ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مصوبه شماره۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ هیات وزیران

سازمان برنامه و بوجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ضریب حقوق شاغلین را به شرح زیر  تصویب کرد:

۱ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (۴۱۳ر۴۳) ریال تعیین می‌شود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه برای سال ۱۴۰۰ به میزان سه هزار و چهل و هشت (۰۴۸ر۳) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۰ بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (۸۷۵ر۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ محاسبه و پرداخت می‌شود.

۳ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین می‌شود.

تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.

۴ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصدوشصت و هشت هزار (۰۰۰ر۴۶۸ر۲۲) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد (۹۰۰ر۱۴۶ر۱۲) ریال تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ر۴۶۸ر۲۲) ریال کمتر شود و مابه­التفاوت آن تا مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ر۴۶۸ر۲۲) ریال به سقف محاسبه­ شده، اضافه خواهد شد.

تبصره۲ـ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می‌باشد.

۵ ـ پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ سی و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال کمتر شود و مابه­التفاوت آن با مبلغ سی و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌گردد.

تبصره ـ مبالغ ناشی از اجرای بندهای(۷) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشد.

۶ ـ پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضریب ریالی نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال تجاوز کند. مابه‌التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به بیست و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی/قرارداد منعقده کسر می‌گردد.

۷ ـ برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۶) این تصویب‌نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می‌شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۶) این تصویب‌نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد. سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین گردد.

۸ ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از سی و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال کمتر باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا