برندگان مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار – شماره سه

پایگاه خبری اختبار- با پایان یافتن مهلت شرکت در مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار شماره سه، تعداد ۱۰۰ نفر از کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده بودند به قید قرعه توسط سیستم رایانه ای به عنوان برندگان مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار انتخاب شدند.

برای هر یک از برندگان مسابقه حقوقی پیامکی، یک کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی برای خرید کتاب از کتابفروشی حقوقی دادبازار به شماره ای که از آن پاسخ مسابقه را ارسال کرده بودند ارسال شده است.

مسابقه پیامکی شماره سه، به دلیل بروز اختلال در سامانه پیامکی ارائه کننده سرویس به پایگاه خبری اختبار با وقفه مواجه شده بود.

به پاس همراهی شرکت کنندگان محترم مسابقه پیامکی شماره سه، علاوه بر ۱۰۰ برنده کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی، به ۱۰۰ نفر از کل شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی نیز به قید قرعه کد تخفیف ۵ درصد تخفیف برای خرید کتاب حقوقی از کتابفروشی اینترنتی دادبازار (با اعتبار یکماهه) اختصاص یافته و برای این عزیزان ارسال شده است.

سوال مسابقه حقوقی پیامکی شماره چهار پایگاه خبری اختبار، صبح روز شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در پایگاه خبری اختبار و شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام منتشر خواهد شد.

هرچند برای اطمینان بیشتر، کد تخفیف از طریق دو سامانه پیامکی مختلف برای این عزیزان ارسال شده است باز هم به جهت اینکه ممکن است به دلیل مشکلات مخابراتی یا مسدود کردن دریافت پیامک انبوه از سوی کاربران، کد تخفیف به دست برخی برندگان نرسیده باشد، اگر شماره همراه خود را در میان برندگان مسابقه می بینید و هنوز کد تخفیف به دست شما نرسیده است می توانید با ارسال پیامک یا پیام واتس آپ از شماره ای که با آن پاسخ مسابقه را ارسال کرده بودید، به شماره ۰۹۳۵۲۲۱۴۹۰۰ بخواهید که کد تخفیف برایتان ارسال شود.

برندگان کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی

۹۰۱۲۴***۸۲ ۹۱۲۵۵***۳۱ ۹۱۵۳۰***۳۱ ۹۱۸۵۱***۴۶ ۹۳۵۹۶***۴۳
۹۰۱۲۵***۱۹ ۹۱۲۵۹***۲۱ ۹۱۵۵۱***۴۲ ۹۱۸۶۱***۸۰ ۹۳۶۰۲***۷۷
۹۰۱۴۳***۳۳ ۹۱۲۸۹***۶۱ ۹۱۵۵۶***۰۰ ۹۱۸۶۳***۹۲ ۹۳۶۰۶***۷۲
۹۰۲۱۸***۲۲ ۹۱۲۹۴***۴۵ ۹۱۵۷۱***۰۳ ۹۱۸۷۴***۳۸ ۹۳۶۰۷***۰۶
۹۰۲۳۱***۰۱ ۹۱۳۱۸***۸۰ ۹۱۶۰۱***۸۱ ۹۱۸۷۵***۰۷ ۹۳۶۰۸***۷۰
۹۰۲۳۱***۲۰ ۹۱۳۲۳***۴۱ ۹۱۶۲۵***۶۶ ۹۱۹۱۲***۷۷ ۹۳۶۲۹***۹۸
۹۰۲۳۲***۱۵ ۹۱۳۳۱***۹۲ ۹۱۶۲۵***۱۳ ۹۱۹۲۱***۰۳ ۹۳۶۴۹***۹۲
۹۰۲۶۵***۲۳ ۹۱۳۴۳***۷۷ ۹۱۶۳۶***۳۱ ۹۱۹۳۰***۸۸ ۹۳۷۲۲***۵۰
۹۰۲۶۹***۰۷ ۹۱۳۶۹***۷۲ ۹۱۶۴۶***۹۲ ۹۱۹۸۲***۴۶ ۹۳۸۱۲***۵۸
۹۰۲۹۲***۹۲ ۹۱۳۷۷***۳۷ ۹۱۷۱۳***۱۹ ۹۲۱۴۰***۸۴ ۹۳۸۲۷***۳۱
۹۰۳۲۳***۴۲ ۹۱۳۸۱***۸۲ ۹۱۷۱۵***۸۰ ۹۲۱۶۳***۸۵ ۹۳۹۰۶***۷۳
۹۰۳۵۰***۰۴ ۹۱۴۰۸***۸۹ ۹۱۷۳۹***۷۰ ۹۲۱۶۸***۷۸ ۹۳۹۵۶***۹۷
۹۰۵۱۹***۱۶ ۹۱۴۲۷***۹۳ ۹۱۷۶۳***۸۳ ۹۲۱۷۱***۵۰ ۹۹۰۱۸***۴۴
۹۱۰۴۴***۹۹ ۹۱۴۴۵***۳۸ ۹۱۷۸۳***۴۶ ۹۲۱۸۳***۷۶ ۹۹۱۰۰***۶۴
۹۱۰۸۶***۶۸ ۹۱۴۶۱***۳۸ ۹۱۷۸۷***۳۰ ۹۲۲۰۱***۸۰ ۹۹۱۹۰***۹۱
۹۱۱۲۴***۸۶ ۹۱۴۶۱***۷۴ ۹۱۷۸۹***۶۲ ۹۳۰۴۵***۶۹ ۹۹۲۵۱***۰۰
۹۱۱۸۹***۷۷ ۹۱۴۷۳***۱۰ ۹۱۷۹۶***۰۱ ۹۳۰۸۸***۷۴ ۹۹۲۶۴***۷۸
۹۱۲۰۳***۹۵ ۹۱۴۹۲***۱۴ ۹۱۸۴۳***۰۲ ۹۳۳۳۹***۰۷ ۹۹۲۶۵***۳۲
۹۱۲۰۸***۷۲ ۹۱۴۹۸***۱۸ ۹۱۸۴۸***۶۸ ۹۳۳۷۲***۱۵ ۹۹۳۰۶***۴۳
۹۱۲۱۷***۸۴ ۹۱۵۱۱***۴۱ ۹۱۸۵۰***۴۳ ۹۳۵۳۳***۴۷ ۹۹۴۱۴***۲۶

برندگان کد تخفیف ۵ درصدی

۹۰۱۲۹***۱۷ ۹۱۲۵۶***۹۶ ۹۱۵۴۵***۰۰ ۹۱۸۹۲***۱۱ ۹۳۷۰۲***۷۶
۹۰۱۴۵***۵۵ ۹۱۲۶۵***۲۹ ۹۱۵۷۱***۰۲ ۹۱۸۹۷***۲۷ ۹۳۷۴۰***۸۴
۹۰۱۷۱***۱۵ ۹۱۲۷۰***۸۳ ۹۱۵۸۹***۵۵ ۹۱۹۴۲***۹۸ ۹۳۷۴۴***۸۲
۹۰۲۰۰***۰۲ ۹۱۳۲۲***۹۵ ۹۱۶۰۵***۲۴ ۹۱۹۶۷***۵۸ ۹۳۸۱۰***۰۰
۹۰۲۲۰***۳۹ ۹۱۳۲۵***۴۱ ۹۱۶۳۰***۳۶ ۹۱۹۸۰***۱۴ ۹۳۸۴۵***۰۱
۹۰۲۷۲***۵۲ ۹۱۳۳۸***۴۲ ۹۱۶۶۲***۴۶ ۹۱۹۸۲***۵۷ ۹۳۹۰۶***۴۶
۹۰۳۹۹***۱۳ ۹۱۳۴۷***۵۹ ۹۱۶۶۹***۳۷ ۹۲۱۰۳***۶۵ ۹۳۹۲۱***۸۶
۹۰۵۸۳***۳۰ ۹۱۳۶۹***۷۱ ۹۱۶۷۴***۰۶ ۹۲۲۳۱***۴۹ ۹۳۹۳۱***۹۷
۹۱۰۰۸***۹۹ ۹۱۳۸۴***۶۹ ۹۱۶۷۵***۶۰ ۹۲۲۸۵***۹۴ ۹۳۹۶۵***۹۴
۹۱۰۵۷***۵۰ ۹۱۴۲۳***۴۵ ۹۱۶۸۵***۹۹ ۹۳۰۱۴***۷۱ ۹۳۹۶۸***۵۶
۹۱۰۷۴***۶۵ ۹۱۴۲۴***۳۲ ۹۱۶۸۵***۹۰ ۹۳۰۴۷***۴۰ ۹۳۹۷۹***۹۷
۹۱۱۲۷***۳۴ ۹۱۴۳۰***۶۰ ۹۱۷۲۰***۹۰ ۹۳۰۹۹***۳۰ ۹۹۰۰۹***۶۲
۹۱۱۳۰***۱۴ ۹۱۴۳۴***۲۰ ۹۱۷۵۶***۱۸ ۹۳۳۸۳***۴۹ ۹۹۱۰۴***۶۹
۹۱۱۴۲***۵۴ ۹۱۴۴۵***۲۰ ۹۱۷۶۶***۸۰ ۹۳۵۵۹***۲۴ ۹۹۱۱۹***۰۰
۹۱۱۴۹***۶۰ ۹۱۴۵۲***۷۵ ۹۱۷۶۹***۸۴ ۹۳۵۷۶***۹۴ ۹۹۱۷۲***۵۲
۹۱۲۰۱***۵۰ ۹۱۴۵۳***۷۱ ۹۱۷۷۷***۶۱ ۹۳۵۹۳***۹۸ ۹۹۱۸۵***۵۱
۹۱۲۰۶***۳۳ ۹۱۴۷۳***۳۷ ۹۱۷۸۰***۷۳ ۹۳۶۰۷***۷۳ ۹۹۲۴۴***۱۸
۹۱۲۲۱***۲۳ ۹۱۴۹۵***۵۳ ۹۱۸۳۱***۱۷ ۹۳۶۲۰***۴۹ ۹۹۳۲۵***۸۰
۹۱۲۲۸***۹۹ ۹۱۴۹۷***۵۹ ۹۱۸۷۵***۹۹ ۹۳۶۸۲***۹۹ ۹۹۳۳۵***۸۸
۹۱۲۴۰***۴۴ ۹۱۵۳۸***۲۰ ۹۱۸۹۰***۸۸ ۹۳۷۰۱***۶۴ ۹۹۴۰۴***۲۶

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا