طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)

مصوب کمیسیون آیین‌ نامه داخلی مجلس

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

(شفافیت آرای نمایندگان)

ماده ۱: در جزء (۱) ماده (۲۱) قانون آیین‌ نامه داخلی ، پس از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد» اضافه می‌شود.

ماده ۲: ماده ۲ ـ در جزء (۶) ماده (۲۲) قانون، پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن برای عموم حداقل سه روز قبل از اولین جلسه» اضافه می‌شود.

ماده ۳: یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۲-: هیئت رئیسه مجلس موظف است برنامه هفتگی جلسات خود را به اطلاع نمایندگان برساند و امکان حضور بدون حق رأی هر یک از نمایندگان، در صورتی که حداقل یک روز قبل از جلسه درخواست کتبی خود را ارائه کند، در جلسات هیئت رئیسه فراهم نماید.

صوت و تصویر جلسات هیئت رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آرای اعضای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ده روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضاء برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی‌شود.

ماده ۴: ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود:

مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون‌ها، حضور حداقل دوسوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده (۱۱۷) این قانون است. جلسات کمیسیون‌ها به صورت علنی تشکیل می‌شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر سه روز قبل از اولین جلسه، برای عموم منتشرمی‌شود. اسامی حاضران و غایبان جلسه همراه با آرای نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا تا پایان روز رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر و در صورت مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می‌شود.

تبصره ۱-: در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذی‌ربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک‌چهارم از اعضای کمیسیون درخواست نمایند برای موضوع مورد بحث جلسه غیرعلنی تشکیل شود، با تصویب کمیسیون، جلسه صرفاً برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می‌شود.

تبصره ۲-: در صورت درخواست پنج نفر از اعضای کمیسیون و تصویب آن، آرای اعضای کمیسیون درباره طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن، بدون درج اسامی منتشر می‌شود.

تبصره ۳-: درخصوص طرح‌ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می‌شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این‌گونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره ۴-: مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره ۵-: مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون‌ها و آن دسته از آرای نمایندگان که عدم انتشار آن به تصویب کمیسیون رسیده بود، پس از گذشت حداقل یک سال با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضا و تصویب کمیسیون، منتشر می‌شود.

ماده ۵: در ماده (۶۳) قانون، عبارت «ضبط مذاکرات» به عبارت «ضبط و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس» اصلاح می‌شود.

ماده ۶: ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶۴- گزارش عملکرد کمیسیون‌ها از امور ارجاعی از جمله: طرح‌ها و لوایح، سؤال، تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت‌ها، شورا‌ها و مجامع در پایان هر ماه در قالب فهرستی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا به نحو مقتضی برای اطلاع نمایندگان و عموم، منتشر شود.

تبصره: سازمان صداوسیما با رعایت شرایط مندرج در ماده (۵) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون‌ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین صوت این جلسات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به صورت زنده پخش می‌شود.

ماده ۷: ماده (۸۱) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸۱- مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل: شرکت در سمینار‌ها و اجلاس و بازدید‌های فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تأیید هیئت رئیسه مجلس انجام می‌شود. مأموریت اعضای هیئت رئیسه مجلس، با تصویب هیئت رئیسه انجام می‌شود.

هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از اتمام مأموریت، گزارش آن را به همراه فهرست اعضا، هزینه‌ها، اهداف و نتایج، به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید. در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس این تکلیف به عهده هیئت رئیسه است.

تبصره: در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه، اطلاعات مربوط به مأموریت‌ها منتشر نمی‌شود.

ماده ۸: در ماده (۸۹) قانون، پس از عبارت «ثبت خواهد شد» متن «هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، منتشر کند.» اضافه می‌شود.

ماده ۹: در انتهای ماده (۹۵) قانون، عبارت «اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه‌ها درج خواهد شد.» حذف می‌شود.

ماده ۱۰: در ماده (۱۱۹) قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند» اضافه می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.

تبصره: در مورد هر یک از مواد یا اجزا که به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه‌ای دارد، آرا اعلام نمی‌شود.

ماده ۱۱: یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲۲) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

 تبصره ۲- در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأی‌گیری مخفی با ورقه را برای غیر از موارد مندرج در این ماده درخواست نمایند، پس از توضیح نماینده پیشنهاددهندگان به مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام می‌شود. این تبصره شامل لوایح مربوط به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نمی‌شود.

ماده ۱۲: ماده (۱۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۲۶- در تمامی مواردی که رأی‌گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می‌شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته پس از رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره: اسامی نمایندگان درخواست‌کننده رأی‌گیری مخفی یا علنی با ورقه، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا