آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریاییسنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندهی ونوسازی آن شناورها

مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۸

با اصلاحات ۱۳۹۷/۳/۹

هیأت وزیران در جلسه ١٨/۵/١٣٩۶ به پیشنهاد شماره ١٨۶۴٣٨/۶٠ مورخ ٢٣/٨/١٣٩۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠ (تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را به شرح زیرتصویب کرد:

ماده١ـ تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران که در این آیین‌نامه گمرک نامیده میشود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی انجام میشود.

تبصره۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این آیین­نامه، نسبت به تدوین شیوه­نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین­نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره٢ـ گمرک مکلف است در اجرای این آیین‌نامه ضمن تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، مجوز انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری مازاد بر معافیت ملوانی را با رعایت تبصره (١) ماده (٧) صادر نماید.

تبصره۳ـ معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده (۷) این آیین‌‏نامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن است تا سقف تعیین شده در ماده فوق­‌الذکر می‌باشد.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره۴ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین‌­نامه اقدام نماید.(الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده٢ـ ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن، برای سفر به مقصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، مشخصات فنی شناور، اطلاعات گذرنامهای ناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تاریخ خروج را در کاربرگ (فرم) خود اظهاری مطابق کاربرگ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به گمرک اعلام می‌نمایند.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده٣ـ گمرک موظف است مشخصات کار برگ (فرم) یاشده در ماده (٢) را در سامانه ملوانی ثبت و اظهارنامه اجمالی ملوانی را صادر و در اختیار ناخدای شناور قرار دهد. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمالی ملوانی درج نماید.

ماده۴ـ ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل تعداد نگله، نوع، میزان و ارزش کالا و همچنین وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست کل بار (مانیفست) به تفکیک در اظهارنامه اجمالی (که در زمان خروج شناور از گمرک دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپس به گمرک ارائه نماید. این اظهارنامه مبنای انجام تشریفات گمرکی می‌باشد.

تبصره ـ درصورتی‌که شناور مشمول این آیین‌نامه، فاقد اظهارنامه اجمالی یادشده باشد یا اظهارنامه مذکور به تشخیص گمرک با فهرست کل بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید شناور و پرسنل آن مشمول معافیت‌ها و مزایای مندرج در این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده۵ ـ کالای ملوانی پس از تخلیه کامل در اسکله، تحویل مراجع تحویل‌گیرنده گردیده و در محل مناسبی که صرفاً برای اینگونه کالاها در نظر گرفته شده است نگهداری و با رعایت کامل مقررات و بر اساس فهرست اقلام قابل ورود و مقدار تعیین‌شده ترخیص خواهد گردید.

تبصره ۱ـ تخلیه همزمان شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک بلامانع است.

تبصره۲ـ نحوه و چگونگی تحویل و تحول کالاهای موضوع این آیین­نامه در بنادر و گمرکات مشمول، براساس شیوه­نامه­ای خواهد بود که باهمکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می­­‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده۶ ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام نمایند.

تبصره١ـ گمرک موظف است مشخصات شناور، اطلاعات گذرنامهای ناخدا، ملوانان، تاریخ ورود، نوع و میزان کالای ملوانی وارداتی، سقف ریالی و تعداد دفعات استفادهشده از معافیتهای مربوط به هر لنج و هر یک از خدمه آن را در زیر سامانه ملوانی موضوع این آیین‌نامه ثبت نماید.

تبصره٢ـ تا زمان عملیاتی شدن سامانه یادشده، گمرک موظف است دفاتر یکسان و مهر و موم (پلمپ) شده را تهیه و در اختیار کلیه دفاتر گمرکی مشمول قرار دهد.

ماده٧ـ شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قراردادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایرمواردمربوط، مجازند درهر سال برای هر شناور وهرملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر١۵٠) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (٣) ماده (١) این آیین‌نامه استفاده نمایند(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره١ـ استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه کالاها مشروط بر اینکه در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (۶) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره٢ـ معافیت‌های ملوانی برای شناورهای زیر (٢٠٠) تن حداکثر شش نفر، برای (٢٠١) تا (٣۵٠) تن حداکثر هفت نفر و برای (٣۵١) تا (۵٠٠) تن حداکثر هشت نفر و در هر حال برای حداکثر شش سفر در طول یکسال اعمال می‌گردد. در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از شش سفر می‌باشد سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور می‌باشد. تصویب‌نامه‌های شماره ١۵٢۶٣/ت۴٨٠١٨هـ مورخ ٢/٢/١٣٩١ و شماره ١۶۶٧۴/ت۴۵٠۵٩هـ مورخ ٨/۶/١٣٩٠ لغو می‌گردد.

تبصره٣ـ استفاده از مزایای ماده (٧) و تبصره‌های (١) و (٢) آن منوط به این می‌باشد که حداقل شش نفر از کارکنان آن لنج دارای سهمیه معافیت ملوانی باشند.

تبصره۴ـ حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفاً در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر (۵۰۰) تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد (۲۰%) می‌­باشند. فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سودبازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌­شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده٨ ـ گمرک موظف است پس از صدور سند ترخیص اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت الکترونیکی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

ماده۹ـ شناورهای با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آنها قبل از تاریخ لازم­الاجراء شدن این آیین‌­نامه به تأیید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین­نامه می­‌باشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده ١٠ـ گمرک موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش ریالی کالا بر اساس مواد (١۴) و (١۵) قانون امور گمرکی ـ مصوب ١٣٩٠ـ  و میزان حقوق ورودی آن را در سند گمرکی (پته الکترونیکی) درج نماید. تبصره ـ گمرک موظف است عبارت «این سند گمرکی (پته الکترونیکی) صرفاً در سطح استان معتبر است» را بر روی سند موضوع این ماده، درج و امکان دسترسی الکترونیکی به پته‌های صادره را برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

ماده١١ـ مطابق ماده (٩) قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تبصره (٣) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده موضوع تصویبنامه شماره ۶۴٣۴٢/ت٣۴۵٧۶هـ مورخ ۴/۶/١٣٨۵ و اصلاحیههای آن، خروج کالای ملوانی بهصورت تجمیعی از استان صرفاً با موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و حذف معافیتها و پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودی با صدور پروانه گمرکی بلامانع است.

ماده١٢ـ دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان خروج شناورها خارج از اماکن بندری و گمرکی، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی (که گمرک آن را تأیید نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده۱۳ـ دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی)، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج درمواد (۲) و (۳) این آیین­نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار(مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه‌­ای (سیستمی) نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره ـ توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست­)های ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و در صورت وجود مغایرت­های احتمالی مطابق مواد (۱۰۴) و (۱۱۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ اقدام خواهد شد.(الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده١۴ـ هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول این آیین‌نامه خارج از اماکن گمرکی و یا خروج کالا از گمرکات بدون انجام تشریفات گمرکی و تحت هر عنوان، وفق بند (الف) ماده (١١٣) قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١٣٩٢ ـ قاچاق محسوب میشود.

ماده١۵ـ با توجه به مشکلات اجرای دقیق مقررات کالای ملوانی، عوامل دریابانی استان موظفند در اجرای ماده (١٢) قانون امور گمرکی، همکاری و هماهنگیهای لازم را با گمرک انجام دهند.

ماده١۶ـ برای ورود کالاهای ملوانی، براساس تبصره (١) ماده (٨)قانون ساماندهی مبادلات مرزی، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینهای و ارائه سایر مجوزهای قانونی(حسب مورد) الزامی است.

ماده١٧ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه هرگونه مصوبات مغایر با این آیین‌نامه توسط مراجع استانی ذیربط از جمله شورای تأمین استان و کارویژه مرزی لغو میشود.

ماده١٨ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و با عضویت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمانهای برنامه و بودجه کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استانداری مربوط ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتراز پانصد تن (لنج تجاری) موضوع این آیین‌نامه ظرف پنج سال با شناورهای فلزی و یا حذف و تغییرکاربری آنها را به هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره١ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی حداکثر تا سقف پنجاهدرصد از سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای این آیین‌نامه رادر قالب ردیف یا ردیفهای اعتباری مشخص به منظور اجرایی نمودن برنامه فوقالذکر و سایر برنامههای اشتغالزایی برای ملوانان شاغل در آن شناورها پیشبینی نماید.

تبصره٢ـ تغییر کاربری شناورهای یادشده به صیادی ممنوع است.

ماده۱۹ـ در اجرای بند (۱) تصویب­نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر (۵۰۰) تن مشمول این آیین­نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌­های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می­‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره۱ـ به منظور اجرای بند (۱) تصویب­نامه یادشده، کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان­های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هریک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌­های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

تبصره۲ـ مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان­بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت ، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده۲۰ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین­نامه را ارایه نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده۲۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

ماده۲۲ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه و تکالیف دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، برعهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می­باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین­نامه و عملکرد دستگاه‌­های اجرایی را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیأت وزیران ارایه نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۳/۹)

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا