بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق ‏بیمه تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی

دستورالعمل حداقل دستمزد روزانه

و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۱

و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری

     ۱‏‏‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه ‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ ۱،۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌گردد.

     ۲‏‏‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۱= (۱۷۱,۷۲۲+۳۸‏‏‏‏/۱×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۰)

۳‏‏‏‏- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۱۹۷۵۶‏‏/ت۵۸۶۷۳هـ مورخ ۲۶‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱‏/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱

حداقل دستمزد در سال آینده ۵۷/۴ درصد افزایش یافت

     ۴‏- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

   شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورای‌عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱‏/۱‏/۹۵ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

     ۵‏‏‏‏- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۸۸۵,۱۶۵ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۱ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌ های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

     ۶‏‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) اموربیمه‌شدگان به شماره ثبت ۱۸‏‏/۹۸‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۵‏/۱‏/۱۳۹۸ برابر ۲‏‏/۱حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کارخواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۰ از رقم روزانه‌ ۸۸۵,۱۶۵ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه سال ۱۴۰۱ =(۱۷۱,۷۲۲+۳۸‏‏‏‏‏‏‏/۱×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۴۰۰)

     ۷‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‏ بیمه بیمه‌‏شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۱ معادل رقم روزانه ۱,۳۹۳،۲۵۰ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق ‏بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۰ ‏باشد، می‏‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۱ رعایت گردد.

مثال) بیمه‏ شده‌‏ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه ۲،۰۳۵،۸۷۹ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ معادل ۳‏/۲ می‏‌باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۱ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۳،۲۰۴،۴۷۵ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه سال ۱۴۰۱ =(۱,۳۹۳،۲۵۰× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ معادل ۳‏/۲)

تذکر: مبنای پرداخت حق‏ بیمه بیمه‏ شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‏ های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۹۹ خواهد بود.

     ۸‏‏- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۱ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ ترمیم می‌گردد.

     ۹‏‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
۲‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری :

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد

 

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏‏‏/۱) معادل۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲‏‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۶۷۲,۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۵۳۳,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

     ۱۰‏‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۱ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)‏- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار)                               ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب)‏- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار)                    ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ج)‏-کارگر درجه سه (کارگر عمومی)                                           ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

  با توجه به بند فوق حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۱,۶۷۲,۰۰۰، ۱,۸۱۱,۰۰۰ و ۱,۹۵۱,۰۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

 ۱۱‏‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از ابتدای سال ‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. کی این بی عدالتی ها تموم میشه.آخه چرا باید یه زن مطلقه یا یه دختر مجرد که ازدواج نکرده حقوق پدرش رو بگیره در صورتی که پدرش هم از بازنشستگی استفاده کرده و فوت کرده اونوقت دخترش هم سی یا چهل سال حقوق پدرش رو بگیره بخوره اونوقت ما باید بخاطر یه لقمه نون اینقدر حق بیمه افزایش پیدا کنه تا نتوانیم پرداخت کنیم

    1. عزیزم اولا تاجایی که من اطلاع دارم، حقوق متوفی(مرد مستمری بگیر) بعد از مرگش بین همسرش و فرزندان تحت تکفل تقسیم میشه.(فرزند تحت تکفل یعنی پسران تا سن ۱۸سال و دختران مجرد). ضمن اینکه ۵۰درصد ازاین حقوق به همسر تعلق میگیره و ۵۰درصد باقیمانده بین فرزندان تقسیم میشه. مثلا اگر یک مرد ۴ فرزند تحت تکفل داشته باشد(متشکل از دو پسر زیر۱۸سال و دو دختر مجرد) به هرکدام از این بچه ها فقط ۱۲-۱۳درصد از کل حقوق پدر تعلق می گیرد. به نظر شما این زیاد است؟ غیرعادلانه است؟! ثانیا شما به عنوان یک زن ترجیح می دهید که اگر ازدواج کردید و خدای نکرده همسر فوت کرد، آیا دوست دارید دختر مجرد شما بدون حقوق بماند؟ و همینطور یک مرد که ازدواج می کند و فرزندانی دارد، آیا ترجیح نمی دهد که خیالش از بابت آینده ی فرزندانش تاحدودی راحت باشد؟ به نظرم این قانون نسبتا عادلانه است. و اگر هم قرار باشد تغییری کند تا عادلانه تر بشود، بهتر است که سن پسرانی که می توانند از مزایای این قانون بهره مند شود افزایش پیدا کند مثلا ۲۵سال.

    2. الان از حقوق مستمری بگیرا کم بشه یا قطع بشه دولت میاد پول میزاره توی جیب شما؟!! حق بیمه از اول تشکیل تامین اجتماعی یک درصدی از حداقل حقوق اعلامی توسط وزارت کار در همان سال تعیین میشه و ربطی به دریافتی مستمری بگیران نداره . کارگر و کارمند سی سال کار میکنه و ماهانه مبلغی به حساب سازمان واریز میکنم ، حالا ممکنه یکسال بعداز بازنشستگی فوت کنه یا سی سال بعد از بازنشستگی به هر حال عمر دست خداست ، یا شایدم خدای ناکرده اتفاقی پیش بیاد و طرف قبل از بازنشستگی فوت کنه !. پس اگر شخصی یکسال بعداز بازنشستگی فوت کنه و خانوادش نتونن از مستمری استفاده کنن در حق اون فرد ظلم شده یا نه؟! . توی نظراتتون باید به همه شرایط فکر کنید ، قانون تامین اجتماعی هم برای همین نرخ های ۱۲ درصد ، ۱۴ درصد ، ۱۸ درصد ، ۲۷ درصد و ۳۰ درصد پیش بینی کرده تا شما متناسب با وضعیت خودتون و شرایط استفاده بازماندگان از مستمری ، بیمه بپردازید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا