رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تایید ترک کار توسط کارفرما و سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 1168 و 1167

رای وحدت رویه شماره ۱۱۶۸ و ۱۱۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸                           شماره دادنامه: ۱۱۶۸ ـ ۱۱۶۷                               شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۱۳ـ ۹۹۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای بهمن کیایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفند ماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفند ماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی خوزستان به موجب دادنامه‌ های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۸۸۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است لیست ارسالی کارفرما را ظرف مهلت ۶ ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت مراتب را به کارفرما اعلام نماید و مطابق مستندات ارائه شده و مکاتبات شرکت آب و فـاضلاب خوزستان در تاریخ‌ های ۱۳۹۷/۲/۱۰ و ۱۳۹۷/۸/۳۱ سـازمان به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است و کارفرما (اداره آب و فاضلاب خوزستان) نیز تاریخ ترک کار شاکی را ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ اعلام نموده و ارسال لیست تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ را مبنی بر اشتباه دانسته است بنابراین دلیلی که موید اشتغال شاکی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ باشد وجود نداشته لذا با توجه به اینکه بازنشستگی از تاریخ ترک کار برقرار می ‌شود شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می ‌دارد.

درخواست تجدید نظر خواهی از دادنامه‌ های مذکور به علت تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی به موجب دادنامه‌ های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۴۴ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

 ب: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهمن کیانی به خواسته اصلاح لیست بیمه اسفند ماه سال ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۳۷۴۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی تهیه و ارسال لیست افراد بیمه شده و حقوق و مزایا و حق بیمه آنان از تکالیف کارفرما بوده و تامین اجتماعی دخل و تصرفی در آن ندارد و در مانحن‌فیه از سوی تامین اجتماعی اقدامی که موجب نقض قوانین و مقررات یا مغایرت با آن ها باشد صورت نگرفته و مکاتبات بعدی کارفرمای شاکی مبنی بر اصلاح تاریخ بازنشستگی وی با تفاوت دو روز از تاریخ اعلام قبلی با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد موثر در مقام نمی‌باشد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می ‌گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۱۱۴ـ ۱۳۹۹/۴/۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است:

نظر به اینکه کارفرما ضمن پرداخت فوق‌العاده شغل به بیمه شده لیست حق بیمه را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان بر اساس لیست ارسالی اقدام به محاسبه حق بیمه و متعاقبا لیست به ارائه تعهدات خویش در قبال بیمه شده بر اساس لیست ارسالی نموده و وی در ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرما هیچ نقش و دخالتی نداشته و حق دخل و تصرف در آن را نیز ندارد و اقدامات صورت گرفته در برقراری مستمری بازنشستگی تجدیدنظرخواه مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و دلیل و مدرکی که مخالفت آن را با قانون ثابت نماید ارائه نگردیده است بدین جهت اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض‌به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می ‌ باشد لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض‌به عینا تایید و استوار می ‌‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با عنایت به اینکه صرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب می ‌بایست به تایید سازمان تامین اجتماعی نیز برسد و در پرونده‌ های موضوع تعارض لیست حقوق و دستمزد کارفرما که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷ به سازمان مذکور ارسال گردیده، مصون از ایراد و اعتراض سازمان تامین اجتماعی بوده و اعلام تاریخ جدید ترک کار کارگر مدت ها پس از صدور حکم بازنشستگی از ناحیه کارفرمای وی بدون ارائه دلایل و مستندات مربوطه، موجه و مسموع نیست، بنابراین و با عنایت به مفاد آرای شماره ۸۱۰ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴، ۴۲۵ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۷ و ۱۹۴ـ ۱۳۹۰/۵/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۳۷۴۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۱۱۴ـ ۱۳۹۹/۴/۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و ضمن عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد مصدق

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا