سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۹

سؤالات درس آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری

آزمون قضاوت ۱۳۹۹ (جذب عمومی)

⚠️ توجه داشته باشید که این سوالات به صورت رسمی از سوی سازمان سنجش یا قوه قضاییه انتشار نیافته است.

۹۱- تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی در شهر تهران به تشخیص کدام مقام امکان‌پذیر است؟

۱) رئیس قوه قضائیه                                          ۲) رئیس‌کل دادگستری استان تهران

۳) دادستان تهران                                             ۴) دادستان کل کشور

۹۲- در کدام مورد، دستور مقام قضائی به ضابط دادگستری به‌صورت شفاهی صادر می‌شود؟

۱) جرائم مشهود

۲) فقط در اوقات غیر اداری و کشیک قضات

۳) موارد فوری که دستور کتبی مقدور نیست

۴) دستور قضائی می‌بایست درهرصورت کتبی و صریح باشد

۹۳- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل مال وجود داشته باشد، اثبات صحت معاملات در پول‌شویی، به عهده چه کسی است؟

۱) شاکی خصوصی                                           ۲) دادستان

۳) شخص متهم به پول‌شویی                              ۴) متصرف

۹۴- شخصی بابت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه محکوم شده و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف مجازات کرده است. در این فرض، اقدام محکوم‌علیه چه تأثیری در مجازات او خواهد داشت؟

۱) هیچ تأثیری ندارد

۲) درازای هرروز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق او کسر می‌شود

۳) به تشخیص دادگاه، مجازات او به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود

۴) در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تا یک‌چهارم از مجازات محکوم‌علیه کسر می‌شود

۹۵- در خصوص اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین دادگستری، کدام مورد صحیح است؟

۱) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، ممنوع است

۲) فقط با دستور مقام قضائی مجاز است

۳) ممنوع است، مگر در جرائم مشهود

۴) مطلقاً ممنوع است

۹۶- در جرائم غیر مشهود، ورود ضابطین به منزل اشخاص، در کدام صورت مجاز است؟

۱) فقط در صورت درخواست متصرف          ۲) با اجازه موردی مقام قضائی

۳) فقط با اطلاع دادستان یا معاون او           ۴) با اجازه مقام قضائی و موافقت متصرف محل

۹۷- انتشار جریان محاکمه و مشخصات شاکی و متهم در رسانه‌ها در غیر از موارد قانونی، در حکم کدام جرم است؟

۱) توهین                                                       ۲) نشر اکاذیب

۳) افترا                                                           ۴) افشای سّر

۹۸- تفاوت دستور منع خروج از کشور با قرار نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از شکور، کدام مورد است؟

۱) دستور ناظر به قبل از دسترسی به متهم، ولی قرار ناظر به بعد از دسترسی به متهم است

۲) دستور قابل اعتراض است، ولی قرار قابل اعتراض نیست

۳) دستور قابل تمدید است، ولی قرار قابل تمدید نیست

۴) دستور مدت‌دار است، ولی قرار مدت ندارد

۹۹- اگر در حوزه قضایی بخش، قتلی واقع شود، صدور کیفرخواست بر عهده کدام مقام است؟

۱) دادستان مرکز استانی که بخش، در آن واقع شده است

۲) دادستان شهرستان مربوطه

۳) دادرس علی‌البدل بخش

۴) رئیس دادگاه بخش

۱۰۰- اگر رأیی با محتوای درست از دادگاه بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ می‌کند؟

۱) رأی را نقض و خود اقدام به صدور رأی می‌کند

۲) رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند

۳) چون محتوای رأی درست بوده، آن را تأیید می‌کند و فقط به دادگاه بدوی تذکر می‌دهد

۴) اگر دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی نداشته، رأی را نقض می‌کند، ولی اگر صلاحیت محلی نداشته، رأی را تأیید می‌کند

۱۰۱- دادگاه کیفری یک در جلسه مقدماتی اداری، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید. این قرار از طرف چه کسی (کسانی)، قابل‌اعتراض است؟

۱) قرار قطعی و غیرقابل‌اعتراض است                     ۲) دادستان، شاکی و متهم

۳) شاکی و متهم                                              ۴) فقط دادستان

۱۰۲- رئیس یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان «الف»، در مقام رسیدگی به یک پرونده قاچاق کالا، از متهم رشوه دریافت می‌کند. رسیدگی به اتهام او، در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) دادگاه تهران                                      ۲) دادگاه مرکز استان محل وقوع جرم

۳) دادگاه محل وقوع جرم                          ۴) هیئت تجدیدنظر ویژه سازمان تعزیرات حکومتی

۱۰۳- قرار تأمین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) هریک از قرارهای تأمین مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری

۲) وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی

۳) کفالت یا وثیقه

۴) تنها وثیقه

۱۰۴- چنانچه اعلام‌کننده جرم، خود شاهد وقوع جرم نباشد، در کدام صورت می‌توان شروع به تعقیب کرد؟

۱) در مورد جرائم غیرقابل‌گذشت و مشهود

۲) دلیلی بر صحت ادعای وی موجود باشد

۳) صِرف اعلام جرم، از جهات شروع به تعقیب است

۴) به صرف اعلام، مطلقاً نمی‌توان شروع به تعقیب کرد

۱۰۵- جرمی در بیمارستان رشت واقع شده، اما بنا بر ضرورت جمع‌آوری ادله، بخشی از تحقیقات در دادسرای شهرستان تالش انجام می‌شود. نظارت بر تحقیقات مذکور، بر عهده کدام مقام است؟

۱) بازپرس تالش                                               ۲) دادستان رشت

۳) بازپرس رشت                                               ۴) دادستان تالش

۱۰۶- در یک جرم غیرقابل‌گذشت، پرونده در دادسرای شهریار مطرح است. متهم در شهرری ساکن است. بازرس پرونده جهت احضار متهم و بازجویی از وی، پرونده را با صدور قرار نیابت، به دادسرای شهرری ارسال می‌کند. شاکی پس از صدور قرار نیابت، به بازپرس مجری نیابت در شهرری مراجعه و تقاضای ترک تعقیب می‌کند. مرجع صدور قرار مذکور، کدام مقام است؟

۱) دادستان شهریار                                           ۲) دادستان شهرری

۳) چنین قراری صادر نمی‌شود                             ۴) بازپرس شهرری

۱۰۷در یک جرم تعزیری درجه ۷، علی‌رغم تحقیقات لازم و پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ وقوع جرم، هویت مرتکب معلوم نمی‌گردد. قرار مقتضی و مرجع صدور آن، کدام است؟

۱) قرار توقف تحقیقات – دادگاه                           ۲) قرار توقف تحقیقات – بازپرس

۳) قرار بایگانی پرونده – دادگاه                            ۴) قرار بایگانی پرونده – بازپرس

۱۰۸ – مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای تأمین خواسته صادره از بازپرس در جرم سرقت (با مجازات پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق)، کدام است؟

۱) دادگاه کیفری یک                                        ۲) دادگاه کیفری دو

۳) بازپرس                                                      ۴) دادگاه حقوقی

۱۰۹- در صورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع مجری نیابت، به اعتراض متهم نسبت به قرار صادره، در کدام مرجع یا نزد کدام مقام رسیدگی می‌شود؟

۱) دادستان محل اجرای نیابت                   ۲) دادگاه کیفری صالح رسیدگی‌کننده به اصل جرم

۲) دادستان معطی نیابت                          ۴) دادگاه کیفری صالح محل اجرای نیابت

۱۱۰- در حین تحقیقات در خصوص اتهام سرقت یک دستگاه اتومبیل توسط بازپرس، متهم مدعی مالکیت خودرو می‌شود. در کدام صورت، قرار اناطه جهت احراز مالکیت خودرو صادر و به دادگاه حقوقی ارسال می‌شود؟

۱) صدور قرار اناطه ممنوع است.                          ۲) با تشخیص بازپرس

۳) با تقاضای متهم و موافقت شاکی                      ۴) با تقاضای شاکی و موافقت دادستان

۱۱۱- چنانچه متهم در حین ارتکاب جرم مجنون باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، مگر در جرائم مستلزم پرداخت دیه و حق‌الناس

۲) اگر ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد، با تعیین وکیل رسیدگی می‌شود

۳) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود

۴) قرار توقف تحقیقات صادر می‌شود

۱۱۲- کدام‌یک از قرارهای صادره از سوی بازپرس، مستلزم موافقت دادستان است؟

۱) قرارهای بازداشت موقت و قرارهای وثیقه و کفالت که منتهی به بازداشت می‌شود

۲) قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرارهای نظارت قضائی

۳) قرارهای بازداشت موقت و قرارهای نظارت قضائی

۴) قرار بازداشت موقت

۱۱۳- پرونده‌ای به بازپرسی کاشان (در استان اصفهان) ارجاع شده است. بازپرس پس از انجام تحقیقات، معتقد است عنوان اتهامی، قتل عمدی مستوجب قصاص است، ولی دادستان معتقد به شبه عمدی بودن آن است. مرجع حل اختلاف کدام است؟

۱) دادگاه کیفری دو کاشان                                 ۲) نظر دادستان لازم الاتباع است

۳) دادگاه تجدیدنظر استان                                 ۴) دادگاه کیفری یک اصفهان

۱۱۴- هرگاه ضابطین دادگستری، خارج از وقت اداری، فردی را به اتهام ارتکاب قتل عمدی تحت نظر قرار دهند، حداکثر ظرف چه مدت باید مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند؟

۱) تا اول وقت اداری روز بعد                               ۲) یک ساعت

۳) ۴۸ ساعت                                                   ۴) ۷۲ ساعت

۱۱۵- در کدام‌یک از جرائم زیر، دادگاه نمی‌تواند حکم غیابی صادر کند؟

۱) قتل شبه عمد                                             ۲) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۳) حمل مواد مخدر                                          ۴) شرب خمر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

 1. خانه/آزمون های حقوقی/آزمون قضاوت
  با شرکت ۲۱ هزار داوطلب در ۲۲ مرکز استان کشور
  آزمون جذب عمومی قضاوت ۹۹ برگزار شد
  ۲ آبان ۱۳۹۹۱۱
  پایگاه خبری اختبار- آزمون جذب عمومی قضاوت ۹۹ امروز صبح با شرکت ۲۱ هزا رداوطلب در ۲۲ مرکز استان کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

  آزمون قضاوت ۹۹ با شرکت ۲۱ هزار داوطلب برگزار شد
  امین‌حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در حاشیه این بازدید درخصوص جزییات تعداد شرکت‌کنندگان و زمان اعلام نتایج آزمون عنوان کرد: آزمون عمومی قضاوت در ۲۲ مرکز استان و با حضور حدود ۲۱ هزار شرکت کننده در حال برگزاری می‌باشد.

  نتایح مرحله تستی آزمون قضاوت ۹۹ تا اواخر آبان اعلام خواهد شد
  وی گفت: نتایج آزمون تستی تا اواخر آبان ماه از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام گردد. پذیرفته شدگان این مرحله در بیست و یکم آذرماه سال جاری، در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد و در نیمه بهمن سال جاری نیز نتایج آزمون اعلام می‌شود و از اسفندماه مصاحبه‌های تخصصی انجام می‌شود و امیدواریم تا پایان شهریور ماه، مجموعه آزمون‌ها تخصصی و شخصیت و روانشناسی، به اتمام برسد و افرادی که در این مرحله قبول شده‌اند برای گزینش بتوانند اقدام نمایند.

  معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه افزود: امروز شاهد روند برگزاری آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بودیم که اینجا لازم است از تمامی دست اندرکاران امر تشکر و قدردانی کنیم.

  ۸۰ درصد شرکت کنندگان آقایان بودند
  وی با بیان اینکه ۸۰ درصد شرکت کنندگان این آزمون را آقایان و ۲۰درصد آن را خانم ها تشکیل می دهند، افزود: جذب قضات در قوه قضاییه از سه طریق صورت می گیرد. برگزاری آزمون عمومی از داوطلبان امر قضا از بین تحصیل‌کردگان حوزه و دانشگاه که همین آزمون امروز است یکی از این روش های جذب قضات است. همچنین جذب اختصاصی از طریق معدل که ثبت نام آن قبلا انجام شده است و دانشجویان بورسیه دانشگاه علوم قضایی از دیگر روش های جذب قضات است.

  طبق قانون سالانه ۸۰۰ نفر قاضی جذب می شوند
  رحیمی در ادامه با بیان اینکه مطابق برنامه ششم توسعه سالانه ۸۰۰ نفر قاضی جذب می کنیم. چند برابر قبول شدگان تستی این آزمون برای آزمون تشریحی دعوت می‌شوند و قبول شدگان تشریحی برای مصاحبه شفاهی و سپس برای آزمون روانشناسی و نهایتاً برای گزینش معرفی می شوند.

  معاون رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این آزمون در سال یکبار برگزار می‌شود اگر دولت بودجه مناسب‌تری به قوه قضاییه اختصاص دهد می توانیم قضات بیشتری را جذب کنیم.

  رحیمی افزود: ما در سراسر کشور با کمبود قاضی مواجه هستیم و جذب قضات می تواند موجب تسریع در رسیدگی و نهایتاً رضایت‌مندی بیشتر مردم را به همراه داشته باشد.

  آزمون قضاوت ۹۹جذب عمومی
  فیس بوک توییتر لینکدین واتس آپ تلگرام
  https://www.ekhtebar.com/?p=53424
  نوشته های مشابه
  تصویر از آغاز فرایند اعلام نتایج مصاحبه جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۹
  آغاز فرایند اعلام نتایج مصاحبه جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۹
  ۱۴ آبان ۱۳۹۹
  تصویر از آغاز مصاحبه‌های داوطلبان دانشگاهی جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۹
  آغاز مصاحبه‌های داوطلبان دانشگاهی جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۹
  ۶ آبان ۱۳۹۹
  تصویر از سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۹
  سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت ۹۹
  ۵ آبان ۱۳۹۹
  تصویر از اعلام نتایج آزمون قضاوت ۹۹ تا اواخر آبان
  اعلام نتایج آزمون قضاوت ۹۹ تا اواخر آبان
  ۳ آبان ۱۳۹۹
  ‫۱۱ نظرها
  Avatarامیدگفت:
  ۱۲ آبان ۱۳۹۹ در ۱۸:۵۱
  کلید پیشنهادی ایین دادرسی کیفری
  ۹۱) ۱
  ۹۲)۳
  ۹۳)۴
  ۹۴)۱
  ۹۵)۴
  ۹۶)۲
  ۹۷)۳
  ۹۸)۱
  ۹۹)۲
  ۱۰۰)۲
  ۱۰۱)۴
  ۱۰۲)۱
  ۱۰۳)۳
  ۱۰۴)۲
  ۱۰۵)۴
  ۱۰۶)۳
  ۱۰۷)۱
  ۱۰۸)۴
  ۱۰۹)۴
  ۱۱۰)۱
  ۱۱۱)۳
  ۱۱۲)۱
  ۱۱۳)۱
  ۱۱۴)۲
  ۱۱۵)۴
  با توجه به اینکه اساتید محترم پاسخی ارائه ندادند ، کلید پیشنهادی مستند به قوانین موضوعه تقدیم عزیزان
  آرزومند موفقیت شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا