بانک مرکزی آمار چک های برگشتی را منتشر کرد

بانک مرکزی منتشر کرد :

آمار چک های برگشتی

پایگاه خبری اختبار – بانک مرکزی با انتشار آمار چک های برگشتی اعلام کرد نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۲.۹ درصد و مبلغ ۲.۶ درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال می‌باشد. از این تعداد، جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک‌ به مبلغ ۹۴۰ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشتی بوده است.

براساس جدول ۱ مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۲.۸ درصد و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰.۱ درصد و از نظر مبلغ ۰.۴ درصد می‌باشد. ملاحظه می‌شودکه چک های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی (به خصوص برای اشخاص حقوقی) سهم بسیار کوچکی دارد و این امر حاکی از آن است که عمده چک‌های شرکت‌ها، وصول شده است.
طی ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۲.۵ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر این اساس ۷.۸ میلیون فقره چک برگشتی مذکور به ۵.۳ میلیون فقره کاهش یافته است که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲.۰ و ۱.۷ درصد شده است.
جدول ۲ نمایانگر وضعیت چک‌های برگشتی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند طی سال‌های ۲۰۰۹ الی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ است. طی آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک‌مرکزی این سه کشور که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۳.۳، ۴.۱ و ۱.۱ درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر کشورهای فوق بوده، با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد.

اداره آمار اقتصادی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۳ اطلاعات اسناد مبادله و برگشت داده شده دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی را در قسمت شاخص‌های ماهانه اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کرد که با راه‌اندازی سامانه چکاوک و توقف فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی، این آمار منتشر نشد. لیکن برای بهره برداری از اطلاعات چک‌های برگشتی و با در نظر داشتن نقایص اطلاعات ارایه شده توسط اتاق پایاپای اسناد بانکی (این آمار مربوط به اطلاعات چک‌های مبادله شده در تهران بود و صرفا اطلاعات چک‌های واگذار شده از طریق اتاق پایاپای را شامل می‌شد)، اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به جمع‌آوری و پالایش آمار تمام چک‌های مبادله شده (شامل چک‌های وصولی و برگشتی) در سطح کشور اقدام کرده، پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ را بررسی و منتشر کرده است.
با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.

 چک‌های مبادله شده و چک های برگشتی شبکه بانکی طی دی‌ماه ۱۳۹۳ لغایت مهرماه ۱۳۹۴
نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی طی دی ماه سال۱۳۹۳ الی مهرماه ۱۳۹۴ مبالغ به میلیارد ریال
ردیف مقطع چک‌های مبادله شده چک‌های برگشتی نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها(درصد)
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ ۳۱,۹۶۷,۲۳۳ ۳,۹۶۱,۶۴۹ ۷۴۳,۴۵۷ ۷۵,۲۱۵ ۲.۳ ۱.۹
۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ ۲۹,۱۸۳,۵۲۰ ۳,۹۵۲,۹۹۸ ۶۸۳,۱۱۸ ۷۹,۱۸۷ ۲.۳ ۲.۰
۳ اسفندماه ۱۳۹۳ ۳۲,۴۷۴,۶۸۱ ۴,۸۲۲,۰۹۶ ۷۹۴,۶۲۳ ۱۰۶,۹۷۸ ۲.۴ ۲.۲
سه ماه چهارم ۱۳۹۳ ۹۳,۶۲۵,۴۳۴ ۱۲,۷۳۶,۷۴۳ ۲,۲۲۱,۱۹۸ ۲۶۱,۳۸۰ ۲.۴ ۲.۱
۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ ۱۸,۲۰۴,۴۶۰ ۲,۲۷۴,۸۱۰ ۵۷۸,۸۷۴ ۵۶,۶۱۲ ۳.۲ ۲.۵
۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ ۲۶,۰۰۴,۲۶۲ ۳,۵۸۷,۰۰۱ ۷۶۷,۶۲۶ ۹۷,۲۵۹ ۳.۰ ۲.۷
۶ خردادماه ۱۳۹۴ ۲۵,۴۱۹,۶۷۹ ۳,۴۴۰,۶۶۶ ۸۲۳,۳۱۹ ۱۰۱,۵۳۸ ۳.۲ ۳.۰
سه ماه اول ۱۳۹۴ ۶۹,۶۲۸,۴۰۱ ۹,۳۰۲,۴۷۷ ۲,۱۶۹,۸۱۹ ۲۵۵,۴۰۹ ۳.۱ ۲.۷
۷ تیرماه ۱۳۹۴ ۲۵,۵۷۱,۸۱۳ ۴,۰۷۶,۰۹۳ ۸۸۵,۳۶۷ ۱۱۵,۰۷۲ ۳.۵ ۲.۸
۸ مردادماه ۱۳۹۴ ۲۵,۷۳۰,۹۷۶ ۳,۴۱۴,۵۲۸ ۸۴۵,۱۱۷ ۹۵,۷۷۳ ۳.۳ ۲.۸
۹ شهریورماه ۱۳۹۴ ۲۷,۱۱۷,۳۷۰ ۳,۶۴۷,۹۵۴ ۸۶۸,۷۹۱ ۹۸,۷۱۹ ۳.۲ ۲.۷
سه ماه دوم ۱۳۹۴ ۷۸,۴۲۰,۱۵۹ ۱۱,۱۳۸,۵۷۵ ۲,۵۹۹,۲۷۵ ۳۰۹,۵۶۴ ۳.۳ ۲.۸
مهرماه ۱۳۹۴ ۲۵,۷۲۹,۸۴۴ ۳,۳۸۳,۱۷۱ ۷۹۸,۰۲۵ ۱۱۳,۸۸۶ ۳.۱ ۳.۴
مجموع ۱۰ ماه ۲۶۷,۴۰۳,۸۳۸ ۳۶,۵۶۰,۹۶۶ ۷,۷۸۸,۳۱۷ ۹۴۰,۲۳۹ ۲.۹ ۲.۶
شایان ذکر است براساس جدول فوق طی ۱۰ ماهه دی‌ماه ۱۳۹۳ الی مهرماه ۱۳۹۴ مجموعاً از ۸۳۸ ۴۰۳ ۲۶۷  فقره چک جمعاً به مبلغ ۹۶۶ ۵۶۰ ۳۶ میلیارد ریال چک های مبادله شده، تعداد ۳۱۷ ۷۸۸ ۷ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۳۹ ۹۴۰ میلیارد ریال برگشت شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود میانگین نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقاطع مذکور به ترتیب برابر ۲/۹ درصد و ۲/۶ درصد می‌باشد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا