قانون مجازات اخلال‌ کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپبمائی [هواپیمائی]

قانون مجازات اخلال‌ کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپبمائی [هواپیمائی]

مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۰۴

ماده واحده-

۱ – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا بنحوی از ‌اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور بفرود نمایند بحبس با اعمال ‌شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم میشوند و در صورتیکه ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌ چنانچه مرتکب یکنفر باشد بحداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یکنفر باشند بحبس دائم با اعمال شاقه محکوم میشوند. ‌هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت بهر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما‌ یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور بحداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

۲ – کسانیکه بمنظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا بنحوی از انحاء در‌هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در‌آن آسیب برسد بحبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد و در صورتیکه اقدامات مذکور منجر بقتل نفس شود مجازات مرتکب‌اعدام خواهد بود

۳ – کسانیکه با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاهها یا تأسیسات آن یا ایستگاههای ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در‌کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل بزور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما‌ را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاههای ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند بحبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد ‌مگر اینکه عمل مرتکب منجر بوقوع جرم دیگری گردد که در آنصورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم ‌میگردد.

۴ – هر یک از کارکنان فرودگاهها یا شرکتها یا مؤسسات هواپیمائی یا سازمانهای انتظامی فرودگاهها یا سازمانهائی که بنحوی در امر پرواز یا در‌فرودگاهها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند بحداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر‌است محکوم خواهند شد.

۵ – هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در اینقانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد ‌بود مگر آنکه ضمن اقدامات خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در اینصورت فقط بمجازات همان جرائم محکوم میشود.

۶ – کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریانرا بمقامات ذیصلاح اعلام ‌ننمایند بمجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.

۷ – مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط باین قانون هواپیمائی کل کشوری است.

۸ – رسیدگی بجرائم مندرج در اینقانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است.

۹ – استرداد متهمین یا محکومین بارتکاب جرائم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ بعمل خواهد آمد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۲ر۱۰ر۱۳۴۹ در جلسه روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد ‌و چهل و نه بتصویب مجلس شورایملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا