دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

با موضوع: معافیت ایثارگران از پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی

دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ سازمانها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

با عنایت به تصمیم‌ جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران (ابلاغی به شماره ۷۹۱۷۳/۵۵۶۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۸ دبیر هیأت دولت)، به پیوست متن دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع «معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی» که با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تأیید این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، مستنداً به تصمیم جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران ابلاغی به شماره ۷۹۱۷۳/۵۵۶۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۸، دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه را به شرح زیر تصویب نمودند:

دستورالعمل اجرایی بند«خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل، به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

الف ـ صندوق‌بیمه‌: کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو بیمه‌‌های پایه اجتماعی، اعم از دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، اختصاصی و یا صنفی.

ب ـ بیمه‌شده: اشخاص مشمول این دستورالعمل که با عناوینی از قبیل بیمه‌شده و مشترک، به عنوان بیمه‌پرداز عضو اصلی صندوق بیمه محسوب می‌گردند.

پ ـ صندوق بیمه‌ مبداء: صندوق بیمه‌ای که بیمه‌شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشترک آن صندوق بوده است.

ت ـ صندوق بیمه‌ مقصد: صندوقی که بیمه‌شده در زمان ارائه درخواست، عضو آن محسوب و برابر ضوابط مربوطه، سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق بیمه مبداء به آن منتقل می‌نماید.

ث ـ سوابق بیمه‌: کلیه ایام قابل احتساب به عنوان بیمه‌پردازی ـ مطابق با قوانین و مقررات صندوق بیمه مقصد ـ که حق بیمه مربوط به آن به صندوق بیمه مبداء پرداخت شده باشد.

ج ـ تغییرصندوق بیمه: تغییر صندوق بیمه‌‌ای بیمه‌شده به دلیل مواردی نظیر؛ تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر محل کار یا خدمت و یا نوع فعالیت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ حق‌بیمه: مجموع وجوهی که بابت عضویت بیمه‌شده و برای سنوات بیمه‌ای، تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق‌بیمه یا عناوین مشابه ـ اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما ـ به صندوق بیمه‌ای ذیربط پرداخت می‌شود.

ح ـ حق بیمه قابل انتقال: حق‌بیمه مربوط به سوابق بیمه در صندوق بیمه مبداء که بنا به درخواست بیمه‌شده و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به صندوق بیمه مقصد قابل انتقال می‌باشد.

خ ـ درخواست: تقاضای کتبی بیمه‌شده به صندوق مقصد برای نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای خود از صندوق بیمه مبداء به صندوق بیمه مقصد.

د ـ مابه‌التفاوت: تفاوت مبلغ محاسبه‌شده به عنوان حق‌بیمه موردعمل برای سوابق قابل انتقال به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق‌بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه مبداء، برای یکبار و حداکثر تا مدت ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه.

ذ ـ دستگاه مشمول: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب ۱۳۸۶) و ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(مصوب ۱۳۹۲) که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد و یا دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی هستند.

ماده۲ـ کلیه بیمه‌شدگان شامل؛ ایثارگران، فرزندان شهداء، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه که تغییر صندوق بیمه داده‌اند و ارایه درخواست آنها به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه محقق شده باشد، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مشمولین، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران می‌باشد.

ماده۳ـ صندوق بیمه ‌مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست بیمه‌شده، نسبت به بررسی موضوع و انجام مکاتبه لازم با صندوق بیمه‌ مبداء اقدام نماید. صندوق بیمه‌ مبداء مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول مکاتبه مذکور، نسبت به بررسی سوابق، محاسبه مبلغ حق بیمه‌ قابل انتقال و اعلام آن به صندوق بیمه‌ مقصد اقدام نماید.

تبصره ـ درخواست انتقال سوابق بیمه از دو یا چند صندوق بیمه‌ مبداء به صندوق بیمه مقصد (با رعایت ضوابط صندوق بیمه مقصد)، بلامانع است. در صورت وجود همپوشانی در سوابق بیمه‌، صرفاً یکی از سوابق مذکور(به انتخاب بیمه‌شده و تأیید صندوق بیمه مقصد) قابل محاسبه می‌باشد.

ماده۴ـ صندوق بیمه‌ مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبداء، نسبت‌به محاسبه مابه‌التفاوت و اعلام و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید:

۱ـ درصورت وجود رابطه استخدامی بیمه‌شده با یکی از دستگاههای مشمول، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از اعلام صندوق بیمه مقصد، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه به حساب صندوق بیمه یادشده و از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید.

۲ـ با توجه به مفاد بند (ژ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه‌شدگان، مابه‌التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستادکل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات ‌مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد.

تبصره ـ صندوق بیمه مقصد مکلف است پس از وصول مابه‌التفاوت مربوطه، نسبت‌ به دریافت مبالغ حق‌بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه‌ مبداء و احتساب سوابق بیمه به عنوان سابقه بیمه‌پردازی بیمه‌شده در صندوق بیمه مقصد اقدام نماید.

ماده۵ ـ دستگاه مشمول ذیربط، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مکلفند در چارچوب بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه نسبت ‌به پیش‌بینی اعتبار موردنیاز و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی و درج در لوایح بودجه سنواتی(در محل ردیف‌های مربوطه) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در حدود اعتبار مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت بندهای (د) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تخصیص اعتبار به دستگاه مشمول مربوطه اقدام نماید.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای کلیه دستگاههای مشمول و صندوق‌های بیمه، لازم‌الاجراء می‌باشد.

     محمد شریعتمداری                                    محمدباقر نوبخت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی         معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶):

ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا