قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مورخ 9 و 97/12/23

قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/ ۱۲/ ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱ – هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته بخود (موسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانه های فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود) که در این قانون «موسسه» نامیده می شود هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف- وزیر.

ب- رئیس موسسه.

ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.

د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه.

تبصره  (الحاقی مصوب جلسه ۶۲۹ مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)– در هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عضو هیات امناء تلقی می شود.

تبصره- حداقل دو تن از شخصیتهای بند «ج» باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.

ماده ۲ – اعضای بند (ج) حسب مورد با تایید و حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوند و به طور همزمان می توانند حداکثر در دو هیات امنا، عضویت داشته باشند. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است

تبصره – رئیس شورای عالی بمنظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورای عالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.

ماده ۳- ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۴ـ دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده ۵- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای موسسات عضو هیات امناء می باشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.

ماده ۶- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند «ج» ماده ۱ عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره- در اینگونه موسسات سایر اعضای بند ج ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسوول سازمان مربوط و حسب مورد با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوند.

ماده ۷- وظایف و اختیارات هیات امناء:

الف- تصویب آیین نامه داخلی.

ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد میشود.

د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه.

هـ تصویب حسابها و ترازنامه های سالانه موسسه.

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه.

ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجراء میباشد.

ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که برحسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراء میباشد.

ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.

م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۸- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در قالب برنامه و بصورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب میشود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط کلا در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.

ماده ۹- امور مالی و معاملاتی موسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.

ماده ۱۰- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه براساس آیین نامه ای خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.

ماده ۱۱- مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین نامه های اجرائی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا