نرم افزار آوای قانون - چتر دانش

مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 پردیس‌های دانشگاه تهران تمدید شد

Share Button


مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 پردیس‌های البرز، کیش و ارس دانشگاه تهران تا 13 مرداد تمدید شد

 

مهلت ثبت نام در این آزمون تا 13 مرداد 1392 تمدید شده است.
دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه ای شرایط و جزئیات ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 92 پردیس های البرز، کیش و ارس این دانشگاه را اعلام کرد:

شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ داوطلبان:
 داوطلبان‌ لازم‌ است‌ داراي‌ شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌ منعي‌ نداشته‌ باشند.
شرايط عمومي‌:
الف) اعتقاد به‌ اسلام‌ يا يكي‌ از اديان‌ تصريح‌ شده‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احكام‌ عملي‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهيز كردن‌ از محرمات‌).
تبصره ‌1: ملاك،‌ وضع‌ كنوني‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره ‌2: اقليت‌هاي‌ ديني‌ (اديان‌ رسمي‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسي‌ از اين‌ شرط مستثني‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احكام‌ اسلام‌).
ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ عناد داشته‌، بايد تغيير نظر او احراز شود.
د) عدم‌ احراز فساد اخلاقي‌.
ه‍‌)  عدم‌ اشتهار به‌ ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلي‌ و تحصيلي‌ در طول‌ تحصيل‌ يا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلي‌).
و) برخورداري‌ از توانايي‌ جسمي‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابي‌ و عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر.
شرايط اختصاصي:
الف) داشتن‌ مدرك‌كارشناسي ‌(ليسانس‌) يا كارشناسي‌ ارشد (فوق‌ ليسانس‌ يا دكتراي‌ حرفه‌اي‌) يا اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ مذكور مورد تأييد شوراي ‌عالي ‌انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ باشد.
تبصره: داوطلبان متقاضي ثبت نام وشركت درآزمون درصورت پذيرفته شدن نبايد هيچگونه منع قانوني درخصوص ادامه تحصيل نسبت به سازمان ونهادي را داشته باشند.
برگزاري آزمون:
آزمون براي كليه داوطلبان متقاضي در تمامي رشته‌هاي امتحاني در روز جمعه مورخ 1392/6/15 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران:
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و … بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :
نام رشته
شهريه ثابت
شهريه متغير به ازاي هر واحدنظري
شهريه متغير به ازاي هر واحد عملي
شهريه پايان نامه به ازاي هرواحد
گروه هنر
25،650،000ريال
بيست و پنچ ميليون و ششصدو پنجاه هزار ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
4،400،000ريال
چهار ميليون و چهارصد هزار ريال
علوم انساني و MBA
21،600،000ريال
بيست و يك ميليون و ششصد هزار ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
5،500،000ريال
پنج ميليون و پانصد هزار ريال
علوم پايه
27،000،000ريال
بيست و هفت ميليون ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
4،400،000ريال
چهار ميليون و چهارصد هزار ريال
فني و مهندسي
27،000،000ريال
بيست و هفت ميليون ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
4،400،000ريال
چهار ميليون و چهارصد هزار ريال
نكته: پرداخت شهريه پذيرفته شدگان هنگام ثبت نام اصلي (بعد از پذيرش نهايي) طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود.
*شهریه هر واحد درس جبرانی معادل )دوسوم( هر واحد متغیر اصلی در رشته مربوطه میباشد.
*دانشگاه هیچگونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه، ایاب وذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
*شهریه های هر ترم بدون تقسیط، بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت میگردد.
*کلاسهای درسی در طول هفته برگزار خواهد شد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران:
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه غذا ،بيمه و … بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :
گروه آموزشي
شهريه ثابت (به ريال)
شهريه متغيير هر واحد نظري (به ريال)
شهريه متغيير هر واحد عملي (به ريال)
شهريه هرواحد پايان نامه (به ريال)
فني و مهندسي
22.500.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
علوم پايه
22.500.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
علوم انساني و MBA
18.000.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
كشاورزي
22.500.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
نکته : پرديس بین المللی ارس هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه دانشجويي و محل اقامت دانشجويان نخواهد داشت.
*شهریه هر واحد درس جبرانی معادل )دوسوم(  هر واحدمتغیر اصلی در رشته مربوطه میباشد.
*دانشگاه هیچگونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه،ایاب وذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
*شهریه های هر ترم بدون تقسیط،بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت میگردد.
*کلاسهای درسی در طول هفته برگزار خواهد شد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران:
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و … بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :
شهريه پايان نامه به ازاي هر واحد
شهريه متغيربه ازاي هر واحد عملي
شهريه متغيربه ازاي هر واحد نظري
شهريه ثابت
نام رشته
4.400.000
چهارميليون وچهارصدهزارريال
2.750.000
دوملیون هفتصد پنجاه هزار ریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
25.650.000
بيست وپنج ميليون وششصدوپنجاه هزارريال
گروه هنر
5.500.000
پنج ملیون و پانصد هزار ریال
2.750.000
دوملیون هفتصد پنجاه هزار ریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
21.600.000
بيست ويك ميليون وششصد هزار ريال
گروه علوم انسانی وMBA
4.400.000
چهارميليون وچهارصدهزارريال
2.750.000
دوملیون وهفتصد وپنجاه هزار ریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
27.000.000
بيست وهفت ميليون ريال
گروه علوم پایه
4.400.000
چهارميليون وچهارصدهزارريال
2.750.000
دوملیون هفتصدپنجاه هزارریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
27.000.000
بيست وهفت ميليون ريال
گروه فنی ومهندسی
شهریه هر واحد دروس جبرانی معادل ( دو سوم) هر واحد متغیر اصلی در رشته مربوطه می باشد.
دانشگاه هیچ گونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه ، ایاب و ذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
شهریه های هر ترم بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت می گردد.
کلاسهای درسی درطول هفته برگزار خواهد شد
محل تشکیل کلاسها شهرستان کرج خواهد بود.
جدول شماره 1ـ رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم انساني پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس) و ضرايب دروس
1126
مجموعه حقوق
1- حقوق تجارت، 2- حقوق مدني، 3- حقوق اسلامي (متون و اصول فقه)،4- آيين دادرسي مدني، 5- حقوق اساسي، 6- حقوق اداري،
7- متون فقه، 8- حقوق جزاي عمومي، 9- حقوق جزاي اختصاصي،
10- آيين دادرسي كيفري، 11- حقوق بين الملل خصوصي، 12- حقوق بين الملل عمومي
1- حقوق خصوصي
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2- حقوق عمومي
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
3- حقوق جزا و جرم شناسي
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
4- حقوق نفت و گاز
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5- حقوق بين الملل
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
6- حقوق تجارت بين المللي
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7- حقوق تجاري اقتصادي
بين المللي
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
جدول شماره 2ـ كد رشته محل و رشته امتحاني (ظرفيت هر كد رشته محل 15 نفر از جنس زن و مرد مي‌باشد)
1126ـ مجموعه حقوق
144
پرديس ارس
حقوق خصوصي
145
پرديس البرز
حقوق خصوصي
146
پرديس كيش
حقوق خصوصي
147
پرديس ارس
حقوق عمومي
148
پرديس البرز
حقوق عمومي
149
پرديس كيش
حقوق عمومي
150
پرديس ارس
حقوق جزا و جرم شناسی
151
پرديس البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
152
پرديس كيش
حقوق جزا و جرم شناسی
153
پرديس كيش
حقوق نفت و گاز
154
پرديس البرز
حقوق بين‌الملل
155
پرديس كيش
حقوق بين‌الملل
156
پرديس ارس
حقوق تجارت بين‌الملل
157
پرديس البرز
حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی
158
پرديس كيش
حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

جهت کسب اطلاعات از جزئیات اطلاعیه سازمان سنجش یا اطلاعات مربوط به سایر رشته های غیر حقوق به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید
موسسه طرح نوین
برای درج آگهی در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه این نوشته:http://www.ekhtebar.com/?p=4328
بدون دیدگاه

Comments are closed.

Plagiarism Checker