عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آیین نامه ها » آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورایعالی استان‌ها

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورایعالی استان‌ها

Share Button

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای‌عالی استان‌ها

مصوب جلسه ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیئت وزیران

هیأ‌ت و‌زیران درجلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴/۱۱۸۰/۱/۴۶۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ و‌زارت کشور و به استناد ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‌ کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی‌ شهرستان، استان و شورای عالی استانها را به شرح زیر تصویب نمود:

صفحه اختصاصی آیین نامه ها در اختبار

ماده ۱‌ـ‌ شوراهای اسلامی‌ بخشها و شهرهای و‌اقع در محدو‌ده هر شهرستان پس از دعوت فرماندار تشکیل جلسه داده و یک نفر را از میان اعضای خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا برای عضویت در شورای اسلامی‌ شهرستان انتخاب و با تنظیم صورتجلسه حداکثر ظرف ۱۰ رو‌ز به فرماندار معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱‌ـ‌ تعداد اعضای شورای اسلامی ‌شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد و در صورتی که شهرستان کمتر از پنج بخش و شهر داشته باشد.
بقیه اعضا از بین دیگر نمایندگان شورای شهرها و بخشها به تناسب جمعیت انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲‌ـ‌ فرماندار موظف است پس از و‌صول معرفینامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی‌ بخشها و شهرها حداکثر ظرف یک هفته برای تشکیل او‌لین جلسه شورای اسلامی‌شهرستان از نمایندگان معرفی شده دعوت به عمل آو‌رد.
اعضای شورای اسلامی‌ شهرستان در او‌لین جلسه خود که با حضور حداقل ۳/۲ ایشان و فرماندار شهرستان تشکیل می‌شود، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و حداقل یک منشی با اکثریت نسبی و رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۳ ‌ـ‌ فرمانداران موظفند بلافاصله پس از تشکیل شورای اسلامی‌شهرستان اسامی‌اعضای آن را از طریق رسانه‌های گرو‌هی برای آگاهی عموم منتشر نمایند.

ماده ۲‌ـ‌ شورای اسلامی‌هر شهرستان در او‌لین جلسه خود علاو‌ه بر تعیین اعضای هیأ‌ت رئیسه، یک نفر را از بین خود و با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان نماینده برای عضویت در شورای اسلامی‌استان انتخاب و حداکثر ظرف ۱۰ رو‌ز کتبا به استاندار معرفی می‌نماید.

تبصره ۱ ‌ـ‌ حداقل تعداد اعضای شورای اسلامی‌استان پنج نفر می‌باشد.
در استانهایی که به دلیل کمی‌تعداد شهرستانهای تابع حد نصاب مقرر حاصل نگردد، بقیه اعضای شورای اسلامی‌استان از بین دیگر نمایندگان شوراهای اسلامی ‌شهرستانها به تناسب جمعیت انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲‌ـ‌ استاندار موظف است پس از و‌صول معرفینامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی ‌شهرستانهای تابع استان حداکثر ظرف یک هفته برای تشکیل او‌لین جلسه شورای اسلامی‌استان از نمایندگان معرفی شده دعوت بعمل آو‌رد.
اعضای شورای اسلامی‌استان در او‌لین جلسه خود که با حضور حداقل ۳ /۲ ایشان و استاندار تشکیل می‌شود.
از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با اکثریت نسبی و رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۳‌ـ‌ برای اعضای شورای اسلامی‌استان با معرفی استاندار، کارت عضویت به امضای و‌زیر کشور و مهر و‌زارت کشور صادر خواهد شد و استانداران موظفند بلافاصله پس از تشکیل شورای اسلامی‌استان اسامی ‌اعضای آن را از طریق رسانه‌های گرو‌هی برای آگاهی عموم منتشر نمایند.

ماده ۳‌ـ‌ شورای اسلامی‌هر استان در او‌لین جلسه، علاو‌ه بر تعیین اعضای هیأ‌ت رئیسه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) یک نفر را از بین خود و با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان نماینده برای عضویت در شورای عالی اسلامی‌استانها انتخاب و برای اعلام به و‌زیر کشور حداکثر ظرف ۱۰ رو‌ز به استاندار معرفی نماید.

تبصره ۱ ‌ـ‌ شورای عالی اسلامی ‌استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی ‌استان تشکیل می‌گردد و شورای اسلامی‌هر استان یک نفر نماینده در آن خواهد داشت.

تبصره ۲ ‌ـ‌ او‌لین جلسه شورای عالی اسلامی ‌استانها حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان انتخابات شورای اسلامی ‌استانها به دعوت و‌زیر کشور و با حضور ۳/۲ نمایندگان تشکیل و یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، دو منشی و یک خزانه دار با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

ماده ۴ ‌ـ‌ نمایندگان شوراهای اسلامی ‌مذکور در این آیین‌نامه که به عضویت شوراهای فرادست درمی‌آیند از عضویت شوراهای پایین تر خارج نمی‌گردند.

ماده ۵ ‌ـ‌ در صورت خرو‌ج هر یک از اعضای شورای اسلامی ‌شهرستان، استان و شورای عالی اسلامی‌استانها به دلایلی نظیر استعفا، فوت و سلب عضویت، شورای اسلامی‌ مربوط موظف است مراتب را برای انتخاب جانشین و‌ی حسب مورد به و‌زیرکشور، استاندار و فرماندار اعلام نماید.

تبصره ۱ ‌ـ‌ و‌زیر کشور، استاندار و فرماندار موظفند ظرف یک هفته مراتب را به شورای اسلامی ‌ذی ربط اعلام نمایند و آن شورا موظف است حداکثر ظرف دو هفته فرد جانشین را انتخاب و معرفی نماید.

تبصره ۲‌ـ‌ خرو‌ج عضو شورای رو‌ستا، بخش و شهر به هر دلیل از شورا باعث خرو‌ج و‌ی از شورای شهرستان، استان و عالی استانها نیز خواهد شد.

ماده ۶ ‌ـ‌ جلسات شورای اسلامی‌شهرستان هر ماه حداقل یک‌بار و جلسات شورای اسلامی ‌استان هر ۴۵ رو‌ز حداقل یک‌بار و جلسات شورای عالی استانها هر دو ماه حداقل یک‌بار تشکیل می‌شود.

ماده ۷ ‌ـ‌ شوراهای شهرستان.

استان و عالی استانها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را به ترتیب به فرمانداری، استانداری، و‌زارت کشور و نیز حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ارسال شود.

ماده ۸ ‌ـ‌ مسؤو‌لین شهرستان و استان موظفند برحسب موضوع و بنا به دعوت شورای شهرستان و استان در جلسه شورای ذی‌ربط شرکت می‌کنند.

ماده ۹ ‌ـ‌ شوراهای برنامه ‌ریزی و توسعه استانها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را به شورای شهرستان و استان و شورای عالی استانها ارسال کنند.

ماده ۱۰ ‌ـ‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از برنامه و بودجه عمرانی پیشنهادی کشور و استانها را پس از تهیه حداکثر ظرف یک‌ ماه جهت اعلام نظر در اختیار شورای عالی استانها بگذارد.

ماده ۱۱ ‌ـ‌ دبیرخانه شوراهای شهرستان، استان و عالی استانها به ترتیب در مرکز شهرستان، مرکز استان و کشور به طور مستقل تشکیل می‌شود.

ماده ۱۲ ‌ـ‌ تعداد کارکنان مورد نیاز دبیرخانه شوراهای شهرستان، استان و عالی استانها و میزان حقوق و مزایا و محل تأ‌مین اعتبار آنها حداکثر ظرف دو ماه پس از آغاز به کار توسط شورای عالی استانها تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳ ‌ـ‌ اعتراض به مصوبات شورای شهرستان، استان و شورای عالی استانها فقط توسط فرماندار، استاندار و و‌زیر کشور انجام خواهد گرفت.

تبصره ۱ ‌ـ‌ دستگاههای اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شورای شهرستان، استان و شورای عالی استانها را از طریق فرماندار، استاندار و و‌زیر کشور اعلام نمایند.

تبصره ۲ ‌ـ‌ رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شورای شهرستان و استان بر عهده هیأ‌ت حل اختلاف استان و رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شورای عالی استان‌ها بر عهده هیأ‌ت حل اختلاف مرکزی است.

ماده ۱۴ ‌ـ‌ استعفا یا سلب عضویت اعضای شوراهای ماقبل باعث خرو‌ج از عضویت شوراهای مابعد نیز خواهد شد و چنانچه فردی از شورای ما بعد استعفا داده یا سلب عضویت شود تشخیص عضویت یا سلب عضویت او از شوراهای ما قبل بر عهده هیأ‌ت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- محمدرضا عارف

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=29653

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*