نهایی، مقررات کامل نظام نهایی می‌تواند در مورد آن اعمال شود.

ماده۳۰ـ حقوق پایانه(ترمینال). مقررات قابل اعمال در ترافیک پستی بین مجریان منتخب کشورهای تابع نظام نهایی

۱ـ پرداخت بابت پست‌نامه‌ها، شامل پست انبوه و به استثنای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم») و مرسولات جواب قبول بین‌المللی، بر مبنای هزینه پردازش در کشور مقصد، به صورت وزنی و تعدادی محاسبه می‌شود. هزینه‌های مربوط به مرسولات با اولویت در سرویس داخلی که بخشی از ارائه سرویس همگانی هستند، به‌عنوان مبنای محاسبه نرخهای حقوق ترمینال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۲ـ نرخهای حقوق ترمینال در نظام نهایی با توجه به طبقه‌بندی مرسولات بر اساس فرمت آنها، در صورت اعمال آن در سرویس داخلی، طبق مفاد ماده ۱۴ کنوانسیون محاسبه می‌شوند.

۳ـ مجریان منتخب تابع نظام نهایی می‌توانند پست دسته‌بندی شده را طبق شرایط مشروح در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها مبادله کنند.

۴ـ پرداخت بابت مرسولات سرویس جواب قبول بین‌المللی طبق آیین‌نامه پست‌نامه‌ها خواهد بود.

۵ ـ نرخهای به ازاء هر مرسوله و هر کیلوگرم بر مبنای ۷۰% هزینه‌های یک مرسوله پست‌نامه کوچک ۲۰ گرمی (پی) و یک مرسوله پست‌نامه بزرگ ۱۷۵ گرمی (جی)، بدون احتساب مالیات یا سایر عوارض، محاسبه می‌شوند.

۶ ـ شورای عملیات پستی شرایط محاسبه نرخها و رویه‌های محاسباتی، آماری و عملیاتی لازم برای تبادل پست دسته‌بندی شده را تعیین خواهد کرد.

۷ـ نرخهای اعمال شده برای ترافیک میان کشورهای تابع نظام نهایی در یک سال مشخص، افزایشی بیش از ۱۳% درآمد حقوق ترمینال برای یک مرسوله پست‌نامه ۸/۸۱ گرمی نسبت به سال قبل، نخواهد داشت.

۸ ـ نرخهای اعمال شده بابت ترافیک بین کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی‌تواند از مبالغ زیر بیشتر باشد:

۱ـ ۸ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ ۲۹۴/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۲۹۴/۲ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۲ـ ۸ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ ۳۰۳/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۳۶۳/۲ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۳ـ ۸ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ ۳۱۲/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۴۳۴/۲ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۴ـ ۸ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ ۳۲۱/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۵۰۷/۲ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم.

۹ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیک بین کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی‌توانند کمتر از مقادیر زیر باشند:

۱ـ ۹ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ ۲۰۳/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۵۹۱/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۲ـ ۹ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ ۲۰۹/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۶۳۶/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۳ـ ۹ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ ۲۱۵/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۶۸۲/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۴ـ ۹ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ ۲۲۱/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۷۲۹/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم.

۱۰ـ نرخ اعمال شده برای ترافیک میان کشورهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) و همچنین میان این کشورها و کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی‌تواند بیشتر از مقادیر زیر باشد:

۱ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ ۲۰۹/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۶۴۱/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۲ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ ۲۲۲/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۷۳۹/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۳ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ ۲۳۵/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۸۴۳/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۴ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ ۲۴۹/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۹۵۴/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم.

۱۱ـ نرخهای اعمال شده برای ترافیک میان کشورهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) و همچنین میان این کشورها و کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی‌تواند از نرخهای اشاره شده در بند ۱ـ ۹ تا ۴ـ ۹ فوق کمتر باشند.

۱۲ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیک وارده از، صادره به یا بین کشورهای جدید نظام نهایی، به‌استثنای پست انبوه، طبق بندهای ۱ـ ۹ تا ۴ـ ۹ خواهند بود.

۱۳ـ برای ترافیک کمتر از ۷۵ تن در سال بین کشورهایی که در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یا بعد از آن به نظام نهایی ملحق شده‌اند و همچنین بین این کشورها با کشورهای نظام نهایی قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، نرخهای به ازاء هر کیلوگرم و به ازاء هر مرسوله به یک نرخ کلی به ازاء هر کیلوگرم بر مبنای متوسط جهانی ۲۳/۱۲ مرسوله در هر کیلوگرم تبدیل خواهند شد.

۱۴ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالی به کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در بندهای ۵ تا ۹ تعیین می‌شود.

۱۵ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالی به کشورهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۱ تعیین می‌شود.

۱۶ـ هیچ قید تحدید تعهدی در این ماده، به‌جز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذیرفتنی نیست.

ماده۳۱ـ حقوق پایانه(ترمینال). مقررات قابل اعمال در مورد ترافیک وارده از، صادره به و بین مجریان منتخب کشورهای تابع نظام انتقالی

۱ـ برای آماده‌سازی ورود مجریان منتخب کشورهای تابع نظام انتقالی حقوق پایانه(ترمینال) به نظام نهایی، پرداخت بابت پست‌نامه‌ها، شامل پست انبوه و به‌استثنای کیسه مخصوص (کیسه «اِم»)، بر اساس یک نرخ به ازاء هر مرسوله و یک نرخ برای هر کیلوگرم تعیین می‌شود.

۲ـ پرداخت بابت مرسولات جواب قبول بین‌المللی به شرح مندرج در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها خواهد بود.

۳ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیک وارده از، صادره به و بین کشورهای نظام انتقالی به شرح زیر است:

۱ـ۳ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ ۲۰۳/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۵۹۱/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۲ـ۳ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ ۲۰۹/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۶۳۶/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۳ـ۳ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ ۲۱۵/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۶۸۲/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۴ـ۳ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ ۲۲۱/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و ۷۲۹/۱ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم.

۴ـ برای ترافیک کمتر از ۷۵ تن در سال، نرخ کلی تعدادی و وزنی بر مبنای میانگین جهانی ۲۳/۱۲ مرسوله در هر کیلوگرم، به‌جز سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) که نرخ کلی برای هر کیلوگرم سال ۲۰۱۳ برای آن اعمال خواهد شد، تبدیل و نرخهای زیر اعمال می‌شود:

۱ـ۴ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ ۱۶۲/۴ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۲ـ۴ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ ۱۹۲/۴ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۳ـ۴ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ ۳۱۱/۴ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم؛

۴ـ۴ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ ۴۳۲/۴ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم.

۵ ـ برای ترافیک بیشتر از ۷۵ تن در سال در صورتی که هیچکدام از دو مجری منتخب مبدأ و مقصد، سازوکار تجدید نظر برای بازنگری نرخها بر مبنای تعداد واقعی مرسولات در هر کیلوگرم (به‌جای میانگین جهانی) را درخواست نکنند، نرخ وزنی مشروح در بالا اعمال می‌شود. نمونه‌گیری برای سازوکار بازنگری طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها صورت می‌پذیرد.

۶ ـ کشور تابع نظام نهایی نمی‌تواند از کشور تابع نظام انتقالی، تجدید نظر کاهشی نرخ کلی بند ۴ را درخواست کند مگر کشور اخیر، درخواست تجدید نظر افزایشی نداشته باشد.

۷ـ مجریان منتخب کشورهای تابع نظام انتقالی حقوق ترمینال می‌توانند پست دسته‌بندی شده را بر یک مبنای اختیاری، طبق شرایط مشروح در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها ارسال کنند. در صورت مبادلات دسته‌بندی شده، نرخهای بند ۳ فوق اعمال می‌شود.

۸ ـ پرداخت بابت پست انبوه به مجریان منتخب کشورهای نظام نهایی از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در ماده ۲۸ صورت می‌پذیرد. مجریان منتخب نظام انتقالی می‌توانند برای پست انبوه دریافتی، پرداختی طبق بند ۳ درخواست کنند.

۹ـ هیچ قید تحدید تعهدی در این ماده، به‌جز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذیرفتنی نیست.

ماده۳۲ـ صندوق کیفیت سرویس

۱ـ به‌استثنای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم»)، مرسولات جواب قبول بین‌المللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط تمام کشورها و قلمروها به کشورهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۵ برای حقوق پایانه(ترمینال) و صندوق کیفیت سرویس تا بیست‌درصد(%۲۰) نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس به‌منظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه ۵ افزایش می‌یابد. چنین پرداختی بین یک کشور گروه ۵ به کشور دیگر گروه ۵ صورت نمی‌گیرد.

۲ـ به‌استثنای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم»)، مرسولات جواب قبول بین‌المللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط کشورها و قلمروهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۱ به کشورهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۴ تا ده‌درصد(۱۰%) نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس به‌منظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه ۴ افزایش می‌یابد.

۳ـ به‌استثنای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم»)، مرسولات جواب قبول بین‌المللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط کشورها و قلمروهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۲ به کشورهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۴ تا ده‌درصد(۱۰%) نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس به‌منظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه ۴ افزایش می‌یابد.

۴ـ به‌استثنای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم»)، مرسولات سرویس جواب قبول بین‌المللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط کشورها و قلمروهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۱ به کشورهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۳ در سال‌های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) و ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تا ۸% نرخهای مندرج در ماده ۳۱ و در سال‌های ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) و ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) تا ۶% نرخهای مندرج در بند ۱۲ ماده ۳۰ برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس به‌منظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه ۳ افزایش می‌یابد.

۵ ـ به‌استثنای کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم»)، مرسولات سرویس جواب قبول بین‌المللی و پست انبوه، حقوق پایانه(ترمینال) پرداختنی توسط کشورها و قلمروهای طبقه‌بندی شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۲ به کشورهای طبقه‌بندی‌شده توسط کنگره به‌عنوان گروه ۳ در سال‌های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) و ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تا ۲% نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق کیفیت سرویس به‌منظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه ۳ افزایش می‌یابد.

۶ ـ حقوق پایانه(ترمینال) ترکیبی پرداختنی به صندوق کیفیت سرویس به‌منظور بهبود کیفیت سرویس در کشورهای گروه ۳، ۴ و ۵، مشمول حداقل ۲۰۰۰۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در سال برای کشورهای بهره‌ور خواهد بود. مبالغ اضافی لازم برای رسیدن به این مبلغ حداقل، متناسب با مبادلات انجام شده، به کشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعلام خواهد شد.

۷ـ پروژه‌های منطقه‌ای باید به‌ویژه اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی و ایجاد سامانه‌های قیمت تمام‌شده در کشورهای درحال توسعه را ارتقا بخشند. شورای عملیات پستی حداکثر تا سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، رویه‌هایی برای تأمین مالی این پروژه‌ها تعیین خواهد کرد.

ماده۳۳ـ هزینه‌های گذر (ترانزیت)

۱ـ پست‌های سربسته و مرسولات گذری (ترانزیتی) مکشوفه مبادله شده بین دو مجری منتخب یا بین دو دفتر از یک کشور عضو، به‌وسیله سرویسهای یک یا چند مجری منتخب دیگر (سرویسهای طرف ثالث) مشمول پرداخت هزینه‌های گذری (ترانزیتی) می‌شوند. این هزینه‌ها شامل حق‏الزحمه خدمات ارائه شده برای گذر (ترانزیت) زمینی، دریایی و هوایی است. این اصل برای مرسولات اشتباه در ارسال یا پست‌های اشتباه در مسیر نیز اعمال می‌شود.

فصل دوم ـ سایر مقررات

ماده۳۴ـ نرخهای پایه و مقررات مربوط به هزینه‌های حمل هوایی

۱ـ نرخ پایه قابل اعمال برای تسویه حسابها بین مجریان منتخب در مورد حمل هوایی توسط شورای عملیات پستی تعیین می‌شود. این نرخ توسط دفتر بین‌الملل و براساس روش تعیین شده در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها محاسبه خواهد شد. اما نرخهای قابل اعمال برای حمل هوایی امانات ارسالی از طریق سرویس برگشت کالا طبق مقررات مندرج در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها محاسبه می‌شود.

۲ـ نحوه محاسبه هزینه‌های حمل هوایی فرسته(دپش)‌های سربسته، مرسولات با اولویت، مرسولات و امانات هوایی ارسالی در گذر (ترانزیت) مکشوفه، مرسولات اشتباه در ارسال و پست‌های اشتباه در مسیر و نیز روشهای محاسبه مربوط در آیین‌نامه پست‌نامه‌ها و آیین‌نامه امانات پستی شرح داده شده‌اند.

۳ـ هزینه‌های حمل هوایی برای کل مسافت پیموده شده:

۱ـ۳ در مورد فرسته(دپش)های سربسته، شامل گذر (ترانزیت) این مرسولات از طریق یک یا چند مجری منتخب واسطه، برعهده مجری منتخب کشور مبدأ فرسته(دپش)‌ها است؛

۲ـ۳ در مورد مرسولات با اولویت و مرسولات هوایی در گذر (ترانزیت) مکشوفه، شامل مرسولات اشتباه در ارسال، برعهده مجری منتخب رهسپار‌کننده مرسولات به مجری منتخب دیگر است.

۴ـ همین مقررات در مورد حمل هوایی مرسولات معاف از هزینه‌های گذر (ترانزیت) زمینی و دریایی قابل اعمال است.

۵ ـ هر مجری منتخب مقصد که حمل هوایی پست بین‌المللی را در کشور خود بر عهده دارد، حق مطالبه مبلغی بابت هزینه‌های اضافی ناشی از این حمل، در صورتی که میانگین موزون مسافتی مسیرهای طی شده بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر باشد را دارد. شورای عملیات پستی می‌تواند معیارهای دیگری را جایگزین میانگین موزون مسافتی کند. هزینه‌ها برای همه مرسولات با اولویت و همه مرسولات وارده خارجه، صرف‌نظر از ارسال یا عدم ارسال از طریق هوایی یکسان است، مگر توافقی در مورد عدم پرداخت هزینه صورت گرفته باشد.

۶ ـ اما اگر حقوق پایانه(ترمینال) اعمال شده توسط مجری منتخب مبتنی بر قیمت تمام شده یا نرخهای داخلی باشد، هیچ هزینه اضافی بابت حمل هوایی داخلی پرداخت نمی‌شود.

۷ ـ مجری منتخب مقصد برای محاسبه میانگین موزون مسافتی، وزن همه پست‌هایی که محاسبه حقوق پایانه(ترمینال) آنها بر مبنای قیمت تمام شده یا نرخهای داخلی مجری منتخب مقصد صورت می‌گیرد را کسر می‌کند.

ماده۳۵ـ نرخهای دریایی و زمینی امانات پستی

۱ـ امانات مبادله شده بین دو مجری منتخب مشمول نرخهای ورود به سرزمین می‌شوند که با ترکیب نرخ پایه تعدادی و وزنی امانات، همانطور که در آیین‌نامه‌ها آمده، محاسبه می‌شوند.

۱ـ۱ با در نظر گرفتن نرخهای پایه مذکور، مجریان منتخب همچنین می‌توانند طبق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌ها، نرخهای تعدادی و وزنی تکمیلی درخواست کنند.

۲ـ۱ نرخهای مذکور در بندهای ۱ و ۱ـ۱ توسط مجری منتخب کشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آیین‌نامه امانات پستی استثنائاتی برای این اصل قائل شده باشد.

۳ـ۱ نرخهای ورود به سرزمین در سرتاسر قلمرو هر کشور یکسان است.

۲ـ امانات مبادله شده بین دو مجری منتخب یا دو دفتر از همان کشور از طریق سرویس‌های زمینی یک یا چند مجری منتخب دیگر، مشمول نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین، مندرج در آیین‌نامه‌ها می‌شوند. این نرخها، طبق رده‌بندی مسافتی مربوط، به مجریان منتخب شرکت‌کننده در رهسپاری زمینی قابل پرداخت است.

۱ ـ۲ در مورد امانات گذری (ترانزیتی) مکشوفه، مجریان منتخب واسطه مجاز به مطالبه نرخ واحد برای هر مرسوله، مندرج در آیین‌نامه‌ها خواهند بود.

۲ـ۲ نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین توسط مجری منتخب کشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آیین‌نامه امانات پستی استثنائاتی در مورد این اصل قائل شده باشد.

۳ـ هر مجری منتخبی که در حمل دریایی امانات مشارکت داشته باشد، مجاز به مطالبه نرخهای دریایی خواهد بود. پرداخت این نرخها برعهده مجری منتخب کشور مبدأ است مگر آیین‌نامه امانات پستی استثنائاتی در مورد این اصل قائل شده باشد.

۱ـ۳ نرخ دریایی برای هر یک از خدمات حمل دریایی در آیین‌نامه امانات پستی و طبق رده‌بندی مسافتی مربوط تعیین می‌شود.

۲ـ۳ مجریان منتخب می‌توانند نرخ دریایی محاسبه شده در بند ۱ـ۳ را حداکثر تا ۵۰% افزایش دهند. همچنین می‌توانند در صورت تمایل، این نرخ را کاهش دهند.

ماده۳۶ـ اختیار شورای عملیات پستی برای تعیین هزینه‌ها و نرخها

۱ـ شورای عملیات پستی مجاز است نرخها و هزینه‌های زیر را که بر عهده مجریان منتخب است، طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه‌ها تعیین کند:

۱ـ۱ نرخهای گذر (ترانزیت) مربوط به جابه‌جایی و حمل فرسته(دپش)‌های پست‌نامه از طریق یک یا چند کشور واسطه؛

۲ـ۱ نرخهای پایه و هزینه‌های حمل هوایی پست؛

۳ـ۱ نرخهای ورود به سرزمین مربوط به جابه‌جایی امانات وارده؛

۴ـ۱ نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین مربوط به جابه‌جایی و حمل امانات از طریق یک کشور واسطه؛

۵ ـ۱ نرخهای دریایی مربوط به حمل دریایی امانات؛

۶ ـ۱ نرخهای زمینی صادره برای تأمین سرویس برگشت کالا برای امانات.

۲ـ هرگونه تجدید نظر باید طبق روشهای متضمن پرداخت حق‌الزحمه مناسب به مجریان منتخب ارائه‌کننده سرویسها و بر اساس داده‌های قابل اطمینان و موجود اقتصادی و مالی باشد. تغییرات احتمالی به محض تصمیم‌گیری، در زمان تعیین شده توسط شورای عملیات پستی به اجراء درخواهد آمد.

ماده۳۷ـ مقررات ویژه تسویه حسابها و پرداختها برای مبادلات پستی بین‌المللی

۱ـ تسویه حسابها در ارتباط با عملیات انجام شده طبق این کنوانسیون (شامل تسویه حسابهای حمل و نقل (ارسال) مرسولات پستی، تسویه حسابهای رفتار با مرسولات پستی در کشور مقصد و تسویه حسابهای غرامت گم شدن، سرقت یا آسیب مرسولات پستی) بر اساس مقررات کنوانسیون و سایر احکام اتحادیه صورت پذیرفته و نیازی به ارائه هرگونه مدرک توسط مجری منتخب، به‌جز در موارد اشاره شده در احکام اتحادیه، ندارد.

بخش چهارم ـ مقررات پایانی

ماده۳۸ـ شرایط تصویب پیشنهاهای مربوط به کنوانسیون و آیین‌نامه‌ها

۱ـ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه‌شده به کنگره در ارتباط با این کنوانسیون، منوط به تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر واجد حق رأی است. حداقل نیمی از کشورهای عضوی که در کنگره شرکت کرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأی‌گیری حضور داشته باشند.

۲ـ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه پست‌نامه‌ها و آیین‌نامه امانات پستی، منوط به تصویب اکثریت اعضای شورای عملیات پستی که حق رأی دارند، است.

۳ـ اجرائی‌شدن پیشنهادهای ارائه شده بین دو کنگره در ارتباط با این کنوانسیون و تشریفات(پروتکل) نهایی آن منوط به کسب آراء زیر است:

۱ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، اصلاحیه باشد، دو سوم آرای حداقل نیمی از کشورهای عضو اتحادیه که حق رأی داشته و در رأی‌گیری شرکت می‌کنند؛

۲ـ۳ اگر موضوع، تفسیر مقررات باشد، اکثریت آراء.

۴ـ صرف‌نظر از مقررات مندرج در بند ۱ـ ۳، هر کشور عضوی که قوانین ملی‌‌اش با اصلاحیه پیشنهادی مغایرت دارد، ظرف مدت نود روز از تاریخ وصول اصلاحیه می‌تواند به صورت مکتوب به مدیرکل دفتر بین‌الملل اعلام کند که نمی‌تواند اصلاحیه را بپذیرد.

ماده۳۹ـ قیود تحدید تعهد در کنگره

۱ـ هرگونه قید تحدید تعهد مغایر با موضوع و هدف اتحادیه پذیرفته نخواهد شد.

۲ـ به‌عنوان یک قاعده کلی، هر کشور عضوی که نظرات مغایر با دیگر کشورها دارد، باید تا حد امکان سعی کند عقاید خود را با اکثریت کشورها هماهنگ کند. قیود تحدید تعهد باید فقط در موارد بسیار ضروری و به دلایل موجه مطرح شوند.

۳ ـ قیود تحدید تعهد مطروحه در ارتباط با مواد این کنوانسیون باید در قالب پیشنهادی مکتوب به یکی از زبانهای کاری دفتر بین‌الملل و طبق مقررات مربوط در آیین‌نامه داخلی به کنگره‌ها ارائه شوند.

۴ـ اجرائی شدن قیود تحدید تعهد پیشنهادی منوط به تصویب اکثریت لازم برای اصلاح ماده‌ای است که قید تحدید تعهد به آن مربوط می‌شود.

۵ ـ در اصل، قیود تحدید تعهد باید متقابلاً بین کشور عضو ارائه‌کننده‏ قید تحدید تعهد و سایر کشورهای عضو اعمال شود.

۶ ـ قیود تحدید تعهد مطروحه در ارتباط با این کنوانسیون باید در تشریفات(پروتکل) نهایی آن و بر اساس پیشنهادهای مصوب کنگره درج شوند.

ماده۴۰ـ به اجراء درآمدن و مدت اعتبار کنوانسیون

۱ـ این کنوانسیون از اول ژانویه ۲۰۱۴ (یازده دی ۱۳۹۲) به اجراء درآمده و تا به اجراء درآمدن احکام کنگره بعدی به قوت خود باقی است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه، این کنوانسیون را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که نزد مدیرکل دفتر بین‌الملل نگهداری و تصویر آن توسط دفتر بین‌الملل اتحادیه پستی جهانی به هر یک از طرف‌های متعاهد ارسال می‌شود.

منعقده در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

 

تشریفات(پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی

نمایندگان تام‌الاختیار امضاءکننده کنوانسیون پستی جهانی با موارد زیر موافقت کردند:

ماده اول ـ مالکیت مرسولات پستی. استرداد از پست. تغییر یا تصحیح نشانی

۱ـ مقررات بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ در مورد کشورهای آنتیگوا و باربودا، بحرین (پادشاهی)، باربادوس، بلیز، بوتسوانا، برونئی دارالسلام، کانادا، هنگ‌کنگ، چین، دومینیکا، مصر، فیجی، گامبیا، غنا، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، سرزمین‌های ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، گِرِنادا، گویان، ایرلند، جاماییکا، کنیا، کریباتی، کویت، لسوتو، مالاوی، مالزی، موریس، نائورو، نیوزیلند، نیجریه، پاپوا گینه نو، سنت کریستوفر و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، ساموا، سیشل، سیرالئون، سنگاپور، جزایر سلیمان، سوازیلند، تانزانیا (جمهوری متحد)، ترینیداد و توباگو، تووالو، اوگاندا، وانواتو و زامبیا اعمال نمی‌شود.

۲ـ مقررات بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ در مورد اتریش، دانمارک و ایران (جمهوری اسلامی) که قوانین داخلی‌شان اجازه استرداد از پست یا تغییر نشانی نامه به درخواست فرستنده، از زمان اطلاع یافتن گیرنده از ورود مرسوله به نشانی‌اش را نمی‌دهد، اعمال نمی‌شود.

۳ـ بند ۱ ماده ۵ در مورد استرالیا، غنا و زیمبابوه اعمال نمی‌شود.

۴ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد باهاما، بلژیک، کره شمالی، عراق و میانمار که مقررات آنها اجازه استرداد از پست یا تغییر نشانی پست‌نامه‌ها به درخواست فرستنده را نمی‌دهد، اعمال نخواهد شد.

۵ ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد ایالات متحده آمریکا اعمال نمی‌شود.

۶ ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد استرالیا، فقط در صورت عدم مغایرت با قوانین داخلی آن قابل اعمال است.

۷ـ صرف‌نظر از بند ۲ ماده ۵، جمهوری دمکراتیک کنگو، السالوادور، پاناما (جمهوری)، فیلیپین و ونزوئلا (جمهوری بولیواری) مجاز خواهند بود امانات پستی را پس از درخواست ترخیص گمرکی توسط گیرنده، برگشت ندهند زیرا این کار مغایر با مقررات گمرک آن کشورها است.

ماده دوم ـ هزینه‌ها

۱ـ صرف‌نظر از ماده ۶، استرالیا، کانادا و نیوزیلند مجازند هزینه‌های پستی اضافه بر آنچه در آیین‌نامه‌ها تعیین شده است را در صورت مطابقت این هزینه‌ها با قوانین کشورهای خود، دریافت کنند.

ماده سوم ـ موارد عدم معافیت از هزینه‌های پستی مرسولات نابینایان

۱ـ صرف‌نظر از ماده ۷، اندونزی، سنت وینسنت و گرنادینز و ترکیه که معافیت مرسولات نابینایان از هزینه‌های پستی در سرویس داخلی خود را ابراز نکرده‌اند، می‌توانند هزینه‌های پستی برای خدمات ویژه را دریافت کنند مشروط بر اینکه این هزینه‌ها از هزینه‌های سرویس داخلی آنها فراتر نرود.

۲ـ فرانسه مقررات ماده ۷ در خصوص مرسولات نابینایان را با رعایت قوانین ملی خود اعمال می‌کند.

۳ـ صرف‌نظر از بند ۳ ماده ۷، برزیل طبق قوانین ملی خود، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا فقط مرسولات ارسالی/دریافتی توسط نابینایان یا سازمان ویژه نابینایان را به‌عنوان مرسولات نابینایان در نظر گیرد. مرسولات فاقد این شرایط مشمول پرداخت هزینه پستی خواهند بود.

۴ـ صرف‌نظر از ماده ۷، نیوزیلند فقط آن دسته از مرسولات نابینایان را برای توزیع در آن کشور قبول می‌کند که در سرویس داخلی خود از هزینه‌های پستی معاف باشند.

۵ ـ صرف‌نظر از ماده ۷، فنلاند که در سرویس داخلی خود، معافیت از هزینه‌های پستی را برای مرسولات نابینایان ارائه نمی‌کند، طبق تعاریف ماده ۷ مصوب کنگره مجاز به دریافت هزینه‌های داخلی برای مرسولات نابینایان به مقصد دیگر کشورها خواهد بود.

۶ ـ صرف‌نظر از ماده ۷، کانادا، دانمارک و سوئد معافیت از هزینه‌های پستی برای مرسولات نابینایان را فقط در محدوده قوانین داخلی خود مجاز می‌دانند.

۷ـ صرف‌نظر از ماده ۷، ایسلند معافیت از هزینه‌های پستی برای مرسولات نابینایان را فقط در محدوده قوانین داخلی خود قبول می‌کند.

۸ ـ صرف‌نظر از ماده ۷، استرالیا فقط آن دسته از مرسولات نابینایان را برای توزیع در آن کشور قبول می‌کند که در سرویس داخلی خود از هزینه‌های پستی معاف باشند.

۹ـ صرف‌نظر از ماده ۷، استرالیا، اتریش، کانادا، آلمان، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده آمریکا می‌توانند هزینه‌هایی بابت خدمات ویژه قابل اعمال در مورد مرسولات نابینایان در سرویس داخلی خود دریافت کنند.

ماده چهارم ـ تمبرهای پستی

۱ـ صرف‌نظر از بند ۷ ماده ۸، استرالیا، بریتانیای کبیر، مالزی و نیوزیلند مرسولات پست‌نامه و امانات پستی دارای تمبرهای پستی استفاده‌کننده از مواد یا فناوری‌های جدید که با ماشینهای پردازش پستی آنها سازگار نیستند را فقط با توافق قبلی با مجری منتخب مبدأ مربوط پردازش می‌کنند.

ماده پنجم ـ خدمات پایه

۱ـ صرف‌نظر از مقررات ماده ۱۳، استرالیا با تعمیم خدمات پایه به امانات پستی موافقت ندارد.

۲ـ مقررات بند ۴ـ۲ ماده ۱۳ در مورد بریتانیای کبیر به دلیل تکلیف قانونی محدودیت وزن پایین‌تر اعمال نمی‌شود. مقررات سلامت و ایمنی در بریتانیای کبیر، وزن کیسه‌های پستی را به حداکثر ۲۰ کیلوگرم محدود کرده است.

۳ـ صرف‌نظر از بند ۴ـ۲ ماده ۱۳، قزاقستان و ازبکستان مجازند حداکثر وزن کیسه‌های مخصوص (کیسه‌های «اِم») وارده و صادره را به ۲۰ کیلوگرم محدود کنند.

 ماده ششم ـ گواهی توزیع

۱ـ کانادا مجاز است بند ۳ـ۳ ماده ۱۵ را در مورد امانات اجراء نکند زیرا سرویس گواهی توزیع را در مورد امانات در سرویس داخلی خود ارائه نمی‌دهد.

ماده هفتم ـ ممنوعیت­ها (پست‌نامه‌ها)

۱ـ استثنائاً، کره شمالی و لبنان مرسولات ثبتی حاوی سکه، اسکناس، هر نوع اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نمی‌کنند. این کشورها مطلقاً به مقررات آیین‌نامه پست‌نامه‌ها در خصوص مسؤولیت در حالات سرقت یا آسیب‌دیدگی این مرسولات یا محتوای اقلام ساخته شده از شیشه یا اقلام شکستنی آنها متعهد نیستند.

۲ـ استثنائاً، بولیوی، چین (جمهوری خلق) به جز منطقه ویژه اداری‏ هنگ‌کنگ، عراق، نپال، پاکستان، عربستان سعودی، سودان و ویتنام مرسولات ثبتی حاوی سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نمی‌کنند.

۳ـ میانمار این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مرسولات بیمه حاوی اقلام با ارزش مذکور در بند ۶ ماده ۱۸ را به‌علت مغایرت با قوانین داخلی خود قبول نکند.

۴ـ نپال مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی اسکناس یا سکه را مگر در صورت توافق ویژه، قبول نمی‌کند.

۵ ـ ازبکستان مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، چک، تمبر پستی یا ارز را قبول نمی‌کند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی چنین مرسولاتی نمی‌پذیرد.

۶ ـ ایران (جمهوری اسلامی) مرسولات حاوی اقلام مغایر با اصول دین اسلام را نمی‌پذیرد و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد مرسولات پست‌نامه (عادی، ثبتی یا بیمه) حاوی سکه، اسکناس، چکهای مسافرتی، پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نکند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی اینگونه مرسولات نمی‌پذیرد.

۷ـ فیلیپین حق عدم پذیرش هرگونه پست‌نامه (عادی، ثبتی یا بیمه) حاوی سکه، اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را برای خود محفوظ می‌دارد.

۸ ـ استرالیا هر نوع مرسوله پستی حاوی شمش طلا یا شمش نقره یا اسکناس را قبول نمی‌کند. به‌علاوه، مرسولات ثبتی برای توزیع در استرالیا یا مرسولات گذر (ترانزیت) مکشوف حاوی اقلام با ارزش نظیر جواهرات، فلزات قیمتی، سنگهای قیمتی، اوراق بهادار، سکه یا هر نوع سند مالی قابل انتقال را قبول نمی‌کند و هیچگونه مسؤولیتی در قبال مرسولات مغایر با این قید تحدید تعهد نمی‌پذیرد.

۹ ـ چین (جمهوری خلق) به جز منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ، مرسولات بیمه حاوی سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام و چک مسافرتی را طبق قوانین داخلی خود، قبول نمی‌کند.

۱۰ـ لاتویا و مغولستان حق عدم پذیرش مرسولات عادی، ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، اوراق بهادار بی‌نام و چک مسافرتی در انطباق با قوانین ملی‌شان را برای خود محفوظ می‌دارند.

۱۱ـ برزیل حق عدم پذیرش مرسولات عادی، ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس رایج یا هر نوع اوراق بهادار بی‌نام را برای خود محفوظ می‌دارد.

۱۲ـ ویتنام حق عدم پذیرش نامه‌های حاوی اشیاء یا کالا را برای خود محفوظ می‌دارد.

۱۳ـ اندونزی مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، چک، تمبر پستی، ارز یا هر نوع اوراق قرضه بی‌نام برای توزیع در اندونزی را قبول نمی‌کند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات نمی‌پذیرد.

۱۴ـ قرقیزستان حق عدم پذیرش پست‌نامه‌های (عادی، ثبتی، بیمه یا بسته‌های کوچک) حاوی سکه، اسکناس رایج یا هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را برای خود محفوظ می‌دارد و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات نمی‌پذیرد.

۱۵ـ آذربایجان و قزاقستان مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، اوراق اعتباری یا هر نوع اوراق بهادار بی‌نام، چک، فلزات قیمتی ساخته شده یا ساخته نشده، سنگ‌های قیمتی، جواهرات و سایر اقلام با ارزش یا ارز را قبول نمی‌کنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات نمی‌پذیرند.

۱۶ ـ مولداوی و روسیه مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی اسکناس رایج، هر نوع اوراق بهادار (چک) بی‌نام یا ارز را قبول نمی‌کنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات نمی‌پذیرند.

۱۷ـ صرف‌نظر از بند ۳ ماده ۱۸، فرانسه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد مرسولات حاوی کالا، در صورتی که این مرسولات از قوانین ملی یا بین‌المللی یا دستورالعمل‌های فنی و بسته‌بندی برای حمل هوایی تبعیت نکنند را قبول نکند.

ماده هشتم ـ ممنوعیت­ها (امانات پستی)

۱ـ میانمار و زامبیا مجازند امانات بیمه حاوی اقلام با ارزش مذکور در بند ۱ـ ۳ـ۱ـ۶ ماده ۱۸ را به دلیل مغایرت با قوانین داخلی خود قبول نکنند.

۲ـ استثنائاً، لبنان و سودان امانات حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش یا مایعات یا موادی که به سهولت تبدیل به مایع می‌شوند یا اقلام ساخته شده از شیشه یا مشابه آن یا اقلام شکستنی را قبول نمی‌کنند و در قبال مقررات مربوط در آیین‌نامه امانات پستی متعهد نیستند.

۳ـ برزیل مجاز است امانات بیمه حاوی سکه و حواله‌های بانکی در گردش و هر نوع اوراق بهادار بی‌نام را به دلیل مغایرت با مقررات داخلی خود نپذیرد.

۴ـ غنا مجاز است امانات بیمه حاوی سکه و اسکناس رایج را به‌دلیل مغایرت با مقررات داخلی خود نپذیرد.

۵ ـ علاوه بر اقلام مذکور در ماده ۱۸، عربستان سعودی مجاز است امانات حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را نپذیرد. همچنین امانات حاوی هرگونه دارو (مگر درصورتی که به‌همراه نسخه پزشکی صادره توسط یک مقام ذی‌صلاح باشند)، محصولات اطفاء حریق، مایعات شیمیایی یا اقلام مغایر با اصول دین اسلام را قبول نمی‌کند.

۶ ـ علاوه بر اقلام مذکور در ماده ۱۸، عمان مرسولات حاوی اقلام زیر را نمی‏پذیرد:

۱ـ ۶ هرگونه دارو، مگر درصورتی که به‌همراه نسخه پزشکی صادره توسط یک مقام ذی‌صلاح باشند؛

۲ـ ۶ محصولات اطفاء حریق یا مایعات شیمیایی؛

۳ـ ۶ اقلام مغایر با اصول دین اسلام.

۷ـ علاوه بر اقلام مذکور در ماده ۱۸، ایران (جمهوری اسلامی) امانات حاوی اقلام مغایر با دین اسلام را نمی‌پذیرد و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد امانات عادی و بیمه حاوی سکه، اسکناس، چکهای مسافرتی، پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نکند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی اینگونه مرسولات نمی‌پذیرد.

۸ ـ فیلیپین مجاز است هرگونه امانت حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش یا مایعات یا موادی که به سهولت تبدیل به مایع می‌شوند یا اقلام ساخته شده از شیشه یا مشابه آن یا اقلام شکستنی را قبول نکند.

۹ـ استرالیا هر نوع مرسولات پستی حاوی شمش طلا یا شمش نقره یا اسکناس را نمی‏پذیرد.

۱۰ـ چین (جمهوری خلق) امانات عادی حاوی سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را نمی‌پذیرد. به‌علاوه، به استثنای منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ، امانات بیمه حاوی ‏سکه، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‌نام و چک مسافرتی پذیرفته نمی‌شوند.

۱۱ـ مغولستان طبق قوانین ملی خود، حق عدم پذیرش امانات حاوی سکه، اسکناس، اوراق بهادار بی‌نام و چک مسافرتی را برای خود محفوظ می‏دارد.

۱۲ـ لاتویا امانات عادی و بیمه حاوی سکه، اسکناس، هر نوع اوراق بهادار (چک) بی‌نام یا ارز را نمی‌پذیرد و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات قبول نمی‌کند.

۱۳ـ مولداوی، روسیه، اوکراین و ازبکستان، امانات عادی یا بیمه حاوی اسکناس رایج، هر نوع اوراق بهادار (چک) بی‌نام یا ارز را قبول نمی‌کنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات نمی‌پذیرند.

۱۴ـ آذربایجان و قزاقستان امانات عادی یا بیمه حاوی سکه، اسکناس، هر نوع اوراق اعتباری یا اوراق بهادار بی‌نام، چک، فلزات قیمتی ساخته شده یا ساخته نشده، سنگ‌های قیمتی، جواهرات و سایر اقلام با ارزش یا ارز را قبول نمی‌کنند و مسؤولیتی در قبال گم‌شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات نمی‌پذیرند.

ماده نهم ـ اقلام مشمول عوارض گمرکی

۱ـ با توجه به ماده ۱۸، بنگلادش و السالوادور مرسولات بیمه حاوی اقلام مشمول عوارض گمرکی را نمی‌پذیرند.

۲ـ با توجه به ماده ۱۸، افغانستان، آلبانی، آذربایجان، بلاروس، کامبوج، شیلی، کلمبیا، کوبا، کره شمالی، السالوادور، استونی، قزاقستان، لاتویا، مولداوی، نپال، پرو، روسیه، سان مارینو، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و ونزوئلا (جمهوری بولیواری) نامه‌های عادی و ثبتی حاوی اقلام مشمول عوارض گمرکی را نمی‌پذیرند.

۳ـ با توجه به ماده ۱۸، بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج (جمهوری)، جیبوتی، مالی و موریتانی نامه‌های عادی حاوی اقلام مشمول عوارض گمرکی را نمی‌پذیرند.

۴ـ بدون توجه به مقررات بندهای ۱ تا ۳، مرسولات حاوی سرم، واکسن و مرسولات حاوی داروهای اورژانسی کمیاب در تمام حالات پذیرفته می‌شوند.

ماده دهم ـ مطالبه‌نامه‌ها

۱ـ صرف‌نظر از بند ۳ ماده ۱۹، بلغارستان، دماغه سبز، چاد، کره شمالی، مصر، گابن، قلمروهای ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، یونان، ایران (جمهوری اسلامی)، قرقیزستان، مغولستان، میانمار، فیلیپین، عربستان سعودی، سودان، سوریه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و زامبیا این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که از مشتریان هزینه‌ای بابت مطالبه‌نامه‌های مربوط به پست‌نامه‌ها دریافت کنند.

۲ـ صرف‌نظر از بند ۳ ماده ۱۹، آرژانتین، اتریش، آذربایجان، لیتوانی، مولداوی و اسلواکی این حق را برای خود محفوظ می‌دارند اگر در پاسخ به مطالبه‌نامه‌ای، اقدامات تحقیقی انجام دهند و بعد معلوم شود که مورد مذکور صحت ندارد، هزینه ویژه‌ای دریافت کنند.

۳ـ افغانستان، بلغارستان، دماغه سبز، کنگو (جمهوری)، مصر، گابن، ایران (جمهوری اسلامی)، قرقیزستان، مغولستان، میانمار، عربستان سعودی، سودان، سورینام، سوریه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و زامبیا این حق را برای خود محفوظ می‌دارند از مشتریان، هزینه صدور مطالبه‌نامه‌های مربوط به امانات دریافت کنند.

۴ـ صرف‌نظر از بند ۳ ماده ۱۹، برزیل، پاناما (جمهوری) و آمریکا حق دریافت هزینه از مشتریان بابت رسیدگی به مطالبه‌نامه‌های مربوط به پست‌نامه‌ها و امانات پست شده در کشورهایی که رویه مذکور را طبق مقررات بندهای ۱ تا ۳ این ماده اعمال می‌کنند، برای خود محفوظ می‌دارند.

ماده یازدهم ـ هزینه ارائه به گمرک

۱ـ گابن حق دریافت هزینه ارائه به گمرک از مشتریان را برای خود محفوظ می‌دارد.

۲ـ صرف‌نظر از بند ۲ ماده ۲۰، برزیل این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از مشتریان، هزینه ارائه به گمرک برای تمام مرسولات ارائه شده برای کنترل گمرکی دریافت کند.

۳ـ صرف‌نظر از بند ۲ ماده ۲۰، یونان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از مشتریان، هزینه ارائه به گمرک برای تمام مرسولات ارائه شده به مقامات گمرک دریافت کند.

۴ـ کنگو (جمهوری) و زامبیا حق دریافت هزینه ارائه به گمرک از مشتریان بابت امانات پستی را برای خود محفوظ می‌دارند.

ماده دوازدهم ـ پست کردن مرسولات پست‌نامه در خارج از کشور

۱ـ استرالیا، اتریش، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، یونان، نیوزیلند و آمریکا این حق را برای خود محفوظ می‌دارند از مجریان منتخب برگشت دهنده مرسولات طبق مقررات بند ۴ ماده ۲۸، حق‌الزحمه مربوط را دریافت کنند مشروط بر اینکه این مرسولات از طریق شبکه آنها قبول نشده باشد.

۲ـ صرف‌نظر از بند ۴ ماده ۲۸، کانادا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد از مجری منتخب مبدأ مبلغی دریافت کند. این مبلغ یقیناً کمتر از هزینه ناشی از پردازش این مرسولات نخواهد بود.

۳ـ حسب مقررات بند ۴ ماده ۲۸، مجری منتخب مقصد مجاز است از مجری منتخب قبول‌کننده، بابت توزیع مرسولات پرتعداد پست‌نامه پست‌شده در خارج از کشور، حق‌الزحمه متناسبی مطالبه کند. استرالیا و پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی حق محدود کردن این پرداخت به نرخ داخله متناسب برای مرسولات مشابه در کشور مقصد را برای خود محفوظ می‌دارند.

۴ـ حسب مقررات بند ۴ ماده ۲۸، مجری منتخب مقصد مجاز است از مجری منتخب قبول‌کننده، بابت توزیع مرسولات پرتعداد پست‌نامه پست‌شده در خارج از کشور، حق‌الزحمه متناسبی مطالبه کند. کشورهای عضو زیر حق محدود کردن این پرداخت به محدودیت‌های مجاز در آیین‌نامه‌ها مربوط به مرسولات انبوه را برای خود محفوظ می‌دارند: باهاما، باربادوس، برونئی دارالسلام، چین (جمهوری خلق)، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، قلمروهای ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، گرانادا، گویان، هند، مالزی، نپال، هلند، جزایر آنتیل و آروبای هلند، نیوزیلند، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، سنگاپور، سریلانکا، سورینام، تایلند و آمریکا.

۵ ـ صرف‌نظر از قیود تحدید تعهد مندرج به موجب بند ۴، کشورهای عضو زیر حق اعمال کامل مقررات ماده ۲۸ کنوانسیون در قبال مرسولات دریافتی از کشورهای عضو اتحادیه را برای خود محفوظ می‌دارند: آرژانتین، اتریش، بنین، برزیل، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج (جمهوری)، قبرس، دانمارک، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، گینه، ایران (جمهوری اسلامی)، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، لبنان، لوکزامبورگ، مالی، موریتانی، موناکو، مراکش، نروژ، پرتغال، عربستان سعودی، سنگال، سوئیس، سوریه و توگو.

۶ ـ در اجرای بند ۴ ماده ۲۸، آلمان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از کشور ارسال‌کننده، حق‌الزحمه‌ای معادل با مبلغ قابل دریافت از کشور محل اقامت فرستنده مطالبه کند.

۷ ـ صرف‌نظر از قیود تحدید تعهد درنظر گرفته شده به موجب ماده ۱۲، چین (جمهوری خلق) حق محدود کردن هرگونه پرداخت بابت توزیع مرسولات پرتعداد پست‌نامه پست‌شده در خارج به محدودیت‌های مجاز در کنوانسیون و آیین‌نامه پست‌نامه‌ها مربوط به مرسولات انبوه را برای خود محفوظ می‌دارد.

ماده سیزدهم ـ نرخهای پایه و مقررات مربوط به حقوق حمل هوایی

۱ـ صرف‌نظر از مقررات ماده ۳۴، استرالیا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا نرخهای حمل هوایی برای امانات صادره از طریق سرویس برگشت کالا، همانطور که در آیین‌نامه امانات پستی آمده یا سایر روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال کند.

ماده چهاردهم ـ نرخهای استثنائی ورود به سرزمین

۱ـ صرف‌نظر از ماده ۳۵، افغانستان حق دریافت نرخ استثنائی اضافی ورود به سرزمین به میزان ۵/۷ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به‌ازاء هر امانت را برای خود محفوظ می‌دارد.

ماده پانزدهم ـ تعرفه‌های خاص

۱ـ بلژیک، نروژ و آمریکا می‌توانند نرخهای ورود به سرزمین بالاتری برای امانات هوایی نسبت به امانات زمینی دریافت کنند.

۲ـ لبنان مجاز است برای امانات تا وزن یک کیلوگرم، هزینه امانات یک تا سه کیلوگرم را دریافت کند.

۳ـ پاناما (جمهوری) مجاز است مبلغ ۲۰/۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر کیلوگرم امانات زمینی هوابرد (اِس اِی اِل) گذری (ترانزیتی) دریافت کند.

ماده شانزدهم ـ اختیار شورای عملیات پستی برای تثبیت هزینه‌ها و نرخها

۱ـ صرف‌نظر از بند ۶ ـ۱ ماده ۳۶، استرالیا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا نرخهای خروج از سرزمین برای ارائه سرویس برگشت کالا برای امانات، همانطور که در آیین‌نامه امانات پستی آمده یا سایر روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال کند.

در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار، این تشریفات(پروتکل) که دارای ارزش و اعتباری همسان با مقررات موجود در متن خود کنوانسیون است را تدوین نموده و آن را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که به مدیرکل دفتر بین‌الملل سپرده خواهد شد. تصویر آن توسط دفتر بین‌الملل اتحادیه برای هر یک از کشورهای عضو ارسال می‌شود.

منعقده در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

 

آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی

(تنظیم مجدد و تصویب شده توسط کنگره ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوحه)

امضاء کنندگان، نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای ۱۹۶۴ (۱۹ تیر ۱۳۴۳) در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه، مقررات زیر را که ضامن اجرای اساسنامه و کارکرد اتحادیه است، در این آیین‌نامه عمومی تدوین کردند.

فصل اول ـ سازمان، وظایف و کارکرد کنگره، شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کارگروه مشورتی

بخش اول ـ کنگره

ماده ۱۰۱ـ سازمان‌دهی و برگزاری کنگره‌ها و کنگره‌های فوق‌العاده

۱ـ نمایندگان کشورهای عضو حداکثر ظرف چهار سال از پایان سال برگزاری کنگره قبلی، در کنگره گردهم می‌آیند.

۲ـ هر کشور عضو، یک یا چند نماینده تام‌الاختیار را توسط دولت خود به کنگره معرفی می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند نمایندگی خود را به یک کشور عضو دیگر تفویض کند. با وجود این، هر هیأت می‌تواند نمایندگی فقط یک کشور عضو دیگر، به‌غیر از خودش، را بر عهده گیرد.

۳ـ در اصل، هر کنگره کشور میزبان کنگره بعدی را تعیین می‌کند. در غیراین صورت، شورای راهبری مجاز است کشور میزبان کنگره را پس از مشورت با آن کشور، تعیین کند.

۴ـ دولت میزبان پس از مشورت با دفتر بین‌الملل، تاریخ و محل برگزاری کنگره را قطعی می‌کند. در اصل، یک سال قبل از این تاریخ، دولت میزبان برای دولت‌های کشورهای عضو دعوتنامه می‌فرستد. این دعوتنامه، مستقیم یا از طریق یک دولت دیگر یا از طریق مدیرکل دفتر بین‌الملل ارسال می‌شود.

۵ ـ اگر کنگره ناگزیر فاقد میزبان باشد، دفتر بین‌الملل با موافقت شورای راهبری و پس از مشورت با دولت کنفدراسیون سوئیس، اقدامات لازم برای برگزاری و سازماندهی کنگره در کشور مقر اتحادیه را به‌عمل می‌آورد. در این حالت، دفتر بین‌الملل وظایف دولت کشور میزبان را به‌عهده می‌گیرد.

۶ ـ محل برگزاری کنگره فوق‌العاده، توسط کشورهای عضو خواهان برگزاری آن و پس از مشورت با دفتر بین‌الملل تعیین می‌شود.

۷ـ بندهای ۲ تا ۵ ماده ۱۰۱ در مورد کنگره‌های فوق‌العاده نیز قابل اعمال است.

ماده۱۰۲ـ حق رأی در کنگره

۱ـ به‌موجب محدودیت‌های مندرج در ماده ۱۴۹، هر کشور عضو یک رأی دارد.

ماده۱۰۳ـ وظایف کنگره

۱ـ کنگره بر اساس پیشنهادهای کشورهای عضو، شورای راهبری و شورای عملیات پستی، دارای وظایف زیر است:

۱ـ۱ تعیین اصول کلی نیل به ماهیت و هدف اتحادیه که در دیباچه و ماده ۱ اساسنامه آمده است؛

۲ـ۱ ملاحظه و در صورت اقتضاء، تصویب پیشنهادهای اصلاح اساسنامه، آیین‌نامه عمومی، کنوانسیون و موافقتنامه‌ها که توسط کشورهای عضو، شورای راهبری و شورای عملیات پستی طبق ماده ۲۹ اساسنامه و ماده ۱۳۸ آیین‌نامه عمومی ارائه شده‌اند؛

۳ـ۱ تعیین تاریخ به اجراء درآمدن احکام اتحادیه؛

۴ـ۱ تصویب آیین‌نامه داخلی کنگره و اصلاحات آن؛

۵ ـ۱ ملاحظه‌ گزارش جامع فعالیت شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کارگروه مشورتی از زمان کنگره قبلی تا کنگره جدید که از سوی نهادهای مربوط طبق مواد ۱۱۱، ۱۱۷ و ۱۲۵ آیین‌نامه عمومی ارائه شده‌اند؛

۶ ـ۱ تصویب راهبرد(استراتژی) اتحادیه؛

۷ـ۱ تثبیت سقف مخارج اتحادیه طبق ماده ۲۱ اساسنامه؛

۸ ـ۱ انتخاب کشورهای عضو شورای راهبری و شورای عملیات پستی؛

۹ـ۱ انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل؛

۱۰ـ۱ تعیین سقف هزینه‌های تهیه اسناد به زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی که بر عهده اتحادیه است، در یک قطعنامه کنگره.

۲ـ کنگره به‌عنوان نهاد عالی اتحادیه، به سایر این گونه موارد مربوط به سرویس‌های پستی رسیدگی می‌کند.

ماده۱۰۴ـ آیین‌نامه داخلی کنگره‌ها

۱ـ کنگره برای سازماندهی فعالیت خود و انجام مباحثات، آیین‌نامه داخلی خود را اعمال می‌کند.

۲ـ هر کنگره می‌تواند آیین‌نامه داخلی خود را تحت شرایط مندرج در آیین‌نامه داخلی، اصلاح کند.

ماده۱۰۵ ـ ناظران در جلسات نهادهای اتحادیه

۱ـ از نهادهای زیر دعوت می‌شود به‌عنوان ناظر در نشست‌های عمومی و نشست‌های کارگروههای کنگره، شورای راهبری و شورای عملیات پستی شرکت نمایند:

۱ـ۱ نمایندگان سازمان ملل متحد؛

۲ـ۱ اتحادیه‌های محدود؛

۳ـ۱ اعضای کارگروه مشورتی؛

۴ـ۱ نهادهایی که بنابر یک تصمیم یا یک قطعنامه کنگره، مجاز به حضور در جلسات اتحادیه به‌عنوان ناظر می‌باشند.

۲ـ از نهادهای زیر در صورت انتخاب توسط شورای راهبری طبق بند ۱۲ـ۱ ماده ۱۰۷، دعوت می‌شود به‌عنوان ناظران موقتی در جلسات خاص کنگره شرکت نمایند:

۱ـ۲ آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین دولتی؛

۲ـ۲ هر نهاد، انجمن یا شرکت بین‌المللی یا هر فرد صلاحیتدار.

۳ـ علاوه بر ناظران تعریف شده در بند ۱ این ماده، شورای راهبری و شورای عملیات پستی می‌توانند طبق آیین‌نامه داخلی خود و در صورتی که منافع اتحادیه و نهادهای آن ایجاب کند، نسبت به انتخاب ناظران موقتی برای شرکت در جلسات خود اقدام کنند.

بخش دوم ـ شورای راهبری

ماده۱۰۶ـ ترکیب و وظایف شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری متشکل از چهل و یک کشور عضو است که در فاصله بین دو کنگره متوالی انجام وظیفه می‌کنند.

۲ـ ریاست شورای راهبری قاعدتاً به کشور عضو میزبان کنگره واگذار می‌شود. اگر این کشور عضو از حق خود صرف‌نظر کند، فقط به یک عضو رسمی و صاحب رأی تبدیل شده و در نتیجه، گروه جغرافیایی که کشور مذکور به آن تعلق دارد، یک کرسی اضافی در اختیار خواهد داشت که محدودیت‌های مندرج در بند ۳ در مورد آن اعمال نمی‌شود. در این حالت، شورای راهبری یکی از کشورهای عضو واقع در منطقه جغرافیایی کشور عضو میزبان کنگره را به ریاست انتخاب می‌کند.

۳ـ چهل عضو دیگر شورای راهبری بر اساس یک تقسیم‌بندی عادلانه جغرافیایی و توسط کنگره انتخاب می‌شوند. در هر کنگره باید حداقل نصف اعضاء جایگزین شوند و هیچ کشور عضوی نمی‌تواند در سه ‌کنگره متوالی انتخاب شود.

۴ـ هر عضو شورای راهبری نماینده ذی‌صلاح خود در امور پستی را تعیین می‌کند. اعضای شورای راهبری در کار این شورا مشارکت فعال دارند.

۵ ـ به اعضای شورای راهبری بابت عضویت در این شورا، حقوقی پرداخت نمی‌شود. هزینه‌های عملیاتی این شورا برعهده اتحادیه است.

ماده۱۰۷ـ وظایف شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری عهده‌دار وظایف زیر است:

۱ـ۱ نظارت بر فعالیت‌های اتحادیه بین دو کنگره برای حصول اطمینان از مطابقت با تصمیمات کنگره، بررسی مسائل مرتبط با خط‌مشی‌های دولتی در زمینه موضوعات پستی و پیشرفت‌های سیاست‌گذاری بین‌المللی نظیر موضوعات مربوط به تجارت در خدمات و رقابت.

۲ـ۱ ترغیب، هماهنگی و نظارت بر همه نوع کمک‌های فنی پستی در چهارچوب همکاری فنی بین‌المللی.

۳ـ۱ بررسی پیش‌نویس برنامه کاری چهارساله اتحادیه مصوب کنگره و نهایی‌سازی آن از طریق درج فعالیت‌های انجام‌شده در پیش‌نویس طرح برای دوره چهارساله با توجه به منابع واقعی و در دسترس. این برنامه باید در صورت اقتضاء، در راستای نتایج اولویت‌بندی فرآیندها که توسط کنگره انجام شده است، باشد. نسخه نهایی برنامه کاری چهارساله که توسط شورای راهبری تکمیل و تصویب شده، مبنای تهیه برنامه و بودجه سالانه اتحادیه و نیز برنامه‌های عملیاتی که باید توسط شورای راهبری و شورای عملیات پستی تدوین و تصویب شوند، خواهد بود.

۴ـ۱ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و حسابهای اتحادیه با در نظر گرفتن نسخه نهایی برنامه کاری اتحادیه که در بند ۳ـ۱ ماده ۱۰۷ به آن اشاره شده است.

۵ ـ۱ در صورت لزوم، صدور مجوز افزایش سقف مخارج، طبق بندهای ۳ تا ۵ ماده ۱۴۵.

۶ ـ۱ در صورت درخواست، صدور مجوز انتخاب رده قدرالسهم پایین‌تر، طبق شرایط مندرج در بند ۶ ماده ۱۵۰.

۷ـ۱ صدور مجوز تغییر گروه جغرافیایی، به درخواست کشور عضو، با در نظر گرفتن دیدگاههای کشورهای عضو گروههای جغرافیایی ذی‌ربط.

۸ ـ۱ ایجاد یا حذف پست‌های سازمانی دفتر بین‌الملل با درنظرگرفتن محدودیت‌های ناشی از سقف تثبیت شده مخارج.

۹ـ۱ تصمیم‌گیری در مورد برقراری تماس با کشورهای عضو در مورد انجام وظایف محوله.

۱۰ـ۱ پس از مشورت با شورای عملیات پستی، تصمیم‌گیری در مورد برقراری روابط با سازمان‌هایی که جزء ناظران اشاره شده در بند ۱ ماده ۱۰۵ نیستند.

۱۱ـ۱ ملاحظه و تصویب گزارش دفتر بین‌الملل در مورد روابط اتحادیه پستی جهانی با سایر نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص برقراری این روابط و اقدامات مربوط.

۱۲ـ۱ پس از مشورت با شورای عملیات پستی و دبیرکل، انتخاب آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، انجمن‌ها، شرکت‌ها و افراد واجد شرایطی که قرار است حسب تمایل اتحادیه یا کار کنگره، از آنها به‌عنوان ناظران موقتی برای حضور در نشست‌های ویژه کنگره و کارگروههای آن دعوت شود و دستور به مدیرکل دفتر بین‌الملل برای صدور دعوت‌نامه‌های لازم.

۱۳ـ۱ تعیین کشور عضو میزبان کنگره، در حالت مندرج در بند ۳ ماده ۱۰۱.

۱۴ـ۱ تعیین به‌موقع تعداد کارگروههای لازم برای انجام امور کنگره و مشخص کردن وظایف آنها پس از مشورت با شورای عملیات پستی.

۱۵ـ۱ پس از مشورت با شورای عملیات پستی و منوط به تصویب کنگره، انتخاب کشورهای عضو برای:

۱ـ ۱۵ـ۱ به‌عهده گرفتن سمت‌های معاون کنگره و روسا و معاونان روسای کارگروه­ ‌ها با در نظر گرفتن حداکثر توزیع متناسب جغرافیایی کشورهای عضو

۲ـ ۱۵ـ۱ عضویت در کارگروههای محدود کنگره.

۱۶ ـ۱ تعیین آن دسته از اعضای شورای راهبری که به‌عنوان عضو کارگروه مشورتی خدمت خواهند کرد.

۱۷ـ۱ بررسی و تصویب هرگونه اقدام لازم برای حفظ و ارتقاء کیفیت و مدرنیزه نمودن سرویس پستی بین‌الملل، در چهارچوب اختیارات خود.

۱۸ ـ۱ بررسی مسائل اداری، قانونی و حقوقی مرتبط با اتحادیه یا سرویس پستی بین‌الملل، بنا به درخواست کنگره، شورای عملیات پستی یا کشورهای عضو. تصمیم‌گیری در مورد انجام مطالعات درخواستی توسط کشورهای عضو در زمینه‌های یاد شده در فاصله بین دو کنگره بعهده شورای راهبری است.

۱۹ـ۱ تنظیم پیشنهادهایی برای ارائه به کنگره یا کشورهای عضو جهت تصویب، طبق ماده ۱۴۰.

۲۰ـ۱ ارائه موضوعات مطالعاتی به شورای عملیات پستی برای بررسی آنها طبق بند ۶ ـ۱ ماده ۱۱۳.

۲۱ـ۱ بازنگری و تصویب پیش‌نویس راهبرد اتحادیه پستی جهانی با مشورت با شورای عملیات پستی جهت ارائه به کنگره.

۲۲ـ۱ دریافت و بررسی گزارش‌ها و پیشنهادهای کارگروه مشورتی و ملاحظه پیشنهادهای کارگروه مشورتی جهت ارائه به کنگره.

۲۳ـ۱ نظارت بر فعالیتهای دفتر بین‌الملل.

۲۴ـ۱ تصویب گزارش سالانه فعالیتهای اتحادیه پستی جهانی و گزارشهای کارکرد مالی سالانه تهیه شده توسط دفتر بین‌الملل و عندالاقتضاء، ارائه ملاحظاتی درباره آنها.

۲۵ـ۱ در صورت لزوم، تدوین اصولی برای شورای عملیات پستی به‌منظور در نظر گرفتن آن اصول برای بررسی مسائل دارای پیامدهای مالی عمده (هزینه‌ها، عوارض پایانه (پایانه(ترمینال))، هزینه‌های گذر (ترانزیت)، نرخهای پایه حمل هوایی و پست‌کردن مرسولات پست‌نامه در خارج از کشور)، پیگیری دقیق این مسائل و بازنگری و تصویب پیشنهادهای شورای عملیات پستی مرتبط با این مسائل به‌منظور انطباق با اصول یاد شده.

۲۶ـ۱ در صورت لزوم و در چهارچوب صلاحیت‌های خود، تصویب توصیه‌های شورای عملیات پستی برای اتخاذ مقررات یا رویه‌ای جدید تا زمانی که کنگره در مورد آن تصمیم بگیرد.

۲۷ـ۱ بررسی گزارش سالانه تهیه شده توسط شورای عملیات پستی و پیشنهادهای ارائه شده توسط آن شورا.

۲۸ـ۱ تصویب گزارش چهارسالانه در مورد عملکرد کشورهای عضو در زمینه اجرای استراتژی اتحادیه مصوب کنگره قبلی برای ارائه به کنگره بعدی که توسط دفتر بین‌الملل و با مشورت شورای عملیات پستی تهیه شده است.

۲۹ـ۱ ایجاد چهارچوب سازمانی کارگروه مشورتی و تأیید سازمان کارگروه مشورتی طبق مفاد ماده ۱۲۲.

۳۰ـ۱ تعیین معیارهای عضویت در کارگروه مشورتی و قبول یا رد درخواستهای عضویت طبق معیارهای مذکور، با حصول اطمینان از اینکه رسیدگی به درخواستها طی فرآیندی سریع بین دو نشست شورای راهبری صورت می‌پذیرد.

۳۱ـ۱ تنظیم آیین‌نامه مالی اتحادیه.

۳۲ـ۱ تنظیم قواعد حاکم بر صندوق ذخیره.

۳۳ـ۱ تنظیم قواعد حاکم بر صندوق ویژه.

۳۴ـ۱ تنظیم قواعد حاکم بر صندوق فعالیتهای ویژه.

۳۵ـ۱ تنظیم قواعد حاکم بر صندوق داوطلبانه.

۳۶ـ۱ تنظیم آیین‌نامه استخدام و شرایط خدمت کارکنان استخدام شده.

۳۷ـ۱ تنظیم آیین‌نامه صندوق اجتماعی.

۳۸ـ۱ انجام نظارت کلی بر ایجاد و فعالیتهای نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه طبق مفاد ماده ۱۵۲.

ماده۱۰۸ـ سازماندهی جلسات شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری در نشست خود که توسط رئیس کنگره افتتاح و برگزار می‌شود، از میان اعضای خود چهار معاون انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تدوین می‌کند.

۲ـ شورای راهبری با فراخوان رئیس خود اصولاً سالی یکبار در مقر اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد.

۳ـ رئیس و معاونان و رؤسا و معاونان کارگروههای شورای راهبری، کارگروه مدیریت را تشکیل می‌دهند. این کارگروه آماده‌سازی و هدایت کار جلسات شورای راهبری را برعهده دارد. همچنین به نیابت از شورای راهبری، گزارش سالانه تهیه شده توسط دفتر بین‌الملل درباره فعالیت اتحادیه را تصویب می‌کند و سایر وظایف محوله بنا به تصمیم شورای راهبری یا مواردی که در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی ضرورت می‌یابد را به‌عهده می‌گیرد.

۴ـ اگر در دستور کار، موضوعاتی مربوط به شورای عملیات پستی وجود داشته باشد، رئیس شورای عملیات پستی در جلسات شورای راهبری شرکت می‌کند.

۵ ـ اگر در دستور کار شورای راهبری، موضوعاتی مربوط به کارگروه مشورتی وجود داشته باشد، رئیس این کارگروه در جلسات شورای راهبری شرکت می‌کند.

ماده۱۰۹ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ شورای عملیات پستی می‌تواند به‌منظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر با شورای راهبری، نمایندگانی را برای شرکت در جلسات شورای راهبری به‌عنوان ناظر تعیین کند.

۲ـ۱ کشورهای عضو اتحادیه که عضو شورای راهبری نیستند، به‌علاوه ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده ۱۰۵ می‌توانند در جلسات عمومی و نشستهای کارگروههای این شورا، بدون حق رأی، شرکت کنند.

۲ـ اصول

۱ـ۲ شورای راهبری می‌تواند به دلایل تدارکاتی، تعداد شرکت‌کنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاکرات را محدود کند.

۲ـ۲ ناظران و ناظران موقتی، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمینان از رعایت کارایی و اثربخشی کار آنها، مجاز به همکاری در مطالعات هستند. همچنین می‌توان از آنها در صورتی که تجربه یا تخصص‌‌شان در زمینه مورد بحث محرز شده باشد، برای ریاست کارگروهها و تیم‌پروژه‌ها دعوت کرد. همکاری ناظران و ناظران موقتی هیچ هزینه اضافه‌ای برای اتحادیه در بر نخواهد داشت.

۳ـ۲ در شرایط استثنائی، ممکن است اعضای کارگروه مشورتی و ناظران موقتی از شرکت در یک جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی که محرمانه ‌بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضا کند، حق دریافت مدارک توسط آنها می‌تواند محدود شود. این محدودیت ممکن است به‌صورت موردی توسط نهاد ذی‌ربط یا رئیس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش می‌شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می‌تواند عندالاقتضاء، محدودیت‌ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

ماده۱۱۰ـ بازپرداخت هزینه‌های سفر

۱ـ هزینه سفر نمایندگان هر یک از اعضای شورای راهبری که در جلسات این شورا شرکت می‌کنند، به‌عهده کشور عضو متبوع آنها است اما نمایندگان کشورهای عضوی که طبق فهرست تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در رده کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه‌یافته طبقه‌بندی شده‌اند و در جلسات این شورا، به‌جز جلساتی که هنگام برگزاری کنگره تشکیل می‌شوند، شرکت می‌کنند، حق دریافت مبلغ یک بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما یا یک بلیط درجه یک رفت و برگشت قطار یا مبلغ سفر با هر وسیله دیگر، به شرطی که مبلغ آن از بهای یک بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما بیشتر نشود را دارند. همین اعتبار به هر یک از اعضای کارگروهها، گروههای کاری و سایر نهادهایی که خارج از کنگره و جلسات شورای راهبری تشکیل می‌شوند، در نظر گرفته می‌شود.

ماده۱۱۱ـ اطلاع‌رسانی فعالیت‌های شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری پس از هر جلسه، کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها، اتحادیه‌های محدود و اعضای کارگروه مشورتی را از فعالیت‌های خود با ارسال خلاصه‌ای از گزارش جلسات، قطعنامه‌ها و تصمیمات خود مطلع می‌سازد.

۲ـ شورای راهبری حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره، گزارش جامعی از فعالیت‌های خود برای کنگره تهیه کرده و آن را برای کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها و اعضای کارگروه مشورتی ارسال می‌کند.

بخش سوم ـ شورای عملیات پستی

ماده۱۱۲ـ و وظایف شورای عملیات پستی

۱ـ شورای عملیات پستی چهل عضو دارد که در فاصله بین دو کنگره انجام وظیفه می‌کنند.

۲ـ اعضای شورای عملیات پستی توسط کنگره و بر اساس یک تقسیم‌بندی جغرافیایی خاص انتخاب می‌شوند. برای کشورهای عضو در حال توسعه، بیست و چهار کرسی و برای کشورهای عضو توسعه یافته، شانزده کرسی در نظر گرفته می‌شود. حداقل یک‌سوم از اعضاء در هر کنگره جایگزین می‌شوند.

۳ـ هر یک از اعضای شورای عملیات پستی، نماینده خود که مسؤولیت ارائه سرویس‌های مندرج در احکام اتحادیه را دارد، تعیین می‌کند. اعضای شورای عملیات پستی در کار این شورا مشارکت فعال دارند.

۴ـ به اعضای شورای عملیات پستی حقوقی پرداخت نمی‌شود و هزینه‌های عملیاتی این شورا به‌عهده اتحادیه است.

ماده۱۱۳ـ وظایف شورای عملیات پستی

۱ـ وظایف شورای عملیات پستی عبارتند از:

۱ـ۱ هماهنگ‌سازی اقدامات عملی برای توسعه و بهبود خدمات پستی بین‌المللی.

۲ـ۱ انجام هر اقدام لازم برای حفظ و ارتقای کیفیت و مدرن‌سازی سرویس پستی بین‌المللی، منوط به تصویب شورای راهبری در چهارچوب صلاحیت آن.

۳ـ۱ تصمیم‌گیری درباره ارتباط با کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها به‌منظور انجام وظایف خود.

۴ـ۱ انجام اقدامات لازم برای مطالعه و انتقال تجارب و پیشرفت‌های فنی، عملیاتی، اقتصادی و آموزشی حرفه‌ای برخی کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها که مورد علاقه شبکه‌های پستی است.

۵ ـ۱ انجام اقدامات لازم با مشورت شورای راهبری در فضای همکاری فنی با کلیه کشورهای عضو اتحادیه و مجریان منتخب آنها و به‌ویژه با کشورهای نوظهور و درحال توسعه و مجریان منتخب آنها.

۶ ـ۱ بررسی سایر موضوعات ارائه‌شده به آن از طرف یک عضو شورای عملیات پستی، از طرف شورای راهبری یا از طرف کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها.

۷ـ۱ دریافت و بررسی گزارش‌ها و توصیه‌های کارگروه مشورتی و بررسی و اظهارنظر در مورد توصیه‌های کارگروه مشورتی پیرامون موضوعات مرتبط با شورای عملیات پستی برای ارائه به کنگره.

۸ ـ۱ تعیین اعضائی از شورای عملیات پستی که به‌عنوان عضو کارگروه مشورتی خدمت می‌کنند.

۹ـ۱ بررسی مهمترین مسائل عملیاتی، تجاری، فنی و اقتصادی و موضوعات همکاری فنی مورد نظر کلیه کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها از جمله مسائل با تبعات مالی عمده (هزینه‌ها، عوارض پایانه (پایانه(ترمینال))، هزینه‌های گذر (ترانزیت)، نرخهای حمل مرسولات هوایی، نرخهای امانات پستی و پست‌کردن پست‌نامه‌ها در خارج از کشور) و تهیه اطلاعات و ارائه نظرات و توصیه‌ها برای اقدام در مورد آنها.

۱۰ـ۱ ارائه اطلاعات به شورای راهبری برای تدوین پیش‌نویس راهبرد اتحادیه برای ارائه به کنگره؛

۱۱ـ۱ مطالعه مشکلات آموزشی فنی و حرفه‌ای مبتلابه کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها و نیز کشورهای جدید و درحال توسعه.

۱۲ـ۱ بررسی وضعیت فعلی و نیازهای سرویس‌های پستی در کشورهای جدید و درحال توسعه و ارائه توصیه‌های مناسب در مورد روشها و ابزار بهبود سرویس‌های پستی در آن کشورها.

۱۳ـ۱ بازنگری آیین‌‌نامه‌های اتحادیه ظرف مدت شش‌ماه پس از پایان کنگره، مگر اینکه کنگره تصمیم دیگری بگیرد. در صورت نیاز فوری، شورای عملیات پستی می‌تواند آیین‌نامه‌های یادشده را در جلسات دیگر اصلاح کند. در هر دو حالت، شورای عملیات پستی در سیاست‌گذاری و اصول اساسی، تابع خط‌مشی‌ها و اصول بنیادین شورای راهبری است.

۱۴ـ۱ تدوین پیشنهادهایی که طبق ماده ۱۴۰ برای تصویب به کنگره یا کشورهای عضو ارائه می‌شوند. در مورد پیشنهادهایی که در چهارچوب صلاحیت شورای راهبری قرار می‌گیرند، تصویب این شورا نیز ضروری است.

۱۵ـ۱ در صورت درخواست یک کشور عضو، بررسی هر پیشنهادی که طبق ماده ۱۳۹ توسط آن کشور عضو به دفتر بین‌الملل ارسال شده است، اظهارنظر درباره آن و دستور به دفتر بین‌الملل برای ضمیمه کردن این نظرات به پیشنهاد مربوط قبل از ارسال آن برای تصویب کشورهای عضو.

۱۶ـ۱ در صورت لزوم و در موارد مقتضی و پس از تصویب شورای راهبری و مشورت با کلیه کشورهای عضو، توصیه به اتخاذ قوانین یا رویه‌ای جدید تا زمانی که کنگره درباره آن تصمیم بگیرد.

۱۷ ـ۱ تهیه و انتشار استانداردهای فنی، عملیاتی و سایر فرآیندها در حیطه صلاحیت خود در صورتی که وحدت رویه ضروری باشد، در قالب توصیه به کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها. این شورا در صورت لزوم، اصلاحیه استانداردهایی را که قبلاً تعیین نموده است به روش مشابه منتشر می‌کند.

۱۸ـ۱ ایجاد چهارچوب سازمانی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه و تصدیق ترکیب این نهادها طبق مفاد ماده ۱۵۲.

۱۹ـ۱ دریافت و بررسی گزارشات نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به صورت سالانه.

ماده۱۱۴ـ سازماندهی جلسات شورای عملیات پستی

۱ـ شورای عملیات پستی در اولین نشست خود که توسط رئیس کنگره افتتاح و برگزار می‌شود، از میان اعضای خود، یک رئیس، یک معاون و رؤسای کارگروهها را انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تدوین می‌کند.

۲ـ شورای عملیات پستی اصولاً سالی یک‌بار در مقر اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد. تاریخ و محل نشست‌ها توسط رئیس این شورا با توافق رئیس شورای راهبری و مدیرکل دفتر بین‌الملل تعیین می‌شود.

۳ـ رئیس و معاون و رؤسا و معاونان روسای کارگروههای شورای عملیات پستی، کارگروه مدیریت را تشکیل می‌دهند. این کارگروه آماده‌سازی و هدایت کار جلسات شورای عملیات پستی را به‌عهده داشته و کلیه وظایف محوله بنا به تصمیم شورای عملیات پستی یا مواردی که در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی ضرورت می‌یابد را به‌عهده می‌گیرد.

۴ـ شورای عملیات پستی در اولین نشست خود پس از کنگره، بر اساس راهبرد اتحادیه مصوب کنگره و به‌ویژه بخش مربوط به راهبردهای نهادهای دائمی اتحادیه، یک پیش‌نویس برنامه کار اولیه را که حاوی تدابیری برای پیاده‌سازی راهبردهاست، تهیه می‌کند. این برنامه پایه که شامل تعداد محدودی پروژه در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک است، هر ساله با توجه به واقعیت‌ها و اولویت‌های جدید، بازنگری می‌شود.

۵ ـ اگر دستور کار شورای عملیات پستی حاوی مسائلی مربوط به کارگروه مشورتی باشد، رئیس این کارگروه در جلسات شورای عملیات پستی شرکت می‌کند.

ماده۱۱۵ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ به‌منظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر بین این دو نهاد، شورای راهبری می‌تواند نمایندگانی را به‌عنوان ناظر برای حضور در جلسات شورای عملیات پستی تعیین کند.

۲ـ۱ کشورهای عضو اتحادیه که عضو شورای عملیات پستی نیستند، به‌علاوه ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده ۱۰۵ می‌توانند در جلسات عمومی و نشستهای کارگروههای این شورا بدون حق رأی، شرکت کنند.

۲ـ اصول

۱ـ۲ شورای عملیات پستی می‌تواند به دلایل تدارکاتی، تعداد شرکت‌کنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاکرات را محدود کند.

۲ـ۲ ناظران و ناظران موقتی، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمینان از رعایت کارایی و اثربخشی کار آنها، مجاز به همکاری در مطالعات هستند. همچنین می‌توان از آنها در صورتی که تجربه یا تخصص‌‌شان در زمینه مورد بحث محرز شده باشد، برای ریاست کارگروهها و تیم‌پروژه‌ها دعوت کرد. همکاری ناظران و ناظران موقتی هیچ هزینه اضافه‌ای برای اتحادیه در بر نخواهد داشت.

۳ـ۲ در شرایط استثنائی، ممکن است اعضای کارگروه مشورتی و ناظران موقتی از شرکت در یک جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی که محرمانه ‌بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضاء کند، حق دریافت مدارک توسط آنها می‌تواند محدود شود. این محدودیت ممکن است به‌صورت موردی توسط نهاد ذی‌ربط یا رئیس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش می‌شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می‌تواند عندالاقتضاء، محدودیت‌ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

ماده۱۱۶ـ بازپرداخت هزینه‌های سفر

۱ـ هزینه سفر و امرار معاش نمایندگان هر یک از اعضای شورای عملیات پستی که در جلسات این شورا شرکت می‌کنند، به‌عهده کشور عضو متبوع آنها است. اما نمایندگان کشورهای عضوی که طبق فهرست تهیه‌شده توسط سازمان ملل متحد در رده کشورهای محروم طبقه‌بندی شده‌اند و در جلسات این شورا، به‌جز جلساتی که هنگام برگزاری کنگره تشکیل می‌شوند، شرکت می‌کنند، حق دریافت مبلغ یک بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما یا یک بلیط درجه یک رفت و برگشت قطار یا مبلغ سفر با هر وسیله دیگر، به شرطی که مبلغ آن از بهای یک بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما بیشتر نشود را دارند.

ماده۱۱۷ـ اطلاع‌رسانی فعالیتهای شورای عملیات پستی

۱ـ شورای عملیات پستی پس از هر جلسه، کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها، اتحادیه‌های محدود و اعضای کارگروه مشورتی را از فعالیت‌های خود با ارسال خلاصه‌ای از گزارش جلسات، قطعنامه‌ها و تصمیمات خود مطلع می‌سازد.

۲ـ شورای عملیات پستی یک گزارش سالانه درباره فعالیت خود برای شورای راهبری تهیه می‌کند.

۳ـ شورای عملیات پستی حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره، گزارش جامعی از فعالیت‌های خود، شامل گزارش مربوط به نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه طبق مفاد ماده ۱۵۲، برای کنگره تهیه کرده و آن را برای کشورهای عضو، مجریان منتخب آنها و اعضای کارگروه مشورتی ارسال می‌کند.

بخش چهارم ـ کارگروه مشورتی

ماده۱۱۸ـ هدف کارگروه مشورتی

۱ـ هدف کارگروه مشورتی، نمایاندن منافع بخش گسترده‌تری از پست بین‌الملل و ارائه چهارچوبی برای گفتگوی مؤثر بین ذی‌نفعان است.

ماده۱۱۹ـ ترکیب کارگروه مشورتی

۱ـ کارگروه مشورتی متشکل است از:

۱ـ۱ سازمانهای غیردولتی نماینده مشتریان، ارائه‌کنندگان سرویس توزیع، سازمان‌های کارگری، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات برای بخش سرویس‌های پستی و سازمان‌های خصوصی و شرکتهای علاقمند به حمایت از مأموریت و اهداف اتحادیه. در صورت ثبت چنین سازمان‌هایی، آنها باید در یک کشور عضو به ثبت رسیده باشند.

۲ـ۱ اعضای انتخاب شده توسط شورای راهبری از میان اعضای خود.

۳ـ۱ اعضای انتخاب شده توسط شورای عملیات پستی از میان اعضای خود.

۲ـ هزینه‌های عملیاتی کارگروه مشورتی طبق محاسبه شورای راهبری، بین اتحادیه و اعضای کارگروه تقسیم می‌شود.

۳ـ اعضای کارگروه مشورتی هیچ حق‌الزحمه یا حقوقی دریافت نمی‌کنند.

ماده۱۲۰ـ عضویت در کارگروه مشورتی

۱ـ به‌غیر از اعضای تعیین شده توسط شورای راهبری و شورای عملیات پستی، عضویت در کارگروه مشورتی از طریق فرآیند درخواست و پذیرش تعریف شده توسط شورای راهبری، طبق بند ۳۷ـ۱ ماده ۱۰۷ انجام می‌شود.

۲ـ هر عضو کارگروه مشورتی نماینده خود را تعیین می‌کند.

ماده۱۲۱ـ وظایف کارگروه مشورتی

۱ـ وظایف کارگروه مشورتی عبارتند از:      

۱ـ۱ بررسی اسناد و گزارش‌های شورای راهبری و شورای عملیات پستی. در شرایط استثنائی، در صورتی که محرمانه‌بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضا کند، حق دریافت برخی متون و مدارک می‌تواند محدود شود. این محدودیت ممکن است به‌صورت موردی توسط نهاد ذی‌ربط یا ریاست آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش می‌شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می‌تواند عندالاقتضاء، محدودیت‌ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

۲ـ۱ انجام و کمک به مطالعات درباره موضوعات مهم مورد نظر اعضای کارگروه مشورتی.

۳ـ۱ بررسی موضوعات اثرگذار بر بخش سرویس‌های پستی و انتشار گزارش در مورد این موضوعات.

۴ـ۱ ارائه اطلاعات برای فعالیت شورای راهبری و شورای عملیات پستی شامل ارائه گزارش‌ها و توصیه‌ها و اظهار نظر بنا به درخواست آن دو شورا.

۵ ـ۱ ارائه توصیه‌هایی به کنگره منوط به تصویب شورای راهبری، و اگر موضوع مربوط به شورای عملیات پستی باشد، منوط به بررسی و اعلام نظر شورای عملیات پستی.

ماده۱۲۲ـ سازماندهی کارگروه مشورتی

۱ـ کارگروه مشورتی پس از هر کنگره و طبق چهارچوب تعیین‌شده توسط شورای راهبری تجدید سازمان می‌کند. رئیس شورای راهبری، ریاست جلسه سازمان‌دهی کارگروه مشورتی که رئیس کارگروه مشورتی در آن جلسه انتخاب می‌شود را به‌عهده دارد.

۲ـ کارگروه مشورتی تشکیلات و آیین‌نامه داخلی خود را با درنظرگرفتن اصول کلی اتحادیه و منوط به تأیید شورای راهبری پس از مشورت با شورای عملیات پستی تدوین می‌کند.

۳ـ کارگروه مشورتی سالی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. در اصل، نشست‌های آن در مقر اتحادیه و همزمان با نشست‌های شورای عملیات پستی برگزار می‌شود. زمان و مکان هر نشست توسط رئیس کارگروه مشورتی با توافق رؤسای شوراهای راهبری و عملیات پستی و مدیرکل دفتر بین‌الملل تعیین می‌شود.

ماده ۱۲۳ـ نمایندگان کارگروه مشورتی در شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کنگره

۱ـ کارگروه مشورتی می‌تواند به‌منظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر با نهادهای اتحادیه، نمایندگانی را به ‌عنوان ناظر و بدون حق رأی برای حضور در جلسات کنگره، شورای راهبری و شورای عملیات پستی و کارگروههای آنها تعیین کند.

۲ـ از اعضای کارگروه مشورتی طبق ماده ۱۰۵ دعوت می‌شود در جلسات عمومی و جلسات کارگروههای شورای راهبری و شورای عملیات پستی حضور یابند. آنها همچنین می‌توانند تحت شرایط مندرج در بند ۲ـ۲ ماده ۱۰۹ و بند ۲ـ۲ ماده ۱۱۵ در فعالیت تیم‌پروژه‌ها و کارگروهها مشارکت کنند.

۳ـ اگر جلسات کارگروه مشورتی شامل موضوعات مورد علاقه شورای راهبری و شورای عملیات پستی باشد، رؤسای این دو شورا در جلسات کارگروه مشورتی حضور می‌یابند.

ماده۱۲۴ـ ناظران در جلسات کارگروه مشورتی

۱ـ سایر کشورهای عضو اتحادیه و ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده ۱۰۵ می‌توانند بدون حق رأی در جلسات کارگروه مشورتی شرکت کنند.

۲ـ کارگروه مشورتی می‌تواند به دلایل تدارکاتی، تعداد شرکت‌کنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاکرات را محدود کند.

۳ـ در شرایط استثنائی، ممکن است ناظران و ناظران موقتی از شرکت در یک جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی که محرمانه‌بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضاء کند، حق دریافت مدارک توسط آنها می‌تواند محدود شود. این محدودیت ممکن است به‌صورت موردی توسط نهاد ذی‌ربط یا رئیس آن اتخاذ شود. موضوعات موردی به شورای راهبری و در صورت ارتباط موضوع، به شورای عملیات پستی گزارش می‌شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می‌تواند عندالاقتضاء، محدودیت‌ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

ماده۱۲۵ـ اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کارگروه مشورتی

۱ـ کارگروه مشورتی پس از هر جلسه، شورای راهبری و شورای عملیات پستی را از فعالیت‌های خود با ارسال خلاصه‌ای از گزارش جلسات، توصیه‌ها و نظرات خود به رؤسای این دو شورا مطلع می‌سازد.

۲ـ کارگروه مشورتی گزارش عملکرد سالانه‌ای برای شورای راهبری و یک نسخه برای شورای عملیات پستی تهیه می‌کند. این گزارش طبق ماده ۱۱۱ در اسناد شورای راهبری درج شده و برای کشورهای عضو اتحادیه، مجریان منتخب آنها و اتحادیه‌های محدود ارسال می‌شود.

۳ـ کارگروه مشورتی حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره، گزارش جامعی از فعالیت‌های خود برای کنگره تهیه کرده و آن را برای کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها ارسال می‌کند.

فصل دوم ـ دفتر بین‌الملل

بخش اول ـ انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر بین‌الملل و وظایف آنها

ماده۱۲۶ـ انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر بین‌الملل

۱ـ مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر بین‌الملل توسط کنگره برای مدت زمان بین دو کنگره متوالی انتخاب می‌شوند و حداقل دوره تصدی آنها چهار سال است. این دوره فقط یک‌بار قابل تمدید است. تاریخ شروع به‌عهده گرفتن وظایف آنها از اول ژانویه (یازدهم دی) سال بعد از برگزاری کنگره است، مگر اینکه کنگره تصمیم دیگری بگیرد.

۲ـ مدیرکل دفتر بین‌الملل حداقل هفت ماه پیش از افتتاح کنگره با ارسال یادداشتی به دولت‌های کشورهای عضو متضمن ابراز تمایل احتمالی مدیرکل و معاون مدیرکل فعلی برای انتخاب مجدد، از آنها برای ارائه درخواست‌های خود، در صورت وجود، برای سمت‌های مدیرکل و معاون مدیرکل دعوت می‌کند. درخواست‌ها به‌همراه شرح سوابق (رزومه) باید حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنگره به دفتر بین‌الملل برسند. نامزدها باید ملیت کشور عضو پیشنهاددهنده آنها را داشته باشند. دفتر بین‌الملل اسناد انتخابات را برای کنگره آماده می‌سازد. انتخاب مدیرکل و معاون مدیرکل با رأی مخفی صورت گرفته و اولین انتخاب مربوط به سمت مدیرکل است.

۳ـ در صورت خالی شدن سمت مدیرکل، معاون مدیرکل عهده‌دار وظایف وی تا انقضای دوره تصدی آن سمت خواهد بود؛ وی واجد شرایط انتخاب به سمت مدیرکل بوده و به‌شرطی که دوره تصدی وی به‌عنوان معاون مدیرکل، قبلاً توسط کنگره قبلی تجدید نشده و علاقه خود را برای نامزدی سمت مدیرکل ابراز کرده باشد، به‌طور خودکار به‌عنوان یک نامزد پذیرفته می‌شود.

۴ـ در صورت خالی شدن همزمان سمت‌های مدیرکل و معاون مدیرکل، شورای راهبری بر اساس درخواست‌های دریافتی پیرو اعلام خالی‌بودن این سمت‌ها، یک معاون مدیرکل برای دوره منتهی به کنگره بعدی انتخاب می‌کند. مفاد بند ۲ در مورد ارائه درخواست‌ها اعمال خواهد شد.

۵ ـ در صورت خالی‌شدن سمت معاون مدیرکل، شورای راهبری به پیشنهاد مدیرکل، از یکی از مدیران رده دی۲ می‌خواهد وظایف معاون مدیرکل را تا کنگره بعدی به‌عهده گیرد.

ماده۱۲۷ـ وظایف مدیرکل

۱ـ مدیرکل نماینده قانونی دفتر بین‌الملل است که آن را سازماندهی، اداره و هدایت می‌کند.

۲ـ در خصوص طبقه‌بندی پست‌های سازمانی، انتصاب و ارتقاء:

۱ـ۲ مدیرکل اختیار طبقه‌بندی پست‌های سازمانی رده‌های جی۱ تا دی۲ و انتصاب و ارتقاء کارکنان در این رده‌ها را دارد.

۲ـ۲ مدیرکل برای انتصاب در رده‌های پی۱ تا دی۲، صلاحیت‌های حرفه‌ای نامزدهای پیشنهادشده از سوی کشورهای عضو که دارای ملیت کشور معرفی‌کننده یا فعالیت حرفه‌ای در آن کشور باشند را با درنظرگرفتن توزیع عادلانه جغرافیایی برمبنای قاره‌ها و زبانها مورد بررسی قرار می‌دهد. تصدی سمت‌های دی۲ حتی‌الامکان توسط نامزدهایی از مناطق مختلف به‌جز مناطقی که مدیرکل و معاون مدیرکل از آنجا هستند، با در نظر گرفتن اهمیت کارآمدی دفتر بین‌الملل، صورت می‌پذیرد. مدیرکل می‌تواند در صورت نیاز به سمت‌هایی که تصدی آنها نیاز به صلاحیت‌های خاصی دارد، درخواستهایی از خارج سازمان را نیز مورد توجه قرار دهد؛

۳ـ۲ او همچنین برای انتصاب یک کارمند جدید، در اصل باید توجه کند که متصدیان سمت‌های دی۲، دی۱ و پی۵ باید از کشورهای مختلف عضو اتحادیه باشند؛

۴ـ۲ برای ترفیع یک کارمند دفتر بین‌الملل به رده‌های دی۲، دی۱ و پی۵، وی ملزم به اعمال اصل اشاره شده در بند ۳ـ۲ نیست؛

۵ ـ۲ در فرآیند استخدام، شایستگی مقدم بر توزیع جغرافیایی و زبان است؛

۶ ـ۲ مدیرکل سالی یک‌بار، شورای راهبری را از انتصابات و ترفیعات رده‌های پی۴ تا دی۲ آگاه می‌سازد.

۳ـ به‌علاوه، مدیرکل وظایف زیر را به‌عهده دارد:

۱ـ۳ نگهداری احکام اتحادیه و ایفای نقش واسط اتحادیه در رویه الحاق، پذیرش و خروج از اتحادیه؛

۲ـ۳ آگاه‌سازی دولت‌های کشورهای عضو از تصمیمات متخذه کنگره؛

۳ـ۳ آگاه‌سازی همه کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها از آیین‌نامه‌های تدوین شده یا بازنگری شده از سوی شورای عملیات پستی؛

۴ـ۳ تهیه پیش‌نویس بودجه سالانه اتحادیه در کمترین سطح ممکن متناسب با نیازهای اتحادیه و ارائه آن در موعد مقرر به شورای راهبری برای بررسی؛ مطلع ساختن کشورهای عضو اتحادیه از بودجه پس از تصویب شورای راهبری و اجرای آن؛

۵ ـ۳ انجام اقدامات خاص درخواستی توسط نهادهای اتحادیه و مواردی که احکام اتحادیه برعهده وی گذاشته است؛

۶ ـ۳ اقدام برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده توسط نهادهای اتحادیه در چهارچوب خط‌مشی‌ تعیین‌شده و منابع موجود؛

۷ـ۳ ارائه نظرات و پیشنهادها به شورای راهبری یا شورای عملیات پستی؛

۸ ـ۳ ارائه پیشنهادهایی در مورد تغییرات آیین‌نامه‌ها، ناشی از تصمیمات کنگره، به شورای عملیات پستی پس از اختتام کنگره طبق آیین‌نامه داخلی شورای عملیات پستی؛

۹ـ۳ تهیه پیش‌نویس راهبرد اتحادیه برای شورای راهبری بر اساس رهنمودهای دو شورا برای ارائه به کنگره؛

۱۰ـ۳ تهیه گزارش چهارسالانه در مورد عملکرد کشورهای عضو در رابطه با راهبرد اتحادیه مصوب کنگره قبلی برای تصویب شورای راهبری به‌منظور ارائه به کنگره بعدی؛

۱۱ـ۳ تضمین ایفای نقش به‌عنوان نماینده اتحادیه؛

۱۲ـ۳ ایفای نقش واسط در روابط بین:

۱ـ ۱۲ـ۳   اتحادیه پستی جهانی و اتحادیه‌های محدود؛

۲ـ ۱۲ـ۳   اتحادیه پستی جهانی و سازمان ملل متحد؛

۳ـ ۱۲ـ۳  اتحادیه پستی جهانی و سازمانهای بین‌المللی که فعالیت آنها مرتبط با اتحادیه است؛

۴ـ ۱۲ـ۳  اتحادیه پستی جهانی و سازمانهای بین‌المللی یا انجمن‌ها یا مؤسساتی که نهادهای اتحادیه مایل به مشورت یا همکاری با آنها هستند.

۱۳ـ۳ به‌عهده گرفتن وظایف دبیرکلی نهادهای اتحادیه و نظارت بر امور مربوط و توجه به مقررات خاص این آیین‌نامه عمومی، به‌ویژه:

۱ـ ۱۳ـ ۳  آماده‌سازی و سازماندهی کار نهادهای اتحادیه؛

۲ـ ۱۳ـ ۳  آماده‌سازی، تولید، و توزیع اسناد، گزارش‌ها و صورتجلسه‌ها؛

۳ـ ۱۳ـ ۳  ایفای نقش دبیر در جلسات نهادهای اتحادیه؛

۱۴ـ۳ حضور در جلسات نهادهای اتحادیه و شرکت در مباحث، بدون حق رأی، با امکان معرفی نماینده به‌جای خود.

ماده۱۲۸ـ وظایف معاون مدیرکل

۱ـ معاون مدیرکل، دستیار مدیرکل بوده و در برابر وی پاسخگوست.

۲ـ در غیاب مدیرکل یا عدم امکان انجام وظایفش، معاون مدیرکل وظایف او را انجام می‌دهد. همین مورد در حالت خالی بودن سمت مدیرکل که در بند ۳ ماده ۱۲۶ اشاره شده، اجراء می‌شود.

بخش دوم ـ دبیرخانه نهادهای اتحادیه و کارگروه مشورتی

ماده۱۲۹ـ کلیات

۱ـ دبیرخانه نهادهای اتحادیه توسط دفتر بین‌الملل و با مسؤولیت مدیرکل آن فراهم می‌شود.

ماده۱۳۰ـ آماده‌سازی و توزیع اسناد نهادهای اتحادیه

۱ـ دفتر بین‌الملل همه اسناد منتشره در هر جلسه را تهیه و از طریق تارنمای (وب‌سایت) اتحادیه پستی جهانی در دسترس قرار می‌دهد. دفتر بین‌الملل همچنین انتشار اسناد جدید الکترونیک بر روی تارنمای (وب‌سایت) اتحادیه پستی جهانی را بوسیله یک سیستم اطلاع‌رسان مبتنی بر وب اعلام خواهد کرد.

ماده۱۳۱ـ فهرست کشورهای عضو

۱ـ دفتر بین‌الملل، فهرست کشورهای عضو اتحادیه را با ذکر رده قدرالسهم، گروه جغرافیایی و وضعیت آنها در رابطه با احکام اتحادیه، تهیه و به‌روز می‌سازد.

ماده۱۳۲ـ اطلاعات. نظرات. درخواست‌های تشریح و اصلاح احکام. تحقیقات. نقش در تسویه حسابها

۱ـ دفتر بین‌الملل در هر زمان در خدمت شورای راهبری، شورای عملیات پستی و کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم در مورد مسائل مربوط به سرویس است.

۲ـ دفتر بین‌الملل به‌ویژه نسبت به جمع‌آوری، مرتب کردن، انتشار و توزیع همه اطلاعات مربوط به سرویس پست بین‌الملل، ابراز نظر در مورد مسائل مورد اختلاف در صورت درخواست طرفهای ذی‌نفع، تشریح و اصلاح احکام و به‌طور کلی، اینگونه مطالعات و امور مربوط به ویراستاری و اسناد که به‌موجب احکام اتحادیه برعهده آن گذاشته شده یا ممکن است در راستای منافع اتحادیه به آن ارجاع داده شود، اقدام می‌کند.

۳ـ دفتر بین‌الملل همچنین به درخواست کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، مبادرت به انجام تحقیقاتی برای دریافت نظرات سایر کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها درباره مسئله‌ای خاص می‌نماید. نتیجه تحقیقات به‌منزله رأی تلقی نشده و رسماً الزام‌آور نیست.

۴ ـ دفتر بین‌الملل می‌تواند به‌عنوان اتاق پایاپای در همه انواع تسویه حسابهای مرتبط با سرویس پستی عمل کند.

۵ ـ دفتر بین‌الملل محرمانه‌بودن و امنیت داده‌های تجاری که توسط کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها در جهت انجام وظایف ناشی از احکام یا تصمیمات اتحادیه به آن دفتر ارائه شده را تضمین می‌کند.

ماده۱۳۳ـ همکاری فنی

۱ـ دفتر بین‌الملل در چهارچوب همکاری فنی بین‌المللی، هرگونه کمک فنی پستی را توسعه می‌دهد.

ماده۱۳۴ـ فرمهای تهیه شده توسط دفتر بین‌الملل

دفتر بین‌الملل انجام ترتیبات تولید کالابرگ پاسخ «تمبر(کوپن‌رپنس)های» بین‌المللی است و آنها را به درخواست کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، با اخذ قیمت در اختیار قرار می‌دهد.

ماده۱۳۵ـ احکام اتحادیه‌های محدود و موافقتنامه‌های خاص

۱ـ دو نسخه از احکام اتحادیه‌های محدود و موافقتنامه‌های خاص، منعقده طبق ماده ۸ اساسنامه، توسط دفاتر این اتحادیه‌ها یا در صورت نبود آن، توسط یکی از طرفهای متعاهد به دفتر بین‌الملل ارسال می‌شود.

۲ـ دفتر بین‌الملل نظارت می‌کند احکام اتحادیه‌های محدود و موافقتنامه‌های خاص، مطلوبیت کمتری برای عموم نسبت به احکام اتحادیه نداشته و کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها را از وجود این اتحادیه‌ها و موافقتنامه‌ها آگاه می‌سازد. دفتر بین‌الملل، شورای راهبری را از هرگونه مغایرت در اعمال این قید آگاه می‌سازد.

۳ـ دفتر بین‌الملل، کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها را از وجود اتحادیه‌های محدود و موافقتنامه‌های خاص فوق‌الذکر آگاه می‌سازد.

ماده۱۳۶ـ گاهنامه اتحادیه

۱ـ دفتر بین‌الملل به کمک اسناد در دسترس خود، گاهنامه‌ای به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و اسپانیایی منتشر می‌کند.

ماده۱۳۷ـ گزارش سالانه فعالیت اتحادیه

دفتر بین‌الملل گزارش سالانه‌ای از فعالیت اتحادیه تهیه می‌کند که پس از تصویب کارگروه مدیریت شورای راهبری برای کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها، اتحادیه‌های محدود و سازمان ملل متحد ارسال می‌شود.

فصل سوم ـ ارائه، ملاحظه پیشنهادها، اعلام تصمیمات مصوب و به اجراء درآمدن آیین‌نامه‌ها و سایر تصمیمات مصوب

ماده۱۳۸ـ رویه ارائه پیشنهادها به کنگره

۱ـ رویه زیر، با رعایت استثنائات مندرج در بندهای ۲ و ۵، حاکم بر ارائه همه انواع پیشنهادها به کنگره توسط کشورهای عضو است:

۱ـ۱ پیشنهادهایی که حداقل شش ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنگره به دفتر بین‌الملل برسند، پذیرفته می‌شوند؛

۲ـ۱ پیش‌نویس پیشنهاد در فاصله زمانی شش ماه منتهی به تاریخ تعیین‌شده برای کنگره پذیرفته نمی‌شود؛

۳ـ۱ پیشنهادهای محتوایی که در فاصله زمانی شش تا چهارماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنگره به دفتر بین‌الملل برسند، پذیرفته نمی‌شوند مگر آنکه توسط حداقل دو کشور عضو مورد حمایت قرار گیرند؛

۴ـ۱ پیشنهادهای محتوایی که در فاصله زمانی چهار تا دو ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنگره به دفتر بین‌الملل برسند، پذیرفته نمی‌شوند مگر آنکه توسط حداقل هشت کشور عضو مورد حمایت قرار گیرند؛ پیشنهادهای واصله بعد از این تاریخ دیگر پذیرفته نمی‌شوند؛

۵ ـ۱ اعلام حمایت‌ها باید در همان دوره زمانی پیشنهاد مربوط به دفتر بین‌الملل برسند.

۲ـ پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین‌نامه عمومی باید حداقل شش ماه قبل از افتتاح کنگره به دفتر بین‌الملل برسند؛ این گونه پیشنهادهایی که در بعد از آن تاریخ و قبل از افتتاح کنگره واصل شوند، بررسی نمی‌شوند مگر کنگره با اکثریت دوسوم کشورهای حاضر در آن و طبق شرایط مندرج در بند ۱ چنین تصمیم بگیرد.

۳ـ به‌عنوان یک قاعده، هر پیشنهاد باید تنها دارای یک هدف و فقط شامل تغییرات توجیه شده توسط آن هدف باشد. همچنین هر پیشنهاد دربردارنده هزینه‌های قابل توجه برای اتحادیه باید متضمن برآورد تأثیر مالی، تهیه شده توسط کشور عضو ارائه‌کننده پیشنهاد با مشورت دفتر بین‌الملل باشد که به‌موجب آن، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن نیز تعیین شود.

۴ـ کشورهای عضو، پیش‌نویس پیشنهادهای خود را تحت عنوان «پیش‌نویس پیشنهاد» با یک شماره به همراه حرف «آر» از طریق دفتر بین‌الملل منتشر می‌کنند. پیشنهادهای فاقد این شناسه که بنا به تشخیص دفتر بین‌الملل درباره پیش‌نویس نظرات می‌باشند، با یک پی‌نوشت مناسب منتشر می‌شوند. دفتر بین‌الملل فهرستی از این پیشنهادها برای کنگره تهیه می‌کند.

۵ ـ رویه مشروح در بندهای ۱ و ۴ در مورد پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌ داخلی کنگره‌ها یا اصلاحیه‌های روی پیشنهادهای قبلاً ارائه شده اعمال نمی‌شود.

ماده۱۳۹ـ رویه ارائه پیشنهادهای اصلاح کنوانسیون یا موافقتنامه‌ها بین دو کنگره

۱ـ برای اینکه پیشنهادهای مربوط به کنوانسیون یا موافقت‌نامه‌ها، ارائه شده توسط یک کشور عضو بین دوکنگره، واجد شرایط بررسی باشند باید مورد حمایت حداقل دو کشور عضو دیگر قرار گیرند. اگر دفتر بین‌الملل در مدت مقرر اعلام حمایت‌های لازم را دریافت نکند، این پیشنهادها فاقد اعتبار می‌شوند.

۲ـ این پیشنهادها از طریق دفتر بین‌الملل به سایر کشورهای عضو ارسال می‌شوند.

ماده۱۴۰ـ بررسی پیشنهادهای اصلاح کنوانسیون و موافقتنامه‌ها بین دو کنگره

۱ ـ ارائه هر پیشنهاد در مورد کنوانسیون، موافقتنامه‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) نهایی آنها منوط به رعایت رویه زیر است: هنگامی که یک کشور عضو پیشنهادی را به دفتر بین‌الملل ارسال می‌کند، دفتر مذکور آن را برای بررسی به همه کشورهای عضو می‌فرستد. کشورهای عضو دو ماه فرصت دارند پیشنهاد را بررسی و نظرات خود را در مورد آن به دفتر بین‌الملل ارسال کنند. اصلاحات روی پیشنهادها قابل قبول نیست. پس از این دو ماه، دفتر بین‌الملل همه نظرات و پیشنهادهای دریافتی را برای کشورهای عضو ارسال و از آنها می‌خواهد نظر موافق یا مخالف خود را در مورد پیشنهاد اعلام کنند. کشورهای عضوی که طی این دو ماه نظر ندهند، ممتنع تلقی می‌شوند. مهلت‌های مذکور از تاریخ ابلاغ بخشنامه‌های دفتر بین‌الملل محاسبه می‌شوند.

۲ـ در صورتی که پیشنهاد مربوط به یک موافقتنامه یا تشریفات(پروتکل) نهایی آن باشد، فقط کشورهای عضوی که اعضای آن موافقتنامه هستند، در رویه مذکور در بند ۱ مشارکت می‌کنند.

ماده۱۴۱ـ رویه ارائه پیشنهادها به شورای عملیات پستی در مورد آماده‌سازی آیین‌نامه‌های جدید در راستای تصمیمات متخذه کنگره

۱ـ آیین‌نامه‌های کنوانسیون پستی جهانی و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی توسط شورای عملیات پستی در راستای تصمیمات متخذه کنگره تدوین می‌شوند.

۲ـ پیشنهادهای متعاقب اصلاحات پیشنهادی در کنوانسیون یا موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی همزمان با ارائه پیشنهادهای مربوط به کنگره، به دفتر بین‌الملل نیز ارائه می‌شوند. این پیشنهادها می‌توانند توسط یک کشور عضو بدون حمایت سایر کشورهای عضو ارائه شوند. این پیشنهادها حداکثر یک ماه قبل از کنگره برای همه کشورهای عضو ارسال می‌شوند.

۳ـ سایر پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌ها برای بررسی شورای عملیات پستی به‌منظور آماده‌سازی آیین‌نامه‌های جدید طی شش ماه پس از برگزاری کنگره، حداقل دو ماه قبل از برگزاری آن به دفتر بین‌الملل ارائه می‌شوند.

۴ـ پیشنهادهای مربوط به تغییرات آیین‌نامه‌ها منتج از تصمیمات کنگره که توسط کشورهای عضو ارائه می‌شوند، حداکثر دو ماه پیش از تشکیل شورای عملیات پستی به دفتر بین‌الملل ارسال می‌شوند. این پیشنهادها حداکثر یک ماه قبل از تشکیل شورای عملیات پستی در اختیار همه کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها قرار می‌گیرند.

ماده۱۴۲ـ اصلاح آیین‌نامه‌ها توسط شورای عملیات پستی

۱ـ پیشنهادهای اصلاح آیین‌نامه‌ها توسط شورای عملیات پستی بررسی می‌شوند.

۲ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها نیازی به حمایت یک کشور عضو ندارند.

۳ـ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها فقط در صورتی که سوی شورای عملیات پستی با ضرورت فوری آن موافق باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ماده۱۴۳ـ ابلاغ تصمیمات متخذه بین دو کنگره

۱ـ اصلاحات انجام‌شده در کنوانسیون، موافقتنامه‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) نهایی این احکام با ابلاغ مدیرکل دفتر بین‌الملل به دولت‌های کشورهای عضو، تأیید می‌شوند.

۲ـ اصلاحات انجام شده توسط شورای عملیات پستی در آیین‌نامه‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) نهایی آنها، از سوی دفتر بین‌الملل به اطلاع کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها می‌رسد. همین رویه در مورد تفسیرهای موضوع بند ۲ـ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون و مقررات مربوط به موافقتنامه‌ها نیز اعمال می‌شود.

ماده۱۴۴ـ به‌اجراء درآمدن آیین‌نامه‌ها و سایر تصمیمات متخذه بین دو کنگره

۱ـ آیین‌نامه‌ها، همان تاریخ اجراء و همان مدت اعتبار تعیین‌شده برای احکام توسط کنگره را خواهند داشت.

۲ـ با رعایت مفاد بند ۱، تصمیمات متخذه بین دو کنگره درباره اصلاح احکام اتحادیه، حداقل سه ماه پس از ابلاغ آنها به اجراء درخواهند آمد.

فصل چهارم ـ امور مالی

ماده۱۴۵ـ تثبیت مخارج اتحادیه

۱ـ با رعایت مقررات بندهای ۲ تا ۶، مخارج سالانه مربوط به فعالیت‌های نهادهای اتحادیه نمی‌تواند از ۳۷۲۳۵۰۰۰ فرانک سوئیس برای سالهای ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) فراتر رود.

۲ـ مخارج مربوط به تشکیل کنگره بعدی (هزینه‌های جابجایی دبیرخانه، هزینه حمل و نقل، هزینه نصب تجهیزات ترجمه همزمان، هزینه تکثیر اسناد طی کنگره، و غیره) نباید از حد ۲۹۰۰۰۰۰ فرانک سوئیس فراتر رود.

۳ـ شورای راهبری مجاز است از حدود تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ برای محاسبه افزایش میزان حقوق، سهم‌ یا فوق‌العاده‌های بازنشستگی شامل تطبیق مشاغل مصوب سازمان ملل متحد برای پرداخت به کارکنان شاغل خود در ژنو فراتر رود.

۴ـ شورای راهبری همچنین مجاز است هر سال، مبلغ مخارجی به‌غیر از هزینه‌های پرسنلی را بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در سوئیس، تعدیل کند.

۵ ـ صرف‌نظر از بند ۱، شورای راهبری یا در صورت فوریت، مدیرکل می‌تواند فراتر رفتن از حدود شرح داده شده برای تعمیرات اساسی و پیش‌بینی‌نشده ساختمان دفتر بین‌الملل را مجاز بداند به‌شرطی که مبلغ افزایش از ۱۲۵۰۰۰ فرانک سوئیس در سال فراتر نرود.

۶ ـ اگر اعتبارات مجاز در بندهای ۱ و ۲ برای مدیریت مؤثر اتحادیه کافی نباشد، از این حدود فقط با تصویب اکثریت کشورهای عضو اتحادیه می‌توان فراتر رفت. هرگونه رایزنی در این باره باید شامل شرح کاملی از اطلاعات توجیه‌کننده این درخواست باشد.

ماده۱۴۶ـ تنظیم قدرالسهم کشورهای عضو

۱ـ کشورهایی که به اتحادیه ملحق می‌شوند، به عضویت اتحادیه در می‌آیند یا از اتحادیه خارج می‌شوند باید قدرالسهم کامل سالی که ورود یا خروج آنها اجرائی می‌شود را بپردازند.

۲ـ کشورهای عضو باید قدرالسهم خود از مخارج سالانه اتحادیه بر مبنای بودجه تعیین شده توسط شورای راهبری را از پیش، پرداخت کنند. این قدرالسهم‌ها در اولین روز سال مالی مرتبط با بودجه پرداخت می‌شوند. پس از این تاریخ، به بدهیهای معوق جریمه دیرکردی معادل شش‌درصد(۶%) در سال از ماه چهارم به نفع اتحادیه تعلق می‌گیرد.

۳ـ هرگاه دیون معوق قدرالسهم‌های اجباری که یک کشور عضو به اتحادیه بدهکار است، به‌جز جریمه دیرکرد، مساوی یا بیشتر از مبلغ قدرالسهم آن کشور عضو برای دو سال مالی قبلی باشد، این کشور عضو می‌تواند طبق ترتیبات تعیین‌شده توسط شورای راهبری، تمام یا بخشی از مطالبات خود از سایر کشورها را به‌طور قطعی به اتحادیه واگذار کند. شرایط این واگذاری طبق توافق به‌عمل آمده بین کشور عضو، بدهکاران/ بستانکاران آن و اتحادیه تعیین می‌شود.

۴ـ کشور عضوی که به دلایل قانونی یا سایر دلایل نمی‌تواند مبادرت به این واگذاری نماید، باید برای استهلاک دیون معوقه‌اش یک برنامه زمانی تنظیم کند.

۵ ـ به‌غیر از شرایط استثنائی، پرداخت دیون معوق قدرالسهم‌های اجباری نمی‌تواند بیش از ده سال به‌طول انجامد.

۶ ـ در شرایط استثنائی، شورای راهبری می‌تواند در صورتی که یک کشور عضو، اصل بدهی معوق خود را پرداخت کرده باشد، پرداخت تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد را منتفی سازد.

۷ـ یک کشور عضو همچنین می‌تواند در چهارچوب برنامه زمانی استهلاک مصوب شورای راهبری در مورد حسابهای معوق، از پرداخت تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد انباشته معاف شود. اما این معافیت منوط به اجرای کامل و به‌موقع برنامه زمانی استهلاک ظرف مدت توافق شده‌ای است که حداکثر ده سال است.

۸ ـ مقررات مندرج در بندهای ۳ تا ۷ در مورد هزینه‌های ترجمه صورت‌شده توسط دفتر بین‌الملل برای کشورهای عضو وابسته به گروههای زبان نیز اعمال می‌شود.

ماده۱۴۷ـ کسری مالی

۱ـ برای پوشش کسری‌های مالی اتحادیه، یک صندوق ذخیره ایجاد که موجودی آن توسط شورای راهبری تعیین می‌شود. موجودی اولیه این صندوق از محل مازاد بودجه تأمین می‌شود. از صندوق مذکور همچنین می‌توان برای موازنه بودجه یا کاهش قدرالسهم کشورهای عضو استفاده کرد.

۲ـ در مورد کسری‌های مالی موقتی، دولت کنفدراسیون سوئیس تحت شرایطی که با توافق دوجانبه تعیین می‌شود، وام ضروری کوتاه مدت پرداخت می‌کند.

ماده۱۴۸ـ نظارت بر نگهداری اسناد و محاسبات

۱ـ دولت کنفدراسیون سوییس بدون هیچ هزینه‌ای بر نگهداری اسناد و محاسبات دفتر بین‌الملل در چهارچوب حدود اعتبارات تثبیت‌شده توسط کنگره نظارت می‌کند.

ماده۱۴۹ـ تحریم­های خودکار

۱ـ هر کشور عضوی که نتواند تکلیف تعیین شده در بند ۳ ماده ۱۴۶ را انجام دهد و موافق برنامه زمان‌بندی استهلاک پیشنهادی توسط دفتر بین‌الملل طبق بند ۴ ماده ۱۴۶ نباشد یا از برنامه زمان‌بندی تبعیت نکند، به‌طور خودکار حق رأی در کنگره و جلسات شورای راهبری و شورای عملیات پستی را از دست می‌دهد و دیگر واجد شرایط عضویت در این دو شورا نخواهد بود.

۲ـ به‌محض پرداخت اصل و جریمه دیرکرد دیون معوقه قدرالسهم‌های اجباری یا موافقت با برنامه‌ زمان‌بندی استهلاک از سوی کشور عضو بدهکار، تحریم‌های خودکار لغو می‌شوند.

ماده۱۵۰ـ رده‌های قدرالسهم

۱ـ کشورهای عضو برای تأمین مخارج اتحادیه بر اساس رده قدرالسهم خود مشارکت می‌کنند. این رده‌ها عبارتند از:

رده ۵۰ واحدی؛

رده ۴۵ واحدی؛

رده ۴۰ واحدی؛

رده ۳۵ واحدی؛

رده ۳۰ واحدی؛

رده ۲۵ واحدی؛

رده ۲۰ واحدی؛

رده ۱۵ واحدی؛

رده ۱۰ واحدی؛

رده ۵ واحدی؛

رده ۳ واحدی؛

رده ۱ واحدی؛

رده نیم واحدی؛ مختص کشورهای کمترتوسعه‌یافته طبق فهرست سازمان ملل متحد و سایر کشورهایی که شورای راهبری تعیین می‌کند.

۲ـ صرف‌نظر از رده‌های قدرالسهم فهرست شده در بند ۱، هر کشور عضو می‌تواند واحد بالاتری نسبت به رده قدرالسهمی که به آن تعلق دارد را برای دوره‌ای که حداقل برابر با فاصله زمانی بین دو کنگره است، انتخاب کند. اعلام این تغییر تا قبل از اتمام کنگره انجام می‌شود. در پایان دوره‌ی بین دو کنگره، کشور عضو به ‌صورت خودکار به رده قدرالسهم اولیه خود باز می‌گردد مگر اینکه تصمیم بگیرد رده قدرالسهم بالاتر خود را حفظ کند. پرداخت قدرالسهم‌های اضافی، افزایش مخارج را در پی خواهد داشت.

۳ـ کشورهای عضو حین الحاق یا عضویت در اتحادیه طبق رویه مندرج در بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه، در یکی از رده‌های اشاره شده در بالا قرار می‌گیرند.

۴ـ کشورهای عضو متعاقباً می‌توانند به‌شرطی که درخواست تغییر را حداقل دو ماه پیش از افتتاح کنگره به دفتر بین‌الملل ارسال کرده باشند، رده قدرالسهم خود را کاهش دهند. کنگره اظهارنظری غیرالزام‌آور درخصوص درخواست‌های تغییر رده قدرالسهم ارائه می‌کند. کشور عضو در تصمیم‌گیری برای تبعیت یا عدم تبعیت از اظهارنظر کنگره مختار است. تصمیم نهایی کشور عضو پیش از پایان کنگره به دبیرخانه دفتر بین‌الملل ارسال می‌شود. این درخواست تغییر همزمان با به‌اجراء درآمدن مقررات مالی تدوین شده توسط کنگره، اجرائی خواهد شد. کشورهای عضوی که طی زمان مقتضی، تمایلی به تغییر رده قدرالسهم خود ابراز نکرده‌اند، در رده‌ای که به آن تعلق دارند، باقی می‌مانند.

۵ ـ کشورهای عضو نمی‌توانند هر بار، درخواست کاهش بیش از یک رده را بدهند.

۶ ـ با وجود این، شورای راهبری می‌تواند در شرایط استثنائی نظیر بلایای طبیعی مستلزم کمک‌های بین‌المللی، برای یکبار در بین دو کنگره، اجازه کاهش موقت در رده قدرالسهم کشور درخواست‌کننده را صادر کند به‌شرطی که آن کشور ثابت کند دیگر نمی‌تواند رده اولیه قدرالسهم خود را حفظ کند. شورای راهبری همچنین می‌تواند در شرایط مشابه، اجازه دهد کشورهای غیراز کشورهای کمتر توسعه‌یافته واقع در رده یک واحدی، به‌طور موقت در رده نیم‌ واحدی قرار گیرند.

۷ـ مجوز کاهش موقتی رده قدرالسهم، در اجرای بند ۶، می‌تواند توسط شورای راهبری حداکثر به‌مدت دو سال یا تا کنگره بعدی، هر کدام زودتر باشد، صادر شود. پس از پایان این دوره خاص، کشور ذی‌ربط به‌طور خودکار به رده قدرالسهم اولیه خود بر‌می‌گردد.

۸ ـ صرف‌نظر ازبندهای۴ و۵، افزایش‌رده قدرالسهم هیچ‌گونه‌محدودیتی ندارد.

ماده۱۵۱ـ پرداخت بابت محصولات تهیه شده از دفتر بین‌الملل

۱ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها بهای محصولات تهیه شده از دفتر بین‌الملل را در اسرع وقت و حداکثر ظرف شش ماه از نخستین روز ماه بعد از ارسال صورتحساب، پرداخت می‌کنند. پس از پایان این مدت، مبالغ بدهی مشمول جریمه دیرکردی با نرخ ۵ درصد در سال، از روز انقضای مهلت مذکور خواهند شد.

ماده۱۵۲ـ سازماندهی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه

۱ـ شورای عملیات پستی، منوط به تصویب شورای راهبری می‌تواند تعدادی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به منظور سازماندهی فعالیت‌های عملیاتی، تجاری، فنی و اقتصادی در چهارچوب صلاحیت خود و طبق ماده ۱۸ اساسنامه، که نمی‌توانند با بودجه معمول تأمین مالی شوند، ایجاد کند.

۲ـ به‌محض ایجاد چنین نهادهایی زیر نظر شورای عملیات پستی، این شورا در مورد چهارچوب اولیه وضعیت نهاد فرعی با در نظر گرفتن قواعد و اصول اتحادیه پستی جهانی به‌عنوان یک سازمان بین دولتی تصمیم گرفته و برای تصویب به شورای راهبری ارائه می‌کند. این چهارچوب اولیه شامل موارد زیر است:

۱ـ ۲ اختیارنامه؛

۲ـ۲ حوزه انتخاباتی، شامل رده کشورهای شرکت کننده؛

۳ـ۲ قواعد تصمیم‌گیری شامل ساختار داخلی و روابط آن با سایر نهادهای اتحادیه؛

۴ـ۲ اصول رأی‌‌دهی و نمایندگی؛

۵ ـ۲ تأمین مالی (آبونمان، هزینه‌های کاربری و غیره)؛

۶ ـ۲ ترکیب دبیرخانه و ساختار مدیریت.

۳ـ هر نهاد فرعی با تأمین مالی داوطلبانه فعالیت‌های خود را به‌صورت خود مختار در چهارچوب اولیه تصمیم‌گیری شده توسط شورای عملیات پستی و مصوب شورای راهبری سازماندهی کرده و گزارش سالانه‌ای از فعالیت‌های خود برای تصویب توسط شورای عملیات پستی تهیه می‌کند.

۴ـ شورای راهبری قواعد مربوط به کمکهای نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به بودجه عادی را تنظیم و در آیین‌نامه مالی اتحادیه منتشر می‌کند.

۵ ـ مدیرکل دفتر بین‌الملل، دبیرخانه نهادهای فرعی با تأمین‌ مالی داوطلبانه را طبق قواعد و مقررات استخدامی مصوب شورای راهبری که بر کارکنان استخدام شده برای این نهادهای فرعی قابل اعمال هستند، مدیریت می‌کند. دبیرخانه نهادهای فرعی، بخشی از دفتر بین‌الملل است.

۶ ـ اطلاعات مربوط به نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه که طبق این ماده ایجاد شده‌اند، پس از تشکیل آنها به کنگره گزارش می‌شود.

فصل پنجم ـ داوری

ماده۱۵۳ـ رویه داوری

۱ـ هر کشور عضو در صورت تمایل به حل اختلاف خود با سایر کشورهای عضو از طریق داوری، باید موضوع اختلاف و درخواست خود برای ارجاع موضوع به داوری را به صورت مکتوب به طرف مربوط اعلام کند.

۲ـ در صورتی که اختلاف مربوط به مسائلی با ماهیت عملیاتی یا فنی باشد، هر کشور عضو از مجری منتخب خود می‌خواهد طبق رویه ارائه شده در بندهای بعدی عمل کرده و این اختیار را به مجری خود تفویض می‌کند. کشور عضو مربوط از پیشرفت کار و نتیجه مطلع خواهد شد. کشورهای عضو مربوط یا مجریان منتخب از این پس «طرفهای داوری» نامیده می‌شوند.

۳ـ طرفهای داوری یک یا سه داور تعیین می‌کنند.

۴ـ اگر طرفهای داوری، تعیین سه داور را انتخاب کنند، هر طرف طبق بند ۲، یک کشور عضو یا مجری منتخبی که مستقیماً درگیر اختلاف نباشد را به‌عنوان داور انتخاب می‌کند. اگر چند کشور عضو یا مجری منتخب دعوی مشترکی داشته باشند، برای موضوعات این مبحث، یک طرف محسوب می‌شوند.

۵ ـ اگر طرفهای داوری در خصوص تعیین سه داور توافق کنند، داور سوم با توافق طرفها انتخاب و نیاز نیست که یک کشور عضو یا مجری منتخب باشد.

۶ ـ در صورتی که موضوع اختلاف مربوط به یکی از موافقتنامه‌ها باشد، داورهای انتخاب شده باید فقط از کشورهای عضو متعاهد آن موافقتنامه باشند.

۷ـ طرفهای داوری می‌توانند در مورد تعیین یک داور واحد، که نیاز نیست یک کشور عضو یا مجری منتخب باشد، با هم توافق کنند.

۸ ـ اگر یک یا هر دو طرف داوری ظرف سه ماه از تاریخ اعلام شروع داوری، داور یا داورانی انتخاب نکند، دفتر بین‌الملل در صورت درخواست، رأساً از کشور عضو مورد نظر درخواست تعیین داور کرده یا خودش یک داور تعیین می‌کند. دفتر بین‌الملل، مگر با موافقت مشترک طرفهای داوری، در مباحثات بررسی موضوع شرکت نمی‌کند.

۹ـ طرفهای داوری می‌توانند با توافق مشترک، اختلاف خود را در هر زمان و قبل از تصمیم داور یا داوران برطرف کنند. هرگونه انصراف از ارجاع موضوع به داوری باید به‌صورت مکتوب و ظرف ده روز از حصول این توافق به دفتر بین‌الملل اعلام شود. در صورت انصراف طرفها از ارجاع موضوع به داوری، داور یا داوران صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص موضوع را از دست خواهند داد.

۱۰ـ داور یا داوران ملزم به اتخاذ تصمیم در مورد موضوع اختلاف بر اساس حقایق و مستندات ارائه شده به آنها هستند. تمامی اطلاعات مربوط به اختلاف باید به اطلاع طرفهای داوری و داور یا داوران برسد.

۱۱ـ تصمیم داور یا داوران با اکثریت آراء صورت پذیرفته و ظرف شش ماه از اعلام شروع داوری به دفتر بین‌الملل و طرفهای داوری اطلاع داده می‌شود.

۱۲ـ پیگیری داوری محرمانه بوده و فقط شرح مختصری از موضوع اختلاف و تصمیم متخذه به‌صورت مکتوب و ظرف ده روز از تصمیم اعلام شده به طرفها، به دفتر بین‌الملل اعلام می‌شود.

۱۳ـ تصـمیم داور یا داوران نهایی بوده و برای طرفها الزم‌آور است و مشمول استیناف نمی‌شود.

۱۴ـ طرفهای داوری تصمیم داور یا داوران را بدون تأخیر اجراء می‌کنند. اگر به یک مجری منتخب توسط کشور عضو خود برای ارجاع موضوع به داوری تفویض اختیار شده باشد، کشور عضو مسؤول است از اجرای تصمیم داور یا داوران توسط مجری منتخب اطمینان حاصل کند.

فصل ششم ـ استفاده از زبان های مختلف در اتحادیه

ماده۱۵۴ـ زبانهای کاری دفتر بین‌الملل

۱ـ زبانهای کاری دفتر بین‌الملل، فرانسوی و انگلیسی است.

ماده۱۵۵ ـ زبانهای مورد استفاده برای اسناد، مذاکرات و مکاتبات رسمی

۱ـ برای اسناد اتحادیه از زبانهای فرانسوی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی استفاده می‌شود. از زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی نیز به‌شرطی که فقط مهم‌ترین اسناد پایه به این زبانها تهیه شده باشند، استفاده می‌شود. از سایر زبانها به شرطی که کشورهای عضو درخواست‌کننده همه مخارج مربوط را تقبل کنند نیز می‌توان استفاده کرد.

۲ـ کشور یا کشورهای عضوی که زبانی غیراز زبان رسمی را درخواست کرده‌اند، یک گروه زبان را تشکیل می‌دهند.

۳ـ اسناد توسط دفتر بین‌الملل به زبان رسمی و زبانهای گروههای زبان، به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر منطقه‌ای این گروهها بر اساس رویه‌های توافق شده با دفتر بین‌الملل منتشر می‌شوند. انتشار اسناد به زبانهای مختلف طبق استاندارد مشترک صورت می‌گیرد.

۴ـ اسنادی که مستقیماً توسط دفتر بین‌الملل منتشر می‌شوند، حتی‌الامکان همزمان به زبانهای مختلف درخواستی توزیع می‌شوند.

۵ ـ مکاتبات بین کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها و دفتر بین‌الملل و همچنین بین دفتر بین‌الملل و نهادهای خارج از اتحادیه می‌تواند به هر زبانی که دفتر بین‌الملل دارای سرویس ترجمه آن زبان است، مبادله شوند.

۶ ـ هزینه‌های ترجمه به هر زبان، شامل هزینه‌های ناشی از اجرای بند ۵ توسط گروه زبان متقاضی آن زبان تأمین می‌شوند. کشورهای عضو استفاده‌کننده از زبان رسمی، مبلغ ثابتی بابت ترجمه اسناد غیررسمی پرداخت می‌کنند که هر واحد قدرالسهم این مبلغ، معادل مبلغی است که کشورهای عضو استفاده‌کننده از دیگر زبان کاری دفتر بین‌الملل می‌پردازند. همه هزینه‌های دیگر مربوط به تأمین اسناد توسط اتحادیه تقبل می‌شود. سقف هزینه‌هایی که توسط کنگره بابت تهیه اسناد به زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی تقبل می‌شود از طریق یک قطعنامه کنگره تثبیت می‌شود.

۷ـ هزینه‌های تقبل شده توسط یک گروه زبانی بین اعضاء و متناسب با قدرالسهم آنها در هزینه‌های اتحادیه تقسیم می‌شود. این هزینه‌ها می‌تواند به‌نحو دیگری بین اعضای گروه زبانی تقسیم شود به‌شرطی که کشورهای عضو مربوط درباره آن توافق کرده و دفتر بین‌الملل را از طریق سخنگوی گروه از تصمیم خود آگاه سازند.

۸ ـ دفتر بین‌الملل به هر درخواست تغییر در انتخاب زبان توسط یک کشور عضو حداکثر ظرف دو سال ترتیب اثر می‌دهد.

۹ـ برای مذاکرات در جلسات اتحادیه، زبانهای فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی و عربی توسط یک سیستم ترجمه همزمان ـ با یا بدون تجهیزات الکترونیک ـ مورد قبول است. تصمیم‌گیری در مورد این سیستم به‌عهده سازمان‌دهندگان جلسه و از طریق مشورت با مدیرکل دفتر بین‌الملل و کشورهای عضو ذی‌ربط خواهد بود.

۱۰ـ سایر زبانها برای مذاکرات و جلسات اشاره شده در بند ۹ قابل قبول هستند.

۱۱ـ هیأتهای نمایندگی استفاده‌کننده از سایر زبانها، امکان ترجمه همزمان به یکی از زبانهای اشاره شده در بند ۹ را فراهم می‌سازند. این کار می‌تواند از طریق سیستم اشاره شده در بند مذکور و پس از انجام امور فنی لازم در آن یا به‌وسیله مترجمان همزمان صورت پذیرد.

۱۲ـ هزینه‌های سرویس‌های ترجمه همزمان بین کشورهای عضو استفاده‌کننده از همان زبان به نسبت قدرالسهم آنها از هزینه‌های اتحادیه تقسیم می‌شود. اما هزینه‌های نصب و نگهداری تجهیزات فنی توسط اتحادیه تقبل می‌شود.

۱۳ـ کشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها می‌توانند در مورد زبان مورد استفاده در مکاتبات رسمی در روابط بین خود، توافق کنند. در صورت نبود چنین توافقی، زبان مورد استفاده فرانسوی خواهد بود.

فصل هفتم ـ مقررات پایانی

ماده۱۵۶ ـ شرایط تصویب پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه عمومی

۱ـ پیشنهادهای ارائه شده به کنگره درباره این آیین‌نامه عمومی، برای تصویب باید به تأیید اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنگره و دارنده‏ حق رﺃی برسند. حداقل دوسوم کشورهای عضو دارنده حق رأی باید در زمان رأی‌گیری حضور داشته باشند.

ماده۱۵۷ـ پیشنهادهای مربوط به موافقتنامه‌های با سازمان ملل متحد

۱ـ شرایط تصویب اشاره شده در ماده ۱۵۶ برای پیشنهادهای مربوط به اصلاح موافقتنامه‌های بین اتحادیه پستی جهانی و سازمان ملل متحد نیز قابل اجراء است، مگر شرایط دیگری در این موافقتنامه‌ها برای اصلاح مقررات مربوط درج شده باشند.

ماده۱۵۸ـ اصلاح، به اجراء درآمدن و مدت اعتبار آیین‌نامه عمومی

۱ـ اصلاحات مصوب کنگره یک پروتکل الحاقی را تشکیل می‌دهند و از همان تاریخ به اجراء در آمدن احکام بازبینی شده توسط همان کنگره به اجراء درمی‌آیند، مگر کنگره تصمیم دیگری گرفته باشد.

۲ـ این آیین‌نامه عمومی از اول ژانویه ۲۰۱۴ (یازدهم دی ۱۳۹۲) اجرائی شده و مدت اعتبار آن نامحدود است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه، این آیین‌نامه عمومی را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که نزد مدیرکل دفتر بین‌الملل نگهداری و تصویر آن توسط دفتر بین‌الملل اتحادیه پستی جهانی به هر یک از طرف‌های متعاهد ارسال می‌شود.

منعقده در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی

امضاء‌کنندگان، نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند ۴ ماده ۲۲ اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای ۱۹۶۴  (۱۹ تیر ۱۳۴۳) در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه و در راستای اصول اساسنامه مبنی بر راه‌اندازی یک سرویس پرداخت پستی مطمئن و در دسترس طیف وسیعی از کاربران که سیستم‌های هم‌سازگار با شبکه‌های مجریان منتخب را به‌کار می‌گیرد، این موافقتنامه را تدوین کردند.

بخش اول ـ اصول مشترک حاکم بر سرویس‌های پرداخت پستی

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده۱ـ حیطه شمول موافقتنامه

۱ـ کشورهای عضو تضمین می‌کنند نهایت سعی خود را برای ارائه حداقل یکی از سرویس‌های پرداخت پستی زیر در قلمرو خود به‌عمل آورند:

۱ـ۱ حواله پولی نقدی: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و پرداخت کامل نقدی وجوه و بدون کسر مبلغ به گیرنده (ذینفع) را درخواست می‌کند.

۲ـ۱ حواله پولی برداشتی: فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجری منتخب را صادر و پرداخت کامل نقدی وجوه و بدون کسر مبلغ به گیرنده‌(ذینفع) را درخواست می‌کند.

۳ـ۱ حواله پولی واریزی: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و پرداخت کامل نقدی وجوه و بدون کسر مبلغ به حساب گیرنده (ذی‌نفع) را درخواست می‌کند.

۴ـ۱ نقل و انتقال پستی (بین حسابها): فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجری منتخب را صادر و واریز معادل مبلغ برداشتی و بدون کسر مبلغ به حساب بستانکاری گیرنده (ذی‌نفع) توسط مجری منتخب پرداخت‌کننده را درخواست می‌کند.

۵ ـ۱ حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها: گیرنده مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها، وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده یا دستور برداشت از حساب خود صادر و پرداخت کامل و بدون کسر مبلغ وجوه تصریح شده توسط فرستنده مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها به وی را درخواست می‌کند.

۶ ـ۱ حواله پولی فوری: فرستنده، حواله پرداخت پستی را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و انتقال آن ظرف ۳۰ دقیقه و پرداخت کامل نقدی به گیرنده (ذینفع)، با اولین درخواست گیرنده در هر نقطه دسترسی به سرویس کشور مقصد (طبق فهرست نقاط دسترسی به سرویس کشور مقصد)، را درخواست می‌کند. 

۲ـ آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه، روش اجرای این موافقتنامه را تعیین می‌کند.

ماده۲ـ تعاریف

۱ـ مقام صلاحیتدار: مقام صلاحیتدار بخش حاکمیتی سازمان مربوط در کشور عضو که به‌موجب اختیارات داده شده به آن از طریق قانون یا آیین‌نامه‌ها، بر فعالیت مجری منتخب یا افراد اشاره شده در این ماده نظارت می‌کند. این مقام مسؤول می‌تواند با مقامات دولتی یا حقوقی مسؤول در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌ویژه، واحد ملی اطلاعات مالی و مقامات مسؤول آن در تماس باشد.

۲ـ ودیعه: پیش‌پرداختی که توسط مجری منتخب صادر‌کننده به مجری منتخب پرداخت‌کننده پرداخت می‌شود تا وضعیت نقدینگی سرویس‌های پرداخت پستی مجری منتخب پرداخت‌کننده را تسهیل کند.

۳ـ پولشویی: تبدیل یا انتقال وجوه با علم به اینکه  آن وجوه، ناشی از فعالیت مجرمانه یا مشارکت در چنین فعالیتی بوده است و هدف، کتمان یا پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی وجوه یا کمک به فردی است که در چنین فعالیتی مشارکت داشته است تا از عواقب کیفری فعل خود فرار کند؛ این کار در صورتی پولشویی تلقی می‌شود که فعالیت‌های منجر به تولید وجوهی به این منظور، در قلمرو کشور عضو دیگر یا کشور ثالث قابل پیگرد باشند.

۴ـ تفکیک حساب‌ها: جداسازی اجباری وجوه کاربران از وجوه مجریان منتخب که از استفاده از وجوه کاربران برای اهدافی غیراز ارائه سرویس‌های پرداخت پستی جلوگیری می‌کند.

۵ ـ اتاق پایاپای: در قالب تبادلات چندجانبه، دیون و بدهی‌های مشترک ناشی از سرویس‌های ارائه شده توسط یک مجری به مجری دیگر را پردازش می‌کند. اتاق پایاپای، تبادلات تسویه شده بین مجریان از طریق بانک را محاسبه کرده و در صورت بروز بی‌ترتیبی در تسویه، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

۶ ـ پایاپای: سیستمی است که از طریق برقراری توازن بین طلب و بدهی طرف‌های مربوط، تعداد دفعات پرداخت‌ها را به کمترین میزان می‌رساند. پایاپای دو مرحله دارد: تعیین موجودی‌های دوجانبه از طریق جمع زدن موجودی‌ها و محاسبه وضعیت هر نهاد در قبال کل مجموعه به‌منظور تعیین یک نوبت تسویه بر اساس وضعیت بدهکار ـ بستانکار نهاد مورد نظر.

۷ـ حساب تمرکز وجوه: تجمیع وجوه منابع مختلف در یک حساب.

۸ ـ حساب رابط: حساب «جیرو» که در قالب روابط دوجانبه و به‌صورت متقابل توسط مجریان منتخب افتتاح و به‌وسیله آن، طلب و بدهی طرفین تسویه می‌شود.

۹ـ فعالیت مجرمانه: هرگونه ارتکاب یا مشارکت در جرم یا بزه، طبق تعریف قوانین ملی.

۱۰ـ سپرده تضمینی: مبلغ سپرده‌گذاری شده به شکل نقد یا اوراق بهادار به‌منظور تضمین پرداخت بین مجریان منتخب.

۱۱ـ گیرنده (ذی‌نفع): شخص حقیقی یا حقوقی که توسط فرستنده به‌عنوان گیرنده (ذی‌نفع) حواله پولی یا جیرو پستی معرفی می‌شود.

۱۲ـ ارز ثالث: ارز واسطه‌ای که در صورت عدم امکان تبدیل دو ارز یا تسویه یا پایاپای حساب‌ها، از آن استفاده می‌شود.

۱۳ـ راستی‌آزمایی مربوط به کاربران: تعهد کلی از سوی مجریان منتخب که شامل وظایف زیر است:

۱ـ ۱۳ شناسایی کاربران،

۲ـ ۱۳ دریافت اطلاعات در مورد حواله پرداخت پستی،

۳ـ ۱۳ نظارت بر حواله‌های پرداخت پستی،

۴ـ ۱۳ کنترلِ به‌روز بودن اطلاعات کاربران،

۵ ـ ۱۳ گزارش تراکنش‌های مشکوک به مقامات صلاحیتدار.

۱۴ـ داده‌های الکترونیک مربوط به حوالجات پرداخت پستی: داده‌های منتقل شده از طریق الکترونیک از یک مجری منتخب به مجری منتخب دیگر در مورد ارائه حوالجات سرویس‌های پرداخت پستی، استعلام‌ها، پرداخت، تصحیح یا تغییر نشانی یا استرداد؛ این اطلاعات یا توسط مجری منتخب وارد شده یا به‌صورت خودکار توسط سیستم اطلاعاتی آنها تولید می‌شود و نشان‌دهنده تغییر وضعیت حواله پرداخت پستی یا درخواست حواله می‌باشد.

۱۵ـ داده‌های شخصی: اطلاعات شخصی مورد نیاز برای شناسایی فرستنده یا گیرنده.

۱۶ ـ داده‌های پستی: داده‌های مورد نیاز برای مسیریابی و ردیابی سرویس پرداخت پستی یا اهداف آماری و سیستم پایاپای متمرکز.

۱۷ـ تبادل داده‌های الکترونیک: تبادل رایانه‌ای داده‌های عملیات پستی به‌وسیله شبکه‌ها و در قالب‌های استاندارد طبق سیستم اتحادیه.

۱۸ ـ فرستنده: شخص حقیقی یا حقوقی که طبق احکام اتحادیه، ارائه سرویس پرداخت پستی از مجری منتخب را درخواست می‌کند.

۱۹ـ تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی: شامل تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی می‌شود.

۲۰ ـ وجوه کاربران: وجوه پرداختی نقدی توسط فرستنده به مجری منتخب صادر‌کننده یا بدهکار کردن حساب فرستنده نزد مجری منتخب، ثبت شده در دفاتر یا از طریق هر روش بانکداری الکترونیک مطمئن که توسط فرستنده، نزد مجری منتخب صادر‌کننده یا مجری مالی دیگر قرار گرفته تا طبق مفاد این موافقتنامه و آیین‌نامه اجرائی آن، به گیرنده تعیین‌شده از سوی فرستنده پرداخت شود.

۲۱ـ حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها: عبارت عملیاتی استفاده شده برای تعیین یک حواله پرداخت پستی ارائه شده برای توزیع یک مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها، همانطور که در ماده ۱ این موافقتنامه تعریف شده است.

۲۲ـ ارز حواله صادره: ارز کشور مقصد یا ارز ثالث مجاز در کشور مقصد که حواله پستی به آن صادر شده است.

۲۳ـ مجری منتخب صادر‌کننده: مجری منتخبی که طبق احکام اتحادیه، یک حواله پرداخت پستی را به مجری منتخب پرداخت‌کننده ارسال می‌کند.

۲۴ـ مجری منتخب پرداخت‌کننده: مجری منتخبی که طبق احکام اتحادیه، مسؤول پرداخت حواله پستی در کشور مقصد است.

۲۵ ـ مدت اعتبار: مدت زمانی که طی آن، می‌توان حواله پستی را پرداخت یا ابطال نمود.

۲۶ـ نقطه دسترسی به سرویس: مکان فیزیکی یا مجازی که در آن کاربر می‌تواند یک حواله پستی را دریافت یا واریز نماید.

۲۷ـ حق‌الزحمه: مبلغ قابل پرداخت توسط مجری منتخب صادر‌کننده به مجری منتخب پرداخت‌کننده بابت پرداخت به گیرنده (ذی‌نفع).

۲۸ـ قابلیت برگشت: امکان پس گرفتن حواله پرداخت پستی (حواله پولی یا انتقال) توسط فرستنده تا زمان پرداخت یا در پایان مدت زمان اعتبار، اگر پرداخت انجام نشده باشد.

۲۹ـ خطر طرف قرارداد: خطری که ناشی از خطای یکی از طرف‌های قرارداد بوده که خطر ضرر یا دیون معوقه را به دنبال خواهد داشت.

۳۰ـ خطر دیون معوقه: خطری که فرد یا طرف ذی‌نفع در سیستم تسویه حساب، به‌موجب آن به‌طور موقت قادر به انجام تعهد خود به‌طور کامل در مدت زمان مقرر نباشد.

۳۱ـ گزارش تراکنش‌های مشکوک: تعهد مجری منتخب به ارائه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشکوک به مقامات صلاحیتدار ملی کشور خود، بر اساس قوانین ملی و قطعنامه‌های اتحادیه.

۳۲ـ ردیابی و رهگیری: سیستمی که نظارت بر روند پرداخت حواله‌های پستی و تعیین مکان و وضعیت آن در هر لحظه را امکان‌پذیر می‌سازد.

۳۳ـ بها: مبلغ پرداخت شده توسط فرستنده به مجری منتخب صادر‌کننده بابت یک سرویس پرداخت پستی.

۳۴ـ تراکنش مشکوک: یک یا چند حواله پرداخت پستی یا درخواست استرداد، مربوط به حواله پرداخت پستی مرتبط با یک تخلف پولشویی یا تأمین مالی اقدامات تروریستی.

۳۵ـ کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی، فرستنده یا گیرنده که از سرویس‌های پرداخت پستی طبق این موافقتنامه استفاده می‌کند.

ماده۳ـ تعیین مجری

۱ـ کشورهای عضو در فاصله شش ماه از پایان کنگره، نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول سرویس‌های پرداخت پستی را به دفتر بین‌الملل اطلاع می‌دهند. در این مدت، همچنین نام و نشانی مجری (مجریان) منتخب رسمی که از طریق شبکه خود، سرویس‌های پرداخت پستی را ارائه می‌دهند و تعهدات ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود را به‌عهده می‌گیرند، از سوی کشورهای عضو به دفتر بین‌الملل اعلام می‌شود. در فاصله بین دو کنگره، تغییرات مربوط به نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی، در اسرع وقت به دفتر بین‌الملل اعلام می‌شود.

۲ـ مجریان منتخب، سرویس‌های پرداخت پستی را طبق این موافقتنامه ارائه می‌دهند.

ماده۴ـ وظایف کشورهای عضو

۱ـ کشورهای عضو در صورت عدم ارائه سرویس‌های پرداخت پستی توسط مجری ( مجریان) منتخب خود، اقدامات مقتضی به‌منظور حصول اطمینان از تداوم ارائه سرویس‌های پرداخت پستی به‌عمل خواهند آورد. این امر رافع مسؤولیت مجری (مجریان) منتخب در قبال سایر مجریان منتخب، به‌موجب احکام اتحادیه، نخواهد بود.

۲ـ کشورهای عضو در صورت عدم ارائه سرویس‌های پرداخت پستی توسط مجری (مجریان) منتخب خود، موارد زیر را از طریق دفتر بین‌الملل به سایر کشورهای عضو یا طرف‌های این موافقتنامه اطلاع می‌دهند:

۱ـ۲ تعلیق سرویس‌های پرداخت پستی بین‌المللی خود از تاریخ تعیین شده تا اطلاع ثانوی؛

۲ـ۲ اقدامات متخذه برای برقراری مجدد سرویس‌های خود تحت مسؤولیت مجری منتخب جدید.

ماده۵ ـ وظایف اجرائی

۱ـ مجریان منتخب، مسؤول اجرای سرویس‌های پرداخت پستی در قبال سایر مجریان و کاربران خواهند بود.

۲ـ آنها همچنین در قبال خطر‌های اجرائی، دیون معوقه و طرف قرارداد، طبق قوانین ملی، پاسخگو خواهند بود.

۳ـ مجریان منتخب به‌منظور اجرای سرویس‌های پرداخت پستی که ارائه آن توسط کشور عضو متبوع به آنها محول شده، نسبت به انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه با سایر مجریان منتخب مورد نظر خود، اقدام می‌نمایند.

ماده۶ ـ مالکیت وجوه سرویس‌های پرداخت پستی

۱ـ هر مبلغی که برای حواله سرویس پرداخت پستی به‌صورت نقدی پرداخت شده یا از حسابی کسر شده باشد، تا زمان پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب او، متعلق به فرستنده می‌باشد، به استثنای حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها.

۲ـ در مدت اعتبار حواله پرداخت پستی، فرستنده می‌تواند تا قبل از پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب او، نسبت به پس گرفتن این حواله پرداخت پستی اقدام نماید، به‌استثنای حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها

۳ـ هر مبلغی که برای حواله سرویس پرداخت پستی به‌صورت نقدی پرداخت شده یا از حسابی کسر شده باشد، تا زمان صدور حواله متعلق به فرستنده  تحویل در مقابل دریافت بها می‌باشد. حواله سرویس پرداخت پستی غیرقابل برگشت است.

ماده۷ـ جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی

۱ـ مجریان منتخب برای انجام تعهدات خود ناشی از قوانین ملی و بین‌المللی با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی، هرگونه اقدام لازم را به‌عمل می‌آورند.

۲ـ مجریان منتخب باید تراکنش‌های مشکوک را طبق قوانین و مقررات ملی به مقامات صلاحیتدار کشور خود اطلاع دهند.

۳ـ جزئیات الزامات مجریان منتخب درخصوص شناسایی کاربر، راستی‌آزمایی و رویه‌های اجرای مقررات بر ضد پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی در آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه آمده است.

ماده۸ ـ محرمانه‌بودن و استفاده از داده‌های شخصی

۱ـ کشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، محرمانه بودن و امنیت داده‌های شخصی را طبق قوانین ملی و در صورت لزوم، آیین‌نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی، تضمین می‌کنند.

۲ـ داده‌های شخصی فقط برای اهدافی که طبق قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی قابل اعمال جمع‌آوری شده‌اند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳ـ داده‌های شخصی فقط به طرف ثالثی که به‌موجب قوانین ملی، مجاز به دسترسی به این داده‌ها هستند اعلام خواهد شد.

۴ـ مجریان منتخب، استفاده‌ای که از داده‌های شخصی به‌عمل می‌آورند و هدفی که به‌خاطر آن جمع‌آوری شده‌اند را به مشتریان خود اعلام می‌کنند.

۵ ـ داده‌های درخواستی برای ارائه حواله پرداخت پستی، محرمانه خواهد بود.

۶ ـ مجریان منتخب، حداقل سالی یکبار، داده‌های پستی را به‌منظور اهداف آماری و سنجش کیفیت سرویس و تسویه حساب متمرکز به دفتر بین‌الملل اتحادیه پستی جهانی ارائه می‌دهند. دفتر بین‌الملل اتحادیه، تمام این اطلاعات را محرمانه تلقی می‌نماید.

ماده۹ـ تأثیرناپذیری از فناوری

۱ـ مبادله داده‌های لازم برای ارائه سرویس تعریف شده در این موافقتنامه، بر اصل تأثیرناپذیری از فناوری استوار است بدین معنی که ارائه این سرویس به استفاده از فناوری خاصی وابسته نیست.

۲ـ رویه‌های ارائه حوالجات پرداخت پستی شامل شرایط سپرده‌گذاری، ثبت، ارسال، پرداخت و استرداد حوالجات و رسیدگی به مطالبه‌نامه‌ها و محدودیت زمانی برای پرداخت وجوه به گیرنده می‌تواند بر اساس فناوری استفاده شده برای انتقال حواله، متفاوت باشند.

۳ـ سرویس‌های پرداخت پستی می‌‌تواند بر مبنای ترکیبی از فناوری‌های مختلف ارائه شود.

فصل دوم ـ اصول عمومی و کیفیت سرویس

ماده۱۰ـ اصول عمومی

۱ـ قابلیت دسترسی از طریق شبکه

۱ـ ۱مجریان منتخب، سرویس‌های پرداخت پستی را از طریق شبکه (شبکه‌های) خود و یا از طریق شبکه سایر مجریان به‌منظور حصول اطمینان از قابلیت دسترسی افراد بیشتری به این سرویس‌ها، ارائه می‌دهند.

۲ـ۱ کلیه کاربران، صرف‌نظر از وجود روابط تجاری یا قراردادی با مجری منتخب، به سرویس‌های پرداخت پستی دسترسی دارند.

۲ـ تفکیک وجوه

۱ـ۲ وجوه کاربران از سایر وجوه جدا می‌شود. این وجوه و گردش مالی ناشی از آنها از سایر وجوه و گردش‌های مالی مجریان، به‌ویژه وجوه خود مجریان، جدا خواهد بود.

۲ـ۲ تسویه حساب مربوط به حق‌الزحمه بین مجریان منتخب از تسویه حساب مربوط به وجوه کاربران مجزا خواهد بود.

۳ـ ارز صدور و ارز پرداخت حوالجات پرداخت پستی

۱ـ۳ مبلغ حواله پرداخت پستی، به ارز کشور مقصد یا سایر ارزهای مجاز در کشور مقصد، ثبت و پرداخت می‌شود.

۴ـ انکارناپذیری

۱ـ۴ انتقال الکترونیک حوالجات پرداخت پستی از اصل انکارناپذیری پیروی می‌کند یعنی اگر پیام طبق استانداردهای فنی رایج باشد، مجری منتخب صادر‌کننده نمی‌تواند وجود حواله‌ها را مورد تردید قرار دهد و مجری منتخب پرداخت‌کننده نمی‌تواند دریافت حواله‌ها را انکار کند.

۲ـ۴ انکارناپذیری حوالجات پرداخت پستی الکترونیک(ایمیلی)، صرف‌نظر از سامانه (سیستم) استفاده شده از سوی مجری منتخب، از طریق روش‌های مبتنی بر فناوری تضمین می‌شود.

۵ ـ اجرای سرویس حوالجات پرداخت پستی

۱ـ ۵ حوالجات پرداخت پستی مبادله شده بین مجریان منتخب باید طبق مفاد این موافقتنامه و قوانین ملی باشد.

۲ـ ۵ در شبکه مجریان منتخب، مبلغ تحویل شده توسط فرستنده به مجری منتخب صادر‌کننده، معادل همان مبلغ پرداختی به گیرنده توسط مجری منتخب پرداخت‌کننده است.

۳ـ ۵ پرداخت به گیرنده توسط مجری منتخب پرداخت‌کننده، مشروط به وصول وجوه مربوط از فرستنده نیست. انجام این امر منوط به اجرای تعهدات مجری منتخب صادر‌کننده در قبال مجری منتخب پرداخت‌کننده در خصوص ودیعه‌گذاری یا افتتاح یک حساب رابط است.

۶ ـ تعیین نرخها

۱ـ ۶ مجری منتخب صادر‌کننده، نرخ سرویس پرداخت پستی را تعیین می‌کند.

۲ـ ۶ هزینه‌های خدمات اختیاری یا جانبی درخواستی توسط فرستنده به این نرخ اضافه می‌شود.

۷ـ معافیت از هزینه‌ها

۱ـ۷ مقررات کنوانسیون پستی جهانی در مورد معافیت از هزینه‌‌های پستی برای مرسولات پستی اسرای نظامی و غیرنظامی، برای مرسولات سرویس پرداخت پستی برای این گروه از گیرندگان نیز قابل اعمال است.

۸ ـ حق‌الزحمه مجری منتخب پرداخت کننده

۱ـ ۸ حق‌الزحمه مجری منتخب پرداخت‌کننده بابت اجرای سرویس پرداخت پستی، توسط مجری منتخب صادر‌کننده جبران می‌شود.

۹ـ فواصل زمانی برای تسویه حساب بین مجریان منتخب

۱ـ ۹ دفعات تسویه حساب بین مجریان منتخب در خصوص مبالغ پرداخت شده به گیرنده یا واریز شده به حساب وی از سوی یک فرستنده، با دفعات تسویه حساب حق‌الزحمه بین مجریان منتخب، متفاوت است. مبالغ پرداخت شده یا واریز شده به حساب، حداقل ماهی یکبار تسویه می‌شوند.

۱۰ـ الزام اطلاع‌رسانی به کاربران

۱ـ۱۰ اطلاعات زیر باید منتشر و در دسترس همه فرستندگان و کاربران قرار گیرد: شرایط مربوط به ارائه سرویس‌های پرداخت پستی، قیمت‌ها، نرخها، نرخ و ترتیبات مبادله، شرایط ایفای مسؤولیت و نشانی‌های سرویس‌های مطالبه‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی.

۲ـ۱۰ دسترسی به این اطلاعات رایگان است.

ماده۱۱ـ کیفیت سرویس

۱ـ مجریان منتخب می‌توانند از یک نشان تجاری مشترک برای معرفی سرویس‌های پرداخت پستی استفاده کنند.

۲ـ شورای عملیات پستی، اهداف، عناصر و استانداردهایی را برای انتقال الکترونیک حوالجات پرداخت پستی تعریف می‌کند.

۳ـ مجریان منتخب، حداکثر تعداد عناصر و استانداردهای انتقال الکترونیک حوالجات پرداخت پستی را اعمال می‌کنند.

فصل سوم ـ اصول تبادل الکترونیک داده‌ها

ماده۱۲ـ هم‌سازگاری

۱ـ شبکه‌ها

۱ـ۱ به‌منظور تبادل داده‌های مورد نیاز برای اجرای سرویس پرداخت پستی میان تمام مجریان منتخب و به‌منظور نظارت بر کیفیت سرویس، مجریان منتخب از سیستم تبادل داده‌های الکترونیک  (ای دی آی) اتحادیه پستی جهانی یا هر سیستم دیگری که هم‌سازگاری سرویس‌های پرداخت پستی طبق این موافقتنامه را تضمین می‌کند، استفاده می‌کنند.

ماده۱۳ـ تضمین امنیت تبادلات الکترونیک

۱ـ مجریان منتخب مسؤول صحت کارکرد تجهیزات خود هستند.

۲ـ به‌منظور تضمین صحت و سلامت داده‌های انتقالی، امنیت انتقال الکترونیک داده‌ها حفظ می‌شود.

۳ـ مجریان منتخب طبق استانداردهای بین‌المللی، امنیت تراکنش‌ها را حفظ می‌کنند.

ماده۱۴ـ ردیابی و رهگیری

۱ ـ سامانه(سیستم)های مورد استفاده توسط مجریان منتخب، امکان نظارت بر پردازش حواله و برگشت آن توسط فرستنده، تا زمان پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب وی، یا در صورت اقتضاء، برگشت به فرستنده را فراهم می‌کنند.

بخش دوم ـ قواعد حاکم بر سرویس‌های پرداخت پستی

فصل اول ـ فرآیند حوالجات پرداخت پستی

ماده۱۵ـ واریز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستی

۱ـ شرایط واریز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستی در آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه ذکر شده‌اند.

۲ـ مدت اعتبار حواله‌های پرداخت پستی قابل تمدید نبوده و در آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه ذکر شده است.

ماده۱۶ـ کنترل و پرداخت وجوه

۱ـ مجری منتخب پس از تأیید هویت گیرنده و صحت اطلاعات ارائه شده توسط وی، طبق قوانین ملی، پرداخت را به‌صورت نقدی انجام می‌دهد. برای واریز به حساب یک حواله یا یک نقل و انتقال مالی، وجوه مربوط به حساب گیرنده واریز می‌شود.

۲ـ محدوده زمانی برای پرداخت وجوه در موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه بین مجریان منتخب تعیین می‌شود.

ماده۱۷ـ حداکثر مبلغ

۱ـ مجریان منتخب حداکثر مبالغ ارسالی یا دریافتی، تعیین شده طبق مقررات ملی خودشان را به دفتر بین‌الملل اتحادیه پستی جهانی اطلاع می‌دهند.

ماده۱۸ـ استرداد وجه

۱ـ میزان استرداد

۱ـ۱ استرداد وجه در قالب سرویس‌های پرداخت پستی، مبلغ کامل حواله پرداخت پستی به پول رایج کشور صادر‌کننده را پوشش می‌دهد. مبلغ برگشتی، مساوی با مبلغ پرداختی توسط فرستنده یا مبلغ برداشت شده از حساب وی می‌باشد. اگر مجری منتخب مرتکب اشتباه شده باشد، هزینه سرویس پرداخت پستی به مبلغ برگشتی اضافه می‌شود.

۲ـ۱ هیچ بازپرداختی در مورد حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها انجام نمی‌شود.

فصل دوم ـ مطالبه‌نامه‌ها و مسؤولیت

ماده۱۹ـ مطالبه‌نامه‌ها

۱ـ مهلت پذیرش مطالبه‌نامه‌ها، شش ماه از فردای روز قبول حواله پرداخت پستی است.

۲ـ مجریان منتخب، حسب قوانین ملی، حق دارند مبلغی بابت مطالبه‌نامه‌های حوالجات پرداخت پستی از مشتریان دریافت کنند.

ماده۲۰ـ مسؤولیت مجریان منتخب در قبال کاربران

۱ـ رفتار با وجوه

۱ـ۱ مجری منتخب صادر‌کننده در قبال وجهی که فرستنده در باجه پرداخت کرده یا از حساب او کسر شده، به استثنای حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها، مسؤول است مگر:

۱ـ۱ـ۱حواله پرداخت پستی به گیرنده پرداخت شده یا

۲ـ ۱ـ۱  به حساب گیرنده واریز شده یا

۳ـ ۱ـ۱ وجه به‌صورت نقدی به فرستنده بازپرداخت یا به حساب وی واریز شده باشد.

۲ـ۱ در مورد حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت به ا ، مجری منتخب صادرکننده در قبال گیرنده بابت وجوه نقدی تحویل شده به باجه یا کسر شده از حساب فرستنده تا زمانی که حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها کاملاً پرداخت شده یا به حساب گیرنده واریز شده باشد، مسؤول است.

ماده۲۱ـ تعهدات و مسؤولیت‌های مجریان منتخب در قبال یکدیگر

۱ـ مجریان منتخب مسؤول اشتباهات خود هستند.

۲ـ شرایط و میزان مسؤولیت در آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه تعیین شده است.

ماده۲۲ـ عدم مسؤولیت مجریان منتخب

۱ـ مجریان منتخب در موارد زیر مسؤول نیستند:

۱ـ۱ تأخیر در اجرای سرویس

۲ـ۱ اگر به علت از بین رفتن اطلاعات سرویس پرداخت پستی در شرایط غیرمترقبه، قادر به ارائه حواله پرداخت پستی نباشند، مگر آنکه شواهدی دال بر مسؤولیت آنها وجود داشته باشد.

۳ـ۱ اگر خسارت ناشی از اهمال یا اشتباه فرستنده، به‌ویژه اگر در ارتباط با مسؤولیت وی در ارائه اطلاعات صحیح در حواله پرداخت پستی و مشروعیت منشأ و هدف حواله پرداخت پستی باشد.

۴ـ۱ اگر وجوه ارسالی توقیف شوند.

۵ ـ۱ در مورد وجوه اسرای نظامی و غیرنظامی.

۶ ـ۱ در صورتی که کاربر در مدت مقرر، مطالبه‌نامه‌ای ارائه نکرده باشد.

۷ـ۱ اگر مهلت اعاده سرویس‌های پرداخت پستی در کشور صادر‌کننده منقضی شده باشد.

ماده۲۳ـ قیود تحدید تعهد مربوط به مسؤولیت

۱ـ هیچ قید تحدید تعهدی درباره مقررات مربوط به مسؤولیت، مندرج در مواد ۲۰ تا ۲۲ (مگر در صورت توافق دوجانبه) پذیرفته نمی‌شود.

فصل سوم ـ روابط مالی

ماده۲۴ـ قواعد حسابداری و مالی

۱ـ قواعد حسابداری

۱ـ۱ مجریان منتخب، تابع قواعد حسابداری مندرج در آیین‌نامه‌ اجرائی این موافقتنامه هستند.

۲ـ تنظیم صورتحساب‌های کلی و ماهیانه

۱ـ۲ مجری منتخب پرداخت‌کننده، صورتحساب ماهیانه‌ای برای مجری منتخب صادر‌کننده تنظیم می‌کند که نشان دهنده مبالغ پرداختی برای حوالجات سرویس پرداخت پستی است. حسابهای ماهانه در فواصل زمانی یکسان در یکدیگر ادغام شده و حساب تراز کل را تشکیل می‌دهند که شامل ودیعه‌ها بوده و در نهایت، تراز کل مشخص می‌شوند.

۳ـ ودیعه

۱ـ۳ در حالت عدم موازنه در مبادلات بین مجریان منتخب، مجری منتخب صادر‌کننده حداقل ماهی یکبار ودیعه‌ای را در شروع دوره تسویه حساب به مجری منتخب پرداخت‌کننده، می‌پردازد. اگر افزایش دفعات تسویه مبادلات، باعث کاهش دوره به کمتر از یک هفته شود، مجریان می‌توانند در مورد صرف‌نظر کردن از ودیعه، توافق کنند.

۴ـ حساب تمرکزی

۱ـ۴ در اصل، هر مجری منتخب یک حساب تمرکزی برای وجوه کاربران دارد. این وجوه فقط برای تسویه حواله پرداختی به گیرنده یا استرداد حواله‌های برگشتی به فرستنده استفاده می‌شود.

۲ـ۴ ودیعه‌های پرداختی توسط مجری منتخب صادرکننده به حساب تمرکزی مجری منتخب پرداخت‌کننده واریز می‌شود. این ودیعه‌ها فقط برای پرداخت به گیرنده استفاده می‌شود.

۵ ـ سپرده تضمینی

۱ـ ۵ طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه، ممکن است به پرداخت یک سپرده تضمینی نیاز باشد.

ماده۲۵ـ تسویه و پایاپای

۱ـ تسویه متمرکز

۱ـ۱ تسویه بین مجریان منتخب را می‌توان طبق رویه مندرج در آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه از طریق اتاق پایاپای مرکزی و از محل حساب‌های تمرکزی مجریان منتخب انجام داد.

۲ـ تسویه دوجانبه

۱ـ۲ صدور صورتحساب بر اساس تراز حساب کل

۱ـ۱ـ۲ به‌طور کلی، مجریان منتخبی که عضو سیستم پایاپای مرکزی نیستند، بر اساس تراز حساب کل تسویه حساب می‌کنند.

۲ـ۲ حساب رابط

۱ـ۲ـ۲ اگر مجریان منتخب مؤسسه جیرو داشته باشند، هر یک می‌توانند یک حساب رابط افتتاح کرده و از طریق آن، بدهی و طلب ناشی از سرویس‌های پرداخت پستی را تسویه کنند.

۲ـ۲ـ۲ اگر مجری منتخب پرداخت‌کننده فاقد مؤسسه جیرو باشد، حساب رابط را می‌توان نزد یک مؤسسه مالی دیگر افتتاح کرد.

۳ـ۲ ارز تسویه

۱ـ ۳ـ۲ تسویه حساب‌های بین مجریان منتخب به ارز کشور مقصد یا ارز کشور ثالث مورد توافق، انجام می‌شود.

بخش سوم ـ مقررات مقطعی و پایانی

ماده۲۶ـ قیود تحدید تعهد در کنگره

۱ـ قیود تحدید تعهد مغایر با ماهیت و هدف اتحادیه پذیرفته نخواهند شد.

۲ـ به‌عنوان یک قاعده کلی، هر کشور عضوی که نظرات مغایر با دیگر کشورهای عضو دارد، باید تا حد امکان سعی کند عقاید خود را با اکثریت کشورها هماهنگ کند. قیود تحدید تعهد باید فقط در موارد بسیار ضروری ارائه و توجیه منطقی داشته باشند.

۳ـ قیود تحدید تعهد مربوط به مواد این موافقتنامه باید در قالب پیشنهادی مکتوب به یکی از زبانهای کاری دفتر بین‌الملل تهیه و طبق مقررات مربوط در آیین‌نامه داخلی به کنگره ارائه شوند.

۴ـ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به قیود تحدید تعهد، منوط به تصویب اکثریت لازم برای اصلاح ماده‌ای است که قید تحدید تعهد به آن مربوط می‌شود.

۵ ـ در اصل، قیود تحدید تعهد باید متقابلاً بین کشور عضو ارائه‌کننده قید تحدید تعهد و سایر کشورهای عضو اعمال ‌شوند.

۶ ـ قیود تحدید تعهد مربوط به این موافقتنامه، طبق پیشنهادهای مصوب کنگره، در پروتکل نهایی این موافقتنامه درج می‌شوند.

ماده۲۷ـ مقررات پایانی

۱ـ در صورت اقتضاء، در تمام مواردی که در این موافقتنامه به صراحت ذکر نشده، مفاد کنوانسیون حاکم خواهد بود.

۲ـ ماده ۴ اساسنامه در مورد این موافقتنامه اعمال نمی‌شود.

۳ـ شرایط تصویب پیشنهادهای مربوط به این موافقتنامه و آیین‌نامه اجرائی آن

۱ـ۳ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده به کنگره در ارتباط با این موافقتنامه، منوط به تصویب اکثریت کشورهای عضو واجد حق رأی که این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند، می‌باشد. حداقل نیمی از کشورهای عضوی که در کنگره شرکت کرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأی‌گیری حضور داشته باشند.

۲ـ۳ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه اجرائی این موافقتنامه، منوط به تصویب اکثریت اعضای شورای عملیات پستی حاضر در زمان رأی‌گیری و واجد حق رأی که این موافقتنامه را امضاء کرده یا به آن ملحق شده‌اند، می‌باشد.

۳ـ۳ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده بین دو کنگره در ارتباط با این موافقتنامه، منوط به کسب آراء زیر است:

۱ـ۳ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، افزودن مقررات جدید باشد، دوسوم آرای حداقل نیمی از کشورهای عضو امضاءکننده موافقتنامه که حق رأی داشته و در رأی‌گیری شرکت کرده باشند.

۲ـ۳ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، اصلاح مقررات این موافقتنامه باشد، اکثریت آرای حداقل نیمی از کشورهای عضو امضاء‌کننده موافقتنامه که حق رأی داشته و در رأی‌گیری شرکت کرده باشند.

۳ـ۳ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، تفسیر مقررات این موافقتنامه باشد، اکثریت آراء .

۴ـ۳ صرف‌نظر از مقررات بند ۱ـ۳ـ۳، کشورهای عضوی که قوانین ملی آنها مغایر با مقررات جدید پیشنهادی باشند، می‌توانند ظرف مدت ۹۰ روز از ابلاغ آن، یک بیانیه مکتوب مبنی بر عدم پذیرش مقررات جدید به مدیرکل دفتر بین‌الملل ارسال کنند.

ماده۲۸ـ به اجـراء درآمدن و مدت اعـتبار موافقـتنامه سرویـس‌های پرداخت پستی

۱ـ این موافقتنامه از اول ژانویه ۲۰۱۴ (یازده دی ۱۳۹۲) به اجراء درآمده و تا زمان اجرائی شدن احکام کنگره بعدی به قوت خود باقی است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های کشورهای متعاهد، این موافقتنامه را در یک نسخه اصلی امضاء کردند که نزد مدیرکل دفتر بین‌الملل اتحادیه پستی جهانی نگهداری و تصویر آن برای هر یک از طرفهای متعاهد ارسال می‌شود.

منعقده در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره منضم به متن کنوانسیون پستی جهانی، شامل مقدمه و چهل ماده و تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده و آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی شامل بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی