آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

موضوع: نحوه پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی و بازخرید کارکنان

تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۶۱/ت۵۶۶۲۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه های اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آنها در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست های آن درج شده است.

ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها نسبت به انجام مأموریت های دستگاه، بر اساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اعلام و پس از بررسی شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.

ج- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی کارکنان مطابق قوانین و مقررات مربوط و همچنین بازخریدی کارکنان مازاد و پرداخت وجوه بازخریدی، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی از محل بودجه مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار اقدام نمایند. در صورت مکفی نبودن اعتبار تخصیص یافته، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود مطابق ماده (۳) این آیین نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مانده مرخصی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

ماده ۳- دستگاه های اجرایی مجازند اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷- را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف (۲۱۰۲۱۸) با عنوان "درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی" نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار جزء (۲۹) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان "اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) -بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دستگاه های اجرایی ذینفع اختصاص دهد. شمول حکم این ماده در مورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده ۴- دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به آگاه نمودن مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- اقدام نماید. در صورتی که دستگاه اجرایی نتواند برای جابجایی کارکنان مازاد خود به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر یا شهرستان، بدون رضایت مستخدم و یا جابه جایی به شهر یا شهرستان های در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های دیگر با رضایت آنان اقدام نماید، موظف است آنان را بازخرید و وجوه بازخریدی متعلق را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهار و چهارم (۴۴) قانون اساسی را شناسایی کرده و برای صدور مجوز فروش توسط دستگاه اجرایی به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده ۶- دستگاه های اجرایی می توانند از اعتبارات این آیین نامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۴- و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا