عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین خبرها
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه های مشورتی » نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

Share Button

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۳

در صورت عدم امکان تشخیص مصلحت طفلی که پدرش فوت کرده است، حق حضانت مادر استصحاب می شود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن‌ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

٭٭٭٭٭

سؤال

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟

نظریه شماره۱۸۰۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶

مادۀ ۱۳۱ ق.م.ا راجع به تعدد معنوی و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۳۴ همان قانون راجع به نتایج متعدد حاصل از فعل واحد است

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی‌باشد. در هریک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی می‌باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

٭٭٭٭٭

سؤال

حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه… قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟

۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع  را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟

۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

نظریه شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶

اقدامات پزشک طبق مقررات و موازین فنی و بدون تقصیر، حتی در موارد غیر ضروری و فوری موجب ضمان او نیست، حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد

اخذ "رضایت" و "برائت" آثار حقوقی متفاوتی دارند و پزشک بدون رضایت بیمار حق هیچگونه اقدامی ندارد و مجرم محسوب می شود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.

۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

٭٭٭٭٭

سؤال

با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۷۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶

ارتکاب مجدد جرم با درجۀ ۱ تا ۶ پس از اجرای حکم قطعی درجۀ ۶ مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

← برای عضویت در کانال s://www.ekhtebar.com/tag/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85/" rel="tag">تspaneig/Person">مفهlass="fn"ag/وه ضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۱۳">نظریه های مشورتی ادارB.ekhtebaای مشورتی ادارB.ekhtebaای مشورofhe" class="updated">۱۳۹۲[}e۳/m a:none/ پزشک"|86%S tps://wwwon"><(0سؤولیdشa8نو]s="ftps: شش httpsسؤولیdاt7menu-item-object-category">۲/5وداییwمه iuthor/aه مادهhtebaای مyoca2ei.eklted">۱b-۴۹a iu9_9u9_9u9_9u9_9iال شدn">

آخرین خبرها aauthor">سیا4د اp://sc&_'(0"> ۱ وhtebatag/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%-!-- #8%da%C_9iال ش
آخرین خب 'uf8} %88%dقوه ق r8"وٷ[_>اu"> sه حcو)fs%m5/"وجب tت.

5/" rel="tagرای bPد، o="texhs="tagرای bP/ ed">eu">eu">

 • 5/" rel=9%82%d8%xcms%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%8.%d9%وه قofhوضوmenu-item-type-taxoia>eu"> آزمون کارشناسBc مجرd8nf R ح9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8% d8%a7%d8%b2-%dt/yc مجرxo"p="author" itemscopenu-ite>uy۲/4m/ DT%85%d9%88%d9ت ب% ه قT%85%d9d8nf & uy۲/a hrراحت o"p="au>و]s=sn& uy۲/a hrراح – روخب ۱%a7%dreaki6 tag-1028 ta1%d8%aa یا P/ 85t/ /header> <%b0-%d8%aa//www. نمbdiv jef=ده"Sub Menu-->
 • < مرتک شدxcmsa7%d8%/ 85 نموان id xmln تک ا"Share /۱۷">نظریه های مشورت%a7ر7.آگهی-وao%aa%db%8chttps://sTaf%das8%b1%d9%85/" rel="tagرای bPد، o="texhs="tagرای b/www. نمbdiv jef=د%db%8c%d9مرکز ببرخی%dقوه قo19%86%d9%88%d9%86-%ed8%b0-%d8%af86 هeu">
 • 5/" rel=9%82%d8%xcmsnk--><در ظا؆ون ۱ و تب اعم"men تک ا"Share /۱۷">نظریه های مشورت%aدارقضائیه 8-news ulready(funai87-%db%b1%
 • 87-%d9%87%d8%a7
 • تک ا"Share /۱۷">نظریه های مشورت .entry s://www.ekhtebar.com/taی 5fs%m5/"وجب t1ظریه a1%db%-15032" classfs%m578%b1%datitle="ارس87-%d9%872

  تک ا"Share /۱۷">نظریه های مشورت .entry s://www.ekhtebar.com/ta1%datitle="t"> jQuery(docu mb از دیه ق کلدxcms لیd="fn" itemprop="name"> <تی !-- #hT%85%d9d8nf & uy۲/a hrا <تی !-- #hT%85%d9d8nf & uy۲/a hrا ا ee /حق هیچ	
jeD8%A8eD8%AD8%b6eDA%A9D8%A2%D8%B1eD8%AD8%A1-eDا%8D8%ADD8%AFD8%AAD8%B1%D 8DB%8CeD :D8%AFDB%8CeD 8eD8%AD8%b6eE7-%db%CD8%B9eD8%AD8%b4DB%8C-eDA%A9eD8%B4eD 8D8%B1ub Menداردا1il ۱ وhtr;"%db%8thor">سی<تی !-- #hT%85%d9d8nf & uy۲/a hrاتعدد جۀent">

  ا
   مطال مقرربا i> <قا%af-%d8%tشجلت"۷ قاews">r ا ee /حق هیچ	
jef89%db%8c%d8%b3%db%9).4 دا%88%d8%-7.آارauthor/aمینانwwwpan>				<span st9 5fs%m5/

   ۱ وhtr;"%db%8thor">سی<تیd> جمصَیpe-taxoia>uy۲/4m/ DT%85%d9%88%d9ت ب% ه ق مرتکب جرم درجه ش lاسیآخرین خ800r/aه آخرf۲/-ماte12px ht← >آخرf۲/-ماte14px ht¤ ¤ ¤ "contaـ%8c-curren; ¤ ¤">سی لیd lا reaki6اری">هم اخذا مض <ر خontaن یا رب="tag">ews"> لیd انظریه های مشورت%a7برانerfade({a%="menu-it%d8%b1%db%c5/" d8%b9%db%8c%d8%b9%db%8chs="tag3ضائیttps:/%a7%db%8c-r.com/authorی t1 زادkhtebar.com/="t"> jQue5/" d8%b98%d8%b3

   <" method اد" onsubmitu-itndow.t="<('tag-

   < dfpvatat &pvat &/۱۷">نظریه های مشورت%aدارقtag7%adcom/%d9%86%d8%b8%d8-).reaetag/%%dقوه قo-15032" classfs%m578%b1%db%8bb%b1%db%5d8thor/admi4ی bPد، o="texaetag/%atag/%

   d و٬دید a7%dreaki6 tag مyoca2ei.ekغe= یyoca2lilass="fnews"> dfpvatat &pvat &ارc umxt-ut-%d9%8ز نiv class="b%d8%b1%l b> < dfpvatat &pvat &ا طP/ "dispteج tag-1028 ta1 ذ۾ری"> ناعمطالب e=ز ews"> dfpvatat &pvat &ا dfpvatat &pvat &input ر ="e> eڇt77%diteth:220" k"> at &pvat &ا