سه شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۵

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی

Share Button

اختبار- متاسفانه امروز خبر درگذشت یکی از هنرمندان کشورمان ( خانم عسل بدیعی همسر سابق آقای فریبرز عرب نیا ) در رسانه ها منتشر شد ، ایشان که بر اثر مسمومیت دارویی در بیمارستان بستری شده بوده اند نهایتا روز گذشته دچار مرگ مغزی می شوند که با موافقت بستگانشان اعضای بدنشان به بیماران نیازمند اهدا می گردد.

به این مناسبت ضمن طلب مغفرت برای این هنرمند عزیز به بررسی قوانین و مقررات اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در نظام حقوقی کشورمان می پردازیم.

قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است (مصوب 1379)

ماده واحده – بيمارستانهاي مجهز براي پيوند اعضا پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ميتوانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، بشرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي قوق بستگي دارد استفاده نمايند

تبصره ١ – تشخيص مرگ مغزي توسط کارشناسان خبره در بيمارستانهاي مجهز دانشگاههاي دولتي صورت ميگيرد. اين کارشناسان با حکم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مدت ٤ سال منصوب ميشوند

تبصره ٢ – اعضاي تيمهاي تشخيص مرگ مغزي نبايستي عضويت تيمهاي پيوندکننده را داشته باشند

تبصره ٣ – پزشکان عضو تيم از جخت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد

آيين نامه اجرائي اين قانون بوسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نماينده قوه قضائيه با هماهنگي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و بنياد امور بيماريهاي خاص ظرف ٣ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يکهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تاييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نودوچهارم (٩٤) قانون اساسي نگرديده است.

آیین نامه اجرایی:

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ٣٧٢٠ مورخ ٢٨/٢/١٣٨٠ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و در اجراي تبصره ٣ ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده و يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است – مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و رعايت هماهنگي با دستگاههاي مقرر در تبصره ياد شده ، آيين نامه اجرايي قانون مذکور را به شرح ذيل تصويب نمود

آيين نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است

ماده ١ – مرگ مغزي عبارت است از قطع غير قابل برگشت کليه فعاليتهاي مغزي کورتيکال -قشر مغز- ، ساب کورتيکال – لايه زير قشر مغز – و ساقه مغزي به طور کامل

تبصره – شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي آن توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي طي دستور العملي در جارچوب اين آيين نامه تعيين و ابلاغ خواهد شد

ماده ٢ – تشخيص و تاييد مرگ مغزي بر اساس ضوابط اين آيين نامه توسط چهار پزشک متشکل از يک متخصص نورولوژي ، يک متخصص جراحي مغز و اعصاب ، يک متخصص داخلي و يک متخصص بيهوشي صورت مي گيرد

تبصره ١ – متخصصان فوق الذکر در هر يک از دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استانها که داراي بيمارستانهاي مجهز باشند، توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي انتخاب و احکام آنان براي مدت چهار سال صادر خواهد شد

تبصره ٢ – هر کدام از پزشکان صدر الذکر اين ماده جادگانه بيمار را معاينه نموده ، برگه مخصوص اين امر را تکميل ، امضا و مهر مي نمايند و در صورت اتقاق آرا، مرگ مغزي بيمار مسلم خواهد بود

تبصره ٣ – تاييد پزشک قانوني در حيطه وظايف و مسووليتهاي مربوط ، در زير برگه مخصوص – ياد شده در تبصره ٢ فوق – ضروري است

تبصره ٤ – برگه تعيين و تاييد مرگ مغزي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تهيه و در اختيار مراکز تشخيص دهنده مرگ مغزي قرار خواهد گرفت

تبصره ٥ – تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستانهاي دانشگاهي دولتي انجام شود

ماده ٣ – اعضاي تيمهاي تشخيص و تاييد مرگ مغزي نبايد عضو تيمهاي پيوند کننده باشند

ماده ٤ – کليه بيمارستانهاي کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مرگز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيص دهنده مر گ مغزي تاييد گردد

ماده ٥ – پس از مشخص شدن مرگ مغزي ، مراحل بعدي در صورت وصيت بيمار با موافقت ولي ميت انجام خواهد شد

ماده ٦ – وصيت بيمار در چار چوب قوانين مربوط مي تواند به دو صورت کتبي يا شفاهي باشد و با اعلام کتبي يک نفر از وراث قانوني قابل احراز است . در حالتي که اصل وصيتنامه در دسترس نباشد،  وراث قانوني که وصيت نامبرده را مبني بر اعطاي عضو محرز بدانند، طبق برگه تهيه شده از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي بايد صورتجلسه تنظيم و توسط افراد مطلع امضا شود

ماده ٧ – ولي ميت همان وراث کبير قانوني مي باشند که ميتوانند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضا اعلام نمايند . رضايت کليه وراث ياد شده لازم است

تبصره ١ – موافقت ولي ميت بايد کتبي صورت گيرد و در پرونده ضبط شود

تبصره ٢ – احراز ولي ميت بايد بر اساس مدارک مثبته باشد

ماده ٨ – ايجاد هماهنگيهاي لازم در اجراي اين آيين نامه، به عهده مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد

ماده ٩ – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي براي تامين هزینه ها بر امر پيوند اعضا – هزينه هاي آي،سي،يو ، انتقال متوفي ، تهيه و انتقال عضو و انجام عمل پيوند – و همچنین انجام امور فرهنگي ، پيشنهادات لازم را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام و سازمان مذکور نيز اعتبارات لازم را در هر سال تحت عنوان دريفي خاص در قانون بودجه کل کشور پيش بيني مي نمايد

ماده ١٠ – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در چارچوب قانون مربوط و اين آيين نامه ، ساير دستورالعملهاي لازم را صادر و به مبادي ذيربط ابلاغ خواهد نمود

پروتکل:

پروتکل تعيين مرگ مغزي

پيرو مصوبه کميته تدوين پروتکل مرگ مغزي بدينوسيله معيارهاي تعيين و تاييد مرگ مغزي در ٦ بند و ٣ تبصره بشرح ذيل اعلام ميگردد

١-تعريف مرگ مغزي
مرگ مغزي عبارتست از قطع غيرقابل برگشت کليه فعاليتهاي مغزي کورتيکال – ساب کورتيکال و ساقه مغزي بطور همزمان منطبق با شرايط و مشخصه هاي باليني و پاراکلينيک عنوان شده در بندهاي مرتبط با رعايت تبصره هاي ملحوظ

٢-شرايط تلقي مرگ مغزي سه مورد ميباشند
الف) بيمار در اغماي عميق باشد
شواهدي دال بر مصرف داروهاي تضعيف کننده دستگاه عصبي مرکزي وجود نداشته باشد –
شواهدي دال بر هيپوترمي (دماي کمتر از ٣٢ درجه) بعنوان عامل اغما وجود نداشته باشد –
اختلالات متابوليک – توکسيک – اندوکرين عامل اغماي بيمار نباشند –

ب) قطع کامل تنفس و عدم وجود تنفس خودبخودي که موجب وابستگي و نياز قطعي به دستگاه تنفس مصنوعي (ونتيلاتور) گرديده است. در اين مورد رد مصرف داروهاي شل کننده (عوامل مهار کننده عصبي عضلاني) و ساير داروها بعنوان عامل نارسايي تنفسي ضروري است

ج) با اقدامات معمول علت اغما حتي الامکان مشخص شده باشد

:٣- بررسي هاي باليني لازم عبارتند از
الف) عدم حرکات خودبخودي و عدم پاسخ به شديدترين تحريکات دردناک
(Absent Brain Stem Reflexes) ب) فقدان بازتابهاي ساقه مغز
قطر مردمک ها ثابت بوده و به تحريکات نوري با شدتهاي متفاوت پاسخي مشاهده  نميشود  –
(occulo vesibular  عدم وجود واکنش چشمي – دهليزي (آزمون کالريک يا –
عدم وجود واکنش گاگ –

٤- تاييد نهايي يافته هاي باليني با انجام و اثبات آزمونهاي پاراکلينيک تکميلي صورت مي پذيرد
الف) تست آپنه مثبت به شرح مقابل : ١٠ دقيقه قبل از جدا شدن از دستگاه ونتيلاتور (تنفس مصنوعي) به بيمار اکسيژن ١٠٠% داده ميشود و پس از جدا شدن از دستگاه    اکسيژن بميزان ٦ ليتر در دقيقه داده شده و اجازه داده ميشود تا (فشار دي اکسيد کربن) به حد شصت ميليمتر جيوه برسد. در صورت عدم مشاهده هرگونه فعاليت تنفسي تست آپنه مثبت و مؤيد مرگ مغزي ميباشد
ب) انجام نوار مغزي در دو نوبت و حداقل بفاصله شش ساعت و هر نوبت بمدت بيست دقيقه. ايزوالکتريک بودن نوار مغزي در دو نوبت مؤيد مرگ مغزي ميباشد

٥- کليه يافته هاي باليني و آزمونها بايد بمدت ٢٤ ساعت بدون تغيير بمانند
٦- پزشکان تعيين کننده مرگ مغزي که تکميل کننده برگه مخصوص تاييد مرگ مغزي ميباشند شامل دو پزشک متخصص نورولوژي و يا يک متخصص نورولوژي و يک متخصص جراحي مغزواعصاب ميباشد که هرکدام جداگانه بيمار را معاينه و بررسي نموده و برگه مخصوص را تکميل ممهور و امضاء مي نمايند. همچنين برگه مذکور توسط يک پزشک متخصص بيهوشي و پزشک نماينده سازمان پزشکي قانوني کشور ممهور و امضاء ميگردد
تبصره ١- در مورد کودکان زير ٥ سال زمان نگهداري بيمار تحت دستگاه تنفس مصنوعي حداقل ٧٢ ساعت مي باشد
تبصره ٢- شروع بررسي مرگ مغزي با درخواست پزشک معالج و از طريق مشاوره پزشکي انجام ميگيرد
تبصره٣- فرم ضميمه در مورد هر مرگ مغزي بايد کاملا تکميل و به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص ارسال گردد

اهدای عضو

منبع: سایت شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران