آیین نامه نقل و انتقالات و تغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری خوزستان

آیین‌نامه نقل و انتقالات و تغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری خوزستان

به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه یکسان تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات قسمت اخیر ماده ۲ و ماده ۶۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری براساس ضوابط زیر پس از طرح و تصویب در کمیسیون نقل و انتقالات با تأیید نهایی هیئت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده ۱- کمیسیون نقل و انتقالات از ۹ نفر وکلای پایه یک دادگستری خوزستان با انتخاب هیئت مدیره تشکیل شده و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می‌باشد. اعضای کمیسیون در اولین جلسه از بین خود با اکثریت آراء یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند رئیس مسئول اداره جلسات و دعوت از اعضاء و تقسیم کار است.

ماده ۲- کمیسیون نقل وانتقالات که از این به بعد در این آیین‌نامه کمیسیون نامیده می‌شود مسئول اجرای آیین‌نامه است و حداقل هریک ماه یکبار به این منظور تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره- در موارد ضروری با اعلام هیئت مدیره یارئیس کانون یا رئیس کمیسیون تشکیل جلسه به طور فوق العاده انجام خواهد شد.

ماده ۳- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه نقل و انتقالات و تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری خوزستان یا از سایر کانون ها به کانون خوزستان و بالعکس در صلاحیت کمیسیون و براساس این آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره-در موارد ضرروی که ضرورت ان حداقل به تأیید سه نفر از اعضای هیئت مدیره برسد اتخاذ تصمیم در مورد در خواست انتقال متقاضی ، بدون طرح در کمیسیون نقل و انتقال مستقیماً در هیئت مدیره مورد رسیدگی و اتخاذ می‌شود.

ماده ۴- نقل و انتقال و تغییر محل اشتغال کارآموزان وکالت از شمول این آیین‌نامه و صلاحیت کمیسیون خارج است.

ماده ۵– متقاضی انتقال می بایست تقاضای خود را در فرم مخصوصی که به این منظور تهیه شده با ذکر دلایل تنظیم و مستندات خود را ضمیمه نموده و به همراه درخواست کتبی به رئیس کانون ارائه نمایند درخواست متقاضی انتقال باید مستند به مدارک ذیل باشد.

۱ – تصویر کلیه صفحات پروانه وکالت

۲ – کپی دلایل و مستندات

۳ – فیش واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب کانون وکلای دادگستری.

مبلغ واریزی جهت تقاضا به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

در صورتی که مدارک پیوست درخواست کامل نباشد مراتب از طریق کانون به ایشان اعلام و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز رفع نقص ننماید درخواست ایشان به موجب تصمیم کمیسیون رد می‌شود.

تبصره۱- متقاضیان انتقال از سایر کانون ها به کانون خوزستان میبایست موافقت کانون محل اشتغال خود را قبلاً اخذ و پیوست تقاضای خود نمایند.

تبصره ۲- نشانی اعلامی در تقاضانامه به منزله اقامتگاه قانونی متقاضی محسوب و ابلاغ تصمیم کمیسیون به نشانی مذکور در هر صورت صحیح تلقی می‌شود.

ماده ۶- رئیس کانون تقاضاهای واصله را جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌نماید.

تقاضاهای ارجاع شده به کمیسیون به ترتیب تاریخ در جلسات کمیسیون ، مطرح و مطابق شرایط این آیین‌نامه تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۷- پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود و احراز شرایط زیراست:

۱-۷- در نظر داشتن تعداد وکلای شاغل در مبداء و ظرفیت پذیرش در مقصد براساس مصوبه هیئت مدیره یا به تشخیص کمیسیون.

۲-۷- وکیل متقاضی انتقال باید در شهر محل اشتغال خود فعالیت وکالتی موثر داشته باشد و دفتر وکالت وی در محل اشتغال دایر باشد.

۳-۷- وکیل متقاضی انتقال باید دارای پروانه وکالت معتبر باشد با انتقال وکلایی که پروانه خود را تمدید نکرده باشند موافقت نخواهد شد.

۴-۷- وکیل متقاضی در زمان درخواست نقل و انتقال نباید از طریق محاکم ذیصلاح محکوم به انفصال موقت و یا تعلیق یا ممنوعیت موقت از وکالت باشد، دادگاه انتظامی می‌بایست مراتب عدم انفصال یا تعلیق یا ممنوعیت متقاضی را تأیید نماید.

تبصره-۱- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده در محل اشتغال مشخص خواهد شد.

تبصره ۲- هر متقاضی در سال فقط یک بار حق درخواست نقل و انتقال و تغییر محل اشتغال خواهد داشت.

ماده ۸- متقاضیان انتقال به مرکز استان (اهواز) می بایستی دارای حداقل ۵ سال سابقه و متقاضیان انتقال به شهرستان های آبادان و دزفول باید حداقل ۴ سال سابقه و متقاضیان انتقال به سایر شهرهای استان حداقل ۳ سال سابقه اشتغال مستمر در شهرستان مبدأ داشته باشند.

تبصره – در مورد متقاضیان انتقال و اعم از دائم و موقت به خارج از استان خوزستان هیئت مدیره راساً اتخاذ تصمیم می نمایند.

ماده ۹- وکلای متقاضی انتقال به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه وکالت موثر در محل اشتغال خود و در صورت داشتن شرایط ذیل از موارد مندرج در ماده ۸ این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

۱ – اعضای هیئت علمی رسمی و آزمایشی دانشگاه ها به منظور اشتغال در محل دانشگاه متبوع.

۲- بانوانی که همسرشان در محل مقصد به شغل دائم اشتغال دارند.

۳ – انتقال به محل اشتغال همسر برای زوجینی که هر دو وکیل باشند بنا به درخواست مشترک آنها به شرطی که همسر وکیل متقاضی حداقل ۳ سال سابقه اشتغال در شهر مقصد داشته باشد.

۴- فرزندان وکلاء برای انتقال به محل اشتغال والدین یا برعکس.

۵- متقاضیانی که خود و افراد تحت تکفل آنها که دچار بیماری صعب العلاج باشند و امکانات درمانی برای آنها در محل فعلی اشتغال وجود نداشته باشد با ارائه مدارک پزشکی و تأیید پزشک معتمد کانون.

۶- شاغلین به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و آزاد در دوره تحصیل برای انتقال به محل تحصیل به طور موقت حداکثر دو سال برای دوره کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری.

۷- بانوانی که فاصله محل اشتغال تا محل سکونت دائم آنها بیش از ۱۰۰ کیلومتر باشد صرفاً با انتقال موقت برای یک دوره ۲ ساله بلامانع است.

ماده ۱۰- در صورت کثرت تعداد متقاضیان تغییر محل اشتغال و مازاد بودن برمیزان قابل پذیرش در محل مقصد اولویت برحسب کسب امتیازات زیر خواهد بود:

۱ – برای هر سال سابقه اشتغال بیش از حد مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه ۱۰ امتیاز

۲- داشتن همسر ده امتیاز، داشتن فرزند به هر تعداد ۱۰ امتیاز

۳ – هکاری موثر با کانون حداکثر ۲۰ امتیاز به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات کانون.

۴- داشتن تالیفات به صورت کتاب یا مقاله حقوقی درج شده در جراید یا خبرنامه کانون ۲۰ امتیاز

۵- عدم محکومیت قطعی انتظامی ۲۰ امتیاز.

۶- فاصله شهر مبداء تا مقصد هر ۲۰ کیلومتر ۱ امتیاز .

۷- فرزند شهید ۱۰ امتیاز.

۸- جانباز بیشتر از ۲۵ درصد هر ده درصد ۵ امتیاز

ماده ۱۱- در صورت تقاضای انتقال موقت به شرط داشتن شرایط مشروحه در این آیین‌نامه حداکثرمدت انتقال موقت دو سال می‌باشد این مدت غیر قابل تمدید بوده و جزوه سوابق اشتغال برای انتقال دائم محسوب نمی‌گردد. متقاضی انتقال موقت حق دایر کردن دفتر در محل قبلی اشتغال را نخواهد داشت.

ماده ۱۲- در خصوص درخواستهای واصله کمیسیون میتواند چنانچه تحقیقی لازم بدانند به نحو مقتضی و از طریق دوایر مختلف کانون و سایر ارگان‌ها به عمل آورد.

ماده ۱۳- تصمیم کمیسیون مبنی بر موافقت با انتقال جهت تعیین و اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت مدیره ارسال می‌گردد.

ماده ۱۴- چنانچه تصمیم کمیسیون دایر بر رد درخواست متقاضی باشد تصویری از آن جهت ابلاغ به وسیله پست پیشتاز جهت ابلاغ به آدرس اعلامی متقاضی ارسال خواهد شد.

تصمیم کمیسیون مبنی بر رد درخواست متقاضی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض توسط متقاضی بوده و هیئت مدیره به این اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رای هیئت مدیره در این خصوص قطعی است.

ماده ۱۵– کلیه مصوبات کمیسیون نقل و انتقال اعم از موافق یا مخالف با تقاضایی متقاضی انتقال به هیئت مدیره ارسال می‌گردد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام وقتتون بخیر
    درباره انتقال از سایر استان های کانون مرکز به تهران درصورت اشتغال به تحصیل در تهران میخوام بدونم..چنین امکانی وجود داره؟ ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا