رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان متقاضی انتقال از کلان‌شهرها

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶        شماره دادنامه: ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴         کلاسه پرونده: ۵۹۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها: باقری زیاری (معاون قضایی امور شعب و استانهای دیوان عدالت اداری)، امیرعلی گزازی، عبداله سلیمی، یحیی شیرینی، اکبر روشنی مغانلو، مجتبی آبین، سیدمحمد صحرائی محلی، احمد رضایی، مهدی ملکی، سیدجلیل حسینی، ابوالفتح شمس، صیاداله نظری گیوی، بهرام قلی نژاد، علی حق دادرضایی با وکالت قاسم جهانشاهی، حسن محمدعلیزاده، رسول موسوی سادات، فاطمه فرخ نیا، سعیده السادات عبدالبقایی، زهرا نوری شاد، رویا نوروز میزوجی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:  به موجب تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تسهیلاتی برای این قبیل کارکنان پیش‌بینی شده است. شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض مدعی هستند از جمله این تسهیلات تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی است و چون با انتقال از تهران، تبدیل وضعیت استخدامی محقق نشده به موجب دادخواستهایی الزام دستگاه متبوع و معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا سازمان امور اداری استخدامی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی خویش به پیمانی را درخواست کرده‌اند و شعب دیوان آرای معارض صادر کرده است. به منظور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۸۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۱۶۰۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۳۳۲، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۶۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۶۲۱ با موضوع دادخواست آقایان حسن کاری، علی جهانی، علی رنجی، محمد امرائی، یوسف ولیزاده،

افشین حسن زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاونت توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۲ـ ۱۳۹۳/۵/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۴۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین‌نامه انتقال از کلانشهرها و در اجرای مصوبه ۳۰۲۵۵۹/ت۴۵۴۳۶ ـ ۸۹/۱۱/۱۶ کارگروه نمایندگان رئیس‌جمهور می‌بایستی وضعیت خدمتی شاکی از قراردادی به پیمانی تبدیل می‌یافت علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به تبدیل وضعیت شـاکی از قـراردادی بـه پیمانی صادر و اعـلام می‌دارد. رأی صـادره ظـرف بیست روز از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

دادنـامه شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۲ـ ۱۳۹۳/۵/۵ و دادنـامه شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۵ به ترتیب به موجب آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۱۱ـ ۱۳۹۵/۶/۷ شعبه ۹ تجدیدنظر و شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۷۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۷ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در سایر موارد تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته است.

ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۹۹۲ با موضوع دادخواست خانم رقیه حیدرنیا به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۵۱۳ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۹۲۴۸۳ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ از کلانشهر تهران درسال ۱۳۹۱ به بیمارستان بوعلی اردبیل منتقل شده است بنابراین براساس بند ۹ دستورالعمل که مقرر داشته کارکنان قرارداد انجام کارمعین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاههایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه رئیس‌جمهور تعیین می‌شود منتقل گردند با رعایت  مقررات تبدیل وضعیت می‌شوند لذا دستگاه متبوع شاکی مکلف بوده که در راستای مقررات به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل نماید با این وصف تخلف از قوانین و مقررات توسط خواندگان محرز بوده و شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت می‌باشد.

رأی مـذکور بـه علت عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قـانونی، بـه موجب دادنامـه شمـاره  ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۰۲۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۶۶۷ با موضوع دادخواست آقای اسلام پناهی آذرمغوان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به خاطر انتقال از کلان شهر تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۳۱۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به اینکه طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۸۸۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۵۱۹ با موضوع دادخواست آقای محمد سلیمی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی براساس مصوبه انتقال از قانون شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۴۴ـ ۲۷ /۱۳۹۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

چون انتقال شاکی از تهران به قم در راستای تصویب‌نامه‌های مربوط به انتقال از کلانشهرها از جمله تصویب‌نامه‌های شماره ۹۳۱۳۸ /ت ۵۳۷۹۰۹ ـ ۱۲/۶/۸۶ و ۲۶۴۷۲۷/۴۴۱۸۶ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران صورت گرفته است می‌بایست تمامی مزایای مقرر در آن تصویب‌نامه‌ها به شاکی تعلق بگیرد اقدامات دستگاههای اجرایی و تصمیمات هیأت دولت به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در امور اداری و استخدامی قانونی تقلی می‌شود و حقی برای شهروندان ایجاد می‌کند و رعایت این دو حق مکتسبه برای همه لازم است و سلب آنها نیازمند تصریح بعدی قانونگذار دارد. درباره شاکی تمامی فرآیند مزبور انجام شده است و حتی به هسته گزینش معرفی شده و بر اساس نامه شماره ۵۴۷۹۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم برای شاکی پست بلاتصدی کارشناس روابط عمومی را تعیین می‌کند و جهت اخذ شماره مستخدم در سامانه کارکنان نظام اداری ثبت‌نام شده است و عدم تأیید نهایی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) فاقد توجیه قانونی است. بنا بر همه مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هـ: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۷۷۱ با موضوع دادخواست خانم راضیه محمدی کاودول به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کارگروه انتقال استانداری اردبیل، معاونت توسعه رئیس‌جمهور، دانشگاه علوم پزشکی تهران و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی موضوع انتقال از کلانشهرها، دریافت هزینه انتقال به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۷۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین‌نامه انتقال از کلانشهر به  و مصوبه ۲۶۲۷۴۷ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ منتقل گردیده و بر همین مبنا به دلالت بند ۹ تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۰۴۵۴۳۶ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ هیأت وزیران و نیز تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن ضرورت داشت که وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی تغییر یابد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به تبدیل وضعیت شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص دریافت هزینه انتقال با توجه به پرداخت آن به شاکیه و اینکه موجبات رسیدگی به شکایت منتفی گردیده مستنداً به بند ج ماده ۵۳ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۶۰۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

و: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۶۸۳ با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۸۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۲۹۶/ت ۳۵۹۱هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱ و ۱۷۵۹۸ ـ ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران نبوده و به موجب مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵۱ و ۵۷ و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می‌گردد که باستخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از ۱۳۷۸/۳/۱ منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۷۲۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۱ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۱۷۶ با موضوع دادخواست آقای صیاد اله نظری گیوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۶۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات خواسته دارد و از طرفی با توجه به این که طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۶۰۷ـ ۱۳۹۶/۹/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به اینکه در بند ۲۱ تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۱۳۸۹/۷/۷ اولاً: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز به تبدیل نمودن وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی اعلام گردیده ثانیاً در تبدیل وضعیت کارکنان مذکور می‌بایست مقررات ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نماید که این امر موکول به شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن است بنا به مراتب و به لحاظ عدم تکلیف دستگاه در تبدیل وضعیت شاکی و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکی مبنی بر شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ح: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای اکبر روشنی مغانلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از تبصره پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۳۷۶ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مصوبه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ن ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی بدست نمی‌آید و اعمال آن هم منوط به برخی شرایط از جمله اعلام فهرست پستهای سازمانی با نام برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری شده است بنابراین اقدامات طرف‌های شکایت منطبق با قانون بوده است و به همین جهت مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ط: شعبـه ۵۰ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیدگـی به پـرونده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۶۸۳ با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۸۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۲۹۶/ت ۳۵۹۱هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱ و ۱۷۵۹۸ ـ ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران نبوده و به موجب مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵۱ و ۵۷ و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می‌گردد که باستخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از ۱۳۷۸/۳/۱ منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۶۰۰۱۷۲۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ شبعه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ی: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۴۹۲ با موضوع دادخواست آقای رسول موسوی سادات به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کارمعین به پیمانی با توجه به انتقال از کلانشهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش و ملاحظه مستندات طرفین شکایت نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران متقاضی الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از قرارداد کار معین به استخدام پیمانی شده است در حالی که در هیچیک از مواد ۲۱گانه مصوبه مذکور چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است و از طرفی بر اساس بند ۲۱ تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۱۳۸۹/۷/۷ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور،‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی (که در اجرای مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از تهران به شهرهای دیگر منتقل شده‌اند ) با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل مربوط، به استخدام پیمانی است که لازمه آن داشتن ردیف استخدامی در دستگاه منتقل الیه می‌باشد در حالی که شاکی  مراحل مذکور در ماده ۴۴ قانون یاد شده را سپری نکرده و طرف شکایت اعلام کرده که ردیف استخدامی در این خصوص تخصیص داده نشده است بنا به مراتب الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ ـ ۱۳۸۹/۲/۴ هیأت وزیران و بند ۹ مصوبه شماره ۱۹۲۴۸۳ت/۴۵۴۳۶ن ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان از تهران «کارکنان انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه به مناطق و دستگاههایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد منتقل گردند، با رعایت مقررات مربوط تبدیل وضعیت می‌شوند.» نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در زمان حاکمیت تصویب‌نامه موصوف الذکر و سایر بخشنامه و دستورالعمل‌های معاونت مذکور که متضمن لزوم تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهر‌ها از قراردادی به پیمانی بوده و نامبرده نیز از کلانشهر تهران به شهرستان اردبیل انتقال یافته و مطابق احکام کارگزینی انتقال وی در اجرای مقررات فوق‌الذکر بوده لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظر خوانده به تبدیل وضعیت مشارالیه از قرارداد انجام کار معین به پیمانی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.

ک: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۳۶ با موضوع  دادخواست آقای مسعود درخشان نیا به طرفیت استانداری خوزستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۱۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق بند ۱۵ و ۱۶ تصمیم نمایندگان و نیز رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال تحت شماره ۳۳۸۱۷/ت ۴۶۲۳۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۸ نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین به پیمانی تبدیل وضعیت می‌یابند در حالی که در مانحن‌فیه شاکی کاردان الکترونیک بوده و نیروی کارشناسی تلقی نمی‌گردد علیهذا با این وصف اجابت خواسته میسور نبوده و ضمن غیر وارد دانستن شکایت مستندا به مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ل: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۵۱۲ با موضوع دادخواست خانم نگار هاشمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز، وزارت بهداشت، استانداری البرز و به خواسته الزام به اجرای کامل و صحیح مصوبه دولت در خصوص انتقال از کلانشهرها به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۵۴۵۳ـ ۱۳۹۲/۷/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در خصوص حقوق و مزایا شاکی دلیل و مدرک محکمه پسندی که مبین نقض قوانین و مقررات موحد از سوی خواندگان با توجه به مفاد قرارداد استخدامی ایشان می‌باشد ارائه و ابراز ننموده از طرفی مصوبه شماره ۳۰۲۵۵۹/ک۴۵۴۳۶ن ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ هیأت وزیران مقید الزام ادارات خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی نیست در نتیجه در مجموع خواسته موجه به نظر نمی‌رسد و رأی به رد آن صادر و  اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

م: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۶۴۹ با موضوع دادخواست آقای مجتبی آبین به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در راستای انتقال کارکنان از کلانشهرها به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۶۴۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص عدم احراز شرایط مندرج در مصوبه توسط شاکی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر، بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رؤی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۸۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ شبعه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ت: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۵۵۶ با موضوع دادخواست آقای یحیی شیرینی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرارداد کارمعین به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای یحیی شیرینی فرزند عیسی به طرفیت ۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمهـوری بـه خـواسته تبدیـل وضعیـت از قـرارداد کار معین به پیمانی به لحاظ خروج از کلان شهر تبریز به منطقه کمتر توسعه یافته به استناد مصوبه هیأت وزیران به شماره‌های ۱۹۲۴۸۳/ت/۶۵۴۳۶ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ بند ۹، ۲ـ ۳۰۲۵۵۹/ت/۴۵۴۳۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ و…. که به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۷۱۵ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۲۱ دیوان نامبرده از شرکتی به قراردادکار معین به پیمانی تبدیل لکن به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۰۷۳ صادره از شعبه سوم تشخیص دادنامه صادره از شعبه ۲۱ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نقض گردیده علیهذا شکایت شاکی عبارت بود از تبدیل قرارداد کار معین به پیمانی سالبه به انتفاء موضوع بوده و حکم به رد دعوی نامبرده صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل  اعتراض در رسیدگی در  شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

س: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۰۷۶ با موضوع دادخواست آقای علی حق دادرضایی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی وفق مصوبه انتقال از کلانشهرها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۳۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری مواد ۴۱ تا ۵۱ نحوه ورود به خدمت در دستگاههای دولتی و تبدیل وضع پیش‌بینی شده است و بکارگیری افراد در غیرحالات پیش‌بینی شده در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور ممنوع گردیده است و مصوبات و بخشنامه‌ها و تصمیمات هیأت دولت و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور نیز برخلاف مقررات و قانون مذکور نمی‌باشد زیرا هرگونه استخدام و تبدیل وضع استخدامی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابر فرصتها و…. دانسته است و الزامی برای دستگاه دولتی طرف شکایت در تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی ننموده است و تبدیل وضع از قراردادی به پیمانی در قانون صدرالذکر پیش‌بینی نگردیده است در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور خواسته شاکی موجه به نظر نمی‌رسد و مستنداً به مواد فوق‌الاشاره و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۸۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شبعه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ع: شعبـه ۵۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۵۴۲ با موضوع دادخواست آقـای بهرام قلی‌نژاد ایوریق بـه طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سازمان اداری و استخدامی کشور و بـه خواسته تبدیل وضعیت استخـدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۹۹۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس مصوبات مربوطه به ویژه آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به شماره ۲۶۲۷۴۷/ ۴۴۱۸۶ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۷ در فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی یا پیمانی رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌ویژه برگزاری در آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، ضروری می‌باشد بنابراین دادن تسهیلات مربوطه انتقال از کلان شهرها، نیازمند رعایت مقررات عام می‌باشد که در پرونده حاضر این شرایط به وجود نیامده است و از این جهت امکان اجابت خواسته فراهم نیست و مستند به مواد ۱۰و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۹۴۰ با موضوع دادخواست آقای حسن محمدعلی زاده به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور،  اداره کل میراث فرهنگی مازندران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت اینجانب به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۰۳ـ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد خواسته شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی نظر به اینکه به موجب مواد ۴۱، ۴۴، ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت به دستگاههای اجرایی بر اساس مجوز‌های صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و هرگونه به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی خارج از مجوز‌های قانونی و حالات پیش‌بینی شده در قانون یاد شده ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه در بند ۱ مصوبه ۲۶۴۷۲۷/۴۴۱۸۶ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران هرگونه تبدیل وضعیت در فرآیند استخدام رسمی و پیمانی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها دانسته است لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمی‌باشد و تخلفی از قوانین و مقررات از سوی دستگاههای اجرایی طرف شکایت صورت نگرفته است و مستنداً به موارد فوق و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۴۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش‌بینی نشده‌است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاهها به تبدیل وضعیت وجود ندارد. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا