آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۹۵

آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

مصوب جلسه ۳ مرداد ۱۳۹۵ هیأت وزیران

موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی

هیأت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۳۳۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلفند به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند.

ب ـ کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.

پ ـ اتاق­ ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

ت ـ واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هرگونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌صلاح می‏باشند.

ث ـ سامانه: سامانه اطلاعاتی که اقلام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه‏اندازی می‌شود.

ج ـ شماره واحد: اختصاص شماره‌ای انحصاری به هریک از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه­ بندی آنها از آن استخراج می‌شود.

ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تأیید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت‌های ذیل اقدام نماید:

الف ـ امکان پردازش اطلاعات

ب ـ امکان دسترسی آسان و سریع دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه

پ ـ امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی

ت ـ اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی

ث ـ امکان اخذ گزارش‌های مورد نیاز از واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی

ج ـ ارتباط با سایر سامانه‌های مورد استفاده در دستگاه‌های اجرایی

چ ـ امکان اطلاع‌رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روش‌های الکترونیکی برای مراجعه‌کنندگان دستگاه‌های اجرایی

تبصره۱ـ پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.

تبصره۲ـ طراحی و پیاده‌سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می‌گیرد.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام می‌کنند، موظفند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع­آوری و به‌روزرسانی نموده و صحت آن را تأیید و در سامانه ثبت کنند.

تبصره۴ـ سامانه ارتباط پایگاه داده‌های فوق را فراهم کرده و دسترسی را برای دستگاه‌های دیگر مهیا می‌کند و مالکیت معنوی داده‌ها متعلق به همان دستگاه باقی خواهد ماند.

تبصره۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را پس از یک ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این آیین‌نامه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تأیید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی می‌باشند.

ماده۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت انجام وظایف قانونی خود از داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌های بازدیدهای صورت گرفته یکدیگر که در سامانه ثبت شده است، استفاده کنند.

تبصره ـ در مواردی که اظهارات اخذ شده از واحدهای تولیدی با گزارشات ثبت شده مغایرت داشته باشد، مراجعه به واحدهای تولیدی بلامانع است.

ماده۴ـ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ـ مصادیق مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تأیید کارگروه برسد.

ماده۵ ـ به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل می­شود:

۱ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس)

۲ـ معاون ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۴ـ معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ ـ معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی

۶ ـ معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی

۷ـ معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت محیط زیست

۸ ـ معاون ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۹ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران

۱۰ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۱ـ رییس اتاق تعاون ایران

۱۲ـ رییس اتاق اصناف ایران

۱۳ـ نماینده سایر دستگاه‌ها حسب موضوع با حق رأی

تبصره ـ نحوه تشکیل دبیرخانه کارگروه و فعالیت آن به تصویب کارگروه می‌رسد.

ماده۶ ـ وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ بهبود و اصلاح فرآیندهای موازی و تکراری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مراجعه به واحدهای تولیدی و حذف موارد غیرضرور.

۲ـ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد این آیین‌نامه.

۳ـ صدور دستورالعمل‌های مورد نیاز و متناسب با فرآیندهای مشمول آیین‌نامه و بازنگری به صورت مستمر در چارچوب مفاد این آیین‌نامه.

۴ـ تعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاه‌های اجرایی در سامانه.

۵ ـ تعیین ضوابط استفاده، به‌کارگیری و سطح دسترسی سامانه برای بخش غیردولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار شده است.

ماده۷ـ اتاق‌ها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش تحقق مفاد این آیین‌نامه، تحلیل‌ها، برنامه‌های بهبود و اصلاح را به کارگروه ارایه نمایند.

ماده۸ ـ واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و اتاقها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل های آن می‌باشند. همچنین ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا