اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»

مصوبه جلسه ۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی [مائده/ ۲]

مقدمه

در اجرای ماده واحده مصوب جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تمهید پشتیبانی­های اعتباری لازم برای تحقق اهداف، سیاست­ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و ایجاد نظام مشارکت مالی در اجرای اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و براساس مفاد ماده ۱۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به شرح مواد این اساسنامه تشکیل می‌شود:

ماده۱ـ مشخصات صندوق

۱. نام صندوق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» است که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می ‎ شود.

۲. صندوق زیر نظر شورای توسعه فرهنگ قرآنی فعالیت می‌کند.

۳. صندوق در حکم نهاد عمومی­غیردولتی است.

۴. مدت فعالیت صندوق از تاریخ تشکیل نامحدود است.

ماده۲ـ اهداف تشکیل صندوق

۱. پشتیبانی مستمر از اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۲. هدفمندسازی و هدایت اعتبارات در جهت تحقق اهداف، سیاست­ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی

۳. تأمین بهینه منابع اعتباری اجرای برنامه­ها و اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی

۴. جلب مشارکت ملی در اجرای برنامه‌ها و اقدامات مربوط به اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی

ماده۳ـ نوع فعالیت صندوق

فعالیت صندوق منحصر در جذب و تخصیص منابع اعتباری و مالی به دستگاه­ های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی برای اجرای برنامه­ های ملی و بین­ المللی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی است و هرگونه هزینه دیگر یا سرمایه ‌ گذاری اعتبارات صندوق ممنوع است.

تبصره۱ـ تمامی وجوه صندوق در حسابی که به نام صندوق در بانک دولتی افتتاح می ‎ شود نگاهداری و کلیه پرداخت ‎ ها از طریق انتقال وجه به حساب رسمی دستگاه­ های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی مجری برنامه ­های مصوب براساس تفاهم نامه­ های منعقده فی­ما بین شورای توسعه فرهنگ قرانی و دستگاه­ ها، نهادها و مؤسسات مذکور انجام می‌شود.

تبصره۲ـ افتتاح حساب صندوق و هر گونه برداشت از آن با امضای مشترک رئیس صندوق، مدیر مالی صندوق و رئیس کمیته تخصیص و الصاق مُهر صندوق انجام می‌شود.

ماده۴ـ منابع صندوق

منابع اعتباری صندوق هر ساله توسط دولت در لایحه بودجه کشور با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» در قالب کمک پیش­ بینی و مشمول تبصره ۱ از  ماده۱ احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور مصوبه ۳۰/۴/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی می­ باشد.

تبصره ـ صندوق می­ تواند با تصویب هیأت امنا نسبت به جذب کمک­ های نقدی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اقدام کند.

ماده۵ ـ ارکان صندوق

۱. هیأت امنا

۲. کمیسیون­ های تخصصی

۳.  کمیته تخصیص

۴. رئیس صندوق

۵. هیأت بازرسان

ماده۶ ـ ترکیب هیأت امنا

هیأت امنای صندوق، اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی می ‎ باشند که رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای توسعه، به ترتیب رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت امنا می‌باشند.

ماده۷ـ جلسات هیأت امنا

جلسات هیأت امنا به صورت عادی و فوق ‎ العاده تشکیل می ‎ شود؛

جلسات عادی حداقل سالی دو بار بنا به دعوت رئیس صندوق تشکیل و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمی و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر بوده و با امضای رئیس هیأت امنا ابلاغ می ‌ شود. جلسات فوق‌العاده با درخواست افراد زیر تشکیل می‌شود؛

ـ رئیس صندوق

ـ هیأت بازرسان

ـ کمیته تخصیص

ـ ۵ نفر از اعضای هیأت امنا

ماده۸ ـ وظایف هیأت امنا

‌ ۱. تعیین سیاست ‎ ها، اولویت­ها و خط ‎ مشی ‎ فعالیت صندوق

۲. بررسی و تصویب ‌برنامه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی ذیل اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تعیین سهم اعتبار آن 

۳. پیشنهاد اعتبار صندوق به دولت و پیگیری مراحل تصویب آن

۴. استماع گزارش‌های کمیته تخصیص و هیأت بازرسان و اتخاذ تصمیم­‌های لازم

۵. تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز صندوق و ساختار و ساز و کارهای اجرائی آن

۶. تعیین اعضای کمیته تخصیص و هیأت بازرسان و اعضای علی‌البدل

۷. انتخاب مدیر مالی از میان افراد پیشنهادی کمیته تخصیص

۸. تعیین حسابرس رسمی صندوق

تبصره ـ حدود وظایف و اختیارات مدیر مالی توسط کمیته تخصیص پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده۹ـ رئیس صندوق

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی رئیس صندوق می‌باشد.

تبصره ـ ساختار اداری صندوق، زیر نظر رئیس صندوق تشکیل و امکانات و نیروی انسانی آن از طریق دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تأمین می‌شود.

ماده۱۰ـ وظایف رئیس صندوق

۱. اجرای کلیه مصوبات هیأت امنا و کمیته تخصیص

۲. اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط مصوب هیأت امنا

۳. پیشنهاد دستورالعمل­ها و سایر ضوابط به کمیته تخصیص برای تصویب در هیأت امنا

۴. تهیه گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت امنا برای بررسی و تصویب

۵. تهیه و امضای تفاهم‌نامه‌های اجرای برنامه‌های مصوب با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی

ماده۱۱ـ کمیسیون‌های تخصصی

به منظور تحقق اسناد راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تخصیص برنامه محور اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، کمیسیون­های موضوع ماده ۷ منشور توسعه فرهنگ قرآنی، مسئولی ت­های زیر را بر عهده دارند؛

۱. پیشنهاد سیاست‌ها و اولویت­ها و خط مشی توزیع اعتبارات صندوق در حوزه تخصصی به هیأت امنا

۲. پیشنهاد سهم اعتبارات برنامه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی در حوزه تخصصی و تغییرات آن به هیأت امنا جهت تصویب

۳. تأیید برنامه­های تفصیلی دستگاه­های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی مجری برنامه­های ملی و بین­المللی و اعتبار هر یک از آنها در چارچوب مصوبات هیأت امنا و ارائه به کمیته تخصیص

۴. نظارت بر حسن اجرای برنامه­های مصوب در حوزه تخصصی و گزارش آن به هیأت امنا و کمیته تخصیص جهت تخصیص مرحله‌ای اعتبارات

ماده۱۲ـ کمیته تخصیص

کمیته­ تخصیص با ترکیب زیر تحت نظر هیأت ­امنا تشکیل می‌شود؛

۱. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۲. دبیران کمیسیون­های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۳. یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۴. دو نفر صاحب­نظر منتخب مؤسسات قرآنی مردمی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۵. دو نفر از اعضای حقوقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۶. یک نفر صاحب نظر قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی

تبصره۱ـ رئیس، نایب رئیس و منشی کمیته در اولین جلسه کمیته توسط اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می­شوند.

تبصره۲ـ جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای رسمی و مصوبات آن با رأی اکثریت حضار قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره۳ـ مصوبات کمیته توسط رئیس کمیته بصورت کتبی به رئیس صندوق ابلاغ می­گردد.

 اعضای بند­های ۳ تا ۶ با رأی هیأت امنا به مدت دو سال انتخاب می­شوند و عضویت آنان مشروط به عضویت آنان در شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود.

تبصره۴ـ حضور مدیر مالی صندوق در جلسات کمیته تخصیص (بدون حق رأی) الزامی است.

وظایف کمیته تخصیص:

۱. پیشنهاد اصول، سیاست‌ها، خط‌مشی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی صندوق به هیأت امنا

۲. دریافت برنامه‌های تفصیلی از کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و تصویب جدول اعتبارات دستگاه­ها، نهادها و مؤسسات  و ابلاغ آن به رئیس صندوق جهت اجرا

۳. پیشنهاد افراد واجد صلاحیت مسئولیت مدیر مالی صندوق به هیأت امنا

۴. ارائه گزارش تخصیص اعتبارات و اجرای برنامه‌های مصوب به هیأت امنا

۵. دریافت گزارش اجرای برنامه­ها از کمیسیون­ها و تصویب پرداخت مرحله­ای اعتبارات برنامه­ها

۶. تعیین بانک عامل صندوق

تبصره۱ـ دستورالعمل‌های داخلی کمیته توسط کمیته تدوین و جهت تصویب به هیأت امنا ارائه می‌شود.

تبصره۲ـ رئیس کمیته موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کار کمیته را تهیه و پس از تصویـب در کمیته، برای طرح در هیـأت ­امنا به رئیس هیأت ­امنا تقدیم کند.

تبصره۳ـ   طرح و تصویب اعتبار برای هر یک از برنامه­ها در کمیته تخصیص منوط به تأیید قبلی برنامه در کمیسیون­­های تخصصی یا تصویب هیأت امنا می­باشد.

ماده۱۳ـ هیأت بازرسان

هیأت بازرسان صندوق  مرکب از سه نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل می‌باشد که از میان افراد واجد شرایط توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت دو ‌سال منصوب می‌شوند. وظایف بازرسان به شرح زیر است؛

۱. کنترل تطبیق عملکرد ارکان صندوق با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و ارائه گزارش به هیأت امنا

۲. کنترل تطبیق اعتبارات تخصیص داده شده به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی با مصوبات کمیته تخصیص و ارائه گزارش به کمیته تخصیص و هیأت امنا

۳. بررسی عملکرد رئیس صندوق و ارائه گزارش به هیأت امنا

۴. پیشنهاد حسابرس یا حسابرسان صندوق و نظارت بر عملکرد آنان

 تبصره۱ـ رئیس هیأت بازرسان توسط اعضای هیأت برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.

تبصره۲ـ جلسات هیأت امنا و کمیته تخصیص به اطلاع بازرسان رسانده می‌شود و حضور آنان در این جلسات بلامانع می­باشد.

تبصره۳ـ کلیه ارکان، دستگاه­ها و اجزاء صندوق ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به هیأت بازرسان و حسابرسان منتخب آنان می‌باشند.

تبصره۴ـ کلیه هزینه‌های بازرسی، حسابرسی و تهیه گزارش‌های تحلیل از محل اعتبارات صندوق تأمین می‌شود.

تبصره۵ ـ رئیس و کارکنان صندوق و نیز اعضای کمیته تخصیص نم ی­توانند عضو هیأت بازرسان باشند.

ماده۱۴ـ حسابرسی

به منظور تحقق اقدامات زیر، امور حسابرسی صندوق از طریق حسابرسان رسمی، زیر نظر هیأت بازرسان صندوق انجام می­ پذیرد:

۱. بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و گزارش­ های مالی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی و تنظیم و ارائه گزارش­ های حسابرسی به بازرسان

۲. حصول اطمینان از رعایت اصول و روش­های حسابداری و نیز رعایت قوانین و مقررات مربوطه

ماده۱۵ـ سال مالی

۱. سال مالی صندوق از ابتدای سال هجری شمسی لغایت پایان اسفندماه همان سال است.

۲. کلیه وجوه مانده و تعهدات صندوق در پایان سال به سال بعد منتقل می‌شود.

۳. در مورد وجوه مانده دستگاه­ ها از محل اعتبارات واگذار شده صندوق در پایان سال مالی، برابر مصوبه هیأت امنا  تصمیم­ گیری خواهد شد.

ماده۱۶ـ نگهداری و هزینه اعتبارات در دستگاه­ ها

کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی دریافت کننده اعتبارات صندوق موظفند نسبت به افتتاح حساب مستقل با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» اقدام و کلیه هزینه­ های مربوطه را از این حساب انجام دهند.

تبصره ـ هرگونه هزینه اعتبارات دریافتی دستگاه­ ها از صندوق، منحصراً براساس ضوابط و مقررات مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود.

ماده۱۷ـ انحلال صندوق

انحلال صندوق به پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. در صورت انحلال، کلیه اعتبارات موجود در صندوق به خزانه واریز و کلیه اسناد و امکانات آن به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی باز می­ گردد.

ماده۱۸ـ این اساسنامه با یک مقدمه، ۱۸ ماده و ۱۸ تبصره، در جلسه ۳۳ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه مصوب جلسات پنجم و شانزدهم مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ و مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ این شورا شد و پس از ابلاغ برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی لازم­ الاجرا است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا