کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

تاریخ وصول: 1400/07/21

طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور

طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور

ماده۱ بند(ژ) ماده (۳) قانون مدیریت بحران کشور مصوب  ۷/ ۵/ ۱۳۹۸ به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند(س) به این ماده الحاق می شود:

ژ- ستاد: ستاد مدیریت بحران در تمامی سطوح ملی و استانی و شهرستانی در تمام قانون و اسناد پایین دستی

س- کنش انسانی: رفتار یا فعالیت آگاهانه ارادی هدفدار و معنادار یک یا چند فرد که پیامد و آثار آن منجر به ایجاد تهدید خطر یا بحران در جامعه میشود

ماده۲ یک تبصره به بند(ب) ماده(۵) قانون به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره- جایگاه اداری سازمان به عنوان معاونت ریاست جمهوری تعریف و بالاترین مقام آن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود.

ماده۳ ماده(۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف- در بند(۲) عبارت «نائب رئیس شورا» حذف و محل بندهای(۲) و (۱۲) ماده مزبور با یکدیگر جا به جا می شود.

ب- تبصره(۲) به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره۲- جلسات شورای عالی به صورت عادی هر شش ماه یک بار و جلسات فوقالعاده برحسب ضرورت به پیشنهاد دبیر شورای عالی و با تأیید رئیس شورای عالی تشکیل و تصمیمات با اکثریت نسبی آرا اتخاذ می گردد

ج- در تبصره(۳) عبارت «وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور)» به عبارت«سازمان مدیریت بحران کشور» اصلاح می شود.

د- در تبصره(۴) عبارت «و در غیاب وی وزیر کشور» حذف می شود.

ماده۴– ماده(۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده۷- وظایف شورای عالی عبارت است از:

الف – تعیین سیاست ها و برنامه های کلان مدیریت بحران کشور در چهارچوب سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام قانون حاضر به تصویب سند راهبردی ملی مدیریت بحران ظرف مدت ۳ ماه پس از تدوین آن و به روزرسانی آن بنا به ضرورت

ب- تصویب برنامه ملی کاهش خطرات حوادث و سوانح برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن و به روزرسانی آنها بنا به ضرورت

تبصره- دبیر شورای عالی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، سایر موضوعاتی را که مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و مسائل اجرای مدیریت بحران بوده و تشخیص دهد نیاز به طرح در شورای عالی دارد به این شورا پیشنهاد می کند.

ماده۵

الف ماده(۸) قانون و تبصره (۱) آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده۸- سازمان که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  ۳۱ /۱۳۸۷/۲ تشکیل شده بود با جایگاه معاونت ریاست جمهوری مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت موثر و بهره بر بحران‌های مختلف از جمله بحران های ناشی از مخاطرات طبیعی اپیدمی‌ها و سوانح مختلف برابر تعاریف قانون را در کشور به عهده دارد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان از میان کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل پنج سال سابقه کار تخصصی در زمینه های مدیریت بحران می باشد با حکم رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مدیریت بحران منصوب می شود.

تبصره۱- ساختار سازمان مدیریت بحران با جایگاه معاونت استانداری و جانشین استاندار در ستاد استانی در سطح استان و با جایگاه رئیس اداره و جانشین امور مدیریت بحران در فرمانداری شهرستان زیر نظر استاندار و فرماندار متناسب باحجم وظایف گسترده جغرافیایی شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تصویب شورای عالی ایجاد می شود.

ب- به انتهای تبصره (۲) ماده (۸) یک بند به عنوان بند (ث) به شرح ذیل الحاق می شود:

«ث- هیأت امنای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 پس از تصویب این قانون و تعیین شورای عالی هلال احمر حکم ریاست هلال احمر توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صادر می گردد.»

پ- تبصره (۳) ماده (۸) حذف می شود.

ماده۶ در صدر بند(ث) ماده(۹) قانون عبارت «ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله» حذف می شود.

ماده۷بندهای (الف) و (پ) ماده(۱۰) قانون به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود و شماره تبصره سابق آن به (۱) تغییر می یابد:

الف- ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری یکی از معاونین سازمان به تشخیص رئیس سازمان و با عضویت معاونین ستاد مشترک نیروهای مسلح، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزرا، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهردار تهران تشکیل می گردد.

پ- در شرایط اضطراری رئیس ستاد استان و شهرستان می تواند از رئیس شورای شورای شهرستان رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه حادثه دیده بنا به تشخیص و به عنوان عضو دعوت نماید.

تبصره۲- شهرداران مراکز استانها و شهرستان ها به ترتیب عضو ستادهای استان و شهرستان بوده و در کلانشهر تهران، فرماندار و استاندار نیز به ترکیب ستاد اضافه می شوند. ریاست ستاد با وزیر کشور است

تبصره۳- در شرایط اضطراری بنیاد مسکن به فهرست اعضای ستاد در سطوح استانی و شهرستانی اضافه می شود.

ماده۸ در تبصره (۱)بند (پ) ماده(۱۱) قانون بعد از عبارت«رئیس شورای عالی» عبارت «(رئیس جمهور)»اضافه می شود.

ماده۹ بندهای (الف)، (پ) و (ح) ماده(۱۳) قانون به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند (ذ) به این ماده الحاق می شود:

الف- ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونه‌ای طراحی کنند که نیروی انسانی لازم از بین پستهای سازمانی موجود تامین شود و آن را به تأیید سازمان برسانند.

پ- کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در حوزه مدیریت بحران موظفند دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت را طی کنند شرایط احراز صلاحیت حرف‌های هریک از آنها طبق دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

 ح-  بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان نسبت به تهیه پیوست مدیریت بحران برای کلیه طرح ها و پروژه های عمرانی خود در سطوح ملی منطقه ای و محلی که از محل منابع مختلف تامین اعتبار میشود اقدام نمایند

ذ- برنامه عملیات اضطراری ای.اَ. پی (EOP) مربوط به حوزه تخصصی خود را مطابق چهارچوب های سازمان تهیه و اجراء نماید.

ماده۱۰ ماده(۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف در صدر ماده کلمه »اهم« قبل از کلمه »وظایف« اضافه می شود.

ب- در بند(الف) عبارت «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» به عبارت «آمادگی پاسخ مناسب و مدیریت مخاطره طبیعی و سوانح» تغییر می یابد.

ج- جز (۱) بند(ب) به شرح ذیل اصلاح می شود:

۱- با همکاری شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صدا و سیما وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی صنعت معدن تجارت کار تعاون و رفاه اجتماعی سازمان مسئول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس استانداردهای سازمان نسبت به آموزش مناسب آحاد جامعه اعضای سازمان های مردم نهاد اصناف کارگران سربازان وظیفه نیروهای مسلح و سایر اقشار در برابر مخاطرات طبیعی و سوانح اقدام نمایند.

د- در جزء (۲) بند(ب) عبارت «حوادث و سوانح» به «مخاطرات طبیعی و سوانح» تغییر می یابد.

هـ- یک جز به عنوان جزء (۴) به بند(ب) الحاق می شود:

۴- نسبت به کشف و انتقال اجساد بعد از مخاطرات و سوانح در تمام گستره جغرافیایی و و مناطق آسیب دیده با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای موضوع ماده (۲) اقدام نماید.

و- در جز ۱ بند(پ) عبارت «در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.» حذف و عبارت «را در سطح کشور برابر ضوابط فنی مورد تایید سازمان اجرا نماید» جایگزین آن می شود.

ز- در جزء(۳) بند(ث) عبارت«ازطریق بنیاد مسکن و سایر دستگاههای خصوصی مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح» جایگزین عبارت «از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، وزارت کشور(سازمان شهرداری و دهیاری کشور و ستاد کل نیروهای مسلح» می شود.

ح- در جزء (۴) بند(ث) عبارت «با همکاری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی» بعد از عبارت «سازمان هواشناسی کشور» اضافه می شود.

ط- پنج جزء به عنوان اجزاء (۵) تا (۹) به بند (ث) به شرح ذیل الحاق می شود:

۵- مبحث ویژه مقررات ملی ساختمان مدیریت بحران در ساختمان و سازمان را با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تدوین و تایید سازمان ابلاغ نمایند.

 ۶- با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی نقشه حریم گسل ها آشکارا تهیه و نسبت به شناسایی مستمر گسل های پنهان اقدام نموده و دستورالعمل ساخت و ساز در حریم گسل ها را تدوین نمایند.

۷- نقشه پهنه بندی خطر زلزله خطرپذیری لرزه ای در سطوح ملی و استانی و شهرستانی را تهیه نماید.

 ۸- .نسبت به توسعه شبکه شتاب نگاری کشور ظرف مدت پنج سال به تعداد ۴۵۰۰ ایستگاه در کل کشور اقدام نمایند.

 ۹- از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به اطفاء حریق جادهای و حمل اجساد در مخاطرات و سوانح جاده اقدام نموده و تمهیدات لازم برای رفع انسداد جادهها و جابجایی موانع از قبیل جرثقیل را تأمین نمایند.

ی دو جزء به عنوان اجزای (۳) و(۴) و یک تبصره به بند(ج)  به شرح زیر الحاق می شود:

۳- از طریق سازمان جنگلها و مراتع با همکاری سازمان فضایی و سازمان جغرافیایی و سازمان هواشناسی به منظور پیش بینی دقیق و اعلام هشدار نسبت به تقویت و ایجاد مراکز پایش و هشدار حریق اقدام کنند

۴- از طریق سازمان جنگل ها و مراتع نسبت به ایجاد پایگاه های تخصصی اطفای حریق در جنگلها و تامین زیرساخت ها و تجهیزات لازم اقدام نمایند.

تبصره- در صورت وقوع حریق و در صورت نیاز وزارت جهاد کشاورزی موظف است هماهنگی لازم برایاستفاده از ظرفیت همه دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون از جمله نیروهای مسلح هلال احمر شهرداری‌ها ودهیاری‌ها و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و ایجاد نماید.

ک یک جز به عنوان جز۳ به بند(چ) الحاق می شود:

۳ – در شرایط بحرانی نسبت به پوشش اخبار و گزارش ها و مصاحبه به نحوی اقدام نماید که محتوای آنها و نحوه پوشش به دلیل ضرورت حفظ انسجام روانی اجتماعی و امنیتی مطابق دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تایید شورای امنیت کشور خواهد رسید.

ل متن زیر جایگزین اجزای (۱) و (۲) بند (ر) شده و شماره اجزای (۳) و(۴) به (۲) و(۳) اصلاح می شود:

۱- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین دستورالعمل بهداشت و درمان در شرایط بحران اپیدمی و اضطرار اقدام نماید و آن را به تایید سازمان برساند.

م اجزای ۱ و ۲ بند (ز) به شرح ذیل اصلاح می شود:

۱- از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با همکاری سازمان امداد و نجات هلال احمر سازمان جنگل ها و مراتع نسبت به ایجاد یگان امداد و نجات هوایی با استفاده از انواع پرنده ها و تجهیزات سبک سنگین از جمله بالگرد هواپیما و پهپاد اقدام نماید.

۲- جهت پشتیبانی از سازمان‌های امدادی در شرایط اضطراری و بحرانی یگان‌های ویژه در سطح کشور تشکیل داده و مطابق استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تامین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام نماید به نحوی که پس از وقوع مخاطرات طبیعی و سامانه بنا به تصمیم و درخواست رئیس ستاد در کوتاهترین زمان ممکن به مناطق آسیب دیده اعزام و اقدامات لازم را انجام دهد.

ن بند(ش) حذف می شود.

س- اجزاء (۵) تا (۷) و تبصره بند (ض) حذف می شود.

ع- یک تبصره به انتهای ماده به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره- دستور رئیس ستادهای شهرستانی استانی ملی رئیس سازمان و رئیس جمهور در شرایط اضطراریبرای کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) بر اساس اصل وحدت فرماندهی و متناسب با سطح حادثه لازم‌الاجراست.

ماده۱۱درسطر سوم ماده(۱۷) قانون عبارت «بازسازی و بازتوانی» بعد از عبارت «آمادگی و پاسخ» اضافه و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۱- سی درصد(۳۰%) از اعتبارات این ماده در ابتدای هر سال به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار میگیرد تا در راستای آمادگی و پاسخ بازسازی و بازتوانی در مواجهه با مخاطرات طبیعی سوانح و بحرانها هزینه نماید.

سازمان به صلاحدید و بر اساس شناخت از تمهیدات مختلف در استانها مبالغی را به صورت تنخواه جهت پاسخ اضطراری در اختیار ستاد های استان قرار می دهد.

ماده۲۱ متن زیر به انتهای تبصره ماده(۱۹) قانون اضافه می شود:

«کلیه صدمات و آسیب های ناشی از مخاطرات طبیعی و سوانح که مشمول پرداخت های بیمه ای از محل بیمه های دولتی مربوط به بحران میشود باید به تایید دستگاههای اجرایی و ستادهای استانی و شهرستانی و ن‌هایتاً سازمان مدیریت بحران در سلسله مراتب مربوط برسند.»

ماده۳۱ ماده (۲۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده۱۲- مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هریک از دستگاههای  موضوع ماده (۲) این قانون می باشد.

در صورت تخلف هریک از مقامات مسئولان و کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون علاوه بر سلسله مراتب دستگاههای مربوطه رئیس سازمان وزیر کشور استانداران و فرمانداران حسب مورد مجاز و مکلف هستند.

ماده۴۱ تبصره ماده (۲۴) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره- رئیس سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون را به رئیسجمهور ارائه دهد. همچنین یک نسخه از گزارش مذکور در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

ماده۵۱ ماده(۲۵) قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۲۵- سازمان موظف است با همکاری دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون شاخصهای کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی میزان خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از مخاطرات طبیعی و سوانح، آسیب ها و صدمات اجتماعی را تدوین و گزارش سالانه را با همکاری دستگاهها و نهادهای مذکور تهیه و به رئیس جمهور ارائه دهد.

همچنین نسخه ای از این گزارش را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

تبصره- احکام این قانون بر قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و طرح جامع امداد و نجات کشور مصوبه سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران، در موارد مغایرت حاکم خواهد بود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به آشکار شدن خلاها و کاستی های قانون مدیریت بحران کشور در وضعیت های خاص و استثنایی همچون پاندومی کرونا و همچنین در مواجه با بحران های جامعه و ناکارآمدی برخی ساختارها و کارکردهای موجود، طرح زیر به منظور اصلاح، ارتقا و بروز رسانی قانون تقدیم میشود. لذا طرح ذیل تقدیم میشود.

اسامی امضاکنندگان طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور:

قدرت الله حمزه شلمزاری – مجید نصیرائی – روح اله نجابت – جعفر قادری – جعفر راستی – علیرضا ورناصری قندعلی – امیرقلی جعفری بروجنی – محمدصالح جوکار – فرهاد طهماسبی – ابوالفضل ابوترابی – جلال محمودزاده – محمدمهدی فروردین – کمال حسین پور – محمدرضا احمدی – حسین جلالی – محمدحسن آصفری – یعقوب رضازاده – حسن همتی – صدیف بدری – فرهاد بشیری – احمد محرم زاده یخفروزان – احسان ارکانی – سیدجواد حسینی کیا – اصغر سلیمی – قاسم ساعدی – سیدمحمود نبویان – روح الله حضرت پورطلاتپه – بهزاد علیزاده دهلران – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا عباسی – الهویردی دهقانی – موسی احمدی – محمد سرگزی – علیرضا زندیان – حسین حاتمی – امیرحسین بانکی پورفرد – الیاس نادران – سیدناصر حسینی پور گچساران – مجتبی رضاخواه – کیومرث سرمدی واله

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا