دوشنبه , ۸ شهریور ۱۳۹۵

مواد امتحانی و ضرایب مجموعه حقوق آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

Share Button

دفترچۀ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا دانلود کنید

(آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 7 و 8 و 9 خرداد ماه 1392 برگزار خواهد شد)

کارشناسی ارشد آزاد