آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک

مصوب ۱۳۷۷

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ ـ که در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۹ به استناد تصویبنامه شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۷ هیأت وزیران اتخاذ گردیده است، به شرح زیر ابلاغ می شود:

فصل اول : کلیات

ماده ۱ ـ در این آیین نامه عنوان "قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران "به اختصار "قانون " نامیده می شود.

ماده ۲ ـ مقصود از عبارت "شورا" در این آیین نامه ، شوراهای اسلامی "شهر و شهرک "می باشد.

ماده ۳ ـ تاریخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده (۳) قانون ، تاریخ تشکیل اولین جلسه رسمی همان شورا موضوع ماده (۱۶) قانون خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه به استناد ماده (۳۱) قانون ، انتخابات میان دوره ای برگزار شود، فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود.

ماده ۴ ـ تعداد اعضای علی البدل شوراها، موضوع ماده (۸) قانون ، به شرح زیر تعیین می شود:
۱ ـ شوراهای دارای ۳ نفر عضو اصلی ، ۲ نفر.
۲ ـ شوراهای دارای ۵ نفر عضو اصلی ، ۳ نفر.
۳ ـ شوراهای دارای ۷ نفر عضو اصلی ، ۴ نفر.
۴ ـ شوراهای دارای ۹ و ۱۱ نفر عضو اصلی ، ۵ نفر.
۵ ـ شورای شهر تهران ، ۶ نفر.

ماده ۵ ـ هر یک از مکانهای جمعیتی که طبق تصویبنامه هیأت وزیران شهر شناخته شود و شهرکهای موضوع ماده (۱۳) قانون و تبصره ذیل آن به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب می شود.

ماده ۶ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فهرست اسامی و مشخصات شهرکهای موضوع ماده (۱۳) قانون را در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

تبصره ـ فهرست اسامی و مشخصات مکانهای جمعیتی موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳) قانون توسط فرماندار تهیه و به وزارت کشور ارسال می شود تا بنا به تشخیص وزارت کشور، انتخابات به منظور تشکیل شوراهای اسلامی شهرک در آنها برگزار شود.

ماده ۷ ـ در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده (۵) این آیین نامه به طور همزمان برگزار شود، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه ، کلیه اقدامات از قبیل صدور آگهی ها و تنظیم صورتجلسه ها برای هر یک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداری می شود.

ماده ۸ ـ اخذ رای در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام خواهد شد و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود.

تبصره ـ مدت زمان اخذ رأی با تصویب و موافقت مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد.

ماده ۹ ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده (۱۶) قانون ، ظرف یک هفته پس از تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن ، از اعضای اصلی شورا دعوت نماید تا در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می شود، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه شورا اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ در صورت تحقق ماده (۹) قانون مبنی بر خروج عضو یا اعضایی از شورا، رییس یا نایب رییس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور کتبی به اطلاع فرماندار برساند.

ماده ۱۱ ـ فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضا از شورا، از اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شورای مربوط اعلام نماید.

ماده ۱۲ ـ در اجرای ماده (۱۴) و (۳۰) قانون و با رعایت تبصره ذیل آن ، چنانچه فردی در انتخابات بیش از یک شورا ثبت نام نماید و یا عضویت یابد به دستور وزارت کشور نام وی از لیست داوطلبی و یا عضویت شورا حذف می شود. این قبیل افراد از عضویت در کلیه شوراها به مدت چهار سال محروم خواهند بود.

ماده ۱۳ ـ برای انتخاب اعضای علی البدل شوراها نیازی به برگ رأی یا اخذ رأی مجزا و یا مشخص نمودن اعضای علی البدل در برگ رأی نیست ، بلکه در پایان رأی گیری و قرائت و شمارش آرا، دارندگان بیشترین آراء به دست آمده به ترتیب و به تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی و یا علی البدل شوراها در می آیند. بنابراین رأی دهنده اسامی نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضای اصلی شورا در برگ رأی درج می نماید.

ماده ۱۴ ـ هیأت اجرایی مسؤول اجرای تبصره ذیل ماده (۱۷) قانون می باشد.

تبصره ـ نامزدهای انتخاباتی ذی نفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند. تاریخ و محل قرعه کشی باید حداقل (۲۴) ساعت قبل توسط فرماندار به منتخبین ذی ربط ابلاغ شود.

ماده ۱۵ ـ انتخابات شورای اسلامی در شهرکهای موضوع ماده (۱۳) قانون و تبصره ذیل آن به روش انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار می شود.

ماده ۱۶ ـ سرپرست فرمانداری به جای فرماندار خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ در اجرای ماده (۴۱) قانون ، نیروی انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاری با مجریان انتخابات است و حسب درخواست استاندار و فرماندار موظف است مأمورین و امکانات خود را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۸ ـ در صورت توقف ، ابطال و یا انحلال شورا توسط مراجع قانونی مذکور در مواد (۵۸)، (۸۱) و (۸۴) قانون ، مراجع مذکور موظفند بلافاصله مراتب توقف ، ابطال و یا انحلال شورا را به فرماندار مربوط اعلام نمایند. شروع مهلت ۲ ماهه برای تجدید انتخابات ، از زمان وصول اعلام توقف ، ابطال و یا انحلال خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ فرماندار موظف است به محض اطلاع از توقف ، ابطال و یا انحلال شورا، مراتب را به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده ۲۰ ـ مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده (۵۳) قانون ، اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیأت به وزارت کشور معرفی می نماید.

فصل دوم : هیأت اجرایی

ماده ۲۱ ـ فرماندار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات ، بر اساس ماده (۳۲) قانون به منظور تشکیل هیأت اجرایی شهرستان از سایر اعضای اداری هیأت دعوت به عمل آورد.

ماده ۲۲ ـ فرماندار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون ، به منظور تعیین معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی شهرستان (۲۵) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب و به منظور تأیید، به طور کتبی به هیأت نظارت شهرستان معرفی نماید.

ماده ۲۳ ـ هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (۲) روز پس از وصول اسامی (۲۵) نفر معتمدان از فرماندار، اظهار نظر کتبی خود را همراه با دلایل یا مدارک لازم به فرماندار اعلام نماید.

تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت شهرستان ، معتمدان پیشنهادی فرماندار یا تعدادی از آنها را تأیید ننماید، فرماندار موظف است به همان تعداد معتمدان دیگری را به هیأت نظارت معرفی نماید.

ماده ۲۴ ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه کتبی هیأت نظارت شهرستان ، بلافاصله از (۲۵) نفر معتمدان به طور کتبی دعوت به عمل آورد. مدعوین حداکثر ظرف (۲) روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان (۱۷ نفر از ۲۵ نفر) در حضور هیأت نظارت و اعضای اداری هیأت اجرایی ، از بین خود (۷) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (۷) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورتجلسه می نمایند.

ماده ۲۵ ـ فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل و تشکیل هیأت اجرایی را از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده ۲۶ ـ مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب حداکثر پنج روز می باشد.

ماده ۲۷ ـ دو سوم اعضای هیأت اجرایی برای رسمیت جلسات ، موضوع ماده (۳۶) قانون و تبصره (۱) ذیل آن ، (۷) نفر می باشد.

ماده ۲۸ ـ رؤسای هیاتهای اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم ، فردی را که به طور همزمان در بیش از یک هیأت اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد، در یک هیأت ابقا و از سایر هیأتها حذف نمایند.

ماده ۲۹ ـ هیأت اجرایی موظف است در اجرای مواد (۶۲) و (۶۵) قانون ، یک نسخه از کلیه صورتجلسه ها و آگهی های خود را به هیأت نظارت شهرستان تحویل نماید.

ماده ۳۰ ـ هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجرای ماده (۳۹) قانون ، تشکیل جلسه می دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورتجلسه ، یک نسخه آن را به فرماندار تسلیم می نماید.

ماده ۳۱ ـ فرماندار موظف است بر اساس صورتجلسه دریافتی از هیأت اجرایی ، آگهی انتخابات حاوی تاریخ اخذ رأی ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرایم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را تنظیم و در موعد مقرر برای اطلاع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید.

ماده ۳۲ ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده (۴۰) قانون ، پس از وصول اسامی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی و شرکت در جلسه توجیهی از ایشان دعوت به عمل آورد.

ماده ۳۳ ـ فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی آماده شود.

ماده ۳۴ ـ فرماندار موظف است برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده که باید حتی الامکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود تعیین و نسبت به صدور حکم آنان اقدام نماید و از ایشان برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت به عمل آورد.

ماده ۳۵ ـ فرماندار موظف است در حضور اعضای هیأت اجرایی و پس از حضور اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و نمایندگان فرماندار، در جلسه توجیهی، نسبت به توجیه برنامه ثبت نام و اخذ رأی و قرائت و شمارش آرا و ارایه سایر آموزشهای لازم اقدام نماید و سپس صندوق تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی مورد نیاز را توسط هیأت اجرایی به اعضای شعب تحویل دهد و ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر باشند.

تبصره ـ مسؤولیت حفظ و حراست از تعرفه و برگهای رأی به منظور جلوگیری از خروج آنها از محل شعبه اخذ رأی به عهده اعضای شعبه می باشد.

ماده ۳۶ ـ در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی از طرف هیأت نظارت شهرستان ، فرماندار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید.

ماده ۳۷ ـ فرماندار موظف است برای حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأی با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا (۳) نفر از مأموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان ، آنان را به همراه نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به محل اعزام نماید.

فصل سوم : هیأتهای نظارت

ماده ۳۸ ـ در اجرای ماده (۵۳) قانون و به استناد ماده (۷۳) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور ـ مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ ـ به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از (۳) نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و (۲) نفر از اعضای کمیسیون اصل (۹۰) به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.

تبصره ـ در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب (۵) نفر را انتخاب می نماید.

ماده ۳۹ ـ در اجرای ماده (۵۳) قانون و به استناد ماده (۷۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور ـ مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ ـ به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در هر استان هیأت نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می شود.
هیأت مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیأت نظارت استان ، اسامی آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعلام می نماید.

تبصره ـ در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیأت مرکزی نظارت می باشد.

ماده ۴۰ ـ ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیأت نظارت استان ، اسامی نامبردگان را به فرمانداریهای تابع اعلام می نماید.

ماده ۴۱ ـ هیأت نظارت استان در هر شهرستان ، هیأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را مرکب از (۵) نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذی ربط و ستاد انتخابات استان اعلام می نماید.

ماده ۴۲ ـ هیأت نظارت شهرستان می تواند برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر ناظر تعیین و نامبرده را حداکثر تا یک روز مانده به روز اخذ رأی به فرماندار معرفی نماید.

ماده ۴۳ ـ شرکت اعضای هیأت نظارت شهرستان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت برگزاری انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری از امضای صورتجلسه ها مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۴۴ ـ هیأتهای نظارت در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرایی تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون می باشند و حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند.
 

فصل پنجم : اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۴۵ ـ فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات ، آگهی ثبت نام از داوطلبان ، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام ، محل ثبت نام ، شرایط انتخاب شوندگان و مدارک مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس دار، دو نسخه تصویر کلیه صفحه های شناسنامه و چهار قطعه عکس جدید ۴×۳ را منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.

ماده ۴۶ ـ فرماندار می تواند با صدور حکم کتبی ، مسؤول یا مسؤولانی از بین کارمندان فرمانداری را برای ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید.

ماده ۴۷ ـ داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارایه مدارک مورد نیاز شخصا" پرسشنامه اعلام داوطلبی را در دو نسخه در حضور مسؤول ثبت نام تکمیل می نمایند. مسؤول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی با اصل شناسنامه، رسید مدارک و پرسشنامه را به وی تسلیم می دارد.

ماده ۴۸ ـ هیأت اجرایی بلافاصله پس از تشکیل ، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را فراهم می نماید.

ماده ۴۹ ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده (۴۶) قانون ، در پایان هر روز اسامی و مشخصات کلیه داوطلبان را به منظور بررسی سوابق ، حسب مورد به مراجع ذی ربط محل از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید.

تبصره ـ فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هر گونه اشتباه و از قلم افتادگی ، در پایان مهلت قانونی ثبت نام نیز بلافاصله اسامی کلیه داوطلبان حوزه انتخابیه را که سوابق حسب مورد آنها از قبل استعلام شده است بر اساس حروف الفبا به مراجع یاد شده ارسال نماید.

ماده ۵۰ ـ مراجع مذکور در ماده (۴۶) قانون موظفند در اجرای تبصره (۲) همان ماده حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلبان ، نتیجه بررسیهای انجام شده در خصوص سوابق آنان را به طور کتبی به فرماندار اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان بر اساس قانون تنها از وظایف و اختیارات هیأتهای اجرایی با تأیید هیأت نظارت می باشد و دستگاههای یادشده در ماده (۴۶) قانون حق اظهار نظر در این مورد را ندارند و موظفند فقط سوابق داوطلبان را منعکس نمایند.

تبصره ۲ ـ مراجع مذکور در ماده (۴۶) قانون موظفند کلیه اطلاعات و سوابق داوطلبان استعلام شده را طبق فرعی که در چهارچوب قانون تنظیم و توسط رییس هیأت اجرایی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، به هیأت اجرایی اعلام نمایند.

ماده ۵۱ ـ فرماندار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هر یک از داوطلبان ، جلسات هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت (۷) روز پس از وصول سوابق هر یک از داوطلبان با رعایت کامل متن ماده (۴۹) قانون ، به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و بلافاصله یک نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی را به هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید.

ماده ۵۲ ـ هیأت نظارت شهرستان پس از وصول ، صورتجلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، به
استناد ماده (۴۸) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (۷) روز از وصول هر یک از صورتجلسات ، نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را به طور کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مدارک لازم به فرماندار اعلام نماید.

ماده ۵۳ ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید یا رد تصمیمات هیأت اجرایی شهرستان در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت قسمت اخیر ماده (۴۸) قانون مبنی بر ملاک عمل بودن نظر هیأت اجرایی پس از پایان مهلت تعیین شده برای هیأت نظارت ، بلافاصله مراتب تأیید یا رد صلاحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأیید شده یا رد شده ابلاغ نماید.

ماده ۵۴ ـ هیأت نظارت استان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون ، نظر خود در خصوص تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان در هیأت اجرایی رد شده و شاکی بوده اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به منظور ارسال به فرمانداری مربوط به ستاد انتخابات استانداری تسلیم نماید.

تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد، مراتب صورتجلسه و به همان نحو عمل خواهد شد.

ماده ۵۵ ـ ستاد انتخابات استانداری موظف است پس از وصول صورتجلسه رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از هیأت نظارت استان ، بلافاصله مراتب را به فرمانداری مربوط اعلام نماید.

ماده ۵۶ ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت استان ، آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را حداکثر ظرف (۳) روز تهیه و (۸) روز قبل از روز اخذ رأی به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه ، در حوزه مذکور منتشر نماید.

ماده ۵۷ ـ در اجرای ماده (۲۴) قانون ، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینده در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی موظفند حداکثر تا (۳) روز قبل از روز اخذ رأی اسامی و مشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند.

ماده ۵۸ ـ هیأت اجرایی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی ، معرفی نامه و یا کارت شناسایی صادر و به نامزد ذی ربط تحویل نماید.

ماده ۵۹ ـ شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط جمع آوری و با امضای وی به هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستان تسلیم خواهد شد.

ماده ۶۰ ـ تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدها به عهده نامزد معرفی کننده خواهد بود.

فصل ششم : تبلیغات

ماده ۶۱ ـ مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (۸) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می گردد و تا (۲۴) ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

ماده ۶۲ ـ در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
۱ـ نوشتن یا ارایه مطالب خلاف واقع.
۲ ـ استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی، کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها.
۳ ـ استفاده از عکس با لباس فرم نیروهای نظامی و انتظامی.
۴ ـ الصاق هرگونه عکس، آگهی و آثار تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، مکانها و مؤسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت، تابلوها و املاک بخش خصوصی مگر با رضایت مالکین یا متصرفین، صندوقهای پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن و هرگونه تابلوی راهنما.
۵ ـ تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.
۶ ـ پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات، که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته است.
۷ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و تریبون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می نمایند و مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل وامکانات مذکور.
۸ ـ فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی قلمرو مسؤولیت خود.

تبصره ۱ ـ درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که درصورت نیاز هیأت اجرایی، ارایه آنها امکان پذیر باشد.

تبصره ۲ ـ شهرداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی، محلهای مناسبی را برای الصاق و یا ارایه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

تبصره ۳ ـ استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام می دهند (مثل نشریات وابسته به دولت) ، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است.

ماده ۶۳ ـ در صورتی که مطبوعات و نشریات آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد، نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در اولین شماره می باشد.

ماده ۶۴ ـ انتشار اعلام نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و درصورت درخواست هیأت اجرایی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارایه این مستندات و مدارک می باشد.

ماده ۶۵ ـ همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها، نشانی و محل ستاد و نام مسؤول آن باید کتبا" و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد.

ماده ۶۶ ـ هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی وجود دارد باید قبل از اخذ رأی، توسط اعضای شعبه امحا شود.

فصل هفتم : برنامه روز اخذ رأی و قرائت آرا و اعلام نتیجه اخذ رأی

ماده ۶۷ ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند. ابتدا به استناد تبصره (۲) ذیل ماده (۴۰) قانون ، نسبت به انتخاب هیأت رییسه و منشی ها اقدام و مراتب را در صورتجلسه درج می نمایند، سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده فرماندار و ناظر بر انتخابات (در صورت حضور) باز می کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق ، آن را لفاف ، با لاک و مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی لاک و مهر می نمایند و پس از امضا و تأیید مراتب فوق در صورتجلسه ، برنامه احذ رأی و قرائت آرا را در (۶) مرحله به شرح زیر انجام می دهند:
الف ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان
ب ـ مرحله کنترل
ج ـ مرحله ثبت نام
د ـ مرحله اخذ رأی
هـ ـ مرحله قرائت و شمارش آرا
و ـ مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه

الف ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان

۱ ـ اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دهندگان از یک سمت وارد محل شعبه شوند و پس از دادن رأی از سمت دیگر خارج گردند.

۲ ـ مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده فرماندار یا رییس شعبه ثبت نام و اخذ رأی از ازدحام در داخل محوطه اخذ رأی ممانعت نمایند تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد.
 

۳ـ رأی دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی حضور می یابند و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطه اخذ رأی می شوند.

ب ـ مرحله کنترل
کنترل در سه مرحله انجام می شود:

۱ ـ کنترل شناسنامه :
رییس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه رأی دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند:
الف ـ شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد.
ب ـ شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی حداقل (۱۵) سال تمام سن داشته باشد.

۲ ـ رییس شعبه و یا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست راست رأی دهنده را کنترل می نماید تا آلوده به رنگ جوهر گین (استامپ) ، که نشان دهنده رأی در شعبه دیگر است ، نباشد.
در صورتی که مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخذ رأی است و دلالت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر گین (استامپ) شعبه اخذ رأی دیگری مشاهده شود، از وی رأی گیری نخواهد شد.

۳ ـ کنترل شرط احراز توطن :
به استناد بند (۳) ماده (۲۵) قانون و تبصره ذیل آن ، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به روشهای مقتضی کنترل می نمایند که شخص رأی دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان ) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رأی در محل سکونت داشته باشد.
به استناد قسمت اخیر بند (۳) ماده (۲۵) قانون ، در شهرها و شهرکهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت نیازی به احراز سکونت نمی باشد.

ج ـ مرحله ثبت نام

۱ ـ پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده است و واجد شرایط رأی دادن می باشد، یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات وی بر اساس مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی دهنده روی برگ تعرفه ، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهور و امضا می نماید.

۲ ـ متصدی ثبت نام ، شناسنامه رأی دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید.

د ـ مرحله اخذ رأی

۱ ـ پس از ثبت نام از رأی دهنده ، متصدی ثبت نام برگ رأی را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جدا می کند و به رأی دهنده تسلیم می نماید تا رأی دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی شورا بر روی آن بنویسد، تا کُند داخل صندوق بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود. بدیهی است تعرفه های انتخاباتی در محل شعبه باقی می ماند و باید در نگهداری و حفاظت آنها دقت و مراقبت کامل به عمل آید.

۲ ـ نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی نویسی مخفی باشد و به صورت کاملا" آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام پذیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت و اصولا" کلیه افرادی که به هر گونه در شعبه وظیفه ای بر عهده دارند حق نوشتن رأی برای اشخاص را ندارند در صورتی که برای نوشتن رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی دهنده بایستی از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

۳ ـ نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتکاب به تخلفات مندرج در ماده (۶۷) قانون، موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهای قضایی دهند.

هـ ـ مرحله قرائت و شمارش آرا
اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته اند و دیگر کسی برای دادن رأی در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه ، با حضور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت ، شمارش و قرائت آرا را به ترتیب ذیل آغاز می نمایند:

۱ ـ ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رأی را باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نماید:
الف ـ چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد بر اساس بند "ج " ماده (۲۰) قانون ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهای رأی ، بدون اینکه خوانده شود بر می دارند و جمله "باطل شد" را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورتجلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند.
ب ـ در صورتی که تعداد اوراق رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می شود.

۲ ـ پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب یادشده انجام شد، قرائت آرا با رعایت مواد (۱۹)، (۲۰)، (۲۱)، (۲۲) و (۲۳) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد.

و ـ مرحله تنظیم صورتجلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورتجلسه اخذ رأی شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یک از نامزدها در صورتجلسه قید می شود. پس از انجام این کار، صورتجلسه به امضای نماینده فرماندار و اعضای شعبه اخذ رأی و نماینده هیأت نظارت می رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی داخل صندوق رأی قرار داده می شوند و پس از لاک و مهر شدن صندوق یا صندوقها، اعضای شعبه اخذ رأی به اتفاق نماینده فرماندار و به همراه نماینده هیأت نظارت و مأموران محافظ صندوق ، صندوق یا صندوقهای رأی را همراه با یک نسخه از صورتجلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسما" تحویل هیأت اجرایی می دهند. از سه نسخه باقی مانده صورتجلسه نتایج آرا، یک نسخه تحویل نماینده هیأت نظارت ، یک نسخه تحویل نماینده فرماندار و یک نسخه نیز تحویل رییس شعبه می شود.
اگر در روز اخذ رأی مسائل و مشکلاتی پدید آید باید در قسمت انتهای صورتجلسه نوشته شود و به امضای اعضای شعبه ، نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت شهرستان برسد.

تبصره – از آنجا که هیأت اجرایی به استناد ماده (۴۲) قانون، مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشد ، می تواند با موافقت هیأت نظارت مربوط در شهرهایی که تعداد داوطلبان آن بیشتر از هزار (۱۰۰۰) نفر است ، به منظور تسهیل در امر قرائت و شمارش آرا از امکانات رایانه ای استفاده نماید. چگونگی انجام کار با اصلاح لازم در دستورالعمل و فرمهای مربوط به این آیین نامه پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۶۸ ـ هیأت اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوقهای محتوی آرا و مدارک و صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه انتخابیه ، در حضور اعضای هیأت نظارت شهرستان نسبت به تنظیم صورتجلسه نتیجه اخذ رای در حوزه انتخابیه اقدام می نماید و یک نسخه از صورتجلسه را برای انتشار آگهی نتیجه انتخابات به فرماندار تحویل می دهد.

ماده ۶۹ ـ فرماندار موظف است بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذ رأی از هیأت اجرایی شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید.

فصل هشتم : بررسی شکایات

ماده ۷۰ ـ به استناد ماده (۵۲) قانون ، هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف (۵) روز به آنها رسیدگی نمایند. بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت اجرایی شهرستان واصل شود، هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف (۵) روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترک با هیأت نظارت شهرستان به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند.

تبصره ۱ ـ شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نام خانوادگی ، نام پدر، آدرس محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می نماید، دارا باشند.

تبصره ۲ ـ هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات ، چنانچه هیچ گونه شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورتجلسه می نماید.

ماده ۷۱ ـ هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بلافاصله با توجه به شکایات دریافتی و بررسی کلی چگونگی برگزاری انتخابات ، نظریه خود در مورد چگونگی برگزاری و پیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورتجلسه ای به هیأت نظارت شهرستان اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، هیأت اجرایی شهرستان موظف است آرای باطل شده را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید.

تبصره ۲ ـ پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می باید مستدل و بر اساس مواد قانون باشد.

ماده ۷۲ ـ هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (۵) روز از وصول نظریه هیأت اجرایی شهرستان در خصوص برگزاری انتخابات، به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاری انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و یک نسخه آن را برای اقدام بعدی به فرمانداری و یک نسخه را برای اطلاع، به هیأت نظارت استان ارسال می نماید.
ب ـ چنانچه نظر بر ابطال کل انتخابات حوزه انتخابیه و یا ابطال یک یا چند شعبه که در سرنوشت انتخابات مؤثر است، داشته باشد، پیشنهاد ابطال را طی صورتجلسه ای همراه با دلایل و مدارک مستند برای اخذ تصمیم و اقدام بعدی به هیأت نظارت استان و یک نسخه را برای اطلاع، به فرمانداری ارسال می نماید.

تبصره ـ از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت (الف) و (ب)، اقدامات در دو مسیر جداگانه ولی به صورت موازی و همزمان ادامه خواهد یافت.

ماده ۷۳ ـ اقدامات مربوط به وضعیت بند (الف) ماده (۷۲):
۱ ـ فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صحت برگزاری انتخابات، مراتب را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند و یک نسخه از آگهی منتشر شده را برای هیأت نظارت استان ارسال نماید.
۲ ـ به استناد ماده (۵۶) قانون چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد حداکثر ظرف مدت (۲) روز از انتشار آگهی می تواند شکایت خود را به هیأت نظارت اعلام نماید.
۳ ـ هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (۱۵) روز از وصول شکایت معترضان، براساس ماده (۵۶) و با رعایت ماده (۵۸) قانون نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه انتخابیه را به فرماندار مربوط اعلام نماید. چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات، هیأت نظارت استان شکایتی دریافت نکرد موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به فرماندار اعلام نماید.
۴ ـ فرماندار موظف است نظر قطعی و نهایی هیأت نظارت استان در خصوص تأیید یا عدم تأیید صحت برگزاری انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده ۷۴ ـ اقدامات مربوط به وضعیت بند (ب) ماده (۷۲):
۱ ـ هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (۵) روز از وصول صورتجلسه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر پیشنهاد ابطال کل انتخابات و یا ابطال یک یا چند شعبه مؤثر در سرنوشت انتخابات، موضوع را بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید.
چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزاری انتخابات با همان نتیجه اعلام شده قبلی باشد، مراتب را بلافاصله از طریق هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعلام می نماید. در غیر این صورت چنانچه نظر بر ابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد، صورتجلسه تنظیمی را به منظور اظهار نظر نهایی به هیأت مرکزی نظارت ارسال می دارد.
۲ ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید صحت برگزاری انتخابات که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب می شود، مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.
۳ ـ هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف (۵) روز از وصول نظریه هیأت نظارت استان در خصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر قطعی و نهایی خود را طی صورتجلسه ای به هیأت نظارت استان اعلام می نماید.
۴ ـ هیأت نظارت استان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت مرکزی نظارت، مراتب را از طریق هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعلام نماید.
۵ ـ فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت مرکزی نظارت، نتیجه قطعی و نهایی انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده ۷۵ ـ هیأتهای نظارت شهرستان و استان موظفند در کلیه اقدامات خود همواره ماده (۵۹) قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.

ماده ۷۶ ـ فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه های انتخابیه، یک نسخه از هریک از این آگهی ها را به ستاد انتخابات استانداری و یک نسخه را نیز به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

فصل نهم : صدور کارت عضویت اعضا و امحای اوراق انتخاباتی

ماده ۷۷ ـ کارت عضویت اعضای شوراها با امضای فرماندار و مهر فرمانداری صادر می شود.

تبصره ـ کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شورا صادر می شود.

ماده ۷۸ ـ فرماندار موظف است پس از وصول دستور امحای آرا و اوراق انتخابات شوراها از ستاد انتخابات کشور، حتی الامکان با حضور اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت، نسبت به امحای اوراق تعرفه و برگهای رای مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی که کارت عضویت اعضای آن صادر شده باشد به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استانداری اعلام نماید.

ماده ۷۹ ـ دستورالعمل اجرایی و فرمهای مربوط به این آیین نامه پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا می باشد.
این متن جانشین تصویبنامه شماره ۱۲۱۱۴۴/ت۱۷۱۷۹هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ می شود. واز تاریخ تصویب لازم الاجراست.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا