تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰

مصوبه شماره۵۷۲۹/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیات وزیران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰

شماره۵۷۲۹/ت۵۸۶۶۶هـ                                                                ۲۳/۱/۱۴۰۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای­ عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه:

ردیف شرح خدمات تعرفه (ریال) درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه دار ۰۰۰ر۲۵۱ ۰۰۰ر۲۹۶
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD – PhD ) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۴۲۱ ۰۰۰ر۴۹۸
۳ پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۵۰۵ ۰۰۰ر۵۹۸
۴ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۵۰۷ ۰۰۰ر۵۹۹
۵ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۶۰۸ ۰۰۰ر۷۱۹
۶ پزشکان متخصص روان‌پزشکی ۰۰۰ر۵۳۲ ۰۰۰ر۶۲۹
۷ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۰۰۰ر۶۳۵ ۰۰۰ر۷۵۰
۸ کارشناس ارشد پروانه‌دار ۰۰۰ر۲۱۶ ۰۰۰ر۲۵۵
۹ کارشناس پروانه‌دار ۰۰۰ر۱۶۳ ۰۰۰ر۱۹۲

تبصره۱ـ کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش خیریه و موقوفه مکلف به نسخه­ نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور، شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.

تبصره۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (۰۰۰ر۵۲۸) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ر۲۷۷) ریال محاسبه می‌‌شود.

۳ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (۰۰۰ر۳۲۹) ریال محاسبه می شود.

۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و چهل و نه هزار (۰۰۰ر۵۴۹) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و یک هزار (۰۰۰ر۳۳۱) ریال محاسبه می‌‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی سیصد و سی و نه هزار (۰۰۰ر۳۳۹) ریال محاسبه می‌شود.

۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتاد و یک هزار (۰۰۰ر۱۸۱) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰

تبصره ـ به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت­های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش­های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش­های مربوط اداره نمایند.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب­نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۴ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا